Goudsche Courant, woensdag 20 september 1871

lloüfdst 2 Afd L 8 Opc gcb rigend De opbrengst is verhoogd met 284 27 op yroiid dat de hüotdioia voigens het kohier vuu 1871 bedraagt 21605 Oü 3 Het bedrag der opcenten oj de hoofdsom der grondbelasting op de ongebouwde ei eiubnaiuen is vermeerderd met ƒ 229 2 De hooldsom bedraagt ƒ 3501 67 De toevoeging van een gedeelte der voormalige gemeenten Bioek en Stem aan de gemeente üonda is voorn imelijk de om ü iak der vernn erdering van de hoofdsom der beide h crboveu omschreven belastingen 4 Het cijfer uitgetrokken voor oplircngst der opoentin on de liootdsoni der belastms op het oersoneel i vermeerderd mat J 7 Ü3U7 Die verhooging st lat in verband met een aan den Koning te doen verdoek om magtigiiig tot hi Hing Ï8U iO opcenten m te gaan met den 1 Mei S72 Zij IS noodzakelijk door de afschafliug der belasting op het gemaal De hoofdsom dier belabtiiig dienst 1869 7Ü bedraagt ƒ 320Jii 34 De heffing van 25 opcenten bedraagt voor de erste vier maanden ƒ 21j69 Ij9 Die van 6U opcenten zal voor de 8 laatste maanden bedragen 12814 54 16484 23 Afd 2 6 Het cijfer voorgedragen voor j gedeelte ü n de opbrengst der rijksbelasting op ha peisoneel iii hoofdsom m opcenten ia verhoogd mei 875 24 m verband met het bedrag van de hoofdsom u de njks opcenten op die belasung welke volgens de kuluereu van 1870 71 bedragen ƒ 38413 01 Afd 3 6 Voor p aatselijke directe belasting waarvan de heffing tot een bedrag van ƒ 17ui 0 i i toegestaiin bij Zijner Miyesteits besluit au den 2 Januirij 1871 n 18 doch wMrvoor op de begrooting van 1871 slechts ƒ IBüOü is gebi acht is thans J 120ÜU meer uitgetrokken noodiakü jk om gedtilteiijk te dekken het verlies dat door de ophetling der gemaalbelasting zal ontstaan Het daartoe beirekkilyk raadsbesluit zal eerstdaags ter vaststelling worden voorgedragen Afd 4 T De post opbrengst van brug kam havengelden enz 18 verhoogd met ƒ 4000 gegrond liiii I liinr IiIéTII i m Quer uezeii posi is uet ri pcn a Het tolgeld aan de zoogeuaumdu Haastrechtsche brug l e opbrengst ordt geraamd op ƒ 3600 lo 1870 werd ontvangen 3609 05 4 Het doorva irgeld aan het Moordrechtsche Verlaat geraamd op 540 in 1870 beliep de ontvangst 544 tij c De belasting op de va irt door degemeente geraimd op 49860 Ia 1870 bragt zij op ƒ 5ü769 t2 540U0 De opbrengst der Waag is verhoogd met I4Ü In 1870 beliep de ontvang 1313 45 Marklgeld Voor de opb cng t is 100 meer voorgedragen als bij de vor jl begiootiiig In 1870 erd daarop ontvangen 3si i 10 Voor opbrengst wegens de liegra ifplaatsen i het zedde cijfer uitgetrukken a s bij ili vorige begrootiii In 1870 bedroeg de ont angst 1846 lü doch toen was de st rfte j roüt zooilat er geen naaleiding bestaat om ev een hooger ojiu voor uit te trekken 11 Leges Voor de opbrengst ii y 50 meer uitgetrokken ais bij Ie vorige begruotmg InlSJOwerd iian leges untiangen 226 90 i Het schoo gLid op do Ijitijnsche school is ver mmdiul met 300 ten gevolge van het vertiek Villi 6 letrlingen die Imniie tiidiin hebben voltiok ken lUt f iiaiiiul sclioolgelil is dat va 9 leerlingen ad 0 In IS o bra t ha op 7 5 13 lilt schoolgeld op de iiinLiite Bnrgeravoiid school IS even lioog vuorgtilragen als bij de vorige begrootiiig en bedraagt 3 voor ledtren leerling en wannetr meerdere leerlingen uit een huisgtun de school b zoeken voor ieder 2 llei getal betalindt leerlingen wordt gerekend 5 te uUen Ixdiagiii w i irian 3 i a 3 en 16 ii 2 In IS 0 bedioe da ontvang 189 lO 14 Voor opbieiigst an silioolguil op de lagere soiiülcn IS 223 mter uitgeliukkcn als bij de begrooting voor lt 70 lut grondelig daardoor is genuiui 1 het geti kindtrcn dat op 15 Julij j 1 ter school ging Ie ain Voor de tiisstlu nwhool 314 leul ngen a 4 80 sjaals y 1 iO 20 Voor de burgersi liool voor jongens 2 3 l ilüigeii 12 s ju irs 2676 Noor de buigerschool voor mesjis 1 i4 leerlingm 10 JO ijaiisy 13 i6 8ü Voor d jongejufvrouttensülioül 82 ieeilingi n uj 30 sj iais 2l6U ie zaïneu 80 lü 15 üewaarsuhoül llit gelal betalende sclioolkinduren wordt geiaamd op 2U a ƒ 4 80 per jaar welk getal gelijk staiit aan dat der vorige begrootiiig De opbrengst m 1870 bedroeg ƒ 79 70 16 Muziekschool liet voorgedragen bedrag staat gehjk aan dat der vorige begrooting liet getal betalende leerlingen wordt gerekend 88 te zullen bedragen te tttteii 75 tegen een schoolgeld van 3 4 tegen een schoolgeld van B en 9 tegen een schoolgeld van ƒ 7 In 1870 bedroeg de opbrengst ƒ 318 75 Burgerlijke Stand ïlluiiiiN 15 V t JübniiMLs Mm uuders C J I eM i iV J VHu du l uvuurdt 1 AI X nidir oudt rb A vaa Oiiiiin n k dl loiij IS Joiiaiiiia onjcis C 1 Rflbouw in A II vnti der l iijd n 1 ucns Juhonties ouders VV Zt vi ld en 1 K ptnftn lIviBiHUN 15 bi it r Zcïerboom 60 j 16 A M I L il Jdi A Weemeyer 9 j VV Ham 1 j 6 m 17 1 lui der 1 aan öb j ADVERTENTIEiSr VEUPACIITl Ci V N Ie belde Tullen üp den Straalwcg VAN GOUDA naat BODEGRAVEN C0MMISSA11I8SEN van voormeldeu Straatweg zijn voornemens op DINGSDAG 26 SEPTEMBER 1871 dea middags teu 12 uur ten huize van den Logementhouder BLOM te Bodeyracen in het openbaar te VERPACHTEN De beide op gszegdeu weg aanwezige TOLLEN in twee perceelen en zulks voor DRIE JAREN aanvaug nemende 1 Januarij 1872 De Verpachting geschiedt by inschrijvingen afslag terwijl de pachtvoorwaarden dagelyts i n i nir ter uietiu ie der Gemeente Zwammerdain Openbare Verkooping op MAANDAG 25 SEPTEMBER 1871 des voormiddags ten elf ure in Tivoli te Gouda van TWEE ROIJALE HEERENHUIZEN bestaande in 1 Een in 1868 nieuw gebouwd WOONHUIvS zijndo BUYENHUIS met vri en opgang BENEDENHl IS met groeten fraaijeii OOFT MOES eu BLOEMTÜIN en St HUÜR aan don Fluwelen Singel wijk R N 311 en 311 te Gouda Benedenhuis verhuurd tot 1874 met due Bovenluus dadelijk te aanvaarden met vier kamers keukens met pomjien kelder zolder met kamer euz 2 Een in 1868 nieuw gebouwd WOONHUIS naast het vorige aan den Pluwelen Singel wijk d N 312 te Gouda met vier kamers aU voorkamer met suite en alcove beneden en fraaije voor en achterkamer boven keuken kelder 7older met kamer TUIN SCHUUR enz Verhuurd tot uit i April lhT2 Breeder by billetten en informatiën bn Notaris Mr KIST te Gouda I Men vraagt by een deftige familie voor EEN of TWEE DAMES te Gouda of elders twee onü enieHbileerde kamers met KOST INWONING en HUISELIJK VERKEER Opgaaf van prjjs en stand met frardo brieven letters A B bij den Boekhandi laar en Diukker M J MENSINO te Rotterdam Gouda Druk van A Op een dorp naby Gouda wordt tegen 1 November of vroeger in een burgergezin gevraagd een ferme meid van de Prot Godsd Belooning 50 a 60 gulden sjaars Brieven franko aan den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN onder letter F Een Heer zijn bezigheden buitenshuis hebbende verlangt primo October by Burgerlieden zonder kinderen KOST INWONING enz en Hon vrije KAME1 Adres met Jnmco brieven van stand en prijs onder letter R aan het Bureau dezer Courant Blauw lüet Geel 7ijn de pakjes der echte gepatenteerde MALZ MOUT BORST BONBONS van JOH HOFF te Berlijn die volgeus verklaring veler doktoren een uitstekend eenvoudig en doeltreffend middel zijn tegen Hoest Heeschheid enz In eene kop heete melk thee of koffie 4 a 5 Bonbons gebruikt bespeurt men reeds onmiddellijk dier slym oplossende werking en is men spoedig geheel en al van de verkoudheid bevrijd 30 Ct Ivi Blauwe Pakje OCt JOHANN HOPP scH Centraal Dépót Bloemniarkt by de Stilsteeg te 4 nutercia mede echt te verkrygen te Gouda by J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Woerden by HENRI J van den BERG CünTpasHhTi lMmAlS te BORDEAUX Leveren in kisten van 20 30 en 40 fleschen de onversnedeue wyuen als Medoc a 65 c St Juhen a 70 c Uoussillon a 75 c St Eatèphi a 75 c Pauillac a 80 c St Emilicn a 80 o La grange a 90 c Clös St Jean aöö c frnnio hoofdplaatsen rechten en flesschen inbegrepen Kisten met gecombineerde soorten tot proefneming voorradig voor Logementhouders eu Koffijhuizen La Rose Medoc a 23 per anker van 45 flesschen G RüPGKE Klaiweg E 94 Agent te Gouda P S T vens by my verkrijgbaar zuiver Beijersch Bier a 18 Cent per flesch Aan den Heer Dr J G POPE PraetUerend Tandmeester te Weenen Stad Bognerstraat n 2 Wel Geboren Heer Uithoofde my uw ANATHERIN MONDWATER reeds dikwijls heeft geholpen tegen liet bloeden van mijn tandvleesch verzoek ik U Wel Geboren my zoo spoedig mogelyk eene flesch daarvan te zenden Met achting teekent ich ARNOLD HOTTINGER Bestuurder van het Althof Post Krumpach over Weeuer Neustadt Te verkrijgen ie Gondii by L Scheuk winkelier op Ie llnopslr iai vMjk A 123 te Rollerdiim by F E v in S inlen Kolll ipotli en A Schippereijn C bl iaiuie poreelemw iiikel te II i f by J L F C Siiiibilii Bpoili Ie Le v len bij E NhihiIijK te Utreehl bij F CORRESPONDENTIE Op ii tti kriikit biiuviii wuiilt i it in h giiilagei Weet irniuiid ihr lu Ji akru der gLiutifiue Muugdtelt dat nietF a e i Jsi lit I ft Ito Ik K I tm k N tin I K Hrlf