Goudsche Courant, zondag 17 september 1871

Till tweoilc iilli 11 nllen ten f i olp i vanditluu tant de dcpiitiMiiifite Aisne nli lUe d Oi en m i oniiudikll jk na de ratihcatii o ili ii oiilruiind en liet liiutselie bci tltingsligei op 00 01 1 man ei muulerd woi doii Mul vxaard p 3 is er ovenpeu nut te meldi u li Cii viidii iit hit lUiike hislnit dcr biul it ommiHsio fjoi dkeuriiig diit eeavondig voorstelt ile mvueneuhteii met nnar het plm der ref eenng buiti iiBpone te verhoiigeii maar de op andere wij i vuurnaniilijk dour een belast iig op het inkomen hit vi imoi delijk tc kurt wen elit te dekken In het belmgrijk rapport over hit biidfiet door den heer Casimir l éner uitgebraeht 711 ile budgiteoinmissie ha ir be waien nog uiticii tifjui di duor de regeenng voorgi stelde en no hirilnikkig va t f el v ud I v t i Je gioniK I n iijstet iih voor hit te koit te dekken op de volgende Hij e Irs S I1Ü0 000 ri uüi o 111 2S OOn oou 3 000 000 2 1100 000 r i o iioo 5 000 000 1 iiikurasti ubelnsliiig 2 3 pCt op dm invoer 8 belast ophi tver oervanrel z gi rs en gniuereii 4 een reeht up het busk 1 uit 5 II II II sociëteitenen biljarthouders 6 biia t op p iarden en rijtuigen 7 I II roerende goederen frs 110 500 000 Voor een gedeelte ijn de e voiirstillen ontleend aan met niindi r dan 2 voordrachten t it belastiughtlliiig door ledcn der nat vergadciiiii iiiiri dieiid en aau de budsetcommissie ten oiidii oik iiiadviisge onden gedieltelijk met iiaim hct recht sub 2 J ijii ze eeii overblijtsel van het lieruiek nii del van dm iiiimster van financial om den iiivoer met een hedrag van 170 miUioeu fra ics te belasten De ft eimarsche ZfUifi j vei ekert dat de laa ste confereiitus over lie nitsoerliig van den Fi mkfoiter vrede binnen kort weilcr 111 de oude keuerstad 7 ullen hervat wolden De iiidmg van graif Arnun naar Varijs had die atgebroki 11 De Duitsche en Fransche icvolniacht gden uiidt n wiei te Frankfort verwacht worden en de oplossin die somunge hootd aken gekregei hi bbcn on stellig den spoedigen alloop dir sameiisprekuuen bevurdiien De trle4riaf hei ft di er dagen melding gemaikt van een incident dat zich te liouie tussilieii de Italiaaiische auioriteit en den Kraiischeu ge ant heeft voorgedaan Voor oo vi r men kau opmikcn uit de nitt zeer duidelijke telegi imineu nas de aik deze Onlangs weideti door het itedelijk bisUiui 111genie irs gezonden 0111 iu verband nul deu aanlig eerier nieuwe ttraat opneraingen te doen 111 een vrou weukloQster De geestelijke iiverhcid eigerde ondersieunil door dm Fianschen gi aut bij den paus die beuceidc dat het klooster oudii bcschi iiuiiig zijuer legiermg stond en nut toi gaukelijk was voor dienaars djs stedelijkin bestunrs De aak schijnt evenwel spoedig m der luuiiie geschikt doordii n de gezant de ambtenaren toegang verleend heet De OjimUme behelst een artikel waarin het Wad veikhiait met genoegen te hebbin viinon cii dat de Fraiisi he regccring heeft te kennen gi eveii dat het in lil fait uicompUa in Italië berust cu nooit er aan gi dacht heeft daartegen in vei it te treden wenficheiidc Frankrijk alleen dat de onalliankelijkheid van dui puis als hoofd der kerk woidi geicibiedigd en dnt do wet op de waarborgin uut al woiden ge Mj igil mit hit doel oin die waaiborgcn 111 te krimpen Wanneer dit werkelijk het pniu rainma is van liet Fiaiische nonveriiemeut in de liouu u clie quirstie dan egt hit blad is het iekir dat de bitickkiugeu tiisschcn bilde staten op hechte iiiuiiJslagen knuuen wiir len eene entiiife cordiale is alsdan vei i i kerd I i g IS er in België een curieus geval De nu Ulster Ua seige wciiseht tiu ge ij igd taiii f last tl sti leu voor de slaatsspooruegen De e maatrigd IS lei iinpupnlair van alle kanten gaan ir stemmen tegen op maar het mmistine gaat Miort en biweert dat ik ti üinwerking nuts is dan em politieke manoeurre Min legt den koning nu bis uit tir tie keiiing Mjor ua itiij de tanil vi 1 mdeiing wordt vastgesteld Di kuiiiu acht hit M oi =ti l niet in hit bilaiig dis Kinds en wcigcit ijii goidkiuring er aan te hecltiu Kn nu kinnen de eleucalen verklan n Wij lubben ile koninklijke sautlie uietuoodig leii niinisterieel bisiuit is vohloi iide Fraaie houding voorwaar Tinclil gl e P adeitoiid Vooi 1111 nneiiiui die iian eiie c ck en svllalius gitiunw in dl 11 kmiiug ik 11 viiii lod neioepm vorst iit iiin wiens De ki iehtiL te hiMiding ili t it luigl ie teudiovcr de h Hidi l u i 11 dl r u tiaiu uit nu 11 is a 1111 1 011 eu is ikir du vim lil lluugaaifihe ri iiiiiu Di bisschop Ickillanssy huil iiiiili r luai lit 1 111 mui dm koniuj dl bisliiilin aii luti meilii van Itoiue itgikondigil De lussihop is daarop voor den ministermad goroi pen 111 verschenen en hem weid een brief van dm konuig voiirgeu tn waaim ijne hauilehug sti rk wir l afgekeurd eubuispt De bisseliop l eft s huid bekend en viiklaart leii voor het ge zn au den koiung te buigen en uh daaraan t 7ulu 11 onderw erpi 11 Min ut nog altijd met belangstelling uit naar het resultaat vau de bijeenkomst der Duitsehe bisschoppen te Fnida ui Hessen op deu O de er Zij hulden t iie Mr ailiiuigen doeh wat daar besproken werd 11 nog teei s len gelieim Men ondiistelt eolitit dal weldra em prutLst al verschijnen tegen de 111 menging der bur ieilijke ovirheid in alle aken die au uuer kerkclijkiii and i n ol door de bisseiioppeu tl uu voor wiudiii geliuiidin De iieidsehe rijksdai die m buitengewone ittiug 13 bi ii ii iioipeii te al I v i cpne le Lrurga isiti 1 iiiilaius door den koning geopend In lie tiioiiicil n git Il koning te kennen dat hl t tmige oud nvirp he welk thans 111 behaiidi mgzou koinen dl ruiga iisalu van htt Uger bitrof llij had den iijksilag thans bijeengeroepen omdat hij met er iekeid wiis dat hij later nog zou kunnm doen wat hiiu tliaus mogelijk was Voorts drukte hijdehoop uit dat de rijkadag de quirstie 70U behandelen op eene wij e die tul een gunatigi beslissing ou kunnen leiden Wel is het een opmerkenswaardig veischiju il dal terwijl vau versclullciiije zijden belichten koiiieu om treilt de vredelievende gevoelens die thans het richtsnoer in de hoogere politiek onden ijii de meeste regeiringen hnii aaudieht wijden aan den toestand van Oe legers en veidedu ingsmulileleii en bedacht ijn op veriuileriiigen en veibfteriugcu d e olsliekt geen vre klieeiid karakter dragen ni iir wel een gevoel van ongerustheid en oi zekerheid veiradeu P R A N K R IJ K lïans Wacheidmsen schrijft o a het volgende uit Paiijs Ilct is met waar dat Parijs door de Duitsohers wtnl belegerd Het is onjuist dat ijiie bevolking hierdoor uiaanilen achtereen konile en honger ou hebben gdidcn Het is onwaar dat de sehoonste en liehtvaaiiligste stad der wertld door pek en zwavel verwoest is geworden wiiiit al de petrolcuts en petnhuus waren onschuldig toin 71J voor het gerecht virsehmiu Het is zeer duidelijk dat de groute ruims der Tuilenm en gudire gebouvien op ittelijk OU ijn gem lakt om cenige afwisseling te hebben misscli 111 ook wel als muikllen van kunst en bouwstijl want 7e ijii oo iiitjis lis w iren e van karton en al mikt hit 111 de Itue Uivoli ook nog wat naar pitroleum dat komt ouiilat in de buurt een vat is gesprongen De e stad uut zijn boulevards zijn millioenui lichten die ich m dui enden spiegels en sieraden weerkaiitsi n dc e stad ou maanden achtereen ui het duister hebben veikeerd Het is met waar het is een woeste dichterlijke legende evenals die van Sodom en joiuorri een roiaau voortgesproten uit het brein van uu Victor lingo een treurspel wairintde het tluater der l orte St Martin ijn tue chuuw irs lokt een vreessilijke droom die mets waars bevatti n kan Dergelijke denkbeelden gingen mij door hit hoofd toen ik g stèren avond ovir de boulevards wandelde luigs de sihittireud verlichti winkels eu koffiehui en wier gasten m dichte groepen t t op het midden der breedc trottoirs iten terwijl uut het geringste ontbrak van alUs wat men gewuunljk np de boulevards iet De oiuiubusseu en fiacies leiidin over den Maiadam Op di hoeken der stralen stootten de rijtuigen als altijd op elkander en schreunvden de koitsiers slechts twee dingen ontbraken de pulitieaginteu m de avondb urs 111 de l assage de l Opera Men hoorde gem circuk iiit iieun noeli het Frankfurter uitseh Van J ucinatwiis di la mm 11 wfs geen spmki evenmin als vin It ijuide dis uya etirn Men vernam geen straalge ehreeuw Voor ooverre uva met ei 11 oppirvlakkigen blik kou waarnemen is alles bij het oude l arijs had zich de oogiu uitgewreven ua dm beu inwdi u droom inin lachte en piaatte widir als altijd het ging er weder even vroolijk en prittig toe als vroeger eu als men de Pary enaais daar oo arm lu arm ag waudilen dan kou mm ach nut verbu Ideu dat ci u jaai geleden de bitalingin weiden gestaakt een ki i eirijk iiumstoitti dat tueii de wilde akelige diooin begon die du ir eUm Ie vuiii en bloed Mieide waarv iu tlfs gun spoor men aan do oonien der kleedeien clil air is Ja dat waren niijiie Paiij eiiaais uoals ik e van viocgcr keuili Ik was uhtir vuur hm mot mill dl undi ik sclnjcn nuj eln n em iiulendup du op dl guhen 11 den Oicaan dulibrit want ik eeuige lu kiuik du mij wis t geugi kunii 11 h iil luij kuiid 111 oii rsel illig slnhts de niti rsti tu van i ii ijii pink giii t m gi egd i ij we tdatwij nut 1 van de Duitsehers houilin waarop ik autwuurikli Anders oudt ge hen nut hebben aangevallen Dat was ons geheele oudirhouil Meer dan een uur zat ik tii sch n de keuvilende nimigle voor een kotfiduus Ik ag bekiudi ge iehtin vooibijgaau maar er was bloed tussilun ons Hoewel WIJ elkander nooit eenig leed hiddm gul uui hui wel WIJ talloo e nialin mt één schotel hadden gegiteii moesten wij nu elkander verachten dnifden elkander met meer de haud reiken en iiageii Hoc gaat het en ik ben oieituigd dat als ik 11 mand duifde be oeken terstond alle hurulogis m ilvercn kpels en vurkin aihtir slot uu li n worden geborgen BU dat de stoel waarop ik h ul gi iteil nut chloor on wordm gidesiufectu ul als luui mij tin luiuste leu stoil had aaiigi boden Zij waren dus dc i llilm uuals ij ikiar atiu doch het kwam niij voor dat ir luui vruuwcn aan wi ig warm dan vroeger vrouwen ijn tijdens het beleg meer op de boulevards verschenen Ik dacht men moet de Parij euiais b j dag ziin bij avouu zjn 71J dl elfden doch e zullen wel zorgen hebben Dis avonds was het mij op de bimlev irils als if ik eene voorstelling van Hobert Ie diable bijwoonde doch tien ik Parijs weder bij dag zag was het juist 700i b ik het mij kad voorgesteld werk aam onveimoeid bulrij ig zwoegende om een stuiver te verdienen doch de oude levendigheid op stiaat em kenmerk van hit feu sacré de ia co pic iü is verdwenen Het was di ilfde gruote mierenhoop wiens trotsehen bouw men had vertreden Allen waren ijverig hezig om weer op te bouwen de schade te hei tellen op te knappen te schilderen 11 te lakken om het vurige uiterlijk weer te hcrstillen De groote winkels hadden weder hnn sierlijke mtstallingen daar sehitlerden weder di ilverweiken de paarli 11 en diamanten de kostbaarste aitikikn vau weikle oor hen die voor eenigm tijd nog snaktin naar een ham of een wurst Het leven op straat heeft ijn lantitkkiiigskraelit ijn wnfthiid verloren De l arij miar verkceit 111 een gedrukte stemming die zich uitdrukt 111 al ijii haiidelmgiu DUITSCHLAND Te oordeclen naar de herichtiu uu Muuche i ontvangen zegt een Fraiikforter currispundcnt zjil eerlang een felle strijd op parleiucntur gebied worden gestreden De elerride digbladcn doen al het mogelijke om de leden der kamer du op grond van het palriotliselie programma ijn geko en ten dringendste tot eeuheiil en saiijcnwerkiiig te erniaucn Tegen ile regeeruigspartij Voeren zij alle een err hevige t ial Suddeidsahe l oitzeituiig het olhcierle orgian vau het tegenwoordige reehteicentrum heelt hit ministerie openlijk deu haiidschoeu toegeworpen Hit tegenwoordige kabinet is uut beter d lU een volbloed ministiriellohcniohe ou ijn V J oiiaii Zeituiuj 111 der tijd door den tegenwoorilineu bisschop van Passau te vuur en te waard veivolgd wordt thans door hem ui beschirming genomen is elfs ilieus speciaal orgaau geworden mettegenstaaade het verbod door hem tegen de li mg van dat blad uitgevaardigd niet is ingetrukkcn dit blad roept op triomfeerenden toon mt thans is de oorlog eindt lijk verklaard alsof de aak diiarm do tevens gewounen was Met dat al houdt men ich tamelijk overtuigd dut dl fiiictiLU dir patriutt H he paitij thans tot i eu liiliaaiu ijii vereeuigd Zij al em geheel nieuw blad als spieiaal orgain ei langen luiinelijk het kat iulieke dagblad hetwell niet I October te Muneheii UI het licht al schijnen Door de bemoiiiiigen vau dl u bekenden heer Huttier zullen de noodige füuilseii voor de oprichting en het m stand houden van dal nieuwe orgaan benoodigd worden verstrekt door twee leden vau het koninklijk huia het zijn de prinsen Luitpold en Ludwig wier bcïiiis len op staatkundig UI kerkelijk gebud eer afv ijken vaa het regel riiigsprograrani 1 Tm inn ien vau den man dic met de leidingvan h t uiciiwe da iblad al worden belast verneemt men o a lilt vulgiiide De hier Kut 1 r ildus heet lic beduelde leider vau hit nieuwe blad is vroeger iid ietciii gewiist van het Hnreheischc fiaiiUtehe lulUlilall tl Wur bnig dat eh lu ondorhi id undeisehi lilde i uor ijii pluiupi taal eu luue uilvallen IU welk op eht hit b iil lulSi ilschi I ultriand m deu loef wi t if t tikiii iii eeii ilugilijk verduli er vjiuaehlin i lm gi m gnnstigi n siiltiiten