Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1871

nii beptrr fitinj vtiii l jn in verband uift dedxirsau te diyPiii erk mmliodpii iJe Uil leziMt post te duenn bctnlmi on bestaan a in het senoon ondcrlioud v het Kebüuw 55U k vuor het schuoiihoudcn van bft elve 400 Zijnde ƒ BO meer dan in vori tc jaren nan e irn de kosten daaruit met kunnen worden bestreden Te zatnen BBO fil liet belra vojr idrifjen voor onderhoud en aaal oop van meubilair in iet rhadhuis is met 200 verminderd Het uitgetuikken cijfer ordt voldoende geAcbt o de uitgaven te bestrijden 65 le poH kosten der hevolkin sregi ters is met ƒ 150 vii riimderd op grond dat de daarvoor voorgedragen som voldoende wordt geacht om ile be hoefteii te Octt jüeii 9 Voor a inkoop von zegels is ƒ 25 minder voorgednigen ordende het uitgetrokken Cijfer voldoende geacht om de uitf aien e bestrijden Wünil frrolgd MARKTBERICHTEN Gouda 21 Sept Bij weinig oni et as de stemming Hauwer Tarwe puike Zeeuwsche f 13 25 a ƒ 14 Mindere ƒ 12 75 ü U l older 9 75 ü ƒ 12 Rogge puike ƒ 8 50 a 9 20 Mindere ƒ 7 75 a 8 25 Voer ƒ 5 75 a J C 50 ier it puike B 50 a 7 25 Mindere 5 75 a i i Ila er korte i ïi 5 Lange 3 43 u J 4 25 lleunipzaad ƒ 8 De veemarkt met gewonen aanvoer alle soorten gingen tot hooge pry eii vlug van de hand vette schapen en lammeren t t enorme hooge prijzen magere varkens en biggen ieer levendig en vlug Varkens geschikt voor Londen 18 n 20 Cents Aangevoerd 44 pirtijen knas ZÖ j a ƒ 30 Goeboter 1 50 a ƒ 1 iB Weiboter 110 i i ƒ 1 20 S 27 Septt Blx KAASMARKT Burgerlijke Stand GrooRE N IS Sept M irin ouders A Oreinlel en I Uo fVMa 19 C tbariii PiotcruLllt ouders D vnu diu B rg es VV Hlocmeuduiil iiniths ouders O de Kijk iii t v Q der Hey 2tl M irm Juscphnin ouders S van T teu tn en A j val Ier lUgdm Wlüeiugiitjc oudcra J du Hooji en t van Ki OvtBiKiim 1 Sipt II J Begeer 1 w 20 M BlauVtr 8 lil P vau der Staal 66 j G D J llupcke t lU GiHV D 20 Sc l C Knoop ea G Reuriiigs en ö H A J Steeliwiaktl W ern ij en D Verdoold V M de Jong en M de Crnil J de J ag en J l aurier ADVERTENTÏÊN H dpn overleed na eene langdurig ongesteldheid iu den ouderdom van ÖOjaiir miin geliefd Echtgenoot de lieerPIETElt VAN uEit STAAL diep betreurddoor mij niijiie Kinderen eii Behuwddochter Gouda Wed P van Dka STAAL 20 Sept 1871 WiESfcii Alijemeene kenningering Opi iihare Verkoopiiif op DONDERDAG 5 OCTOBEU 1871 des middags ten 12 ure in het Kollljhuis b H iimonie aan de Marktte Gouda van eeiie kapitale E0Ü11ANSW0NIN met 10 heeturcu 22 aren 80 ci ntutron VVElen HÜOILi ND li rgeiide in Let hooge einde der fvemeente LoiKjerHi jeweide Verhuurd aan J BAELDER de VVoinng tot 30 April 1875 en de Landerijen tot 15 November 1874 voor 1200 m het jaar Nadere inlichtingen ziju te bekomen ten k intow viin den Notaris W J FORTUI JN DROOCJLBEVEIl te fln dd g 3 Y Vercenl2 liig Tot ïlell des Volks AFDEELING OOUDi Het HESTUUR vau bovengenoemde Afdueling maakt bij deze bekend dat met de wekelijksche EVANGELIE VERKONDIGING in het lokaal aan do Peperstraat weder een aanfang zal worden gemaakt MAANDAG den 25 dezer maand des avo ids ten half acht ure en zoo vervolgens iederen Maandag en dat de eerste spreekbeurt zal vervuld worden door deu WelEe waarJeu Heer Ds van DIJK van Doetkhem Verko lHg van Afbraak op MAANDAG den 25 SEPTEMBER 1871 des voormiddag 10 uren aan het Veerstal te Gouda bestaande in eiken BALKEN RIBBEN KOZIJNEN RAMEN BLINDEN en BRANDHOUT ten overstaan van den Deurwaarder B H VAN UB WERVE De COMMISSARIS DES KONINGS in de Provincie ZuidHolland brengt ter kennis van de belanghebbenden dat van den 25 September tol en met den 4 October aanstaande de passage over de dubbele ophaalbrug bjj het IIabat te Gouda zal zjjn gestremd dat de scheepvaart door die brug gedurende dien tijd enkele malen niet geregeld zal kunnen plaats hebben en dat in de passage voor voetganger i zal worden voorzien door middel eener pont terwyl die met rijtuigen kan worden genomen over den Turfsingel s GKixtNHAOE 9 September 1871 De Commiasitfis des Konings voornoemd J LOUDON Sprekende Bewijzfoi voor de geneeskracht van het JOHANN HOFF sciiK MALZ MOÜT EXTRACT of GEZONDHEIDS ÜIER Van vele zijden ontvingen wfl in dea laatsteu tijd wederom mededeelingen over het gunstig resultait door h t gebruik van uw MALZEXTKACT verkregen A SCHIPPEREYN C Rotterdam I Nogmaals de roortretfclijke eigenschappen uwer MALZPR EPARATEN erkennend gelieve wederom te zenden caz Dr M KICUMEYR Glatz en de heer II TobTs heeft ons herhaaldelijk dank betuigd wegens zjjne volkomeue herstelling van Asthma door het gebruik van uw MALZ EXTRAOT H WOLll C Scheveninjen aanvankelijk schijnt uw MALZ EXTRACT goede resultaten te beloven waarom ik U verzoek enz ALMEROOD £ ur 7 Aug 1871 Prijzen 1 flesch 45 et 6 flesschen f 2 20 13 flesschen 4 40 Ledige flesschen worden a 5 cents berekend en tegen dien prijs steeds toniggenomeu JOHANN HOFF sru Centraal D6pót Bloemmnrkt bij do Stilsteeg te msicrffam mede echt te verkrijgen te Gonda bij J C van VREUMINGEN te Woerden bij HENIH J v d BERG lüuila Dl uk villi Hniikin u De ondergetaokcnde vorkliiart niets ten nadeele van den stadswerker CORNELIS VONK te weten en hem te houden voor een eerlijk en fatsoenlijk man A GIELHÜIS 60EDKÖÖPE nnZIEK voor Piano Soi o Uitgave van F KOKS MA te Franeher Hofleverancier van H M de Koningin Stern The musical lio r Plaisante rie musicale o 40 Ruui TKi lldrcLt Tu q j O GD FuNKE Ecoutez moi Romance saus paroles 0 20 La Coquette Mazurka 0 40 Obbbs l Hirondelle Morceau de salon 0 40 Voss Le Carneval de Venise Transcription 0 50 KoNTSKY Le reveil du lion 0 90 Hkss Pamina Polka ausderZau berflote 0 30 Alle rummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMANte Gouda Urbanus Pillen bereid volgens het aloude ea echte Recept waarop men ia het bijzonder attent maalct Zgn 7eer nuttig in ongesteldheden der MAAO en werken heil aam op de SPIJSVEKTElllNG Zij zgn uitmuntend legen de GAL SCHERPTE in het BLOKO en UITSLAG der HUID y ijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDIUJVENU Verzegelde doozen van 87 a Cent en dubbele doozen zijn verkrijgb iiir bij de hh Albla ierdam M Punt Vi Amsterdam M Cléb in C droog heilige wegD SJl Benthmsen C den IJonineister hliitwijk S V d Kr iuis Bodegraven H V rslcot DelJC H W de Kriiijll Deventer Gebroed ïiman Gouda L Seheiik op de Hoogstraat Graveaande VV v d Boom Ilaaitrechl K Oosterling Tjekkerkerk A den Cudsten LiumltoteH R Kruithof Jjeyden i T ïerburgh H i irlera hork Bakkcrstceg Moordrecht G II Post Rotterdam K v d Toorn Weste Wageiial SchootiAovett Wolif Tiet A F Fciasseii Utrecht F Alten i op het Sleeuw over de Uou kerstr n 372 fFoerdea L Kugten Zerenhuiten A Vriiu Het depot dezer echtO Urbauiis Pillen siudg zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons fc Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bg dec heer L SCHENK op de oogstraal WAARSCHUWING Men wordt instantclijk verzoeht el attent tenillen ijn dat door ons bg niemand auders de UrUiiiiusPillen bereid volgens het oude en echte llieepi in Déput zgn verkrggbiuir gesteld iti de hierboven opgegeven Steden en plaalieii dan litj de hierliovengeiioemde Dif idt toudera In elk doosje is een biljet vour ien met de eigenhandige nnamteekening van de vervaardigers Wei Keu NEN Zoon Apotheken Helke Handieekening zich ook bevindt op I het Zegellak naarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij ver oeken de gebruikers imtantehjk d iar wel op te lellen c n raden hun ai n wel tOO tO ZieU I bg wien men de Doosjes Pillen haali Alleen diePoosjes waarin een biljet met onze Handieekeningis zieh i in le sili iHeii en zich te wachten voot het iliruik v iii lie vele niiiii i ikselt 5r rw il ru lm lsiM i Ut 11 mnil ttD in wmp 15£2iijikt lral i k ui lentóMiioetó któ tt ni ukoButeg lic opm riaitt I IeiiIV J5£2kjiktflral i Itorf Wj jtaliK ter UiioiiniBiiiiiitlliiiK nm f f II tü 1 1 i iiisijïi jiri W