Goudsche Courant, zondag 17 september 1871

èi IT f Zondag 17 Seiitonikr 1871 N 1103 GOUDSCHE COURAWT mmm m Adverlentieblad voor Goiida en Omstreken Hoofdst XI Onvoorz uitgaven 151 Onvoorziene uitgaven f iii Wj woIduizeiwle lijders iddelen te vprgeef oende benüzeu der VVHldwolüezond üezondibche aa doeuiDgcri Uorsl enz hoofd enuwen het MAN 5TER i ZOON L naar 3 6 i9 0 11 38 1 24 2 01 4 36 8 43 12 55 8 25 4 36 i U 55 1 58 3 3 i 25 4 3i 6 36 r 4 34 b 36 8 46 fi 2 33 3 25 4 3 1 12 36 2 33 3 25 12 56 2 33 3 3 i 8 30 11 32 9 58 l vaa i Irt 3S 12 3U S Ü7 6 09 2 03 27 J 10 12 15 2 05 i 6 15 8 27 9 14 10 56 4 12 j5 i 10 35 12 25 0 O 9 31 O 02 9 25 1 30 3 4 3 1 10 2 33 ifl 16 12 50 3 20 O J 23 11 30 4 35 EN TIE 1 CU 1 1 f ïin hem oïurwfiM iidi redi tien Mj iliPQ bruT iiict m i laf in dil iiuiii ncr U lüktcr tlal linj iK WIJ imt Ipt dvM ze BEGROOTING DEK INKOMSTEN bn UITG AVEN vtv de GEMEENTE GOUDA voor de dienst van 1872 Bevolking 16608 z elen Slot UITGAVEN Hoofdst VI Konten der plaats gezondheidspolitie Kosten van toezigt en onderzoek der openbare vrouwen f 120 Kosten van koepokinenting 100 Toelage aan de gezoudheidscomniissie f 100 Jaarwedde van den geneeskundige belast met de doodscho iw 100 Kosten van de bad en zvreininrigting 200 Kosten op het keuren van veeen het begraven van afgekeurd vleesch enz f 75 Totaal van het Vide Hoofdstuk ƒ 695 Hoofdst Vn Kosten vooi het onderwiis en ter bevordering V kunsten en wetenschappen Kosten voor de Lat scholen 3245 1 1 voor de niiddelb scholen ƒ 4485 ld voor de lagere scholen 24134 ld der bewaar scholen 1100 ld der plaats sclioolcommissiën a Middelbaar onderwijs ƒ 365 h Lager onder aja 165 Kosten der muziekschool f 1140 Toelage aan de Libry 100 Andere uitgaven met tot de vorenstaande bohooreude 450 Totaal van het Vilde Hoofdstuk 35184 Hoofdst VUL Kosten voo het armwezen niitsgadcis subsidiën fu büdragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen Beloouing v doctoren hcolmeesj tera vroednieesters vroedvrouwen enz y 3150 Kosten v de geni apotheek 3400 i laatsing en verzorgingskoston in de gestichten te Ommersohaiis en Veenhuizen 200 125 Kosten van verpleging vuu arme krankzinnigen 2000 12 5 Bijdrii e in de uitdeclinjj an spijzen aan bohoefHireu 3 iO 127 Subsidiën aan godshuizen I Aan de beide giisthuizen 0300 Aan hi t be tedelinghuia v kinderen ƒ 2800 ruinHpiirti cri j lÜ Ü i Transport 21210 c Aan hetvereeni t Wees en Aalinoezeniershuis ƒ 4000 128 Subsidiën aan armbesturen a Aai het burgerL armbest f 6395 b Aan het Israël armbestuur f 365 Totaal van t VlIIste Hoofdstuk 31970 Hoofdst IX Bentoi en aflossingen van geldleeni gen initsgaoera alle verders opeischbare schniden der Gemefente 129 Rente van de bËiondere geld leeningen 2500 130 Aflossing van de bjamdere geld leeringen ƒ 50000 131 Pensioenen lyfrenten en wacht gelden 3166 132 Gratificatiën 845 133 Schadeloosstelling aan de Her vormde kerk wegens het gemis van begrafenisregten 2400 Totaal van t IXde Hoofdstuk Ó8i ll 200 30 40 100 100 30 100 700 20 10 900 600 Hoofdst X Andere uitgaven niet ouder de voiige hoofdst begrepen Kosteu der kamer van koophandel en fabrieken f Premie aan vrijwilligers voor de nationale militie f Kosten vallende op het houden der lotingen voor de nationale militie en schutter Bfl voorschot te verstrekken reiskosten aan militiepligtigen Kosten op het vervoer van zieke militairen en gevangenen Kosten van den ijk en herijkder maten en gewigten mitsgaders voor t locaal deswegens 140 Kosten voor openb vermakelijkheden en feesten en voor het uitsteken van vlaggen f Kosten van brandverzekering der gebouwen ƒ Kosten vallende op het voeren van gedingen Kosten van regtskundig onderzoek betrekkelijk het instellen v gedingen f Kosten van gemeenschappelijke zaken belangen euz 115 Uitkeermg aan het rijk van het aandeel in de kwade posten wegens de divoctc belastingen ƒ 146 UitkeeriJig aan de Herv kerk te Moordrecht vl r afstand van het grasgewas van een gedeelte van d u hoogen Schielandschen Zeedijk 50 Transporleere 2880 2880 Transport 12 100 1200 ld aan de gemeente Waddingsveen voor idem f Kosten op het houden van ve koopingen en verhuringen Kosten op het aanbesteden vanwerken en materialen ƒ Vermoedelijk nadeelig slot der rekening over hetdienstj 1871 513 44 Totaal van t Xde Hoofdstuk 4705 44 2820 Totaal van t Xlde Hoofdstuk 2820 VERZAMELING der UITGAVEN Hoofdit 23059 I Huishoudelijk bestuur ƒ 72051 50060 81 1210 19804 90 095 35184 31970 58911 4705 44 2820 H Koaten voor werken en inrigtingen tot opeub dienst bestemd Kosten voor eigendomm enz f Kosten van invord v belast V Kostenderop veiligheid enz VI Kosten der plaatsel ke ge Eondheidspolitie ƒ vn Kosten v het onderwijs enz f Vin Kosten V het armwezen enz IX Renten en aflossingen enz X Andere uitgafen f XI Onvoorziene aitgaven ToïAAL DER Uitgaven 303471 16 Plaatselijke inkomsten 303471 44 Plaatselyke uitgaven 303471 16 0 28 Batio Saloo BUITENLAND ItullejilMilscli Overziclil de Itden der Fransohe nationale iaiia Ik sproken en ge venschte Heden bei int vour vergaileiing de oo vacnntii Het reces zu duren tut 4 Decpii ber en niet ooals de telegraaf per abuis meldde ot 1 No if Officieel IS het reces geconstateerd door een boodschap van den president der republiek aaruit tevens bleek lat de regecriug i ii de commissie het een ge orden ijn omtrent de regeling der werkzaamheden in Deeeiiiber Tusschen l rankrijk en Duitscliland is eene na ere oveieenküU öt voorloopig vastïeslekl die nog o yr het reces en dus a irscUijnlijk gist ien behandeld ig Het door den minister van tenlaiidsclie zaken ingediende voorstel luidt aldus De piesidiiit d r republiek wordt gemachtigd met den keizer van Uui lilaiid een triict i it te luitea bepalende 1 d it de oortbreiipekn on fabriekguediren uit den El us tut 11 Uecember 1871 vr j van rexihten m Frankrijk uilen toegilaten wordeu en vui 1 Ji iiii iri tot I Juli 1 b7 2 zulloii otlnst worden rad Vi gdlnunile de t ii de bi ft van dat jaar niet di helft b iiivoeiieehti ii nii andere laiiiUn He Kiaiisclie vo itbr Mt ieleii uUeii edi rkeerig ur g bjkin vod 111 d 11 H Jidin tueseliiten