Goudsche Courant, zondag 17 september 1871

en lioog t wnarscliijnlijk zal het niet bijdragen tot bevordering der zoo vurig gewcnsclite eensgezindheid ouder de patriotten Hoe men thans hier te lande in Beieren huwt indien de ultramontaansehe geestelijken hunne ti s sehenkomst daartoe weigeren en de bruiilegum en bruid om deze of gene reden niet de t i9schciiki nist weuschen iu te roepen van een anderen geestelijke dnnrvau kan liet volgemle tot een staaltje strekken Op 7 dezer be if de heer Ilnnglinger notaris te l a sau zich niet iju bruid vergezeld van twee getuigen naar de woning van deu pastoor den heer llofsterter e brniilegom die de oudkatholieke begiuseleaankleet ile en zijne bruid verklaarden den geestelijke in tegenwoordigheid van de beide getuigen dat zij in en cAt Z h v oJiti ii i c ol idwi iro i hci nfi fgen dier verklüring was aiii de wet voldaan en zij verlieten de woning vau den pastoor als gehuwde lieden Het schijnt wel zegt de Nord Mig Zi ihmg datde sociaaldemocraten het plan hebjcn gevormd omeen buitengewone eamp igne te ni iken in de aanstnande zitting van den rijksdag Met het oogdaarop heeft de Volhstoat het hoofdorgaan dier partij welks voornnamste redacteuren zijn de heeren Bebelen Liebkneclit de volgende uitnoodiging openbaargemankt zij is aan de leden dier partij gerichten luidt aldus t T en ijl de rijksdag wanrschijiiüjk binnen 1 a 5 weken al bneenkomen is hef dringend noodzakelijk dat de talrijke dwangmantregelen tegen de ledenon er partij ten uitvoer gelegd behoorlijk wordengeeoiietateerd opdat d ar nn in den rijksdng een zoo V illedig mogelijk verslag kan worden ingediend Totdie duanginaatregelen hier bedoeld behooren de nrr tatien huiszoekingen gewelddadige verwijderinguit deze of gene pla its e u dergelijke meer waaraanvelen onzer partijgenoi ten hob ien blootgestaan wijders imoeten worden opgegeven de aitikelen door de renctioiuiaire dagbladjiers openbaar gemankt de kennelijke strekking hebbende om de partij in verdenkingte brengen en div in maatregelen tegen haar uit telokken Bijzonderheden dienaangaande worden zoouitvoerig mogelijk ten spoedigste ingewacht bij dedeiUücrutische afgevaariligden zitting hebbende in den rijksdaif opdat ile b traders der deineeratisehe beginselen van de tribune de noodige tereehtrtijzingen erhin en i Men mug dus onderstellen zegt de Norihleutsclie dat de inderdiind milde toepasning der wett n op desociaaldeinoerateii een feit waarop i e Deutsche Allg jtitimg nog dezer dagea heeft gewezen door den VulkMluul niet wordt erkend j Ten a Tii ien van de vroeger zoo veel gerucht verwekkende a ingelegenheid der dotatie beweert men dat de rinirstie terstond na den terugkeer des kei zers zal worilen uitgemaakt Niiar men verzekert zijn de volgende personen op de lijst der begiftigden jgeste d de generaals voti Hlumenthaï von Voigt Hlietz jvon StioMe on iijben en von Werder de veld jmaarschalk von Moltke de veldmaarsnlialk prinsFriedrich Karl de drie Zuid Duitsehe ministers van oorlog de heer Helbrnek en de liadensehe mini ter Jolly Indien de e opgaaf juist is en men achi ditzeer aarsehijnlijk dan he ft de regeering opnieuwtoegegeven aau den invloed door de openbare ineeiiingte weeg gebracht want de generaal von Mantenlielis van de dutatielijst verdwenen Het stedelijke bestuur van Strnatsburï heeftdezer dagen ter openbare kennis gebracht dat opnieuw een belangrijke som vaii de Huit che regeerinjis ontvangen ten belneve vuu de personm die doorliet bombi nlement seiiade hebben geleden Vndermaal 4i pC t van het getaxeerde verlies sonlenuitbetiald Ook voor andere plaatsen zijn t ililen door de regceriiig besehikbaar gesteld Tour l eltrebijvoorbeeld is 2it5 y8ü fr ontvangen NnrrayleVeiieur iii 2 59 fr Gravelotte 2 l i fr en voorHezonville 11 7Ü7 fr Het gevolg hierv in is datallerwege m H den meesten ijver ordt geailieid aanherbouiien der bescliaditide woniiigen Te gelijk isvan regeeringswege de verzekering gegeven dat bijgeregelden voortg ing der aangevaugen herstellingen de verder toegezegde gelden zeer spoedig zuilenworden uitbetaald binnenland Gouda 16 SKrTr MRr ii Eerst tlmiis kunnen wij nntwoonleii op den br ef v m ds Baibiera opgenouieii in ons n van I ug D it ij dal ihaii i eerst kunM ii nenl verooi iiiiU door de afwezigheid van hei lid der reilael e dat vui de c za ik had kennis genojieii ant hoeuel niitiiurlijkerwijze alle in t b ad voorkomende benelili n op rekening kunnen gesteld worden van de j ehei Ie rediie tie hoewid de lei en der reilaelie homogei ii zijn was t toeh wriiH lielijk d it t iiiituoord op t selirijven vuil ds liarbiers werd va tge leld ii i mondeling i er leg inet hem die in w 1077 het bericht had opgenomen dat tot het schrijven van ZWE naniciding gaf Doch ter zake Na de pertinente verklaring van den lieer Barbiers zijn ivij natuurlijk volkomen overtuigd dat hij geen aanleiding heeft gegeven tot t oprichten der It K kicsvereeniging doeh wij mceiien t kunnen volhondep dat er toeh buiten zijn weten natuurlijk ook uit zijn naam is gesproken zoo niet geschreven wij meenen te kunnen volliouuen dat van zijn naam wellicht met de beste bedoelingen doch met onverstand misbruik is gemaakt en daarvan is onze berichtgever het slachtoffer geworden Zou hij de eciiige zijn Gisteren is de zitting der staten generaal door den minister van binuenlaudsche zaken namens den koning gesloten inet eene korte redevoering waarin de voornnamste wetten die in het afgeloopen jaar zijn tot stand gekomen en de voornaamste wetsontwerpen waarvan de behandeling niet kon plaats hebben werden vermeld Bij kon besluit van 15 Sept jl is mr J A Philipse benoemd tot minister van staat Bij kon besluit van 15 Sept jl is mr K J A graaf van Bijlaudt benoemd tot voorzitter van de eerste ktiiner ilcr staten generaal gedurende de zitting die aanvangen zal den IS Sept e k ïc Meppel is bij de Ned Hervormde Gemeente beroepen de heer A J Oort predikant te Schoonhoven Tegen dat beroep zijn bij den kerkeraad en bij het classicaal bestuur ondersclieiden protesten van orthodoxe zijde ingekomen Bij de Christelijke gereformeerde Gemeente te Bodegraven is beroepen de heer A Brink predikant te Neuzen De heer 1 J llasselman heelt zijn outsl ig ingediend als lid der t vcede kaïner voor t hoofdkiesdistrict Tiel In het heidsch Duijhl komt een artikel voor van den heer 1 Douwes pirdikaut te Lecus naar aanleiding van het medegedeelde door deu oud resident van Meiiado U 11 ippi over de scholen m de Minahassa He heer Donnés zegt Het onderwijs in de scholen dei Minahassa staat op het spel en dreigt te gronde te gaan indien de Ne derlaiulsche natie zicli deze z iak niet ernstig en krachtig aantrekt Het uooid van den heer Jlappe een man zoo uitnemend in staat oin over het nut door de scholen van het Nederiaudselie Zendeliiig geuootscliap gcst cht te oordeelen geeft nieuwen aaiulrang aan het reeds elders gedane beroep op alle Nederlanders die belang stelleu in het ware welzijn van onze Oüst lndisehe bezittingen iaveii groot en klein die men tot het bedoelde einde moeht willen afzonderen zullen dankbaar aangenoinen worden bij alle bestuurders en medewerkende leden van het Nederlnndsche Zendeling GcMootsciiap Te llnzers oudo zijn Woensdag publiek verkocht 9 31 89 bunders weiland in de Kijneiil nrger ilder aan den Uijudijk voor ƒ 2 i 60l de koslei uis Naar wij vernemen wordt iu de gnrauciuefiibriek der heeren S domonson en C te Cappelle op deu IJsel eenigeii t jil Maa ïWiiter dat volgeus de methode van prof junuiug gezuiverd is aan de werklieden dier fabriek gratis geleverd In de laatste weken is dit gezuuerde water ook grutis verkrijgbaar gesteld voor mensclien die niet aan de fabriek verbonden zijn en hoewel t belang der gezondheid zuik een maatregel door ieder weldenkende toegejn cht al w or den z jn er echttr nog velen die aan het onge niverdc Maaswaterde voorkeur geven Ter Neuzen wordt na de opening vau de spuorweglijn Meoheleu Neuzen door vele vieemdeliugen o a ook door mu iekgezelscliappen bi zocht zoo ook 11 oudng üe Zondags et wordt echter te Neu en streng toegepast en het aang komeu uiiiziekgezelsehap zou geen muziek hebben kunnen makeu als niet de olhcicren van deu minister van oorlog vergunning gevraagd en gekregeu linddeu om een alfuitloods tot eoiicertzaal in te rieliteu Dit geschiedde en gaf groote ergernis aan alle kastideius en herbergiers die uu huune klanten naar de all uitlouds zagen stroomen l ientengevolge ontstond er een kwade gezindheid tegen de o tieiereu waarvan een aan mishandelingen bloot stond zoodat hij door marech iussées ontzet moest worden tiTivijl eeiiige olTicieren die het muziekkorps uitgeleide hadden gedaan bij hun terugkeer opgewacht weiden dooreen mass i inenscher die niets goeds lil den zin badden maar door de krachtige houding vau den burgemeester en den kommandant der troepen zich van feitelijkliedeu onthielden Bij den Bchictwcdstryd dezfr dagen door den koning aangebod n aan de oRieieren e fi r ivpnlinge in garnizoen zijn de beide voornaamste prij en 500 pas verkregen door de luitenants C H N de llonde en J e J Wentzel even als alle andere winners van t regiment grenadiers en jagers Het getal landverhuizers in de laatste 10 jaren uit Kriesinnd naar Noord Ainerika vertrokken was 1238 waaronder 121 hoofden van huisgezinnen ol vrijgezellen 207 vrouwen 605 kinderen en 5 dienstboden welke laatstcn door eerstgenoemden werden medegevoerd Van de genoemde 421 personen behoorden 31 tot de welgestelde 833 tot de mingegoede e 57 tot d lehoeft g lk la5 In 1861 was liet getal vertrokkenen 19 in 1862 22 iu 1863 slechts 1 in 1804 22 in 1865 25 in 1866 4 j in 1867 848 in 1868 150 in 1869 648 en iu 1870 60 Aan de compagnieën veBting artillerie der dd schutterij te Utrecht is door het departement van oorlog een otTicier van hit a daar in garni ocn liggend 28 regum ut vestiiig ariUerie toegevoegd ten einde de iustriii tie der manschappen door iiistri cteurs van genoemd regiment te regelen en daarop toezicht te houden Onlangs heelt een hoorublazer dier komp vest artillerie seliutterij geweigerd de bevelen van genoemden officier op te volgen bewerende alleen gehoorzJiamheid selinld g te zijn aan den koinmandant ker schutlenj eu daaraan verbonden ortioicren en superieuren Voor den schnttersraad is hij te dier zake wegens wangedrag tegen de ondergeschiktheid en voor dien offiier toegevoegde beleedigeude ui drukknigcu veroordeeld tot een geldboete van 15 en bij wanbetaling tot 14 dagen provoost arrest De gemelde officier heeft duarua by de arrondisse ments reclitbank tegen den bedoelden hoornblazer opnieuw eene vervolging doen instellen ten gevolge waarvan die schutterpliclitige opnieuw wegens beleedigingeu aan den ofTicier na afloop der eïeroitie toegevoegd tot eene cellulaire gevangenis van 5 dagen is veroordeeld Het onverdraaglyke laffe veriet waarin zoo dikwijls menige schutter uit domme onbeschaafdheid tegenover de onderofficieren en officieren behagen vindt maakt het tot een waar genot te zien dat dergelijke personen van tijd tot tijd eens een flinke straf niet ontgaan Men leest in het Defentir WeMlad AAN WIEN DK ÜCIIÜLD De Zannkauters hebben het dezer dagen te kwaad gekregen met vijf en twintig niau ruiterij uit Haarlem Naar het bekende znak van t Nederlandsehe volkskarakter dezer eeuw d it zich slechts door de kerk en de kermis wat la t opivinden was ook onder heu geen geringe stoornis ontstaan bij de gedaeht dat zij dit jaar dat veredelende volksverraaak zouden moe eu missen He houding werd zoo dreigend dat men begreep het ll iarleinselie paardevolk te hulp te moeten roepen om het tot geen dndelijkheden te laten komen Het middel hielp de vijf eu twintig man en hun luitenant volstonden oin de stoute Zaankaniei S zoet te houden en alles selieeu in de meest gewenr chi e orJe te zullen alloopen toen daar op eens eei zeer ongewensehte verandering in kwam Bij gemis van keriu spret zoekt men aan de Zaau iju smaak te ver ilelrn door het verki ikkelijke schouwspel v n een teruükeerende bende pieiziertrcmgangeis die zieb iu de hofsi id zijn gnan bedrinken en nu op t stationsplein door de mannelijke en vrouwelijke bloem hunner stadgenooten worden opgi W iclit De pret voor deze laatste verdubbelile natuurlijk toen zij buiten die dronken feestvrienden nog een kwnrthonderd voor een deel naar t zeggen is evenzeer bedronken huzaren te zien kregen Ze bleven dn irom ook rust g bijeen niettegenstaande herhaalde waarschuwing zicli ingevolge t gebod der overheid liever huiswaarts te begeven en in geen i eval langer saam te scholen Dat was eeliter geheel tegen de bedoeling en daar Wie niei hooren ü voelen moet rukten de Hnarlem iche raansehippen ten slotte op de doofblijvende toeschouwers los die nu eindelijk verschrikt uiteen stoven en een goed heenkoineu zoeUen maar daarby natuurlijk voor een deel onder den voet eu voor een deel te water raakten zoodat een hunner t z elfs met den dood bekoopeil meest Pn wien nu de gchuM In de eerste plaats aan hun eigen even wansm kelijke ala onbedaclit ame nieuwsgierigheid en zucht naar straatschandalen In de tweede plaats eehler ook zeker aan de roin bedachtzame wijs waarop iiier in t handhaven der orde te werk werd gegaan Met name mag men t een grove font achten wanneer gewapende manschappen geroepen met hel blanke wapen voor de orde te waken de gelegeidieid vinden zich vooraf aan sterken drank te laven Zoo eigens d iu moet men bij den soldaat de gevolgen van den jenever sehromen en diende ook op liet luiuste mis bruik van dat vcrdierlijkendo vocht de treng la