Goudsche Courant, zondag 24 september 1871

1871 Zondag U Sc ilciiili r N 1106 GOUDSCHE COURANT Mmm m Advertentieblad voor Gouda e Oinsti eken 70 s De Cieiiiftfntebcfyrooting I DE INKOMSTEN Eene vergelgking tusschen de inkomsten zoooIh die geraamd z jn over 1872 met die van 1871 levert belangrijke punten van verschil op Eerstens wat betreft hot totaid cjjfer dit isvoor l 72 ƒ 21814 13 hooger doch deze verhooging ontstaat vocrcaiixelijk door t grooterecgfer voor buitengewone ontvangsten uitgetrokken nl ƒ 29500 waarvfti echter moet afgetrokken hut vermoedelijk saldo vanvroeger diensten voor 1871 geraamd op 7Ö30 25 iegen nietsin 1872 7630 25 21869 76 Zoodat in wperwil van het verhoogde cjjfer van inkomsten de opbrengst der Hoofdstukken II III en IV 55 62 minder oplevert dan in t vorige jaar y laten hier de cijfers volgen UootosT Rahino 71 Hamino 72 Meer ninues II III IV 706 17 164fl90 6B 153985 48 31901 55 50 28 S1251 30 £ 017 30 301Ü B0 1889 19 25 HS933 63 56 62 Dit verschil is koo gering dat we het zonder gevaar buiten rekening kunnen laten In weerwil echter v n deze groote overeenkomst tusscLnn de gewone ontvangsten ran beide jaren is er toch eene zeer belangryke wjjziging gebractit noeten worden in de middelen waardoor die ontvangsten ontstonden en daarop maken wy in de tweede plaat opmerkzaam Die wijziging is noodzakelijk omcUt op de begrootiug van 1871 de gj aalbelasting voor t laatst is voorgekomen lu de plaats dier belasting moest alzoo een aequifalent worden gevonden hetgeen in nmerking nemende dat zjj op ƒ 260C0 werd geraamd nog al moeilijk was Wel is een plaatseljjij directe belasting zeer gemukkelijk uit te schrgvcn doch t zou zeer onverstandig zijn daartoe terstond de toevlucht te nemen voor en ellecr andere middelen waren aangewend om in dor gameentedienst te voorzien Het klinkt w ïl zeer eenvoudig wanneer men hoort zeggen de 26000 der gemaalbelasting moeten voortaan uit de directe plaatselijke belasting worden gevonden maar t zou toch zeer onverstandig zijn om niet eerst te onderzoeken of er geene andere bronnen van inkomsten kunnen worden geopend j andere bronnea die niet als de directe belasting uit het inkomen of hel kapitaal der belastingschuldigen vloeien Van de 26000 die de gemaalbelasting opbracht wordt volgens de begrooting slechts 12000 gevonden uit eer verhoogiiig dor directe belmtiiig op iili clt licschoinvil jjn deze cijfers niet te hoog het is al zeer mooi dat 14000 op ande o wjjze Wi worden gevonden maar die verhooging van ƒ 12000 wordt zeer groot wanneer we in aanmerking nemen dat de directe bel 8ting lu 1871 bedroeg f lüOOO en dat dus het bedrag daar an bijna verdubbeld wordt hetgeen nog bezwaarlijker wordt wanneer we beiienken dat de verordening krachtens welke die belasting geheven wordt niet iedereen gelijkelijk treft Reeds in het begin van 1870 is een nieuwe verordening bg den Baad aanhangig gemaakt wasriu veel dat onbillijk wai voorgekomen werd gemist doch de behandeling werd toen uitgesteld met t oog op de aanstaande afschaffing der gemaalbelasting Sedert dien t d hebben we daarvan niets gehoord Is t echter noodig dat de directe belasting met 12000 worde verhoogd dfui ia t veel meer noodig dat eerst de verordeoing worde herzien want watir thans reedi over ongelgkes druk geklai d wordt zal na die vermeerdering de toestand ondragelijk worden Men moet niet vergeten dat ook van de ovurige 14000 die de gemaalbelasting opbracht het grootste gedeelte door de ing zetenen wordt betaald in den vorm van rykabel asting Vfe zullen de cijfers van t twct de Hoofdstuk der beide jaren eens vergelijken Hoofdst II Opbrengst van belastingen en heffingen O o o to liO I e 1 tX 03 co o o o o ca o M 00 o o o 00 O co 05 00 o o o o o o 0 ® Si SP p a S 03 J9 O a ia et 00 ö s 1J3 Cu O J 60 3 S s 1 0 o 10 Ijs s o O K a 1 Zoodat de opbrengst der gemaalbelasting tvordt teruggevonden in de andere afdeelingen van t twt t dp Hoofdstuk De verliodgirg der eeiste Afd met ongeveer 8000 wordt voomamelgk veroorzaakt door de gemeentelijke opcenten op de belasting op het personeel die van 7781 16 gebracht worden op 15484 23 Dat zijn krasse cijfers en toch verheugen wg ons over de eindelgke afschaffing der gemaalbelasting zoo lang mogelijk hebben wjj haar moeten behouden en nu wjj haar niet langer mogen heiïen nu moet natuurlijk hare opbrengst langs een anderen weg worden gevonden We stellen echter de vraag cf de juiste vteg daartoe is ingeslagen lij de begrootin oor 1872 wij vragen of het noodig m tot voorziening in de uitgaven dat eene zoo belangr ke vermeerdering der opcenten oji bet personeel en eene niet minder belangrijke vermeerdi riJig der plaatselijke directe belasting werd voorgesteld Om die vraag tó beantwoorden moeten wy eerst een blik sla n op de uitgaven BUITENLAND Bullculandscli Overziclil De Pmlsche o Kninsohe berichten omtrent dra loop der oiiderhaiidfhii en in zake het handelsverdrng TBu H yw Lolnnriiigeu stemmen iiog jiiet met elkander ortreen Terwyl de Frauscheii berichten dat de mak op een eruatiKe moeilijkheden stuit leest men iii de I uiteche bl wlen zelfs m de ollicieuse organen van den boiidakansülier dat de aangebrachte wijzigingen het trnctaat op losse schroeven gesteld hebbeu Wat Thiers nu doen zal De bezetting voort doen duren door getrouw te blijven aan Je letler ier wet of wel op eigen gejag het eerste ontwerp goedkeureu en na het reces indemniteit vragen van de vergadering Op den IS Öepv van het vorige jaar werd Parij iiiie=loten door de Duitschers Gisteren op 20 Sept du zgn de forten op dsu rechteroever ciiidelyk djor de Uuitschers ontruiai i en eder gesteld in handen der Fransche autor teit Men meldt dat daarbij eene groote menigte tegenwoordig was die eene vijandige houiliug aannam iutussiihen naar het schijnt wnder d iarvun anders dan door gebaren te doen blgkeii VVy behoeven wel gi ene uitvoerige bescliouwing om te doen gevoelen lioe begrijpelijk die sombere woe le was Alleen reeds de bijeenvoeging ran bovengenoemde datums zegt genoeg Wat al leeds wat al grieven zijn in dit jaar gevaren in de laoL nde wereldstad die zoo gaarne zich de hoofdstad der vereld aani u zoo diep werd veniederd Het Journal Officiel meldt dat le commissi belast met het onderzoek n iar hetge ii door het gonverneuent der nationale verdediging is verricht het beiluit heeft genomen om gedurinde de vacantie der iiatioiuUe vergadering haar onderzoek in de departementen voort te zetten Aan de gedelegeerden is volkomen m icht toegekend oni gei araeiilijk of ieder op zich zelven elke getuigenis of elk stuk te vragen waardoor licht in deze aangelegenheid kan worden verspreid l e ontwapening der nationale garde heelt zonder rustverstciiig plaats Koclicfoit 19 tot depoitntie naar een vesting veroordeeld In Oostonryk heeft de rt jering door haar nieu wigheden mets gewonnen dan een veiplnatsing der oppositie Kveii hevig verbolgen als vroeger Czechert Slaven enz aren zijn nu de Duitfchers met recht onhandelbaar Wat er uil dien verwarden hoop zal worden is nog niet duidelyk mnnr wel is het zichtbaar dat graaf Hohi nwait geen middel heeft gevonden ora de verschillende natimwliti iten te wr o i M De cominiRBie der ZwieiUciie fc icfile kaïiitr heeft beslotili Ini aiii liii dci ir ici iiin voüKli U lM belrel