Goudsche Courant, woensdag 27 september 1871

1871 Woensdag 27 Sciitciiibcr N 1107 GOUDSCHE COURANT Nieuws m dvorlpnlieblad voor fioiida en Omslreken De omcoiitebea roolin v II DE UITGAVEN Hoewel de raming der uitgaven nog eenige verandering zal ondergaan al ware t maar alleen dat de raemoriepoat voor t bouwen van een posten telegraaf kantoor in een cjjferpost zal moeten verandsrd kunnen wjj toch voor ons doel genoegüame gegevens vinden in de raming der uitgaven zooals die tot nu t je bekend ib De raming voor 1872 bedraagt 21816 35 meer dan die voor 1871 Wanneer men echter in aanmerking neemt dat Hoofdat IX Renten en ajiosaingen van geldieeningen mitsgaders alle verdere opeisMarf Bchulden der Gemeente y oorlel ï was geraamd op 19287 thans op f 58011 dus meer ƒ 39624 dan volgt daaruit dat de overige uitgaven f 17807 65 minder bedragen iu 1872 dan in 1871 Dat verschil ligt voornamelijk in Hoofdst II Kosten voor cerken en inriihtingen lot openbaren dienst bestemd viaaxvoor in 18 1 bijna 13000 meer wasuitgetrokten dan voor 1872 Het ligt in den aard vau dit Hoofdstuk dat de cijfers daarvan elk jaar merkbaar verschillen Op enkele andere hoofdstukken mogen eens toevallig een paar duizend gulden meer of minder voorkomen door elkander geslagen zullen die cijfers even hoog bljjren Het huishoudelijk bestuur het onderhoud der particuliere gemeente eigendommen de openbare veiligheid kosten t eene jaar niet veel meer of minder dan t andere maar de werken en inrichtingen tot openbaren dienst bestemd zijn al naar gelang van den toestand dier werken of inrichtingen hooger of lager Nemen we er eene vorige begrooting bij duu zien we Jat Hoofdstuk II geruumd werd voor 1870 op 1S2205 voor 1871 op ƒ 841116 voor 1872 op f 72 r l De oorzaak is gelegen in de buitengewone uitgaven die voornameljjk in dit Hoofdstuk zullen voorkomen Onder buitengewone uitgaven verstaat men die welke niet jaarlijks terugkomen maar die slechts voor eens worden gedaan Gaan wij nu na wat volgens deze onderscheiding tot de gewone eu wat tot de buitengewone uitgaven moet worden gebracbt dan vinden we dat A tot de GfcwoNE Uitoavek behooren Vulgn 70 onderh van straten en pleinen 3470 71 wegen en voetpad 1410 72 I wandel aden fn plautsüwifn 1400 73 UM50 zetvm ren Trausporteere l il ilir ik ill i il i Il il iHr Il II ilii r ini Illl I 1 llrl i r rhll tii ihiii illl Cljl r i ii A d iK r i ri ie rumiMK b lr Kl l K u icnilyk lil i il i ljtir lol dl ni noiM uil iiinii II brniKi btllTiKlijk lii allniK ll l ll yn K bnrlil l il Ji bxliii iHiil itii iii l i IJ utnijkeu Transport ƒ 19730 riolen 900 76 havens vaarten kaaimuren sluizen en andere waterwerken 11730 klokken horologiëu speelwerken en dergelyken 60 77 schuiten en vlotten mitsgaderishuur 310 78 kosten van aanleg en onder houd der begraafplaats 696 79 jaarwedde van den concierge an Arti Legi 925 34351 A DeBüiTBNGEW Uitgaven zjju 80 kosten V h riüleereu van zfllen 12000 kosten der ver wijding van de sluis bjj het Amsterdamscheveer 20500 kosten der vergrootting van de Armenschool 5200 kosten van t bouwen van een post en telegraafkantoor Memorie 81 kosten van de werken noodig om in een der plantsoenen grond af te staan ten eindedaar te kunnen bouwen Memorie f 37700 ƒ 72051 De grootste helft der som waarop Hoofdst 11 IS geraamd wordt alzoo veroorzaakt door buitengewone uitgaven voor 1871 was dat bedrag veel groot r en voor 1870 weer grooter doch dat ligt nu achter ons en we vermelden het slechts om te doen zien dat de raming voor 1872 volstrekt niet de hoogste is hoev el t bedrag toch nog aauzienlyk verlioogd wordt wanneer de cjjfers der beide memorieposten ingevuld zvjn In den regel hebben we gezegd komen de buitengewone uitgaven voor op Hoofdstuk II doch soms zijn er ook uitzonderingen op dezen regel Zoo komt ouder Hoofdstuk III volgn 92 de tweede termyu voor der subsidie toegekend tot herstel der JouwokaJe een uitgaaf die tot de buitengewone behoort tot een bedrag van 26717 81 en zoo zijn r nog wel andere kl ini re jjosten op te geven die onder dezelfde uthegorio vallen dooli Aw wjj nu kortheidshalve voorbijgaan Het totaal der uitgaven Ijrengen we idzoo tot de volgende drie groepen 189053 35 Gewone uitgaven Buitengew uitgav a Hoofdst n volgn 80 81 en 82 37700 b Hoofdst III volgn 92 26717 81 64417 81 e Aflossing der bgzondere geldleening Hoofdst IX volgn 130 De overige posten vandit Hoofdst behooren grootendoels tot de gewone uitgaven 50000 303471 16 Thans zullen we wellicht de aan t slot van ons vorig artikel gestelde vraag kunnen beantwoorden BUITENLAND Uuilciilandscli Overziclit KriistiKe moeilijkhiden t wordt nu ook door Fransche correspondenten erkend houden het sluitcu VRn het El us Lothanngsche lenlro tegen Ite iiu tsenc bladen ijn er verheugd dan ternedergesldgen over de veitragmg De bla len die vrijen handel voor taiii zouden zelts gaarne i en dat men het peheele verdr ig nu maar begroef Ah al w illen de Kranschen huu nieime bepalingen laten aren Want icggen zij zou ang het verding loopt kan er van geen volkomen viije betrekkingen tusscheii den Llzas en het ïoiverboud sprake zijn Kn nit een politiek oogpunt is het ook waar dat hoe eer de geannexeerde provinc in in iMiit chlind hun waren zullen moeten atzetten des te eerdir nullen zij loli naar hun nieuw lailirland en hun nieuwe positie schikken deru tgesteld duoi de kalmte die te Parijs heersoht en naaruiede overal de ontwapening der nationale garde vergezeld g iat schijnt de heer Thiers voorneimeiis eerstdaags den st iat van beleg op te heffen waarin nog a tijd de depart Seine en Seinc et Oise verkeereii Reeds mott de prefect van politie order gekregen hebben om minder streng te werk te gaan tegen de pers en de openbare iiisteUiiigen Ondertusschen neemt de strengheid der krijgsraden niet af ituiiri Rocheloit die gem werk aani deel genomen heil t aan de uitspattingen der commune en dus liodgsiciis peredelictcn begaan heeft veroordeeld tut diportatie naar len vesting t is wel wat kras Van lie eerste veroordeelden is de revisie afgewezen hun lilijlt dus niet over dan een nanvraag om gratie die niet door Thiers alleen maar door eene oiuniissie beoordeeld moet worden Twee tegiii trijdue bcslnitui der regeering trekken zeer de aandaolit Heide l etreltin ile eerstdaags te houden verkie iiig vonr de Algemecnedepartementale raden bij ons l iov hiaten Het eene volkomen in ilen geest der wet en afkomstig van den minister van justitn bepiia t dut de nniiste bloedverwanten der rechterlijke amliteiiaren geen lid dier raden mogen ijn Aldus wordt ami indirecle inniengiiig langs den omweg vau laniilu lelatie de bodem ingesl igeu Het tweede steekt er onderling bij af kiesvergaderiiigeii worden ten ceneiiinale verboden Kn dat iii een republiek en aiJeen voor provinoale belangen Men IS eker li iiy vnur lloii ipmti ti seli delingen