Goudsche Courant, woensdag 20 september 1871

1871 Wiii osditg Z Septeiukr N 1104 GOUDSCHE COURANT mm m Adverleaiifjilad voor Icada en Oiiislrck All SOSIOTJ VsZ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden van Wateringen Slooten en andere Watereu die aan b zondere personen toebehooren Breiigcu ter kennis van de eigenaren der slooten langs de beide bijden der Boelekade en de dnaraangrenzeiide zijslooten dat op Zaturds den 23 September 1871 over die wateren al worden gedreven eeue SCHOt W ten oindc te onderzoeken of zebehoorlyk gezuiverd zijn van drijveml vuil en andere stoffen die de doürstrooraing van het water kunnen belemmeren of stank of soli ide ijke uitdampinpen leroornaken en welke zniveriug door en ten kuste vau gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den IG September 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolebvee FonTuiJN Remy Weth P Br mi TIUK REDE Het koninklijk woord waarmede de zitting der 6tatenGeneraal is geopend voldoet even weinig als do koninklijke woorden die bij de Opening van vorige zittingen zjju gesproken Ons is geen troonrede bekend die werd geprezen teleurgesteld zijn gewoonlijk de hoorders teleurgesteld de lezers Misschien is daarvan de reden dat een troonrede uit den aard der zaak weinig bepaalds zeggen kan Een koninklijk woord mag vooral niet worden geschonden en zoo zoude wanneer het minder in de lucht zweefde het miuisterie wel eens in hare voorstellen beperkt kunnen zijn Er moet iets mystieks in een Troonrede zijn Alleen dan wanneer de wetsontwerpen ter aanbieding gei ied zijn eerst dan kan de Troonrede bepaald zijn In dat opzicht is de Troonrede sober Eene nieuwe rechterlijke inrichting hervorming van het belastingstelsel betere regeling der burgerlijke pensioenen en misschitn ook regeling van het vestingstelsel wijziging der militievvet legerorgaiiisatie t Is waar werd slechts dit tot stand gebracht we zouden tevreden kunnen zijn doch de ondervinding heeft sedert jaren geleerd dat hoe karig de regeerin ook was mot t aanbieden van wetoontwerpes de Staten Generaal nog altjjd gelegenheid vonilen er eenige oiiafgedaan te laten Een ander kenmerk van een Troonrede is dat zij ook optimistisch moet zijn zij kan geen kw ad zeggen Waneeer b v de oogst in talgenteen niet is meegevallen dan raa deTroonredii niet zeggen de vervvacbtingon van den ooifst zjjn slecht maar dan moet slecht woideii veranderd in niet ongunstig Dat klinkt biBter Alle lichtpunten worden opgezochte ig er iets dat geen lichtpuntjes heeft daii zal nlen t zeker niet in de Troonrede vinden tenzij i ien tusschen de regels in wilde lezen ovpr al ivat we niet niut name noemen was niets un4tigs of niet ongnn itigs te zeggen Het openen der Staten Generaal door den Koning in persoon is langzamerhand eene gewoonte geworden hoewel de Grondwet daarvan niet spreekt Zou t niet beter zijn deze gewoonte vaarwel te zeggen en de Staten Generaal eenvoudig te doen openen door een koninklijke boodschap evenals de wetaontwerpen daardoor worden aanhangig gemaafa Dan zou er zeker minder vertoon doch ook imeer degelijkheid bij den aanvang der nieuwe tting te vinden zijn BUITENBAND Duilcnlandscli Overzicht De nat vergadering heeft Zllerdag eene avondzitting gehouden ora over de overfllnkomst met Pruisen betreilende het handelsstelsel i den Elzas en Lotharuigen te bernads agen De tommissie hal de aanneming er van voorgesteld behoidcns eenige wijzigingen Nadat eenige leden liet iroord hadden gevoerd heeft de lieer Thiers verklaardidat de onderhandelingen thans reeds sedert eenige majnC duren Het oogenblik is thans gekomen om p ten einde te brengen Uit eerbied voor de karaeri heeft hij nog vóór liet reeès de grondslagen der oveieeiikomst awi hare goedkeuring willen onderwerpeni om met de oiiderlmndelingen die nog niet nfgeioo n zijn gereed e kunnen komen Het l ehond van Mlt vierde en vervoluens van de helft der gewone echte i gedurende la 2 zal eeu voliloende barrière ijii tegen de oviTftroouiing der voortbrengselen uit den Elzas aaruuile de concurrentie tot dusver zonder eenige rechten volgehouden is Maar al neemt men aan d it er gedurende de dr e laatste maanden van dit jaar uit het tarief eenige ongelegenheden kunnen voortvloeien dan i ou het nog verkeerd zijn het van de hand te wijzen iiiinge ieii wij door de overeenkomst spoediger bevrijd zullen worden van de vreemde bezet t ng De heer Thiers verklaarde verder dal de betr ling van het vierdi halve milliard der scliadevergoidmg düoi middel van wissels eene finaiie ieele crisis zou kniinen teweeg brengen De rede van den heer Thiers is zeer toegejuicht Hij heeft zich vereenigd met de vuurf estelde wijzigingen der commissie en daarna is het besluit miiigeiiomeii met 53 j stemmen tegen 31 1 e aaiiv laag om gratie voor Uossel en eenige andere hoofden der commune is afgewezen Jii verscheiden steden en daaronder enkele volkrijke gemeenten wordt de v et op de onthiinling der nationale garde toegcp t i l in verzet van de zijde der bevolkiir LI Donderdag zijn in Oostenrijk aan de e zijde van de I eitba de provinciale landdagen geopend niet Hitzonderinpvan die van üalicie l yrol en Triest De regeeriiig heeft aan die colleges de voorgenomen wijzigingen in het be tnnr en voorstellen omtrent de kieswet voorgelegd Overal is er veel onthouding geweest van de zijde der Unilsch constitiitnmneelen die in de minderheid gebleven ijn versoheiden landdagen waren niet talrijk genoeg om liesiniten te nemen De eenige vergadering die niet open armen de medi dcelmgen der regeering ontving was de landdng te l raag En geer wonder V ant hot kabinetlloheu wnrt overireft de venvaoliting der Czechen Het kei erlijk rescrpt dat by de Bolieenische vertegenwooidigiiig is ingekomen erkent liet politie ie recht des koninkrijus en verklaart dat de keizer dieu ten gevolge bereid is zich als koning van Bohemen te laten kronen en den eed af te leggen In Zuitsetland is de herziening van de bondswet ook aan de orde 1 ie ondervinding der laatste jaren heeft geleerd dut het iioodig is de uiteenloopende wetgevingen der verschillende kantons met elkander in overeenstemming te brengen Een der moeilijkste qniestien die een punt van oveiweging uitmaken is de verhouding van den staat tot de kerkelijke corporntii n Fcn vonr tel is daar jmtrent gedaan door het kanton Aargau dat levein epiie romini ie heeft gezonden naar het bondsbestunr om de daarin uitgedrukte denkbeelden te ondersteunen De grondslagen van dit ontwerp zijn olledige scheiding van kerk en staat vrijheid voor alle gezindten om zich tot een kerkgenootschap te vereenigen zonder tusschenkorast van den slaat de burgerlijke stand huwelijk geboorte en begraven in handen gesteld van het genieenfeliestiuir uitsluiting van het godsdienst onderwijs van de openbare school secularisatie der kerk en kloostergoederen met verplichting van d i zijde der gemeenten om niet hehiilp dier inkomsten in de behoeften van de versehillende kerken te voorzien Jii Portugal weder een onverwachte niinisterieele crisis Het conservatieve kahiint heeft plants gemaakt voor een ministerie Pontes l creira de Mello Wij onthonden ons van de opgave der namen d e bij ons niet beki nd zijn Ook de sultan van Turkije verlangt verbeteringen in zijn rijk tot stand te lirengrn In een brief van zijn ecretaris win zijn nieuwen groot viz er laat hij vtrklarcn d it nog vele van zijn bedoelingen tot het wel ijn der bevolkingen ii et zijn in toepassing gebraclil hoewel reeds vele verbeteringen hebben pliats j e had Hij verlangt dat handhaving van ieders rechten de grondslag bij iedere hervorming za zijn en bij de ontwerpen die worden gemaakt Doch hoewel het goed is om hjj het iniiken van verbeteringen en wetten de eigenaardige gewoonten van het land in het oog te houden mag men daaraan geen nuttige instellingen opofferen waartegen onze gewoonten zich zonden verzetten Rechtvaardigheid wil hij bij alles hebben voorop gezet len einde veitrouwen en zekerheid te doen hccrschen en hij dringt daarom a nop de benoeming van wnarlige et ijke en bekwame lieden bij de rechterlijke maclit Zondag is Mont Cenistnnnel ee i der reuzenwerken van onzen tijd ingewijd De tiein hiid 20 minnten werk oin den doortocht te bewerkslel gen De ontmoeting tnssclien de ltatiaaiisi lie en l ra ische autoriteiten was eer hartelijk en werd iiatniirlijk met een luisterrijk diner 1000 couvertsj bezegeld ENGELAND Ruim drie maanden heeft een vers hil tus chen patroons en vverklieden een der voornaamste takken van nijverheid in Hngeland verlamd In Northumberland Durham en het uestelijk gedeelte van Yorlvshire heeft sedert eenigen tijd eene bewtffing ilaiits gehad met het doel om eene vermindering van het aantal werkuren te verkregen In Sunderland en andere pl int en waar Hit verbond der neg n uren gevestigd was zooals de erklieden liet hadilen eenoemd hebben dezen hun doel bereikt doch de meeste patroons ivi g rden om aan de eis hen der werklieden te voldoi n Te groote fi br kanten van New Cistle on Tyne en vooral vmi Gateshead hebben kraehtigen tegen staiid geboden De heeren William Aroistroiig en llanthon besloten om de tmd t iiions op hun eigen gebied te b strijden indi zij pl m niochteii hebben hun slag te leveren er liever tot alle andere hu pmiddelen hun toevluolit te nemen dan toe e geven Zij gaven aan de wet rspnnnige werklieden te kennen dat indien ij volharoden in hunne bedreigingen om den arbeid te staken ais hunne eisclien niet werden inge villigd de p troons dan geen geld en nioeitj zouden witzien ora zich elders werklieden te verschaffen en hiiiine fabrieken ga inde te houden trots de e sollen der erkslakers De werklieden eeliter i aven niet toe en bleven meesUir van het terrein De arbeiders in de fabrieken van erktuigen vormen de welvarendste meest ontwikkelde en best verzorgde klasse van werklieden in Int vereenigd koninkrijk en ij hebben daarom versnlieidene jaren zieh door werkstakinpin bevoordeeUI De p troons hebben zelden den sirijd tegen hen nanvaaid en de ondervinding van de imtroonr in Noilloiinberlau I oor zoo verre zij die than lielilien opgidiiaii is niet geschikt om voor hel vervolg t it t eii t md nnn te moedigen Na vee tien ueken va b p able weigering lan de eene ijde en vaii kraelitire podugen voids andere honden de werklieden vo rt luren I stnnd u de p itrooii ZiCii a iteree voU ens alle hiilpbniiinen om hunne terldii r ibinken te bevolken iiit imt