Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1871

nn ne en htt vormen van gelinieerde forten bij wijze vaii vierhoeken rondom M zièrcs n Charleville De gezondheid van Koningin Victoria blijft volgens den Standard zwak Versailles 20 Se t De wijzigingen die door de Nationale Vergadering in het tractaat met Duitsehland werden gebracht hebben den heet von Arnini verplielit zijn iouvernement te raadplegen waardoor de zaak eenige dagen kan worden vertraagd er zijn evenwel geen bezwaren van emstigen aanl zoodat men vtrtronwen mag dat de onderhandelingen tot een goeden uitslag zullen leiden De pntwapcning van de nationale garde spoedt ten einde Allerwege heerscht de meest gewen chte rust StOCknoim 2t Sepi i e commissia van de Tweede Kamer heeft met 14 stemmen tegen 9 hel eerste artikel van de rcgeeringsvoordracht betreffende de reorganisatie van het leger verworpen Dit votum wordt als eene verwerping va het gansohe ontwerp besohoUKd Weenen 0 Sept De PrtuermMi dat de Keizer van Duitschland den heer v B nst de orde van den Zwarten Adelaar heeft verleend en dat de haer v Sohweinitz den heer v Beust gisteren de decoratie dier orde heeft ter hand gesteld De JbendposI logenstraft het alhier in omloop zijnde gerucht betrett ende het bestaiiii eener minisierieele crisis Het blad doet verder nadrukkelijk uitkomen dat het rescript des Keizers aan den Boheemschen Landdag de Constitutie onaangeroerd laat Stockholm 20 Sept De Commissie der Tweede Kamer heeft besloten ten aanzien der Regeeriijgsvoordracht betreffende de reorganisatie van het leger algemeene dienstplicht bij gesloten briefjes eene geheime sleniming te houden Het ontwerp ie daarop met de meerderheid van ééuf stem aatigenoiuen Parijs 20 Sept De Pruisen hebbch heden ochtend de forten aan den rechteroever der Seine aan de Franselie troepen overgeleverd e menigte was blijkbaar op de Pruisen verbitterd maar zij hield zich stil Eenig incident is er niet bij voorgevallen Geiïieiig de Rerichteii Op 15 de er is te Berlijn een uitgestrekt gebouw vier verdiepingen hoog en door een aantal gezinnen bewoond plotseling onder een oorverdoovond gekraak en een hartverschreurend huipgeschrei ineen gestort Hulp aan te brjngen behoorde aanvankelijk tot de onmogelijkheden want een dikke stofwolk omringde de plaats van hel onheil De pompiers sloegtn ïoodra mogelijk hanilen aan h t werk De pogingen ora in debenedenloixiltn door te dringen bleken echter vruchteloos tezijr zoo waren die vertrekken doorstaande en liggendi balken planken en andere voorwerpen pelwrriefldecrd Wie daar bedolven lagen konden eerst later wordeu geholpen ten ware ze vóór ilien tijd onder het gewicht der massa verpletterd een Biiulli U lood hadd n gevonden Van boven af moest dus de opruiming van het gebouw worden aangevangen Een paar urrn later werden enkele personen te voorschijn gehaald ij waren derwijze verminkt dat zij schier allen kort nii hunne re ldiug den geest guvan Anderen weiden aangetroffen die blijkbaar weinige oogenblikken vóór hunne ndding waren gestikt Een der bewoners en diens echtgenoot wari n wel niet ongedeerd maar toch levend onder het puin te voorschijn gehaald Hoevele personen m onder ile ingestorte massa bedolven la en wist niemand niet zekerheid op te geven de meest overdreven geruchten waren te dien aanzien in omloop iehikkig hebben deze zich niet bewaarheiil want zonder zware verwondingen te hebben bekomen zijn de overige personen aan het gevaar ontsnapt Betreffende de aanleiding tot het onheil is gebleken dat mcu om het winkellocaal te vergrouten de hoofdmuur van het gebouw had doorgebroken zonder de vereischte stutten aau te brengen Op een dorp nabij Jouda zou voor eenigcn tyd de predikant eener andere gemeente in de vacature optreden D j kwam eenige oogcnblikken te laat ran welke omstandigheid de fungeerendeoudei ling gebruik maakte om den sleutel van de kust waarin de toga hing in 71JI1 zak te steken waarna hij in de ouderlingenbauk plaats nam De predikant vroeg om de toga en zond iemand naar den ouderling om den sleutel te vragen doch deze riep tamelijk luid Hij krijgt de lako niet De persoon die t verzoek had gedaan verwijderde zich door de deur die van de kerk toegang geeft tot de consistorie Nauwelijks was die deur geopend of de ouderling richtte zich tit den predikant die zich in de consistorie bevond en riep uit Je krijgt de toko niet hoor De predikant was verstandig genoeg om zonder toku op ti treden duoli de oudeiUiig moet nader iiaud van den president ouderling eene duchtige reprimande hebben ontvangen Tussohun Uheinhansen en Blursheim bevond zich op H dezer een sehroefsto imboot op welker bovendek ruim 200 vaten petroleum lagen p het onverwachts zag men een vlam opstijgen waarschijnlijk ten gevolge van het ontbranden van petroleum hetwelk uit een der vaten was gelakt welke zich met ondenkbare snelheid aan de brandbare lading meedeelde Het eene vat sprong na het andere en er rees een zoo verbazend dikke rookwolk van het schip op dat over een uitgestrektheid van meer dan een half uur benedenwinds de zon totaal werd verduisterd als trok er een zware onweersbui boven die plaats die wirte vnl s eVte zich Ei i Tnp i vit t aV llerdingen De stuiirinan den brand ontwarende had de tegenwoordigheid van geest m het vaartuig naar den oever te richten waar het vast bleef zitten De bemanning moest il allerijl het vaartuig verlaten en iu de rivier springen om op die wijze althans het leven te redden Behalve dat de gezagvoerder van het stoomschip een aanmerkelijke som gelds in specie en vele andere zaken van waarde daarbij heeft verloren en de verdere equipage er alles bij te gronde heeft zien gaon wat ij aan boord had zijn schip en lading ongeassurecnl vergaan zoodat al de bij dit onheil betrokken partijen er zwaar door getroffen worden In t vorige jaar leverde één appelboom in Friesland acht eu twintig manden vrucht Thans heeft een landman te Heereaveen slechts 2 manden vrucht vau eventjes 400 boomeu Een blad zegt dat men uit tulke gevallen het verschil in opbrengst kau coiistateereii Te Geeateren bij Borculo is eene meid op het land aan t werk door vreemde jagers naar t chynt voor een haas of patrijs a inge ien en nangesohoten waarop die heererï de zaak weer met geld hebben goedgemaakt Twee kinderea waarvan het oudste 3 jaar wtis die 11 Zaturdag een boodschap deden naar Anlnt kwamen een hollend paard met kar tegen en konden op den naauwen weg niet uitwijken nu zyn wij dood nep het ou iste kind en ging m t zijn zusje midden op het wagenspoor itteu het paard sprong over de beide kinderen heen en de wielen van den wagen passeerden hen ter weersiijdeu zonder hen e raken Uittreksel van de Memorie van toelichting op den staat vaa begrouting der Ink en Uitg van de 6em óouda voor de dienst van 1872 Vtr olg Hoofdst 2 k 5 De op de vorige begroiiting voorkomende poit vau 26ii 0 voor opbrenJ Jt der belasting op het gem ittl ia van deze begrooting weggelaten alzoo zij na 31 December 1871 niet meer mag wordeu geheven 17 De opbrengst der belasting op de honden i tot het zelfde cjji er uitgetrokken als by de vorige begrooting In 1870 br gt zy op 800 12 Hoofd jt 3 18 Voor huur van huizen is 606 minder uitgetrokken als bij de begrooting voor 1871 De oorzaak daarvan is gelegen in het voornemen om het huis op de Markt verhuurd voor 400 te verkoopeu terwijl omtrent de bestemuiing van den zoogcnaamdeii grootcn volmolen welke voor 205 verhuurd is doch welke met 1 Mei a s ledig komt nog mets is beslist l J Het cijfer uitgetrokken voor huur of pacht van landen en landerijen is met ƒ 4 7 B verminderd Vervallen zijn de huur van twee stukjes grond voor J 5 verhuurd aan J J Liesker thans bij de gemeente in eigen gebruik en voor ƒ 7 aan J v d Pool terwyl laatstgenoemde groud is verhuurd aau 1 Goedewaagen voor 7 2B 24 De som uitgetrokken voor pacht van de gabel op het Amsterdamsche eu Ooudsche rijpad is met ƒ 260 verhoogd een gevolg van eene hoogere pachtsom 27 De opbrengst van de gabel voor het bevarenvan de rivier de Gouwe is verhoogd met J lüU In 1870 bragt zij op 17791 82 Hoofdst 4 28 De po t tienden oynscn eu erfpachten is verminderd met f 0 7U Vervallen is de reut op een schuur vroeger behoord hebbende aan 1 de Graaf en indertijd overgegaan aan de gemeente Gouda ƒ 1 00 l aareiitegeii is op erfpacht uitgegeven eengedeelte straal aan J H Kok 0 30 Maakt hot verschil v in 0 70 lit De haardasoh is voot ƒ 20 ea het vuilnis voor ƒ IfiO verpacht Vi Even als bij de begrooting voor 1871 is de post Ontvangsten wegens onderwerpen in gemeenschap met andere Gemeenten instellingen en inrigtingen of ter zake van geinengu beheer voor memorie uitgetrokken onzekerheid of daarop ontvangsten zullen plaats hebben geeft daartoe aanleiding Hoofdst 5 37 Voor opbrengst van den verkoop van gemeenteeigendommen is hetzelfde cijfer uitgetrokken als bg de vorige begrooting Men acht het vooralsnog onraadzaam een cyfer voor te dragen voor den verkoopprijs van het societeitsgebouw op de Markt terwijl ook de verkoopprijs P ho t post en telegraaf kantoor eerst kan worden ingevuld nadat de aanbesteding zal zijn toegewezen 39 üeld eening buitengew werken De uilgetrokken som voor eene te doene geldleening is 18300 minder geraamd als bij de vorige begrooting Die geldleening moet sirekken ter bestrijding der buitengewone werken en de subsidie tot herstel der Gonwekaden voos gedragen onder de volgnommers 80 31 82 en 94 40 Geldleening tot afloss van opgenom gelden Het alhier voorgedragen cijfer van BOOOO is een nieuwe po ft welke moet strekken om eene gelijke som te kunnen aflossen a m de N derlaiulache Bank die zoodanige som heeft verstrekt op beleening van de ten name van de gemeente Gonda op het grootboek der publieke schuld ingeschreven kapitalen die som is in uitgaaf gebragt op volgn 130 UITGAVEN Hoordst 1 Afd 1 42 De bezoldiging der wethouders ia met 50 verminderd tengevolge van htt overlijden van den Keer de Grave die reeds voor de invoering der gemeentewet deze betrekking bekleedde waaraan df styds een traotemenl van Ö5Ü verbonden was BO Jaarw van keurders wegers enz Het voor dezen post voorgedragen cijfer is verhoogd met 80 Daaruit worden volilaan o de bezoldiging van den 1 keurmeester van het vleesoh 1 600 b die V deu 2 keurmeester V t vleeseh 4UU c die v den kennneester v den visch 120 d die van den waagmeester zijnde 30 pCt van do inkomsten 390 e die V 3 rouiraeesters H ƒ 50 ieder 150 de kosten op het keuren van rijtuigen geraamd op 40 T zamen 1700 31 Jaarw van sluiswaclilcrs brngophaalders enz Voor dezen post wordt 598 meer uitgetrokken dan in het vorige jaar een gevolg van de vermeerdering van het getal weegbare brnggen waarbjj wachters zijn aangesteld ij sirekt om daaruit te kwijten a de bezoldiging van den Controleur der scheepvaartrcgten tevens belast met het hivenmee terscliap en het houden van toezigl over sluiswachters nluisknechts brugwachters niar Umeester8 eu de beambten by de plaats belastingen ƒ 900 b die van den gaarder der scheepvaartgelden bij de Mallegats uis 500 c die van deu sluiswaohter bij de IJsselhaveusluis 500 d diev 3sliiisknec its iederïi 3l2 936 e die van den wachter bg de Jan Katten tenof bleekersbrug 338 die van den wachter bij de Kleiwegsbrug en van 3 wachters bij de bruggen op de Haven waarvan er een tevens belast is met de bediening van de zoogenaamde sleepersbrug ieder a 260 1040 g die van 3 wachters bij de bruggenop de Gouwe ieder a 203 824 h die van 4 wachters aan de bruggen bij de Nieuwe Haven op het Noiineuwater en den Kaam ieder a 0 200 i dic van I wach er bij de brug op de Nieuwe Haven 30 k die van den sluiswachter aan het Moordrechtsche Verlaat 156 l die van den gaarder aan en ophaslder van de zoogen Haasliechtsche brug 312 Te zamen 5536 S3 In het onzekere ol er voor sohnjlloonen betalingen zullen te doen zijn is de post voor Memorie uitgetrokken 65 Toelage aan de wijkmce ters De e post i verhoogd nut 50 op grond van het door wykmeeilers gedaan ver ock om verhouging der toelage welk verzoek werd ondersteund Afd 2 60 Voor kosten van onderhoud van bet raailbuin ie 1350 minder uitgetrokken dau b den skaat