Goudsche Courant, woensdag 27 september 1871

elaal beheor des nioeileilaud meL luidere woorden tot volledige afbetalinft der uitgaven voor ons spoorwegnet dut allengs meer directe en indirecte voordeelen voor Nederland zal gaan afwerpen Zal men do behoafte van Inilie ann spoorwegen onbevredigd laten tji dat er hier te lande geen tekorten meer zijn De regeeriiig Mijne Heeren heeft wat haar betreft gemeind die vraag ontkennend te moeten beantwoorden De middelen om in die behoefte der Indische niaitschappy te voorzien zon men volgens hare meening in de eerste plaats uit de beschikbare saldo s der Indische rekeningen kunnen vinden Uoch van de bij de wet aan s ryks inkomsten toegewezen Indisch bijdragen over 18 i8 en 1869 is eene som van t 5 497 24Ü il onbetaa d gebleven I omdat men bij de onzekerheid der uitkomsten van de Iiidisc ie aieiisten over uiu jaren net ïo rzie ig oordeelde dat bedrag voorloopig niet uit te keeren Mijn ambtgenoot voor de koloniiii vindt er geen bezwaar in en ik acht hei met hem rtgelmntig en billijk dat zooi ra tot eene regeling der bestemming van het saldo der Indische rekeningen over 18B7 kan worden overgegaan die achterstand in de eerste plaats vereffend worde Daardoor zou het straks door mij met inbegrip van de dienst 1871 berekende tekort van t 9 7B7 ir y l 4 mitsdien dalen tot ƒ 4 2i 0 218 43 Herinnert men zich wat sedert cenige jaren aan groote werken verkregen en aan liistingen afgeschaft ia hoe gelijktijdig de we faart des volks toenam en in vele algemeene behoeften werd voorzien dao geeft meen ik deze uitkomst grond om de toekomst zonder ongerustheid te gemoet te treden Daarop gaat de minif jir over tot de begrooting vuor 18i2 De regeering heeft gemeend waar dit zonder schade voor s laiiilR belang geschieden kon groote spaarzaamheid te moeten betrachten Doch zij is tevens niet teruggedeinsd voor het aanvragen van hoogere uitgaven waar die tot bevordering van stoll elijke welvaart en bescherming van gewichtige volksbelangen noodig voorkwamen Het gezamenlijk bedrag der nu voorgedragen uitgaven waaronder weder 8 000 000 voor den aanleg van staatsspoorwegen is 97 215 382 79 dat der hoofdstukken van de begrooting voor 1871 beloopt ƒ yfi MiK 7 20 78 Qud it nu P eer wordt nangevraiigd ƒ l 0 l8 ii 2 l Hiertoe drujgen voornamelijk bij de kosten eeuer missie in China 21 000 00 hoogere uitgaven vo r het gevangeniswezen ongeveer 70 ÜOO OO verbetering der groote rivieren ƒ 228 000 110 idem van den 11 ittirdnnischeii waterweg en van dien van Zwolle niiar zee 208 000 00 idem van de haven te Harliiigeii ƒ 402 000 00 verbetering van kanalen 84 000 00 liougere nitf aven voor het lnodswezen de betoiiiiing bebakeniii en verlichting ongeveer lOO OOü OO amortisatie volgens art 9 der wet van 27 September 1841 SiaatMad n 35 53 000 00 hoogere uitkeering aan ilc gemeenten wegens Int 4 5 de rijksbelasting op het personeel 37 000 00 verbetering en uitbreiding ii pdstwezen en telegraphie ƒ 181 000 00 terwijl deze posten gezamenlijk reeds l 4t4 000 00 bedragen zou ik die nog met een aantal andere meer of min belangrijke kunnen ve luecrderen Doch zij ovi rti effen het verschil tussohen de beide begrootingeii reeds in voldoende mate om de overtuiging te versch iflen dat deze uitkomst niet zou v rkregeii zijn zoo de regcering zich niet in menig opzicht met kracht tegen den veel ijdigcn aandrang tot uitzetting der staatsuitgaven verzet hadde Voor oorlog wordt sleuuts 37 500 meer aange vraagd doch de regcering is van plan om ter zjike van de buitengewone uitgaven die nog gevorderd kunnen worden voor eene meer krachtige ü ivatt iiig onzer verdeiilgingstiak eeriaag een volledig en planmatig ontwerp van ct aan uwe beoordceling te onderwerpen Hiiarbij dan tevens bepiiuld zon kunnen worden hoeveel voor die onderwerpen jaarlijks op de begrootiiig Is aan te wijzen De middelen worden geniaind op 88 281 573 50 Onder deze omstandiglieiieii inoelt naar het ini ien der regeeriiiu met het doen van voorstellen tot vermeerdering van de gewone rijkfinkonistcn met worden gedraald Verhonging van beliistingen ook dit besefte zij mo St echter gepaard giiiin met mnatreijelen oni die meer gelijkmatig te doen drukken 1 e keu e der middelen om tot dit een en ander te geraken kon na ir de uiiMiing der regeering niet inoeielijk zijn m de eene tijde mvuering eener algemeene belasting op de inkomsten in beginsel voorzeker de gelijkmatigst werkende van alle belastingen aan de andere afschnBing van het verouderde recht van patent dat inzonderheid en dan nog zeer ongelijk op de Vülksbedrijvigheid drukt Ik ontveinsde mij echter niet dat lioe evenredig eene inkomstenbelasting inocht kunnen werken die belasting ook bij het toelaten van verminderingen voor de laagste klassen tieh hit meest zou worden gevoeld door hen die tot den slechts matig gegoeden middenstand behooreiide talrijke gezinnen te verzorgen hebben en weinig of niets van hunne inkomsten kunnen overleggen Dit bezwaar nu zou grootendeels zijn weg te nemen door gelijktijdige afschalfing der belasting op het geslacht welke jn st het zwaarst op de bedoelde klasse van ingezetenen schijnt te drukken i ei etsontwci p lieü ag nci ben Ji g J inkomsten ook bestemd lot vervanging der belastingen op de patenten eu op het geslacht zal spoedig worden ingediend Bij aanneming van dat ontwerp berekent deminister iets meer te zullen overhouden dan het te kort op de gewone middelen bedraagt De minister aelit tdaiiroin niet noodig thans reeds een vuor stel toi dekking van dat tekort te doen Het wordt gedekt door de aanneming van liet wetsontw erp Doch dit is niet het geval met de f 7 700 00 die voorden aanleg van spoorwegen out brckt Maarvoor vraagt de minister op nieuw bevoegdheid om in afwaclitiUit van latere wettelijke bepal ngen in dit tekort door uitgifte of beleeniug van sehatkistbilletten te kunnen voorzien lie minister eindigde aldns Ik hoop u de overtuiging te hebben geschonken dat al sluit de begrooting met een gering tekort de toekomst ons daarom niet met bezorgdheid behoeft te vervullen Dat tekort toch houdt verband met a invragen bestemd om beter in verschillende algemeene bilangen te kniinen voorzien De tueiieinende opbrengst van onderscheidene belastiugcn getuigt van de welvaart des lands Verzekering en venneerdering dier welvaart is gestadig het onderwerp onzer geirteenschappelijke zorg Seliroinen wij aan de eene zijde niet daartoe onze siaatsnitgaien uit te breiden dan kan ook geen billijk bezwaar bestaan tegen het opleggen van eenige hoogere lasten inzondeiheid niet wanneer men daarbij op meer billijke verdeeling van den druk bedacht is De begrooting ia verzonden naar de Aldreliiigen De cijfers der versehillende hoofdstukken zijn I Hui les konings f 750 00 II Ilooge colleges V 022 linitenlanilsche z aken 524 Oi 5 Justitie i35 7IO V liinuenl zaken waaronder voorspoorw 8 000 000 2 3 5 i3 ü VI Marine 8 y99 127 2 V1I VNationale schuld 28 1 19 970 3 VU M iniincien 18 472 910 43 Vlll Oorlog 14 1151 900 W Koloniën 1 S5 113 83 X Onvoorziene uitgaven 50 000 ƒ 97 215 382 79 Zitting van 25 September an de orde is de bvihandeling van hi t adres van antitoord op de troonrede luidende SlUKI 5 I Het verblijdde de tweede kamer der statengeneraal van Uwe Majesteit te vernemen dat de toestand van het vaderland gunstig mag heeteii en de betrekking met al e mogendheden op den meest geweiischten voet bleef § 2 De hartelijke deelneming van een nabuiig land in de plechtige hulde iiaii voor Nederland roemrijk gc vnllen strijders bewezen heeft ook ons met gevoelens van erkentelijkheid vervuld § 3 Voor de zee en Inndiuiclit zoo in het moederland als in de Over eesche bezittingen en evenzeer voor de ambtenaren van den waterstaai zal de lottelijke vermelding die hun te beurt viel voorzeker een nieuwe spoorslag tot voortdurende plichtsbetrachting zijn 5 4 Voorstellen om s lands weerbaarheid op voldoenden grondslag te ve tigeii zien wij met belangstelling te gemoet § 5 Met genoegen ont iugen wij de verzekering dat ofscliüüii onze instellingen van onderwijs over het algenieeu iian het duel beiiMtwoorden aanvulling of nieuiie regeling van sommige deelen voorbereid wordt Die toezegging opent het uitzicht dat de gewensehte hervorming van het hooger ouderwy geen vertraging te duchten heeft 5 6 VViirme beliiiiitstelling in den bloei der verschillende takken van ons volksbestaan doet ons den ij er te meer waardeeien aarmede v m overheidswege en door bijzondere krachten gezorgd wordt voorden aanleg en de voltooiing van werken en het behartigen van ondernemingen die de algemeene welvaart bevorderen De aangekoialigde voordrachten betreffende het rechtswezen en de herziening on er financieele wetgeving zullen wij met nauwgezetheid onderzoeken § 8 De meiledeelingen die ons den toestand van de koloniën en bezittinjien van het Kijk als over het algemeen bevredigend schetsen stellen wij op prijs en nil t te vergeefs wordt voor de voorziening aldaar door gewichtige belangen gevorderd op onze ijverige medewerking gerekend 5 y Met die gevoelens bezield aanvaarden wij Sire onze werkzaamheden in het vertrouwen dat zij onder Hooger zegen vruchtbaar z jn zullen voor het heil des volks Hij de beraadslaging ia ook do minister van binnenlandsche zaken tegenwoordig 0 er de algemeene strekking van het adres voerden oord hh L a i y elt eu van l nnicq Hergmaiiu De eerste was van meening dat in het adres de strekking lag opgesloten de regeering te steunen of daarop te prejudiciëren De tweede gaf eene critiek der troonrede hetgeen daarin voorkwam waren 8tereut vpe uitdrukkingen en over veel was daarentegen het stilzwijgen bewaard Mij klaagde dat er invloed wordt uitgeoefend op verkiezingen door bedreiging van niet pla itsing of ladeeling van ambtenaren en oer niet n deving der grondwet die zich verzet tegen nitslniting en bedieningen van eenig Nederlander uithoofde van geloofsbelijdenis De heer Knppeyne verdedigde het adres tegen den heer van Zuyleii en verklaurde dat de commissie zich geheel op het iieutr ial standpunt had geplaatst Zij had juist uitdrukkingen gekozen die niets prejudiceerden De minister van binnenl zaken kwain op tegen de beweringen vai den heer er inann Over hetgeen al of n et iii de loonrede was bespreken zou hij niet spreken Dat kon bg de begrooting of bij andere ge egeiihedei behandeld worden De heer Bergmann meende eeliter dat de vrijheid der verkiezingen niet door de regeering geëerbiedigd werden en tot staking daarvan bracht hg bij dat door vrienden dor regeering bedreigingen zouden zijn gedaan Hy moest verklaren dat voor dergelijke uitingen zeker zijn advies niet was gevraigd Iedereen wist of kon het wit i dat wnar eene poging werd beproefd om door ambtenaren invloed op de verkicingen uit te oefenen hij die aanstonds heeft tegengehuud n Zij die zoo handelden wiiren de regte vrienden van het ministerie niet Voorts as bij de voordracht door den heer Bergmann bedoeld geen spr ikc geweest van katholiek of proteatant maar op die vmnlracht was als partijdig geen aelit geslagen N idat nog de minister van justitie deu heer liergmann liiid beantwoord en de laatste had geiep eeerd erden de algfmeene beraadslagingen gesloten Bij de behandeling der verscliillende piragrafen werd weinig dis iissie gevoerd nitgezonderd bij § 5 waarop duor den heer van l oon het volgende amendeinei t werd voorgesteld Zonder in onze instellingen van onderwijs het goede te miskennen mogen wij niet verzwijgen dat de nuodzakelijkhrid eener herziening van de wet op het lager onderwijs in hare begunstiging van de gemengde staatsschool b j toeneming oi loojhenbaar wordt He t lezegging dat iianvnlling of nieuwe regeling van sommige leden van het onderwijs voorbereid wordt opent het uitzicht Int ook de gewensehte hervorming van het hooger onderwijs geene vertraging te duchten heeft l it amendement door den heer vim Loon verdedigd werd do r den heer de Brnui Kops bestreden Het werd verworpen met 63 tegen 5 stemmen door onderscheiden leden op grond dat de algemeene strekking van het adres was een neutrale weerklank op de troonrei e door iinderen omd it het tydstip uu nog niet geschikt waa Nog werd door den he r jnitama voorgesteld de laatste zinsnede deze § weg te biten als in strijd met de algemeene strekking aan t adres Ook dit werd verworpen met 50 tegen 20 stemmen Het geheele adres wordt ten slotte aangenomen met 65 tegen 4 stemmen de hh Vader van Loon van Wassenaar en Hoffman In den loop der zitting is t bericht ingekomen dat het in de vorige zitting door de staten geiieraul aangenomen wetsontwerp betreffende den spoorweg Siinarang Vorsienlimden door den koning niet ia bekrachtigd De directie der Hoogere Burgerschool te Zalt Bom mei is bij ministerii cle aanschrijving gemachtigd meisjes als leerlingen toe te laten Deze machtiging werd eerst verleend nadat de Minister van den di recteur de verzekering bekomen had dat er volgens zijn inzien geene locale bezwaren tegen het toelaten van meisjes bestonden T ven8 heeft de Minister den directeur verzocht zich weder lot Z E te wenden indien ter eeniger tijd de aangifte van meisje grooter mocht worden dan hem wenschelijk schijnt Er zijn te ïors weder t vee vrouwelijke leerlingen en een mannelijke voor de lio mere burgerschool aangegeven en geplaiil t yoodiit het get il meisjes nu