Goudsche Courant, zondag 17 september 1871

mtm AFRIRAANSGHE HANDELS VEREENIGING gevestigd te ROTTERDAM Prioriteits Leening i root f 2 5009000 verdeeld in Obligation van 1000 en 500 rentende 5 pCt s jaara Ingevolge niagtiging lierigten deHeeren Wed KNOX DORTLAND dat zfl inschrijvingen aannemen op bovengenoemde Leering op de voorwaarden vermeld in het prospectus Prospectussen zijn ten hunnen kantore verkrijgbaar Gouda 15 September 1871 Tui Or IHinV ExtmCt mo tstroop uit 70 pCt raoutsuiker dextrine eiwit e stoffen en phospliorzure zouten zamungest ld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskunuigti tutunueii n a en licht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bij serophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk emakentlen levtrtiaan De fl sch van 3 hectogrammen 75 Cts ittllini iii f nn 1w itfkt ii voortreffelijk praeparaat tegen alle ziekten van IldiUCllll MUimWtltcr jg jj j bloedend tandvleesch losse tanden en scorbunt Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor dd tanden daar het de slijmen oploit dus de vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in den mond zuivert den smaak en verdrijft den onaangenamen reuk welke door holle tanden door overblijtsels van spijzen of tabakrooken ontstaat De flesch a 90 Cts FlK clsoll TiniïnOt dor ververschenden reuk hebbende en vrij van bijtende zelfataudigheden in elegante doozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts Dr Uomcrshausens Oogwater LTtlTedl tniTgru ËE l door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zijn ten zeerste i k aan te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine s flac ii 30 Cts Origineelf lessclien van Apoth GEISS a fl 1 50 fl llwiin ® aangenaam en gemakkelijk in te nemen flzerprseparaat door alle genees J heeren aanbevolen omdat h j ligt te verteren is eii volledig in de sappen des hgchaams overgaat De Staalwjjn wordt voornamelijk en met de gunstigste uitwerking gebruikt bij bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpjjn en vooral b j beginnende longternig De fl 3 ch a fl 1 II l irll l Infill Cologne philocöme zuivert het hoofd van de schilfers belet Bltltll lltllSVIll JaJ iy i het uitvallen der haren en brengt iu een korten lijd eer geheel nieuwen groei te voorschyii Hij is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en maakt het gebnuk van haaroliö i en pomaden geheel onnoodig Groote flacons a 00 en kleine a 45 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda by L WELTER Gouwe en L SCHENK Hoogstraat By elk artikel is eene gebruiksaanwijzing E M M E ril K H V OIsT OrXIsAZSQlEijlST Apoth en Fahnk van Chemüch Ufhmsche Fra paraten tehiJ SeplcPitelNl I Brtsei W tWffl W i Hi m Mliupn wiBraFomuN iU i fteili Br 1 woord TiBwIt k t ïta G ral u tf pi néf mt lil lil biuUfb M a 4 j f m mnfrnmiti ifs ff it I Il i 1 itr il te staaii Met gtuoigeu veriieeiut uicii il i irom ook dnt iPii iliKJil der infanten itcn tot vervaii i inp der hu iicn i ekon dat leh nun terken drank was te liuit 11 gegaan onmiddellijk met strengheid getuclitigd IS Wat minder verslanfdlieid aan t edele Seluedamnier brouHsd bij t Nederl indselie volk gelijk bij zijn nuUtaircn on over t algemeen zeker litt dueltiellimLte middel ijn dat volk nllengs weer tot een nat edeler bestaan te verheffen dan wa riii liet zich than i iii spijt van al zijn kerken en kirmissen verblijilea mag Laatste Berichten KoningSDergen is Sept Den 12 weulen door choleia aangetast 93 personen w iar aii er u3 stierven den li waren er S choleralijilers a ir van er 15 overleden ïe l ant ig is de ziekte bijna geheel tweken er komt ongeveer per dag éui geval voor Te Flbing tierven rlin 12 5 personeii iinii cholera Den 13 weiuon 13 peisonen anngitifit waarvan er 6 overleden oorgekuinen Te Stettm zijn den 14 3 gevallen en 3 personen overleden Parijs 15 Sejit De heer Thiers is hier heden aangekomen De nationale vergadering al waarsehijnlijk morgen hare goedkeuring hechten aan reiie overeenkomst die met Pruise i is getrotteii om de es departementen te ontruimen Konstaatinopel 1 5 Sept Ue Turqme meldt dat de secrctaiis van den Sultan op diens last aan den Groot Viziei een brief heef geschieven waarin te kennen wordt gege en dat ofschoon er lot nog toe vele denkbeelden van voomitgnng ijn verwezenlijkt r toch nog met gchcd is voldaan aan Z M edelmoedige bedoelinjjeu Ue Sultan meent vooral te moeten a inbevcleii de nauwkeurige toe H8in van het recht te waarborgen en die toepassing abecn toe Ie vertrouwen aan mannen die zich dit door braafheid en bekwaamheid waardig maken Bern is Sept Nederland wenscht ten opzichte van de met de ovorioje algemeene netten verbonden tclegrnaflijncn in zijne Oost Indi ehi kolomen tot het internationale tekgraafvrrdnig toe te treden Burgerlijke Stand Aiinu AgneB Antoinette ouders F li A VVoU en ii A Quuiternc 15 Jotia lua Anttiunia Elisabeth ouders P J van Kersbergen en K 1 vun Itluk 14 Ovmrmm 13 Sc H J den Uertog 13 w B J Kopiienul 54 j POKKEN EPIDEMIE v Vau 9 tot V Sept lb7I aangetast 2 Vroegere opgaven 250 Te amen 252 Van welke er 101 overleden zijn ADVERTENTIEN tav MmM maa Mi l3ö liio iK aSjk üi jfoCv ff otjio ivy awwtöi jgoilyo jtöMs B Getrouwd ARIE JONGEBREUR m MAAIKE v N MF UKOM Gouda 15 September 1871 m c v njv jE waJP p pjI tiïSïtiUi aiv oücJEi Voor de vele bewijzfn van bclangstelMn oi dcrvonden bij he j overlijden van mijn p ehe ldo i l htgenoot den Heer P bCHOUTEN Hü MiENÜIJK in leven Hteenfalinckiint te Otidfilcik o i IJf dy betuig ik ook namens iii iie wi dtr ijdscho betrekking mijnen harte ken dank Wed P SCHOUTEN HOOfiENDIJK VAN WaI sum riOHn PAPSOia 00 en 100 cents per Blik ENGELSCHE KREEFTEN Gri cents PALING lil GKLKl I ƒ 1 50 pr pot VEUSrHE ZALM per blik l W 1 MELKEUT The American Pastry t ook from Imx n iiHi begs to inform the Nobihty and Gentry of Gviida that hi celebrated PLl M POUND and LADlEb t AKES are to be had at P J Ml liKEliT BêMn mmmB Oudergeteekende berigt zjjuen geachten Begunstigers dat de DANSLES voor Kinderen zal beginnen op DINGSDAG 3 OCTOBER a s van 5 tot 7 uur voor meer gevorderden op DONDERDAG van 8 tot 10 uur voor laatstgenoemde Dinsles wordt men beleefd verzocht zich vooraf aan te melden ten huize van Oudergeteekende die zich met eene ruime deelname durft vleijen daar hij zich als immer de deelneming door eene goede leuling zal waardig maken en het voor bet geven der lessen luchtige en ruime lokaal algemaon bekend is H F GORISSEN vi üPAc iiïiï G VAN de belde Tollen op den Straatweg AN GOUDA naar x DEGRAVEN rtSSr COMMISSARISSEN van voormelden Straatweg zijn voornemens op DINGSDAG 20 SEPTEMBER 1871 des middags ten 12 uur ten huize van den Logementhouder BLOM te Bodegx ven 111 het openbaar te VERPACHTEN De beide op gezegden weg aanwezige TOLLEN in twee perceelen en zulks voor DRIE JAREN aanvang namende 1 Januanj 1872 De Verpachting geschiedt bij inschrijvingen afslag terwijl de paehtvoonvaarden dagel ks ter le iig liggen ter Secretarie der Gemeente wiuniHi itlain tiiHldlt llMik vuil IllUikllllU De Notaris C A van BLARICUM te Oudewater zal in het Koffijhuis ÜE Roos te Oudewater telkens dea avonds ten 6 ure in het OPENBAAR VERKOOPBN Op DONDERDAG den 21 SEPTEMBER 1871 N 1 Twee WOONHUIZEN met ERF en ROND of TUIN te zamen groot 2 aren 11 centiaren te Oudewater aan de Westzijde van de Peperstraat N 2 Een HUIS naast het voorgaand perceel aan de Westzijde van de Markt Deze twee perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna te amen worden geveild N 3 Een HUIS te Ou oa er op den IJssel N 4 Een WOON en BOUWHUIS benevens SCHUUR BOOMGAARD met vole fijne vruchtboomen en BOUW of TEELLAND te zamen groot 14 aren 10 centiaren te Oudewater even buiten de stad aan den nieuwen Singel Op DONDERDAG den 28 SEPTEMBER 1871 Vier WOONHUIZEN met BERGPLAATS ERF GROND en TUIN eene ruime TIMMERMANS WERKPLAATS alsmede een BOOMGAARD of TUIN beplant met diverse fijne vruchtboomen benevens 2 houten LOODSEN ter gezameutlijke grootte van 9 aren 13 centi iren naast elkander staande en gelegen te Oudewater aan de West ijde van de Capellestraat en de Noordzjjde van de Kloosterstraat Te veilei in i jk rcüek n combinatiëu en massi Breeder bij liilletten en iiadti onderrigt teni kantore van den Notaris N BLARICUM viHirnoemd l le S IJ f 1 lil k A ygijatf X