Goudsche Courant, woensdag 20 september 1871

Tn Londen en de zeesteden werd overal gedocht naar werklieden zonder arbeid die meii daar in overvloed Ineht te vinden Men deeil oproepingen in Helmie Nederland Diiitschland en Penemarken om door land erlmizinj eu hulp te verkrijgen en aldaar zoowel ais in de talrijke fabrieksteden van Engeland en Seliotland werden talrijke arbeiders aann eworvi n om de oude te vervangen Dooh dit alles heeft tot niets geleid Als de Engineers Union en de Liternationale hun uitgebreidcn invloed aanwenden om de cisehen der unionisten te steunen dan is het niet gemakkelijk om tot een goed einde te komen Welke ook de aard van het aangewende middel moge wezen de uitslag is duidelijk genoeg L der aangevoerde bezending arbeiders klaagde te zijn bedrogen verbrak 1 iet Vi n r ri str n oi de andere patroons gtsloteu contract en l et de t abr kanten den strijd met hun omle arbeiders voortzetten üeen enkele poging is door de patroons verzuimd on door vrije middelen in him arbeid te voorzien liever dan aan de eischen van de unionisten toe te geven Uit Londen zijn talrijke arbeiders naar Newcastle en Gateshead gezonden die geen arbeid hadden en enkele werden in de zuidelijke graafschappen iiaii geworven De meeste van die rekruten zijn echter geheel onbekend met het werk in fabrieken van werktuigen De Belgen en Denen zijn onder alle omstandigheden goede arbeiders maar de ijverigst bekwaamste en meest ontwikkelden zijnde IHiitschers die men met groote koften uit Hamburg liet komen Indien William Armstrong zijn Duitscheen Deensohe werklieden had kunnen beliouden h id hij met de grhe kunnen lachen maar Duitschers Denen Kngelsohen en alle andere werklieden bezweken allen voor do pressie van de werklieden in het noorden en oor de geheime bevelen der Internationale De vreemde werklieden verontschuldigcbMi zich met de verklaring dat zij door valsehe beloften waren overgehaald tot teekeiiing van hunne contracen met de huizen van New Castle en Gateshead Ue patroons ontkenden ten stelligste die valsohe beloften Het is wel mogelijk dat er somtijds een misverstand heeft bestaan dooh hoc hef zij de vreemde werklieden wilden slechts het voorl eeld volgen van de nieuwe Engelsche werklieden die voor hen te New Castle waren geweest en die zoo spoedig mogelijk hunne overeenkomsten hadden verbroken Men heeft beproefd sommige vreemde werklieden voor de verbreking van hun oontraot te vervolgen maar dit middel heeft voor de patroons eer iiadeelig dan voordeelig gewerkt De onde werklieden die in grrm waren verleenden aan de vreemde werklieden vrijwillig de meeste hulp en ondersteuning wanneer deze verklearden weder te willen vertrekken en al hadden zij dergelijke hulp niet verleend dan zouden ze waarschijnlijk toch zijn geslaagd om de meeste n euwe werklieden van de fabrieken terug te honden fgeva irdigden van de Kngelsche unionisten werden naar Belgii Nederland Denemarken en Duitschland gezon len om de werklieden te verzoeken geen hulp aan de patroons in het noorden van Engeland te verleeuen en men heeft onlangs nog de kosten van overtocht naar Hamburg en Berlijn betaald voor een groot aantal Dnitsche werklieden opdat deze aan hunne landgenooten den aard van de yrève zouden medi leelen en het belang ontwikkelen dat zij voor de Dnitsche werklieden kon hebben 00 is de toestand op het oogenblik nog De werklieden blijven vermindering van den werktijd vragen en de patroons willen niet loe even Indien de eischen van de werklisden niet van dien aard zijn dat door daaraan toe ti geven de winsten voor de ondernemers zóó laag zoudc ii worden dat zij het werk niet konden volhouden zouden zij misschien beter hebben gedaan om roet hunne werklieden te transigeeren Door het inroepen van vreemde hulp zijn de oude werklieden meer en meer verbitterd endaarde vreemde werklieden met de werkstakcrs volkomen ayn jiathiseerden zijn deze onhandelbaarder geworden verhengen er beroemen zicli op hnnne overwinning en kunnen in het vervolg hunne patroons nog menigmaal in moeilijke omslandighedi n bri iigen Hoewel de patroons liet recht aan hunne iijde hebben dreigen de werklieden een belangrijken tak van nijverheid met volkomen ondergang duTt s H L AlTr Uit Straatsburg wordt het volgende ten aanzien van den toestand der nieuwe provincie gemeld De regeering het ft in d jongst verloopen dagen eenige maatregelen genomen ti t beteugeliiig der pogingen van hen die de landverhuizing van zekere klassen onder de lievolking bevorderen In de eerste pla t is bepaald dat voor een buitenlandsehe jias voortaan niet 1 thaler gelijk thans maar 10 friinken zullen worden gevorderd Ten andere is e n oiiili Kramehe bepaling in het leven geroi pen waarbij wordt voorgeschreven dat niemand het land mag verlaten die niet kan aantooiien dal hij ieh van al zijne gildeli ke verplichtingen heeft gekweten I Aan ai e agenten voor landverhuizing is olTieieel kennis gegeven dat de hun vroeger verleende eoueessiën tot dat einde strekkende zijn ingetrokken Jat zij teil gevolge ilaariaii zich stiptelijk zullen hebben te ontlionden van alle bemoeiingen van dien aard willen zij zich niet blootgesteld zien aan groote onauiigenaamhedeu Deze maatregelen worden volkomen gerechtvaardigd door de omstandigheden personen tot de mindere klasse behoore tie zegt de National Zeitung welke dit bericht meedeelt worden dmiriloor voor een groot gedeelte cnttr iliken aan den invloed der partij die vijandig gezind is jegens de regeering j wat do hoogere klassen betreft deze wonlen daardoor in geeneu deele bemoeielijkt in de pl mnen tot landverhuizing en evenmin ais deze maatregel daarop invloed uitoef iil k in bij C r t l ig h e t n rf k n het door haar wcnscheUjk worden geacht om de finatieken onder de liuitstbedoelde klasse aanwezig iu het land te houden Van goed ingelichte zijde wordt verzekerd dat met 1 October de rechtliauken en hoven in de nieuwe provineie hun werkkring zullen aanvangen jii quastiéii ter behandeling zal het vooreerst niet haperen zij zijn legio eii tlaaronder treft meu een meii t te belangrijke processen aan Onder de zaken welke niet alleen gewichtig zijn maar dringend op afdoening waeliten behoorcn in de eerste plaats de processen wegens onteigening van gronden in verband met den herbouw van de stad aan welker straten men betere rooiing dan vroeger wenscht te geven Ongeveer twee derden van dergelijke gevallen zijn langs minnelijken weg tasschcn de stad en de respectieve eigenaren der beiioodigde perceelen geregeld nu blijlt nog een derde over waarbij de hardnekkige ei eniren elk vergelijk van de hand hebben gewezen imm hoopt dat Ie rechter spoedig uitspraak zal doen Slecht in drie plaatsen zijn de verkiezingen van leden voor den gemeenteraad zonder resultaat geweest e Neuwiller en Lutterbach heeft men niet willen steiiiüii n algemeen had men het beginsel van ontlioiuliiis t nüiepast Te lleiuisbrunn as de oorzaak ve ii t mislukken der zaak als volgt het aantal kieiirr die aldaar van hunne bevoegdheid hadden gehrnk gemaakt was uiterst gering De personen op wie Ie minste stemmen waren uitgebracht schenen zicli deswege gekrenkt te gevoelen en verklaarden niet geneigd te zijn in li n r md zitting te nemen In die drie plaatsen heeft de prefect een municipale commissie zooals dat heet benoemd om de functiën van gemeenteraad uit te oefenen Het schijnt dat de kleine Fraiische dagbladen in de tegenwoordige omstandigheden geen goede zaken doen in E zas Lotharingen Zoo heeft het Journal de Gehweihr dezer dagen meegedeeld dat het zal ophouden te verschijnen met andere woorden dat de uitgave van het blad voorloopig zal worden gestaakt totdat betere tijden aanbreken Niemand zal het ons euvel duiden dat een toestand waarin het voor ons loen inoeielijk valt te spreken als te zwijgen ons met opwekt om op den tot heden bi wande den weg voort Ie gaan en dat wij ons in afwachting van die betere daiivii elders zullen gaan vestigen Ook in andere ptóeii der nieuwe provincie vertoonen zich dergci jke vi rschijiiselen Ten imnz 11 van de vestingwerken van Metz is thans door den chef der genie een besluit genomen To li ilr is ligering van gemelde vesting door de iir t ln Muilen werd aangcvcngen waren van de ri i 11 i iiili jiten opgeworpen tot dekking van de omstil 1 lier vesting en van het geretrancheerde kamp sle iii drie voltooid namelijk St Ciuentiu ITappevilie en Queliii het groote fort Si Julien ten oosten der vesting was destijds nauwelijks iwiigevangen en van het groote fort St Privat had men kort te voren een begin gemaakt met het oprichten der muren Sedert heeft men zich kunnen overtuigen dat het ontworpen defensiestelsel van Metz zooals dat op liet papier is gebracht door de h ransche genie in verre na niet voldoende is om Metz tegen een krachtigen aanval op voldoende wijze te dekken liij de genie bestaat het plan om daarin te voorzien op zoodanige wijze dat inderdaad en met het volste recht zal kunnen worden beweerd dat de vesting door de wapenen onneembaar is te heeten Tussehen St Eloy en PlappevH e en in de nabijheid van Moiitigny zal een fort worc en gebouwd zoodat binnen korten tijd de vesting niet door vijf maar door zeven hoofilforten zal worden beschermd Tevens is men voorneiuens om aan de bestaande en natuurlijk insgelijks aan de nieuw ontworpen forten Duitsohe namen te geven In zijn tcgenwoordigen toestand kan het zelfs aan een zeer talrijk leger het hoofd bieden zooals in den jongsten oorlog is gebleken j wat er uondig zal zijn om de vesting te doen vgllen indien zij op de beraamde wijze zal zijn aangelegd laat zich zeer gemakkelijk bevroeden BINNENLAND Gouu i 19 September De predikanten en ouderlingen der ISederlandsohe Hervormde gemeente alhier hebbon voor eenige dao en een begin gemaakt met het bezoeken der stemgerechtigde leden dier gemeente ten einde van hen te vernemen of zij voor de eerstvolgende tien jaren het recht ut Vv ivii j n e k r f iEleJeii zelven wenschen uit te oefenen dan wol den kerkeraad daartoe te machtigen De eerste stemming over die voor de Hervormde kerk zeker belangrijke quastie had vierjaren geleden plaat Het is bekend dat toen de stemming op dezelfde vijze plai ts had als nu en dat toen de kerke J V rd gemachtigd om het verkiezings verk uit te oefenen Deze tweede stemming heeft iin plaats ter voldoening aan ait 6 van het Synodaal Heglement op de benoeming enz luidende De in art 2 bedoelde btdming van de meerderheid der stemgerechtigden blijft van kracht gedurende vier jaren Na verloop van deien termijn en vervolgt na telkens na verloop van tien jaren roept de kerkeraad van nieuws de stemgerechtigden op om te beslissen over de vraag enz Hoewel de stemming nog niet is afgeloopen vernemen wij toch dat de meerderheid heeft gemeend andermaal het werk der benoemingen aan den kerkeraad te kunnen opdragen Zaterdag ia te Haastrecht door het dagelijks bestuur van het waterschap de Mooge Boezem achter Haastrecht bij inschrijving in het openbaar aanbesteed het maken van de gebouwen en inrichtingen i voor een stoomgemaal Er warsr tien insoUrijvings biljetten ingeleverd de minste inschrijver was de heer A van den Berg aannemer wcn eiide te BoBküop voor ƒ 31 9911 aan wien het erk is gegund de benoodigde stoomwerktuigen wonlen geleverd door de directie der Nederlandsche stoombootmaatschappij Ie Kotterdam voor ƒ IS öUO zoodal de geheele aannemingssom voor dit zoo belangrijk werk beloopt J 51 4 JU Een sohooue dag is dit voor den voorzittei den geachten burgemeester van Lopik den heer S J von Nooten die aanspraak heeft op de erkentelijkheid van allen die krachtige bevordering der welvaart v ir een belangrijke streek op prijs te stellen Bijna vijf jaren heeft de strijd geduurd om het zoo ver met die zaak te brengen maar ecnmaalde taak opgevat hebbende gaf hij de zaak niet op hij hield het oog op de ruim 4200 hectaren kostbaren grond die er bij betrokken waren en begreep dat de welvaart der ingezetenen ten zeerste daaraan was verbonden niettegenstaande den reeds hoogen prijs die voor den frond wordt besteed zullen de landerijen nog aanzienlijk iu waarde stijgen nu er uitzicht bestaat van een krachtig stoomgemaal in een volgend jaar te mogen bezitten De heer G H Westbroek te Schoonhoven heeft Zaterdag zijn 25 JBrig jubilé als hoofd oiiderwiJMr aan de school voor uitgebreid lager onderwijs en als instituteur te dier stede gevierd Verschillende ingezetenen gaven hunne belangstelling door het uitsteken van vlaggen te kennen terwijl de jubilaris in den loop van den dag door vele autoriteiten corporatiën en bijzondere personen werd gecomplimenteerd Den 14 en 15 September is te Nieuwerkerk a d I lsel het vergclijker d examen afgenoraijn voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school Van de 42 sollicitanten zijn er 28 opgekomen Met 12 hunner is op den tweedi n dag het examen voortgezet De voordracht Het examen werd afgenomen door den disttriotsschoolopziener den heer J Broedelet en de Ijieeren M H Kluitman en H V Kramers hoofdond rwy zers alhier Naar men uit Woerden meldt is aldaar de ofBciielekennisgeving ontvangen der verplaatsing van de gevangenis voor veroordeelde vrouwen naar s Heiytogeiibosch tegen Mei a 8 s Rijks middelen nebben over de acht eerste maiinden van dit jaar opgebracht ƒ 49 220 8 17 83 zijmtie 229 S94 95i s meer dan in dat tijdvak van IS O De raming bedroeg ƒ 49 203 041 52 i i