Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1871

ZnndajiDchtcud te httlf xven vertrok iit lurin een extratrcni met bobtemming naar Moilauc aan het Kr uisu li iiiteiiuio van den tniinel gelogen waar di Italiii insche ooinmissie dio icli up den trein bevond de l r in8eh i commissie zou ontmoeten l e commissie was verge eld door de mmibters van buitenlandache zaken Visconti Venoita van finaneien Sella van openbare werken üevicen i van landbouw astnguola den president der kamer van veitegenwooriliging vele leden dier kamer en van den Senaat en de burgemeesters der voornaamste steden van Italië allen in feestcosluum De trein reed te halfelf bij Bardonnecohia onder een luid gejuieh van do aldaar verzamulde personen waarbij mu iekkorppeu een nationalun marsoli aanhieven den tunnel in en volbiaeht den rit in preeiea 21 inini ten zoodat het aezelsclian voor elven te Modane aankwam waar de Krausehe feestgenO t ii ziih r eüs bevonden De ra iister van koophandel Jjefranc de Italiaansche gezant ie l arij en de heer De Lesseps hadden zi h bij de Frausehe commissie gevoegd De minister van bui eiilaiidsche naken die Zaterdagavond de over halfeen gesloten zitting der nationale vergadering had moeten bijwonen was nog niet tegenwoordig doch had toegezegd dat hij zoo mogelijk s avonds nog zou komen Nadat de hooggeplaatste persoiier eenigen tijd met elkander in het Fransohe dorpje verto fd hadden weia de feesttrein georganiseerd de locomotieven werden met Italiaansche en Fransche vluggen versierd de koninklijke wagens werden aangelniakt eu de minis ters namen daar plaats in waarna de trein precies te half één Modane verliet tien minuten jiter in den tun icl verdween en hem vijfentwintig muinten over één uur onder een daverend gejuich der aldaar verzamelde menigte op Italiaanseh grondgebied verliet De eigenlijke feestrit had dus drie kwartier uur geduurd In bet plaatsje Bardonnecchia was een kolossale tent opgeslagen waarin he feestbanket zou worden gehouden aan het station werden de reizigers door de andere gasten ruim 90 1 in getal ontvangen en en corps begaven allen zich nanr het feest De minister Visconti Venosta bracht den eersten toast uit op Frankrijk en ïijn gouvernement de minister Lefranc antwoordde dien en bracht hulde aan Victor Emanuel en aan graaf Cavour aan wiens wilskracht de aanleg van dit grootsche werk evenals van andere groote dingen moest worden toegeschreven Hij verklaarde zich niet op een politiek standpunt te zullen plaatsen dat willende overlaten aan zijn ambtgenoot De Kémusat maar hij wees alleen op de nauwe aansluiting die he leu tussohen Frankrijt en Itniid was tot Hand gekomen te aangenamer voor Frankrijk omdat het vele fouten ook jegtns Italië had goed te maken eu einfligde met de woorden leve de eenheid van Fr inkrijk en Italië 1 De Italiaansche minister van landbouw koppelde de namen van twee gasten in éen st samen De L s ps den held van het Suezkanai drattoni den held van den MortCénistiinnel waarna a in li itstgeiioemden ingenieur de gouden medailles werden itgereikt hem door de Italiaansche en Fransohe reg dring toegekend De Zwitsersche gezant bij de Italii insohe regeering zag in zijn toast in dit reuzenweri den triomf van het Latijnsche ras Het feest was te zes uur afgeloopen en de gasten stapien wederom in een extra traii die hen nanr Turin voeren zou Op alle tu schenstaiions die hij voorbijstoof werd hij met muziek en gejuich van de aldaar met fakkelUcht geschaarde inwoners der aani renzende plaatsen begroet Ook de ontvangst te Turin zelf wns schitterend de geheele stad was geillumineetd ter eere van het groote feest van den dag BINNE NLAN D üouD 21 September De aete voor t middelblar onderwijs in wiskunde werd g iteren verkregen door onzen itadgenoot W de Mooij en onzen vroegeren stadgenuot C liekkcr Aaiistaiiiidcr Wueiiadiig zullen de vergaderingen van de IMiating dvb alhier wederom een aiiiivang nemen Het aiin de orde gesteUle oiidernerp is Ik u f iiit tfiif tfU nitpHc ttif keld ah miitdtl om oiizi wecrbuarlieid if irlioogm Bij kon bes uit van 17 Sept jl zijn tot heemraad van liijulniid benoemd de heereii J v d liregg 11 Az en mr C t ock Omtrent de feestviering van den heer O H Westbroek te S li Hiiiheveii vernemen wij luijr d it Z iterdagnvond de uiiderwij ei B uit het zeveinle Heliooldislriet van Zuid llollaiid iii de nuiiiin M nii di n feestvierende verselieneii mi t luinmu sohoolop iener den beer J Broedelet vim Uuiidii iiau bet liootd In warme be woord iigeii weiibclr de eliüolnp ieiier dep jubilaris geluk met het feeht vuu dien diig overhandigde hem een gouden rcmonloir iu étui met insoriptir als een geschenk van zijne ambtsbroeders uit Ziud llollands zevende schooldistrict Na in de woning van den heer Westbroek onder ge clligen kont een nar uren vrieiidsehappclijk ge leten te liebbun gingen idle feeitueuoten minr liet sclioollokaul dut zeer net versierd en waiir een keurige disch bereid was Het niuziekgezclscliap de Harmonie bracht uu ecne serenade en verhoogde gedurende den verderen loop van dien avond niet weinig In t genot door de uitvoering van muziek Maandag w is het feest voor de tegenwoordige leerlingen van den heer Westbroek dartele blijdschap las men op t gelaat der kinderen aarvau da oudsten des avonds door eeue zeer doelmatige touneelvoorsteliiig het feest zeir lardig besloten LI Vrijdagnacht brak er te Krimpen a d IJsel plotseling brand uit in de werkplaats van den mr smid r onte die iu korten tijd totaal aflirandde Deze werkplaats was het eigendom van den logemeiithunder 11 Kusters vnn wien enkele maanden gelede 11 eveneens een loods en een paar wooiihuisjes afgebrand zijn Het gebouw was tegen br indsehade verzekerd het mobilair echter niet waardoor de tij delijke bewoner van zijne broodwinning beroofd is Te Oudew iter is Maandagavond brai 1 ontsLian in een tiinniermniiswuikel door de spoedig n iigerukte braiidipuiteii werd bij gebli clit nadat een groot gedeelte van het in t pand aanwezige was verbrand De heer van der Horst predikiint te Zevenhuizen heeft voor t beroep uaar Oudewater bedankt en toezegging van beroep napr IJselmonde ontvangen Staten Generaal Eerstk Kameb zitting van 19 September De voorzitter mr E J A graaf van Bylaudt houdt de gewone opeuingsrede Do geloofsbrieven der nieuwbenoemde leden worden onderzocht Alle led n worden toegelaten en nemen zitting Kr wordt o besloten de troonrede met een adres te beantwoorden Tweede Kamer Zitting van 19 September Tijdelijk voorzitter de heer M A F H Uolftnan De nieuHC leden worden toegelaten behalve de heer Zijlker die nog niet beeedigd is De candidatenlijst voor t vuorzitterschap wordt opgemaakt daarop worde geplaatst mr W H Duliert mit 37 van 71 sttmmen jhr C M Storm van irave ande met 38 van 72 stemmen en mr E E J B Cremers met 35 van 59 stemmen Deze lijst zal den Koning worden aangeboden Sinds eenigen tijd is bij den Amsterdamschen gemeenteraad iianhangig een voorstel an den heer Jager om e n zeker aantal plaatsen op de openbare scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs de middeluare scholen en het g miiasiuin kosteloos beschikbaar te stelle i voor onvermogende jongelieden die zich door goeden aanleg en ijverige studie onderscheiden De drt iniver iiigefcomen adviezen der plaatselijke commimien voor middelbaar en lager onderwijs luiden gunstig die van curatoren van het gymnasium ongunstig De gronden in de beide eerstgenoemde adviezen opgesomd geven blijk dat die comraissien het brcedt denkbeeld van den beer Jiiger goed hebben begrepen Zoolang om bijzondere oinstandigheden 111 Nedcrliind het Amerikaaiische stelsel van kosteloos onderwijs niet kan worilen ingevoerd ia het de plicht eener milde regecring im althans zooveel mogelijk ook aan onvermogende jongelieden van goeden aanleg de gelegenheid te openen tot h t erkr jgen eener kennis die roet hun a uileg overeenkomt C iir toren v m het gymna iium achten dit niet wenschelijk voor zouver hun domein aangaat de vurniing voor de klassieke studiën Meni een die weet hoe veel bekwiime geleerden uit den behoeftigen stand zijn voortgekomen zal moeite hebben om te begrijpen aarom gesteld dal de regel goed is hier een uitiidcring zal motten worden gemaakt Intnsschen heeft het ejllege van Burg en Weth ofschoon schijnbaar het hoofddenkbeeld van den heer Jiiger huldigende zich op hetzelfde enge standpunt geplaatst hetwelk blijkbaar Curatoren in huu zienswijze geleid heeft vrees namelijk voor te groote standsverandering Zij willen wel iets doen doch niet op zoodanige wijze dat die jongelieden wat men noemt te veel buiten hun stand gaan Vandaar het voorstel o IDO plaatsen ko teloos open te stellen voor de wat prijs anngiiat tuch reeds zeer goedkoope burger dagen avondschool Eu voor wie zijn die plaatsen bestemd Voor de meest verdienstelijke leerlingen der o eiibare armen en tnsschenselioleii dus niet voor tie leerlingen van bijzondere scholen Wat de reden is van ile e beperking is n et duido ijk Waiirum I K h hier een privilegie votn de leerlingen van he t opeiibaiir eiiiile rw ijs Kii dat ten n ideele van die ouders welke later iloor de diiiid tooneii wel degelijk voor liunui kinderen gebruik te willen maken van de gelegenheden voor meer uitgebreid lager iniildelbaar of gymnasiaal onderwijs welke lie giuneente aanbiedt Waarom in deze gelei op de plaats waar vroeger onderricht genoten is en zioh niet bepaald bij het vragen naar de maat van ilat onderricht waar dan ook door den leerling verkregen Nog erger is intussohen de door Burgemeester on Wethouders in het oorspronkelijke voorstel gemaakte beperking ten aanzien der overige scholen Zij stidlen namelijk voor om aan veertig leerl ngen der buigerscholen 1 klasse waarop hier ter steile ƒ 20 beta ild wordt kosteloos pliiatsen beschikbaar te stellen op tie Hoogere Burgerschool voor jongens en ook op de Hooge Burgerschool Voor meisjes Met andere woorden dus weirtUdit vo tid echt door het Algi niten Uutidthlilud teiitünigi telel de leerlingen van ae arnim tn lusschoiischoleu hoeveel aanleg zij ook vertuonen kunnen het nooit verder brengen elan hetgeen zij vnn de Durger dag en avontlschool letireu de gelegenheul om het onilerwijs aan de Hoogere Burgerschool te ontvangen wordt hun onthouden en alleen gegeven aan de kinderen van meergegoede ouders die het hoolgeld van ƒ 20 der burgerscholen 1ste klasse kunnen betileu Het zal wel geen betoog behoeven dat door deze verminking van het voorstel Jager het hoofddenkbeeld daarvan wordt weggenomen Voor hen die uit overtuiging zich met dat hootdileiikbeeld vereenigen is het gewijzigde voorstel teu eenemale onamnneraeiijk Er zijn in het gewone burgerleveii al genoeg standsen klasse onderscheidingen die door het feit ontstaan dan dat het een gemeentebestuur is aan te ratlen nog bovendien in deze aangelegenhetlen een wettelijke stands of klassen onderscheiding in het leven te roepen Volgens het voorstel van Burgemeester en Wethouders worden in strijd met het oorspronkelijke voorstel geen plaatsen op de Handelsschool en het Gymnasium kosteloos beschikbaar gesteld Die scholen kosten immers ƒ 180 en ƒ 120 voor lederen leerling en zijn naar sommiger opvatting niet bestemd voor het rapaille of voor het halve o ilriekwart rapaiUe zelfs niet voor kinderen van winkeliers en kleinhandelaars Zij zijn eigenlyk voor de kinderen van fashionable outlers wa irtoe natuurlijk allen behoor n die het daarvoor noodige geld bezitten De mindere klasien toch moeten vooral niet te wijs worden Bulwcr heeft eenmaal gezegd als deze te veel leeren denken dan zouden zij vergelen dit zij bestemd zijn om voor de hoogere klassen te werken I Uit Ziirolle schrijft men van 17 dezer Het aohtsaizocn op den 9deu dezer maand n Overiidel begonnen is tot dusverre schooner dan de ou J tC jagers zich herinneren de aanhoudende droogte maakt dat bijna alle plaatsen bezocht kunnen worden In dezen omtrek geeft het jachtveld ofschoon men zegt dat er veel wild is intnsschen nog zeer weinig hetgeen daaraan wordt toegeschreven dat het wild buitengewoon schuw is en zich weinig laat z en zoodat dah ook menig goed j iger onverrichter zake huiswaarts keert Blijkens het dez er dagen versohenen jaarverslag 1870 der Nederl vereaniging tot afschaffing van sterken drank telde de vereeiiiging op uit December 50 afdceiingen en 326 correspondentschappen uitmakende lü34i mannen 2705 vrouwen en U98 jongelieden beneden 18 jaar 92 oorresponuentachappeu waren vBcint De talrijkste aftleeliugen waren Amsterdam met 3870 s üravenhage met 2228 llotterdam met 1373 leden De nacst daaraanvolgende vss Arnhem met 323 leden De kleinste afdeelingen waren St Maartcn en Makkum elk met 11 en s Grav saude met 13 leden De talrijkste oorrespondentschappen waren Nijmegen met 62 Maaten gem Emmen met 59 en Noordscharwoude met 38 leden Het ajiital leden in geheel Limburg bedroeg 10 Door ecnige Zeeuwsohe heeren is een oirouliiire verspreid waarbij wordt gewezen op het wenschelijke dat er met het oog op de aanstaande voltooiing van de spoorweg en kananlwerken een dagelijksche maildienst tusacheii Vlissiiigen en Londen worde opgericht Voor dieu dienst zouden mer stoomschepen vcreischt worden die een kapitaal van p m een millioen zullen vorderen welke schepen aohtereeiivolgrns in twaalf maanden iu de vaart moeten worden gebracht De aanileelen zouden groot zijn 3000 clie later in aandeelcu au 1000 zouden kunnen worden gesplitst Laatste Berichten Londen 20 Sept Dii standard zegt dat ui het vei dedigingstelael van Frankrijk het plan begrepen IS tot het uanle gen van ve tingwerken in Uhiiin U rs Sr