Goudsche Courant, zondag 24 september 1871

f f 1 Kl e 4 T vfl if s V4 f j I ¥ n 59 i Uen bepri eve orgcuusei ren en eere rijs Il het volks meer van de oiidrrsc leiden Ileiik met dut ik tmcliiatje preek ot reerutoM uiiiHi if vüüi iimtigheid üreiiodtvlmppen Maar ik tl chtt lilt nu eeds na nl h t ioii p beurd i9 vim Zwiiid ui lie kreit uitijinj om iets beters iets meer j eiiotr ks a in het volk te gev en dan de keruii i eu de i never Kr is tüt h by i eiug nadenken nog el iel beters iets meer genulsrijk te vinden Oiib volk hl ft smaak voor natuur voor kun t vooral voor toouei ikiniht en oor oonkii st Ons volk heeft anne hit niet i oor jenever T iftigd is iets humori tisch iets sareasi isch V elni het eens eeiie reeks van ve maki jl hedc die tegen het kermisgei n otin jjeii voor den wedstrijd m 1 t volks ied blij pel in lolks reder keiskamer iii i t o isohu dig volksverranak üecn se i luvvtooneelen st iaiidi iijiv ie on c elij iifii dn h c verHoisteii en de spinrb ink verarnieu en vertoond door vreemde zwervers donder geest ei unst ln paar schouwtooueelen van het talent en k i hteii dn in het volk zelve slninifr n door de hojgere st iii len aangemoedigd en onderHennd en welke veitoouingen worden bewonderd dooi den rustigen werkman uit den vre ude Laatste Berichten London 2 Sept Fene menigte l uitselie werk lieden zijn ilbier van New Casile iiaiigekoiuen om naar Humbnrg terug te kieren l e Times bericht dat de vergooging van het bankdisconto toegeschreven moet woulen aindelutaIingen van Frankrijk iii Ouitschland Op nieuw j al aanstaanden Uinsilag een miliioen uit de bank genomen en naar Duitschland ge onden worden Men verzekert dat tene schikking vim I Vansche bankiers om aan het Fraiisohe gouvernement len groot aantal Engelsche promessen te be orgen viel kans van sla en heeft Be Standard behelst een dtpCehe uit Madrid waarin gemeld wordt dat onder de Mooren in Marokko een opstand is uitgebarsten en dat deze de citadel van Meliila belegerd en hevig aangevallei hebben Spannsche troepen zyn van adix vtrtrokkiii om de bezetting te versterken NeW York 2 2 Sept Volgtus tijdingen uit Tortola Maandeneilanden zijn aldaar 7001 personen tengevolge der plaatsgehad hebbende aanlbeving zonder dak Parijs 22 Sept l e minister de lli miisat is gisteren nth er teruggekomen De onderhandelingen met von A rnim worden steeds voortgezet Üe dood van den heer Devienne president van het hof van cassatie wordt tegengesproken MunChOD 22 Pept Het congres dir oudkathoheken werd hedtn geopend Piofessor Ilubor trad in eene oiuw ikkel iig van liet programma der oudkathüliekeu llij hield sta inile da de ainh in r ilier partij zich met het volste recht leden noemhu 111 het katholieke kerkgonootseli ip llij verwieipInt uu MiiR der onfeilbaarheid eu ei kende dat de piusuut cU hoogste jurisdictie bekleed is doch slechts 1 inverre dit vereenigbaar was met de uitsprakenVU de kerkvaders en ooneilun op den grunds ag an de lliilige Schrift H j hoopte dat het tot eene luiciiiging OU kunnen komen met de Jneksehi kirk lutt hit l rotestantHine en met de Kngelsch Ameri ktiauiiu kirl genootschappen Ilij toonde de nood iki U klii ld laii van uiten ohappelijke vorming vande still Uil iBchte de ophethng van de orde der li II zoodanig Ook verdidigdc hij de luee jat de oud Katholieken aanspraak had len op Ltn iiiindcel in de wereld ijke be ittingen der kerk l iofeisor l oU nger trad in eene hi8tori che beschouwing over de oud ioonische clerezy iaaiui werden de beraadslagiugen geopend Parijs 2 Sept De in er e meldt dat de looiers en slotmm ikers ich nllcn ann liiitcn bij de InfernaUotiah tn eene vermindering van werkuren zulli n Plsohen Burgerlijke Stand GiiiuRiN 19 È ept lUnn oiidi re 1 viin ijk en J W in Uij Mjk 21 0 niini Z U tl M k uUuith tJ 11 tl 11 V üir 61 J J N va al l 4 UI POKKEN EPIDEMIE X Van Ib tot aa Sept 1871 aanmtast 3 Vroegeie opga tn 252 Te zauirn 255 Vau welke ei lüS o erltden iju P ADVERTENTIËN Heden beviehuijne vrouw van een jonj en U H G DE LANGE Gouda 21 óept 16 1 Ht len overletd na eene langdurige i npest ldlwid m dca OiiJeitlora van 60 jiia mi i geln fde Ecl tgenoot de lieer H TEll AAN 1 11 bi AAL diep betreurd ocir luij niyrie ind en i u Behuwddochter tTouda eJ JP aan ctu 8TAAL 10 ept ItiTl WiESER l n inffih n io vinci V Op heden overleeu ons geliefd eenigdochtertje JOHANNA EJELIA MARIA inden or Ucrdom van cinii O maanden ü Rül CKK Gouda E C ï M KóPOKE 21 Sept 1871 Boswel ocicleil Oiis Gcnoojycn De ondergeteekendo door intrigues teleurgesteld njnde te voldoen aan het engagement van de Heereu ALBUEGT van OLLEFEN voor zes Tooneelvoorstelhngen in de Sociëteit Ons Genoegen waarvoor UEd zoo bereidwillig hebt ingeteekend heeft de eer te melden dat lui op nieuw de l jst ter t ekening of uwer goedkeuring zal aanbieden onder dezelfde conditi n echter thans onder Directie van den Heer T IASINK Directeur van de groote Amsterdanische Schouwburg terwijl de verzekering gegeven wordt de beste stukken van t repertoire met medewerking van Mevr Kieine enz zullen worden gegeven J F VAN DEE VLIST Gouda 21 September 1871 5 aal Ktiiistniiii Süclelelt Ons iciiocgeii Gouda TWEE VAKIËEUENDE VOORSTELLINGEN uit te voeren door het KONINKLIJK GEZELSCHAP JAPANSCHEACBOUATËN bestaande uit 15 Personen waaronder 4 Dames vaii bet Alhambra Paleis te Londen dewelke nu laatstelijk zeven achtereenvolgende voorstellingen met het grootste succes te liot Urdam in de Doelen gegeven hebben op ZONDAG 24 en MAANDAG 25 SEPTEMBER 1871 des avonds t 7 ure precies Entree voor HH LEDEN DAMES eu KINDEREN 50 ets de persoon Voor NIETLEDEN 75 ets J F VAN DWi VLIST Openbare Verkooplnsen F op MAANDAG 25 SEPTEMBER 1871 des voormiddags ten elf ure in Tivoli te Gouda van twee HEERENUUIZEN bestaande in drie woningen aan den Fluwelen Singel wijk R N 311 311a en 312 te Gouda 2 op V ÜENSDAG 27 SEPTEMBER 1871 des voorin ton negen ure aan de Wachterslriiat wijk P n 129 te Gouda van MEUBELEN en INBOEDEL en een Bra zilinansch hondje Daags te voren van 2 5 uur te zien Alles breeder bij billetten vermeld en infor niatiën ten kantore au Notaris Mr KIST te Gouda Lokaal Nin bn VBitMi K Oostharen ciiw a Eerste voorstelling door het Tooucel Gczdsihnp run den llotterdainschen Schouwburg uiulei lirictie van ALBREGT VAN OLLEFEN op DONDEIiDAG 19 OCTOBER 1871 des p vends t n 7 ure FERJXANDE looiii clipil m 4 I dpjïcn door VlCTOttlRN SARDOU Uit het Kraiuch erlnald door I B J Moo M mc eu Scène lau den Hejiineur A J lo Grni NOOIT ALHIER VERTOOND Eerste Bang 99 Cts Tweede Rang 50 Ctg Burgfer llewaarschool te OOÜDA INSCHRIJVING van kinderen vooniien van een Taccinebewjjs voor het vierde kwartaal 1871 op MAANDAG 25 SEPTEMBER 1871 des avonds van 6 tot 7 ure aan het SchoolLocaal J N SCHELTEMA Voor Van ZEULEN Seer Heilzaam Middel voorTÜndëim I e haarvcrsterkende en haarontwikkelende OUDCARTHAGENA S BERGPLANTEN QLIE is een zeer heibaam middel om te gebruiken bij kinderen het bevordert den groei van het haar by uitnemendheid en houdt het tevens in stand Wat ziet meo ook niet vele raenschen die ten gevolge van in hunne jeugd hoofdklicren te hebben gehad kale plekken op het hoofd hebben Door het gebruik dezer Haarolie doet men weer nieuwe wortelen ontkiemen en men krijgt een ferraeu Imiirbol Wie ich soms op een jeugdigen leeftijd schaamt voor een kaal hoofd hoewel buiten zijut schuld lau hel voorkomen door hot gebruik dezer Haarolie die a GO cent het fleschjs verkrijgbaar is gesteld bij A BBEETVELTte Delft aan het Hoofd Dêpöt Verder verkrijgbaar bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNARDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinchem J J GROENHUIZEN Utrecht En meer bekende depots in ons Rgk Openlijke Aankondig ingf Den Heere H von Gimborn te Emmerik Deze is dienende UEd te berigten dat ikuw ZUIVERINGSZOUT zeer wel heb ontvangfu Het bevalt beter dan dat van den HeerSARDEMANN UEd Dw Dienaar Ma iknm Prov Friesland J B de Boer Apoth Dit fkU en echte oi vervalschte UniverseelZui veriiigs Zout is aliargunstigat bekend wegens zijue genezende uitwerking bij alle Maagkwaltn Verkrijgbaar in i pakken a GO in n 33 en in pakjes a 18 Cts te Gouda by L SCHENK op de Hoogstraat en L WELTER op de Gouwe Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis OfF Bij den aankoop van dit artikel lettemen vooral op de prjjzen almede dat zooweidegrootste als ook de kleinste pakjes op de ommezjjde geteekend zjjn doorEmmerik a d Itijn H VOn QIMBORN Apoth en Fahiik van ihcininch teehn Pnïparate 6 uda Uruk fiu t Uruikmto te iijl Itnil jjloiiiiijwraiKKil f teopiwIiiiKiiKliiffliiff jtw jeniul 11 ISlti itiui i lm M ƒ Mi liu Tol t lu I ownge mtjitei l JiRsuji I iiila i2iluiBb i Umi nieljluSüoiitülfDtoli mkmn W ijffldim WulSlUjiM lJdlli s liniiwlffi Hrtiy f ii i Jl ik Ij V 1 I £ 55 s JSlStbJ