Goudsche Courant, zondag 24 september 1871

I b gaf üin Ue 1 J j beter dn li I en len Ulj tot en tmi eh ge t St eler bnrg uu r le lontevreden door 1 en gezanti 1 p aaaif ten van I 1 van lien sni nn iiiiheds üij 1 liem Ditversch l Midiu Vooral als lij bliken van zijn ii ti en eerlijkheid iiider Bel vanhein i t l e tevens een Il lU Ai paeli a had ki en Bil idienstige t TIij h volkomen M enj tevens met 1 en olitieke in 1 i uil Hervormen lu e r L eu an het land h havi g over te 11 de bi loeften van a i herv rilling door lillend 1 natioiiali 0 en diti enilergang 1 Ken iPoedige her lopt v ilgens hem lilden hervormin luiliti ijie zijne It lijk opide militaire r Ier op Ho van Parijs 1 u en bihtiOrt tot de 11 VOO ptaan 1 vel ontvangen der socie oriit van wege kt van d Ons Je6 joorstel op Alllregt en van kastelein imbliek he l t te advei p in die so t bLl elv rina nd V Ollfcfen hadden 9 de societroffen om lorstelliugen Ik en zieli dit sa soen korstellingen c de kn t Kei fer van der r geiioeii de lig op don nen h erken leno rectifidoeii plaati ZIJNIW Ie eli die tooneel vooraf ngekondigd anipii der soiiirehti igvn vrij ortfelFelijlc too01 treden htrede Men lartij te itel ieh er op snhrwen dd 17 de igt v a naar vooral aniling hen dieii veldar II deze week en dfwrmedo kilipbrengst ud luntie zijn Iijt lint bezet iv ben I f hifje wel den verb iuiv eiii li luelki rij irljeiil vorderen al 1 1 ider ucbade aan dan vermoed erd Speeulatie duet vuoralsiiug den prijs vrij hoog zijn maar aangezien de oiig t ki urig 18 binnengekomen en enorm veel aiirdnppeien zijn gelegd zoo zullen de prijzen nu het nmieii betrekkelijk meevalt geen stand kunnen houden lit de melkerij gaat het naar weusch Kr is voonil overvioedig en voedzaam gras en daordour de melkopbreii t ruim Viel zoogru iaind niihooi is kunnen gewonnen worden tengevolge waarvan veler vrees voor le weinig hooi gebleken is ongegrond te zijn He boomvrueliten ziju duur een gevolg van algemeciic schaarsohte Men meldt uit Zevenhuizen y r r li t chccne v i beguiiotl j i H landbouwn in deze omstreken de oogst voor het grootste gedeelte reeds binneiigeliaald Men is over het algemeen eer to vreden want de omergramMi zijn buitengeuoon goed gewonnen Men is nu druk bezig ruct het rooien van de late aardappelen do vrees lat de ziekte ieh ook tot de lale soort ii oude uitbreiden wordt gelukkig met bewairlieid doeli de opbrengst is uiet g instig daar zij klein van stuk zijn De gevreesde varkensziekte blijft mig altijd heerschen vele varkens zijn reeds daaraan gestorven hetgeen vooral voor den arbeidenden stand een groot verlies kan genoemil worden Ook heeft zieh ilhier dezer dagen wedi r een geval van longziekte voorgedaan Vrijdag had te Bodegraven het vergelijkend examen S laats naar de betrekking van lioofdonderw ijzer aan e openbare bijschool in de Hij de Woensdag gehouden stemming voor 4 leden van het proviiie uil college aii toezicht op Int be herr der kerkelijke goederen van de Hervormde gemeenten lU lieroeiiur nel de lili Biroii Ki iigers van VVarnienhuijzeii en mr L i lireeve lieide met nl ftiiniiien en ils nieuwe leden benoemd de hli 1 W Hem Sv met iS en A Moens uut lü stemmen Nog werden iiitgebraelit i stemmen op ds llain 4 Bt jpden heir S viiii Hoogstraten 2 st op de hh H draaf v in Ilogendorp en J Esser t st op den lieer d Velde en 1 stem op den heer lluijgei s Donderdag werd do ir d i l rovinciale staten van Zuid Holland aan mr 1 Loudon commissaris des Koiiings in d it gewest benoemd goiivenieur generaal van Nulerl Indie een gt schenk uaiigebo leii He l eei Metelerkaiiip voerde daarbij het oord Hij bncht in herininruig hoe de toenemende bloei en elvaart van dit gewest voir een ru in deel te danken Was aan de wijze wa irop de heer L lud m in zijne luio e Intrekking Hcrk nam as om de wetten en iiisli llingen toe te passen s mmis bekende nedenglii id n aakte het nioeielijKom in weinig woorden heui te sehttsen hoe lerdienstelijk hij zich gemaakt heeft u eilurende zijne loopbaan zoo ook om te spreken an ijii l ij o ideien ijver eii zijne beknaamheul geMiegd bij de weiwillundheid en heiisohlieid waardoor hij zich steeds hu t gikeiiinerkt en verzekerde dat de stalen den heer Loudon iiiininer zouden vergeten In hartelijke bewoordingen nam da irop de heer Loudon afscheid en lietnigvle hij zijii dank voor de oo ruime bewij en van ondersteniiiug eu giiic enheid als hij steeds ia zijne bctiekk iig iiioeht onder viinli 11 lilt g schenk doet wider den knii lsmaak en het talent des hiirin vin Keinp U inii wiir f ibriek het lifkouistig i ten vidle if ami ilei stelt voor in gedreven zilver de Ne lerl iiidsehe maagd di igendc eeiie kristallen soueoi ie en is geplaatst op een wart niariiu eii pedr tal voorzien van lUeren versieiselfu en tiepasselijke opsi hriflen jistereii erd ook door de burgi meesters der gemeenten in Zn il llolland aan den veitrekkeu len comifiissaris des komngs eeii gesehink aange iodeii bestiiaiidc uit een piur nnussief zilveren eamh abre laii tien lichten ter hoogte an 7 palmen Ue e indelabres uitgevoird in len zoegeiiiiamden nieuwen iriekBchen stijl zijn elegant en fr iiii mui rorin Namens de burgemic ters werd Int woord gevoird door den burgenieisti r v ni Itotterdnin iii tei i iiwoor digheid van 7ö zijner collig a s Te lois ir iak biwu = dat ook de lioofdi ii dir Znidliol iiiiilselie t einii iilrii hunnen commissar s dis kunings had Iniin lio g hten en liel liebbi n gedurende hi t tienj in lijdperk dat hij aan t lioi fil stond der province hup ui tFolfen WHS de liei r Loudon dooi lil Mrniiuv il bewijs van toegenegenheid He bi uie gi seh iiki ii in den zyn d zfH els op den band die hein bindt eu binden zal aan dit g W st Voor eker i tveilies il it onze proiineie lijdt groot doch wetende wel Loudon nnu ig kan tuut 111 leis of men zi t hem met blijdselmp uitnkkiii naar Indie waur een heerlijk veld voor hem te learbeiden is Staten Generanl v nmv Kamiu Ziiimg van 21 heptember Ue aadslaging over het ailirn mn antwaurd op de ir joHiede luidende De Kerste Kamer der Stilen deiu raal vernam met dankbaürheid dat Uwe Majesteit guustigi nieih e i omtrent i i ieginli i v liet Vv land geven kun Aangenaam was Int ons dat gelijk Uwe Majesteit teil vorige jare d weiHillende medewerking der oorlogvoerende Ölaten tot handliavin onzeronzijdiglieid ondervond ook sedert dien tijd de betrikking met alle Mogendheden op den meest geweiischten toi t lile f Ook de Keiste Kamer heelt met erkeiitriijkh ud de hartelijke dieliieiuing vuii een naburig land oiitu aardbiJ de plechtige hulde welke onlaiii aim de nigc dachtenis vi ii roemrijk gev ilien N dei laiiibebe krijgs I heden is gebracht I Yij veilun eii ons Sire dal di wij e waarop zeeen landiuacht zoo iii hrt n oi deriaiid als in de overzee clio gewesten neb van hare t ak k ijt steeds reden tot tevredenheid gi i ft Met b langstelliiig mtiiuu ii i ij d t l we M jesteit op grond van gebleken behoefte Zijne zorgen wijdt aan de verbi tering van s lands defensie Wij stellen Uwer Migest its nndcdeeling oirtrent onze instellingen van onderwijs op prijs en verheug mi er ons over dat iianvuiling of iiieiiw e regeling wordt voorbeiiid an soiuinigo takken welke daaraan behüifte hebben De bevredigende mcdedeeiiiigen van Uwe Majiisteit omtrent landbouw visselierij handel en nijverheid oiilvingin IJ niet lo doeiniig Mtt m iioegcn ontving de Kerste Kamer d verklarin dat oor werken v m algemeiii nut met ijver wordt gezorgd Lil de Uituigiiig v iu Uwer Majesteits t vredriiheid over de diensten d T ambtijKiren van den Waterstaat Met lie overbiii mg van hit lloll u dseli ie ien du weldra te veru i liteli aansluiting iui Vlissmge i a ui lu t spüorW uit il eiii voor li iiiih en verkeer hoogst belangrijk weik zijn t it stiml grbr ieht Het as ons naiigenaam te vinien eii d ii de toe stuud onzer Oieizee lie be iltingeii hoewel gewichtige belaligiTi aldaar iiog Tooi ieiiiiig vordeMii iii het al gemeen bevredig ml is de fii t alil iai i i i n eg onge stoord bleef een rnime oogst de voeiliUL siniddelfii vergoeding voor andere mm i uii tige lutr eliti n van deiï kolonialen landliouw belooft dat in di n handel sporen vnii Terbeteriiig zijn waar te nemen en eene reehistreeksclie stooinvaartverbiniliug met lava is tot sta id gekomen De Eci btc Kaïner zal steeds bereid gevonden worden hare onTerdeelde aandacht te wijden zoowel a m do lielnngnjke witsonl verptn betrellemle ons iTcbtsen finniitiewezen door Uwe Miyesteit ti ege igd als anii alle andere oiilrterpen welke aan hiire hcraadslaging mochten worde n voorgelegd Sire v bevordering der brlaugcn vim ons dierbaar Vaderland al teuls ons nd riloel iju moge op on e pogingen d iartoe iods ouiui bare zegen rusten Bij de beraiids agiiig oier le idgeim eiie strekking werd alleen opgemerkt dat he de weui ch der kamer srheeii te zijn d it het adres slechts ecu zuivere weerklank w ie der iroonrcde liij i e li J auiiP i toiider ij stehlede heer Mes sehert v in V oUenhoTeu loor er aan toe te voegen Met verlangen zirn wg de diartoestrekkende vuurstellen te gemoet De vooratellor ion zuo gaarne eiisehen dat t niet bij vourhercidiiij bltef maar da ook iris tol eland kiram He leden der coininisjie z igen hierin geen weerklank maar een z icliteu i iidr ing hetgeen de voor steller erk iude Hit uieudeinent werd verworpen met 17 tegen VA temmen Alinea Kolomen g if mede tot discussie aanieidinir He Heer Kransen v d I ntlc miste vooral in de e paragraaf der tMonnde veel be nngrijke pui ten oü als de Indische npooiwegen ook woidt v iii VVestInihe niet gesproken welke sporen v n verbetering 11 in den handel merkbaar He Minister van Kolonhn antwo irdt 1st in een Troonreilf zooveel mogelijk koitlieid moet worden betr ieht vin danr He Hier C iemeis vroeg nog naai de minder gunsligi beriehten van den landbouw He minister antwoorilde dat dit ag op den kollie oogst Ten slotte ooiisi teerde dn Hee r v ui lUiemen dnt ook VestIndi m Tioonrode bedoeld is zood it ook in Suriname de toestand gunstig is ij de II alinea wordt het hnanuewezen ter sprake gebracht door deii Heer Fronsen aii de Vutte ilie weiischte le witen of de toestand onzer geldmidilelen van dien aard is dat krachtige maatregelen iioodig zijn eu of zij zullen w rden genomen Doch lil miii ster v in fiiuincim Hei adres wordt met algcmeenc eteu inen aangenoineu Vervolgens wordt besloter om het aanhangig ge blev rp l i r H liili jen aM d der kustmn diiiiira iooi e rst niet in behandeling te nemen Haarop gaat de vir adiring op reces Twi i uK Kamtk Zitting van 21 September Voorle iiig van t Kon Besluit waarbij Mr IV H Hnliprt wordt benoemd tot Voorzitter der kamer gedurende de zitting 1871 72 He heer Hellert aanvaardt het Voorzitterschap met de navolgen le ri Ie Mij w Heeren Op nieuw is mij de oiuleischeiding te beurt gevallen van op Uwe voordracht door den Koning tot Voorzitter van Atv iian u nlijke Vergadering benoemd le vordeii Ik stel dii i den hoogslen prijs en het is eene Inboette voor min hart U d iarvoor den meest oprechten dank te betuig n p verbon lliel J ollt a ir r ve He moeilijkheden aiii h t voir itt den zijn mIJ bekind en worde do gesch it Ik al lra htin ibi r ni kracht n mijn pl elil te d jen iiiuu met aandrang bij vernieuwing een o niedewerking en hnlp zonder deze toch oude ik te kort schieten en de taak mij te zwaar zijn Bekende omstandiglieden oefenden ten vorigen jare een stoiemlen invloed ut op onze werkzaamheden eu wein g kv im op wetgeveii l gebied tot stand Veel blijft dan ook nog te verriclitui eu de toceggiugcn in de rede waarmede Zijne Mnjesti it de Koning de e zitting opende doen verwiiohten d it ousnewigt g werk il worden voorgelegd Laat 0119 trachten den wensch te be redigen van het volk dat van onze werkzaamheden vruchten verlangt te zien en er naar streven om nuttige zaken t t stand te brengen Is daartoe noodig verandering te brengen in oi ze Wi z e van nerki U ij zullen gewis Liireid gevonden vordeii V nneer wij met ijver onze taak a inv iurden bij ons werk stee ls voor oogen heliben het wa irachtig Lv lang van Vaderland en Koning en beseffen d5t wij als vertegenwoordigers van h t Nederlnndsche volk geroepen zijn de belangen van allen te bevordeieii d ili kan veel gedaan wui ien en de e zitting nuttig iju voor het Land Ik Ouder de mg omen stukken merken we op 2 4 1 Kennis eung van den Heer Hasselni ui dat hij het lidm intsch ip der Kamer heelt ne lergeligd Oiitn ei p spoorwegbe ruuting S72 tit voorzien ng tegen besinctt zi kten nrbiid gevangenen lSi2 5 Kon besl houdende macht ging tol a nb liiig der S aatsbegrootiiu voor l Ji2 wordt li siuten lat dit Zaterdag ten Ii ure z il geschirdcn Na het trekken der afdeeliiuen liet benoenlen der voorzitters ondervooiz tteis enz eindigt de zitting Ken aantai onafgr laue wetsontwerpen wordt wederom ingediend v ii een aantal oiiafgedane werkzaam liwlen wordt beslot ii de behandeling ie hervatten Heden aanbied mg der staatsbegrooting Maandag discussie over t adres van antwoord op de troonrede Bij den internationalen pr J3k iinp van tooneelkunst op 17 IH eu Ii dezer te Leuven gehouden en waaraan 16 vereenigingen ïoo uit Sederlaiid a s Delgie deelnamen is de i prijs zijnde een gouden medaille en 200 fr behaald door het gezelschap Ihalia te Dordrecht met de op jer ng vun het toeneelspel A i ie vrouir die haar tnan Itdrieijt ter iyl naii iiiej C Beer man die bij die opvoering heelt niedegewirkt eene lueJ ulle van uitnemendheid IS toegewezen Naar aanleiding vna de Z iandnnische ongeregeldheden schrijft de llaiysche correspondent van de aatilandaehe courant VN ie zijii ilau toch die voortrelfelijke kennis helden die goden eu gudiunen van khitergoud die het V dk zoo hnrtslochtel k bif heeft Zijn het niet de losbiiudigstf personen die er in ons land rondloopen Is h t niet een zwervende zigeunerstroep die de liedeilijksle levenswijze volgt en de met zooveel moeite geipuarde penningen der burgers door gerstelooze potsen ofppist U in zwelgpart jen verkwist Helaas hel iiis dut o isMilk en o ik het Zaïiusche iiog hit ware gniil v ui het vals ihe met woet te