Goudsche Courant, woensdag 27 september 1871

V tfj f r fl l4 l mllP l Uit Kngelaiid em ander meuws dun voo tdurendc ziekte der koningin en een alj enn ene ngitiilie onder de liberalen tegen het ondiTWi tselic en veronderile lloogerhuia Oe Hirniingliiini ehe liberale i Hsoeialie speelt hierin een eerste viool IV U 21 Sept ia de kamer der atgevaardigdeu te Müuclien geojmid Ue ultranioutanen helilvMi bij de stennuing over liet bnrean de overhand gehad In het groothertogdom Hessen is di kiimer begonnen met een dand van oppositie Men heeft op voorstel van een der leden besloten do regi ering uit te noodigen cene nieuwe kn swet in te dienen Oorl weigerde zij hi t driejarig budget te behaiidelen en verlangde naar den geest der grondwet een j uiriijk seh budget nu alleen voor het volgende dienstjiiar Het congres der Oud Katliulieken te Miiiiohen zal een internntiunaal karakter hebben Me liiij b Ztg deelt mede dut er afgi vne iligd n im aaiige icumcu van de Kus iselie on van ile Spimnsein rejice ring voorts uit Kngeland Utreehl iiiiisenisteiij en van de vrije Katholiek i gemeenten n t Relied Duitseliland De coniiniss e bila st met liet ontwerpen van een programma voor de hervorming der katholieke kerk op den grondshig hnrer aloude instellingen s samengesteld nit de Miinehenache professoren Itelnkens llnber en 8chulte Volgens de berichten uit New York van verleden Dinsdag was er eene verificatie der rekeningen van het beheer der stedelijke kas nnngevaiigen en wel op zulk eenen voet en door zoodanige personen dat er aan de twijfelingen omtrent den iianl van Int geVoerde beheer een einde zou nnieteii komen l e oontrohiur der stedelijke geldmiddelen iimler urdeiiking van medeplichtigheid aan oneerlijklieden gemakt zijnde wilde ijne fniietien tijdelijk aan iemand va i zijne keuze overdragen daar hierin geen waarborg yoor strikt en scherp onderzoi k der rekeningen lii werd een algemeen geacht man de generad Mae Clellan door den burgemeester tot contiolce der atadskas benoemd doch hy heeft geweigerd zich met die tflak t belasten Men zie dnarovitr nadere bij onderheden onder Amerika ENQELAND Rob Ho v zet het verhaal van zijn wedirviiren op zijn tocht door de Noordelijke provmeien vim Nederland in de Times voort liet Inell hem blijkbaar genoegen gedaan dat de Nederlandic ie dugblailen van zijn eerste relaas nota hebben genomen ntsehoon hij te weinig Nederlamlseh heeft verslaiiii om te be grijpen dut men zyn verhaal te opgismnkt voiid De twee kolommen die hij thans nau Holland wijdt zijn zoo mogelijk nog vleiender voor on e lamlgeiiouten diiu de eerste waren De schrijver is oiuiitpiit telijk in oomplim utjes die men laf zou kuniieii noemen iudien t niet uit den toon van zijn op tel bleek dat zij inderdaad wel ieineend waren Het levendig tafreel dat het IJ voor nslerdiim opleverde ter gelefiendheiil van den jaarlijkschen zeil en roeiwedstrijd heeftop den schrijver een alleraaiigenaamsten indruk gemaakt Het beroemde Broek in VVuterland viel hem nn hij dit dorp lann alles behalve aangenaam geurende watenvegen met zijn kano naderde echter tegen To h sliiat de re iger er geloof aan dat er een bevel b Sttat door het dorpsbestunr uit gevaardigd dat de p iiirdeu bij den toom door het dorp inoelen worden geleid dat n einand voor zonsopgang noch na zomondergang mag rooken etc ete Monnikendam maakte gunstiger indruk op hem en het eiland Marken vond hij unique Rob Roy geeOt een allervennakelijkste zij Int dan ook wiit sterk ge kleurde beschrijving van dit eiland en zijne bewoners die het volgens hem zoo ver in ile geograpliie hebben gebracht dat zij in de meening verkeeren dat Kngeland ook een eihind is maar gronler dan Marken Teruggekeerd in Amsterdam braclit hij een nacht door in het Bibh hotel een uithangbord dat hem evenals ieder die het t eerst ziet in verbazing brueht doch dat zooals de eigenaar hem verhaalde zijn oorspronj vond in het feit dat in het huis w iiirin ihaiis het luireinent gehonden wordt in 1514 de eerste llollaiidsclie bijbel wenlt gedrukt e reiziger geeft voorts em lezenswinirdige beschrijving van het kanaal door Holland op zijn Smalst Met de meeste beliiiiKutelling nam iiij alle werken in oogensuhouw Aan een welslagen twijfelt hij niet maar znelitende als het ware roept hij uit Als alles gereed is dun zal misseliien ei n zekere Duitsehe prins zijn ijzeren hand niiKteken e i den nieuwen wiiterwrg opi isehen om hen die het voor hem ron ikten beleefd te danken I Van het kiimial stavende Riih liny naar Kampen een bekoorlijke stad gelegen aan de rivier de l lsel nabij I Vieslaiiil en van d iar zette hij koers naar het zoiiilerlinge eibiiid IJrk Dal de kleediiig vooral die van de ladies de zeden en gewnonten van de bewoner hem in verh izing hniehteii is helit begrijpelijk Met de iiii invs iirige eiliinilrrs voerde hij een Ie idig gesprek maar de Urkseh sprekende en de KngeNehmnn begrepen elkander niet De sehrgver die veel deelneming ondervond wegens het verlies van vijn hunilt een kleine NieiiwKonnd laiidi i die in een donkeren nacht üno igenierkt van een stooinbool in het waler viel en verdronk geeft nn iiige aardige en verrassende opmerking over het leven der eilanders ten beste Van overdrijving is hij niet vrij te pleiten één staaltje tot voorbeeld Hij verzekert namelijk in allen ernst dat hg een groot gedeilte van zijn tijd besteed heeft inet groeten omdat ieder die hem passeerde ik W hoed voor hem afnam We ziilli ii waarschij dijk nog iets naders van lioli lluy hoiireii hij heeft zijn kano in den steek gelaten en is uu op weg nuur Friesland OOSTENRIJK De zeeh sehe en feudale bladen beantwoorden het verlaten van den Uoheemschen landdag door de Duitsehe liberalen of centralisten nut bedriigingen zij raden de rcge ring aan standvastig te blijven en alle ambtenaren iveg te zenden die tegen den staat het lioheenisehe koninkrijk p J iutrigneeren Het fatcrtaiid zegt dat men den ondergang v ii het vaderliiiiU beoogt wanneer men niet medewerkt tot de verzoening de middeien die men te eii zulke t atilinarische fracties aanwendt zegt het bind liggen voor de lunid De landdagen waarvan de meerderheid nog nit Duits diers bestaat Z jn de volgende Beneden Oostenrijk Stieruiiirken öalzbnrg en 8ilezié Zij zullen eenstemmig Hcigeren over te gaan tol de benoeming van leden voor den rijksraad zoodat men opnieuw weder een romppariement zal verkrijgen Ook de gemeenteraden t iginneu nu partij te kiezen aisofde verwarring nog niet groot genoeg was de gemeenteraad van Lailiaeh heeft aan do Duitsch liberale aigevaardigdeii van den landdag eeu adres van adimesie gezonden over het wegblgven van den landdag Deze Innildag heeft echter het voorstel langenomen waarbij afgevaardigden die zonder overwegende gronden weigeren te verschijnen in de vergadering van hun mandaat vervallen wordeu verklaaid De regeeringsoommissaris opperde de bedenking of de landdag wel gerechtigd was om ulk een besluit te nemen daar hiertoe allere rst vereisoht werd de legenwoordiglieid van drie vierden der leden toch werd het voorstel in tweede en derde leziiig aangenomen Verder besloot deze K rainer landdag een adres te zenden aan den keizer Ook de ialicische landdag heeft gemeend tot deze beleefdheid verplicht te zijn het voorstel tot het ojistellen van een adres ging uit van den demoeratischen afgevaardigde öiuolka id stemmen verklmirden er zich echter tegen t waren die van de Uutl enen De hevigheid van het verzet der Duitsehe ceiitrali ten wordt eenigszins verklaard wanneer waar is hitgeen door de Iiidrpendance Belje wordt meegedeeld over een der nog altijd geheime voorwaarden waarop de Czeehcn tot het vergelijk zijn toegetreden een daarvau bepaalt namelijk dat het koninkrijk Bohème van de zuivere opbrengst der belastingen zal outvan gen 1 p t om die te besteden aan eigen behoeften teriviji 55 pCt zouden overblijven voor de rijksuitgaven Ue opbrengst nu van de directe en indirecte belastingen in Bohème bedrnigt ongeveer i i railiioen gulden jiiin de civiele lijst de begrooting van buitenlandsehe zaken land en zeemacht openbare schuld zou derhalve Bohème niet meer betalen dan i t milliocii 1 i jaarlijks ongeveer S miUioen minder dan het tot heden beta ilde Werd dezelfde maatregel toegepast up de andere Innden dan berekent meu dut het deficit van Oostenrijk jaarlijks nog 20 millioeii grooter on zijn Men weet echter dat de finaneiiele quiestie mede een hoofdrol speelt bij de vraag der n itionai teit en het voorbeeld van de Hongaren is voor tic tJzechen te verleidelijk AMERIKA Uit New York ontvangen wij berchlen welke ons reden geven te hopen dat de Belangrijker dan eeu enkel uer Duizenden één Naohtvertelliiigen is de romantische historie van de administratie der stedelijke geldmiddelen welke op Ane meeting verliauld werd De Amerikanen zijn te recht fler op hun land Alles is dnar op eengrootBcher sehiial dan in onze erniolinde oude wereld Zulke groote rivieren wiiterv dien schandalen eu diefstallen als men in de gr jte republiek heeft kent men in Kuropa niet Hoe nietig zijn de fraudes van Fonrpiet de dielstallen der Vermiers géueraux de onoerlijkhedeii van de hoofden der commune vergeleken bij die der stedelijke regeering van New York I Wil men een enkel voorbeeld en dat nog wel het ergste niet Üc stedelijke regeering bouwt eeu VourtIlouae een soort van stadhuis De kosten worden geraamd op 600 0 U gulden Sinds drie jaren is men aan dat leelijke gebouw bezig dal ved gelijkt op een kazerne De regeeriiig heeft volgens hare ingeleverde rekening de geraamde kosten echter eenigszins overschreden Deze waren geraamd op iOO 000 gulden en aan de inuren alleen heeft zij iie en milüoen uitgegeven Dit is echter slechts een k einigheid want inuren die zoo out etteiul kostbaar zijn hi bben natuurlijk eer het gc bonw gereed is reeds reparaties noodig en zoo vonden wij dal één firma voor het onderhouden en repareeren van de muren en daic gedurende Iwee jaren v in den uunbouw zen milHoen gulden ontvangen heeft en gedurende dat tijdstip ontving één firma van loodgieters de niet onaanzienlijke som van drie milüoen gulden Het zou voor de regeering van New York der moeite waard zijn om er alleen voor het stadhuis een loodmijn op na te houden Natuurlijk moest een gebouw welks muren en dak zooveel kosten ook met zooveel weelde als de republikeinsche eenvoud toestaat gemenbileerd wordeu en het verwondert dus ook zeker niemand dat gedurende twee jaren eenige vrij kostbare meubelen geleverd worden voor dit gebouw ofschoon het nog niet geheel gereed was Het bedrag der regeering is echter wel wat hoog Een firma leverde alleen voor dertien milüoen achU maal honderd duizend gutdeu aan meubelen Aan tafels en stoelen werd 12 milüoen gulden besteed Aan brandkislen voor één der departemei ten van beheer werd voor een waarde van 1 200 000 gulden genomen zoodat de regeering een prijzenswaardigen angst voor dieven en roovers aan den dag leg le Aan tapijten werd slechts negen honderd duizend gulden besteed en niettemin werd toeh door deskundigen aangetoond dat de tapijten slechts hoogstens een waarde van 30 duizend gulden hadden Men verwacht dat de stedelijke regeering ten gevolp T dezer vergissingen genoodzaakt zal worden af te treden doch men is er niet zeker van daar men het betwijfelt of de volksveroutwoardigiug wel viin langen duur zal zijn GoL D i 26 SEPTKMni R Het Uoomsch Katholieke kerkbestuur te Schoonhoven zal den 9 October doen aanbesteden Int bouwen van eene nieuwe kerk met toreu en van eene pastorie Door een tiental heeren te Schoonhoven worden pogingen aangewend om op Woensdag 11 Oct e k ter gelegenheid der jaarlijksche paardenmarkt eene groote harddraverij te organiseeren Op de lijsten voor bijdragen tot dit doel is door de ingezetenen voor ruim ƒ 150 ingeschreven terwijl de commissie zelve diiarenboveu de belangrijke som van ƒ MO zal bijdragen Intusschen is een en ander nog niet genoeg ora eene harddraverij naar eisch te doen plaats hebben en zal de commissie zich tot ilen gemeenteraad wenden met verzoek hare pogingen die ook van groot belang voor de gemeente zyn financieel te ondersteunen In den nacht van 20 op 21 Sept is te Ammerstol eene door drie gezinnen bewoonde huizinge door brand vernield Van de inboedels is slechts zeer weinig gered kunnen worden Gedeeltelijk waren zij hoewel naar men verneemt J laag tegen brandschade verzekerd Behalve de spuit van het dorp mmerst il zelf kwam ook die van liet over de ek liggende ürootA miners te hulp De oorz aak van deu brand is nog onbekend Staten Oeneraal Tweede Kamek Zitting van 28 September De redevoering uitgesproken door den minisler van financiën bij de indiening der Staatsbegrooting voor IH72 komt hoofdzakelijk op het volgende neer Zij is te uitgebreid om geheel door ons te worden opgenomen Volgens de berekeningen van den minister staan wij tegenover een vermoedelijk tekort tot en met 1870 van ƒ l 04 t 2U 7B enover 1871 van 5 718 240 28 te zaïnen 9 757 45 l ii4 zonder dat tot dusver eenig gebruik behoefde gemaakt te worden van de bij de wet verleende maehtigiiigen om tot bestrijding van dat tekort schatkistbilletten uit te geven Dit zal vermoedelijk ook in het volgend jaar niet noodig zijn daar de Indische administratie tot 1S71 een saldo had van ƒ 28 i i H 7in iMS Zal men nu zoo vraagt de minister nn die belangrijke souiinen zij hel dan voorloopig slechts in beginsel bcsteniuien tot dekking der tekorten van het ë iW i 11 WW 1 ll rM fUllltl i i niiiWfiw f Byt i fleUiili lt 4l W I H rt Itnfftle 001 tó wmpi nlmitmlieitlimiiim ff ili i4U wif vga nnii iiiiii Hel fesufiJiji Ww w swilf W IM uniiiiiri i 1b w UB i viiiMsipi iiii ii $i tiij i ai V nüüiheg lu è hi ni l f mr K iss lt ipii ii joojj a ttn nriiu rmif liüiiVitMil Wtn èocn rsnmn t il staiminiini rj Uiii isi jn p irlirt fïi M rillffin Ji mlBifcfJus T l W l pN la a i r ii Cr r tt l v wi N 5 u