Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1871

Noaagd aagd 1871 Vi Uteg 22 Seiilcüiber N 1105 gnl jever P hebrlieden GOUDSCHE COURANT i ieuws en Adverlenlieklad voor louda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave pms Courant MALZ doktotreffend In Bondellijk spoebevnjd 10 a Bloemecht VREU te fleschen c St Estèphe 80 c franco repen proefeu van 4Ei E 94 MOND tegen ik U eene mpach ukelier by V k K C Uirochl Wiiul Ij T J vv itr Weet lUt nietP Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VIÜJDAG In de Stad gesciiiedfc de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAINTD liultcnlamlscli Uvcrziclit Nu de lieeren uit de natioimle vergadering vacantie hebben is er van zelf weinig anders dan retrospectieve beschoHwinsten vnn dat land te geven Wij willen geen nadere beschrijving geven van de discuss e over de wet op ilen handel met Klzas Lothnriiigen maar alleen doen opmerken dut de heer Thiers in zijue verileJiL jiig van het ontwerp deed uitmaken 1 dat hij den heeleii d ig zoowel met de commissie uit de kamet als niet de Unitsche gevolmachtigden onderhandeld had Hieruit niaji men veilig besluiten dat de van de Cüiuinissu overgenomen wijzigingen de goedkeuring wegdragen der Duitsohers Vij vestigen de mmdiicht op dat pantjui t omdat een te egiam uit Muiiclien beweert dat de Duitiche onderhnmlelnars liezwaiir tegen die nieuwe bepalingen zouden maken Totdat nadere berio iten die tijding be estigen houden wij ve voor ei n canard en blijven wij bij on e eerste opvatting dat de beide regeeringen het omtrent de aangenomen grondslagen zijn eens geworden Onmiddellijk na de stemming aaraiin niet minder dan 117 leden zich onttrokken begon de vacantie Naar nieii egt zul Thier die te Fontiiineblciu in ge elsohap der ministers van oorlog bnitenl z iken en financiën dooilirengeii Keiie cjmnii s iie nit de vergadering bestaande uit S i leden van alle partijen ie den president gedurende dien tijd tjegevoegd He perinam ite e nini8 ie brs v t uit 8 luien der rechterzijde t van het r ehterctntniin 5 van het linkefceiitniHi en 8 van ie linkerzijde Tot president is benoemd het lid der linkerzijde Osnar de la Fiuelte Het Journal O fiekl bevat een deereet vnn den president der Fransclii republiek waarbij de verkiezingen voor de geneiale raden en de ariondi ement8 raden zijn bepaald op Zonda den 8 let terwijl bij een ander decreet de arroiidissementsroden wonen bijeengeroepen tegen den 18 Oci en de generale raden tegen den 23 dier miiand De rustende hecren uit Versailles kunnen zich èn door deze stomiuingeu èn door verblijf onder hun kic ers op de hoogte brengen van de gezindhnd hunner landgeiiooten Het Oostenrijksche ministerie heeft zijn laaste troef uitgespeeld De Wiei er eiUing geeft de hoofdtrekken van de nieuwe k eswet die aan de landdiigon is voorgelegd en welke bestemd is om de oude te vervangen Do thans vigeercmle wet is wel vol gebreken ma ir heeft toch de verdienste van voor alle rijkslanden dezelfde te zijn Bij de nieuwe wet wordt de stemming bij klassen behouden De groote grondeigenaars zullen eene afzonderlijke klasse vormen en behouden hun aant il vertegenwoordigers liet kiesrecht van de kamers van koophandel zal overgaan op de notabiliteiten der industrie en zoo noodig op de hoogst aangeslagen indnstriielen zooals in Salz iurg Vorarlberg Istrie en Dalmatir waar de nijveiheid alleen in naam l stant ilet kiezerspersoneel in de londelijke en stedelijke gemeenten zal verm erderd worden door vermindering van den census lügld voor de voornaiiniste steden ü gulden in de overige teden en B gld ten platten lande zal volstiiin oin Ue er ie ijii De ei ii i li eeiu ii lilhl l i p 0 gld bepaald De verkiezingen zijn direct In de landen met gemengde nationaliteit zal bij de indceling der distrieten op de homogeniteit der kiezers gelet orden Hij stemmingen ia de tanddagen over de wijzigingen in de grondwet of de kieswet zijn twee derden der stemmen een vereisohte behalve in Bohemen Behalve de kieswet heeft de regeering ook voorstellen gedaan met betrekking tot de politieke hervorming der provinciin Voor allen is die regeling verschillend Dat noemt de hetr Hohenwart een compromia miiar voor de lilierale pers is het in eieulijkheid niets dan een terugkeer tot de overleveringen van den tijd voor Mai a Theresia en Jozef II Het is de wegcijfering van allen modernen vooruitgang en le jplitsmg van OosteurijV in een menigte souvereine en onafhankelijke landen alleen door de persoonlijke souvereiniteit des keizers aan elk nder verbonden Met hu oog op dezeu toeKtand schijnt de constitutionoolp partij voornemens haar rechten door een pleehtiije verklaring te handhaven en in de nietDuitsche landen iich van alle deeineining aan de vergaderingen te onthouden Althans de Duitschs leden van den Boliecmschen landdag hebben een sclirijven gericht aan den president waarin zij hun voornemen te kenuen g en niet ter vergadering te veiseliijnen en waarbij zij protesteeren tegen elk in hun oog bij voorbant onwettig besluit dat de landdag nemen zal Wiint zeggen zij het keizerlijk rescript strijdt met de constitutie elke vergadering daaruit voortgekomen en elk besluit danrup gngrond is ongrondwettig Vi aar chijnlijk zullen de liberalen in Silezie Moravië en andere on Duit che landen dit loorbeeld volgen In de Duitsehe ffewesten is de const tutioneele partij tot het verstauiliger besluit gekomen om wakker te strijden voor de grondwettige vrijheden In Amerika worden telkens mi sbruiken indeambtena irswereld ontdekt Thans is de stad New York in rep en roer over groote verwarring in de stedelijke financiën ten gevolge van oneerlijkheid des eoutruleurs üonolly l ezen is lyn ontslag gegeven doch hij neemt het niet aan Ken onderzoek naar zijn handelingen is aanhangig De cholera neent aan de Oostzeekusten eer toe dan af De sterfte aan die ziekte bedroeg iu de orige weck 80 der totale sterfte Het Belgische ministère heeft het be sluit uitgevaardigd tot verhooging van het tarief op de stiiatsspoorwegen De koning is derhalve standvastiggebleveu in zijn weig ring om dit besluit te onderteekenen en de ultrnmontaansohe ministers die steeds voorgeven zooveel op te hebben m H het koninklijk gezag hebben geen bei waar gevonden om hifn eigen weg te gaan De vraag is of de vooideelen die bet ministerie van deze verhoogiiig vernacht zoo groot zullen zijn immers er worden reeds vereeiiigingen opgericht die zich ten doel stellen liei verkeer op de staiitsspoorwegen zooveel mogelijk te vermijden en de particuliere spoorwegen te gebruiken De nmehinefabrikanten zijn het voor het grootste gedeelte eens geworden met hun werklieden die dan ook het werk hi bben herval De msf hai dn ouvriers zijn ingewilligd r JL fl ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN P R A N K R IJ K Langzamerhand De officier die als ambtenaiir vim het openbaar ministerie hij het roohtsgeding fungeerde van eenige der aangeklaagde coranmnards stond Donderdag bij het begin der zitting op om openlijk op denadrukkelijkste wij e den lasier te weerspreken welke in omloop was geraakt iielrelleiidu de Parijscbe brandweer ï ii pompiers hadden z rh bewonderensna irdig gedragen en toen er nadat zij verdaelit Het sprookje dat djor middel vnn braiidfpiu en petroleum zou gespoten zijn in de laininen va eigenlijk te belacheljk om tegenge sproken te orden meende het openbaar ni nisierie Kr liesiondcii de meest ontegensprek ljke weteaselmppc iijke bewijzen dat zulk een gebruik im pitrolenui onmogelijk was en diit de brandspintrn zoowel als de slangen vernietigd zonnen zijn door de p ging De correspo ideiiieii der KuKelsche pers noemen deze verklaring van het openimre uii listerie te recht een bekentenis der regecring Het eenige U dal zij er w it al te laat mede komt Kominandant javeau toch die als ambtenaar lan h t openbaar ministerie nog geen twee weken geleden met groote hevigheid de doodstraf lisehtc tegen loiirde gaf als een zijner grootste mis laden op dit op zijn hst de bramiweer met petroleum gespoten had Ten bewijze braeht hij illeeu de getuigen s bij van een knaap vnu lichtjaar ilie zeide vaten te hehheii zien liggen op de Di inen paat van het ministerie van financiën uit welk feit koniinandiint iaveau het gevolg meende te mogen trikken dat deze v teii met petroleum gevmd waren en dienen moesten voor de brand ipuiton Thans spreekt zjn ambtgenoot het latfe sprookje or olfic eele w jze te cn Is ooit grootiT bewijs gegeven van de liclitvnar liglieid waarmede het openbaar ministerie in Frankrijk te werk gaat == r vrv ITALIË Ter aanvulling van het door ons medegedeeld korl telegram berichten wij nog het volgende nopen de vereldgebeui tenis iliC Zondag voorviel en die met meer recht dan Lodeuijk XIV t vin de jreneeii z iide gez egil kan ttordeii d