Goudsche Courant, woensdag 20 september 1871

p Bij de opuiiing van de g ewone vergadering der StatenCïeneraal is gisteren door den koning de volgende troonrede gehouden Mijne Heoren nik reken mij gelukkig by do opening dezer zit ting gunstige mudedoelingcn omtrent de aangelegenheden van het vaderland te kunnen doen Gelijk ik ten vorigen jare de welwillende medewerking der oorlogvoerende staten tot hnndhaving onzer otizijdiï lieid ondervond bleef ook sedert dien tgd de betrekking met alle mogendheden op den meest gewenschten voet Met erkentelijkheid ontwaarde ik de hartelijke üeel iemmg van een nanurig land in de plcsnuge n iJe die wij onlangs aan de nagedachtenis van roemrijk gevallen krijgslieden hebben gebracht nïle wijze waarop zee en landmacht zoo in het moederland als in de overzeesche bezittingen zich van hare taak kwijt goett bij voortduring reden tot tevridenheid Op groiid van gebleken behoefte al in verband met eene vour te dragen regeling van het Te tingstelsel en wijziging der nulitiewet de organisatie onzer strijdkrachten verandering moeten ondergaan Onze instellingen van onderwijs beantwoorden over het algtniecn aan het doel Intusschen bi hoeveii sommige takken aanvulling of nieuwe regeling die voorbereid wordt De verwachtingen van den oogst zijn voor een groot deel niet ongunstig De vissoherij neemt in bloei toe Handel en nijverheid die den druk des oorlogs beter dan voorzien werd doorstonden gaan met den vrede een tijdperk van nieuwe ontwikkeling in Voor werken van algemeen nut wordt zoo van rykswege als door provinciën gemeenten waterschappen en bijzondere vereenigingen met ijver gezorgd Vb overbrugging van het HoUandsch Diep nog in dit jaar te volbrengen zal na eenige maanden door aanslnitiug van Vlissingen asn het spoorwegnet gevolgd kunnen worden De diensten van de ambtenaren van den waterstaat gevorderd nemen van jaar tot jaar toe Het is mij een genoegen van dat korpt met voldoening te gewagen Het ontwerp eener nieuwe rechterlijke inrichting zal u weldra bereiken Ook andere voorstellen het rechtswezen betreffende zullen U binnen kort worden aangeboden Wetsvoordrachten tot verbetering der staats inkomsten tot hervorming vnn het belastingstelsel tot betere regeling van lc pensioenen van b irgerlyke ambtenaren zijn in gereedheid De toestand onzer overzeesehe bezittingen is over het algemeen bevredigend De rust bleef nagenoeg ongestoord Een ruime cogst der voedingsmiddelen belooft vergoeding voor ntidere minder gunstige uitzichten van den kolonialen landbouw In den handel zijn sporen van verbetering merkbaar De rechtstreeksche verbinding met het moederland door stoomvaart is met goed gevolg tot stand gebracht Intusschen blijven gewichtige belangen voorziening vorderen Veelomvattende onderwerpen worden nlzoo aan Uwc beraadslaging voorgelegd Blijve de bevordering der ware belangen van ons dierbaar Vadcrlan aller doel en moge daartoe Gods onmisbare zegen Oi uwe overleggingen rusten Ik verklaar de wonc vergadering der StatenGeneraal voor geopend Bij de siBten der provincie Zuid Holland zal eerlang de navolgende zaak behandeld moeti U worden die Voor de waterschappen in deze provincie van overwegend belang is en betrekking heeft op de wijziging van het thans bestaande algemeen polderregloment Het coUegie van gedeputeerde staten had zijne goedkeuring onthouden aan eene ieur van den Zuid Plaspolder op grond dat het bestuur van dien polder bezwaar maakte daarin de bepaling op te nemen dat waar krachtens die keur aan het poiderbestuur vergunningen bchooren gevraagd te worden voor belanghebbenden hooger beroep zou bestaan bij geileputcerde staten en was aan het bestuur van den Geer en Kleinen Blanl iiardpolder voorgeschreven dergelijke bepaling mede in eene keur te vermelden Het ter sprake brengen van dit punt in de zitting der proriruiale staten had ten gevolge dat met 48 tegen 10 stemmen eene motie saiingenomi n waarbij de vergadering oordeelde dat zoodanige bepaling in eene polderkeur niet in overeenstemming is met het algemeen polderregler ient en Jat indien gedeputeerde staten iets dergelijks wenschen zij een voorstel tot wijziging van dot re lement zouden hebben te doen Naar annleiding van deze motie is thans door heeren gedeputeerde staten aan de waterschapsbesturen een ontwerp tot wijzig ng toef ezonden waarin bovenstaande bepaling wordt opgenomen namelijk d it van de besluiten der polderbcsturon op verzoeken die vol gens de huren worden gedaan In hooger l eroep kan worden gekomen De ingelanden en besturen der verschillende watersehappcn komen thans op vele phiatsen in verzet en geven door het onderteekenen en inzenden van adressen hunne afkeuring te kennen omdat zij lueenen dat deze bepaling in de huishoudelijke zaken der polders ingrijpt waardoor het gezag der besturen wordt ondermijnd hetgeen in strijd zon zijn met het recht tot handhaving der keuren welk reeht ten allen tijde aan Je polderbesturen zelven zonder inmenging van anderen is overgelaten als voortvloeiende uit hun publiekrechtelijk karakter waarom dan ook tot heden 10 cir i d v aterschapsbesturen gelijke verbindende kracht als aan elke publieke verordening binnen haren kring is toegekend Dat men vooral ten platten lande met belangstelling de beslissing dezer qusestie tegemoet ziet in de hoop dat de staten der provinoie het voorstel zullen verwerpen zal men niet behoeven te verzekeren In eene buitengewone algemeene vergadering van den Ned weerbaarheidsbond is dezer dagen de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen De vergadering gelet op art 177 der Jrondwet spreekt den wcnsch uit dat s lanrls regeeriiig moge besluiten tot vaststelling bij de wet van oefenen weerplichtigheid voor alle Nederlanders maclitigt het centraal coniité zich in dien geest uit naam van den Bond bij adres te wenden tot Zijne Majesteit den koning Z Exc den minister van binnenl aken Z Kxc den minister van oorlog en de beide kamers der staten geiieraal de uitvoering van dit besluit wordt opgedragen aan het Centraal comité Nadat op last van den directeur der Nederlandsche staats loterij te s Hage eenige stappen waren ged ian is dezer dagen vanwege het Openb Min eene vervolging ingesteld tegen den heer du Moscb te Utrec t weg n9 den verkoop van Hamburger Krankforter en Hrunswijkcr loten Van regeeringswege was voor eenigen tijd eene waiirsehuwing bekend gemaakt welke door de verkoopers van buittnlaudsohe loten als niet gemeend scheen te worden beschouwd £ 7 J Londen 18 Sept De meeting van arbeidstakende werklieden die gistiren op Trafalgar Square zou plaats hebben is niet duürgegaaa Te Newcastle komen een aantal werklieden aan voornamelijk Belgen Duitscliers Noureu en Zweden Er is aldaar eene meeting gehouden waarin besloten werd de werkstaking voort te zetten indien de patroons de gestelde voorwaarden niet aannemen Turin is Sept lleEconomista luUiawgt Vfii meenen te weten dat de Minister an financiën de middelen gevonden heeft om het defleit van het loopend jaar te dekken zonder toevlucht te nemen tot de vermeerdering der papier oiroulatie of tot verhoo ging lier belastingen V eldra zal het tractaat van uitlevering dat tusschen Italië en Rusland gesloten is worden openbaar gemaakt Madrid 1 7 Sept c Impardal zegt dat het noodig zat zijn in Spanje even als in Engeland een inkomstenbelasting te belFen Het blad dringt er bij den minister op aan om hierover wel na te denken bij de vaststelling van het budget Parijs 18 Sept De ontwapening der nationale garde ordt zonder weerstand in de departementen Uliuue en Loire voortgezet Gisteren waren ie St Ktienne reeds SOnO geweren afgeleverd Depêches welke heden ochtend zijn ontvangen constateeren dat het te Lyon en SaintEtienne volkomen rustig is Alle geruchten betreffende eene ministerieele wijziging worden bepaald tegengesproken Het bericht dat er eene samenkomst zou plaats hebben tussohen Thiers en Gortscliakofï wordt verklaard vin grond te zijn ontbloot Men gelooft dat het handelstractaat betreflende den Elzas en Lotlianiigen dat met Pruisen gesloten is en welks grondslagen door de Nationale t ergadering zijn goedgekeurd weldra zal geteekend worden Munchen 18 Sept De Duitsche gevolmachtigden hebben bedenkingen geopperd tegen de wijzigingen die de l ransche Nationale Vergadering ten opzichte van den handel met den Elzas en Lotharingen heeft aangenomen De genoemde gevolmachtigden zijn van oordeel dat het tol stand komen van eeu definitief verdrag daardoor in qutestie wordt gesteld Grernengde Berichten ldfcs e r De katoeiitreelt in üe vereenigde staten van Amerika dagteckcnt van het begin dezer eeuw en bereik te in 1820 een productie van 400 000 balen terwijl in 1859 en 1881 jaren dat de opbrengst het grootste was dit tot 5 millioen balen steeg jedurende dit tijdsverloop verminderde de prijs van 50 tot 10 cents per pond Gedurende den oorlog tusschen de noordelijke en zuidelijke Staten was de katotnoogst zeer gering doch na den vrede ontwikkelde zich die industrie weder zeer snel zoodat de hoeveelheid katoen die dit seizoen zal opleveren geschat wordt op vier Tiillioen balen De oorlog tusschen Frankrijk en Duitsohland heeft echter een zeer ongunstigen invloed op de prijzen uitgeoefend deze zijn ran 36 cents tot 16 cents per pond gedaald Voor eohige Qagen nuü ic IlclJei tin isa jer die s avonds platzak naar huis keerde een voor een visscher zeker zeer zeldzaam gelukje langs de spoorbaan zijn weg nemende vond hij een haas die niet aangeschoten of gestrikt was maar die zich over de rails schijnt gewaagd te hebben en door de raderen van den loeomotief letterlijk onthoofd was loodet onze visscher in plaats van met visch met een wildbraadje t hui kwam Vermeerdering van oorlogsuitgaven na den rred Sommige oppervlakkigen hebben gemeend dat onder de vruchten van den kostbaren en bloedigen oorlog voor lluitsehaiid zoUden behooreu vermindering van oorlogskosten en verminderde dienstplichtigheid Indie verwachting zijn zij echter teleurgesteld Gelijk te voorzien was heeft de oorlogskunst vele onvolledigheden doen kennen Tot een perfect stelsel v nverdciliging wordt thans een verhooging der uitgaven voor oorlog en een grooter aantal van in dienst blijvende personen aangekondigd Hoe lang zal het duren dal volksvertegenwoordigers de millioenen toestemmen tot het perfeotionnement vnn de middelen van geweld terwijl duizenden genoeg zouden zijn bijeen stelsel van vredelievende oplossing der internationale geschillen door onderhandelingen en door opdracht der geschillen wanromtrent men het niet een kon worden aan gekozen arbiters FolUbl De Hlutiration Européenne bevat de volgende bere kening van een milliard francs hetwelk zooals bekend is vijf millioen kilogrammen weegt Om deze massa te land te vervoeren zon men twee duizend karren met vier rjaaiden bespannen noodig hebben Te water zou men een schip moeten hebben zoo groot als de arke Noaoh s namelijk 310 ellen boojtslengten lang 60 breed en 30 diep Wanneer vijf millioen kilogrammen zilver in baren van een vierkante duim gesmeed waren zouden die baren eene gezamenlijke lengte hebben van 855 000 meters Men zo i meer hebben dan noodig is om Brussel en zijne voorsteden met een traliewerk van tien voet hoogte te omgeven De stukken van één franc naast elkander leggende over een breedte van vier meters zijnde de afmeting van het bestraatte gedeelte onzer groote wegen zou men er eene lengte van l S2 250 meters mede kunnen bedekken meer dan de afstai d tusschen Brussel en Verviers Een milliard stul en van één franc op een rei gelegd zou een lengte van 23 millioen meters uitmaken dat wil zeggen 750 mijlen meer dan de halve omtrek der aarde Wanneer eindelijk het milliard bij de geboorte van Christus in een werktuig was gedaan dut elke minuut één frauostuk uitwierp zou dat werktuig thans nog bijna een halve eeuw moeten voortwerken om het milliard oompleet te vcrkrygen Hoe het met de veiligheid in Mexico geschaiien staat kan men eenigszins afleiden uit het volgende staaltje Twee Mexicanen ontmoeten elkander op straat Heb de goedheid m te zeggen hoe laat het is Vraagt Senor A Senor B staat stil groet met echt Mexicaansche deftigheid trekt bedaard zijn revolver legt op den vrager aan ha dt daarna ijjn gouden borologe uit en beantwoordt de gedane vraag Senor A bedankt met de meeste heuschheid zonder zich in het minst geraakt te betoonen over Jen voorzorgsmaatregel door Senor B te zijnen opzichte genomen Uittreksel van de Memorie vai toelichting op den staat van begrooting der Ink en Uitg vau de Gem Qouda voor de dienst van 1372 INKOMSTEN Hoofdst 1 VOLON begroeting der het batig slot 7B30 26 1 Batig slot Bij den staat van inkomsten voor het dienstjaar 1 871 it der vorige rekening jeraamd op 711B 80 terwijl die rekening slechts een voordeclig saldo aanwijst van Makende mitsdien ei n nndeelig salilo v ƒ 513 44 Hetwelk onder volgnocimer 150 iu uitgaaf is gebragt Het verschil tusschen dezen post van ontvang en die der vorige liecirouting i s luitudieii