Goudsche Courant, woensdag 27 september 1871

reed tot ntitiiii geklommen i iit IikiIol ijii alle bdni ghil l iidni ir tivreden Het saraen ijn van joiigi 113 III nieiSjis op de dioil hu ft m di beste Old p uts en di vnesilijke gidaelitin die oimnigin daarinii koisterdin wordi i gilnkkig nut vervuld In tegmdeei nun tin di I iiaiiii oudanir over htt gedrag en de ordelijkheid der lei rlinnen ti Treden yn dat elts dn enni oiiilir hm die ttgen de toelutm dir meisji s wiiri n irkenniii dat hniiiu be wnren in de piaktijk vrdwijnin Koloniën cro ¥¥ I N D I K lu het Mailovti ieht Lnidc en sti eds ulgi mi Liii r ijn de klr chten die opstijj cn ovtr don oideloo ui toestind ovtr dt machteloosheid van den Eurupumn teginuv cr dn inlander Getii wet op de dienstbaarluid gebrikkiue bepalingen aang niide di tucht op de koopvan lij schepen welk ontwerp iii d n l iatsten tyd wen ter sprake is gekomen daarbij hit traaie strafwitboek voor Europeanen sprekend bhjn van ha ttgiund en juridisch ta ent des heeren Fransen nn de l utte welks btpalingeu zoodanig zijn dit de n liter e nii t dan met schroom tiepa t maar die nntte nin oiidtr de inlanders bekend ijii en uair nie 7j hun vour deel doen De Europman m Indiy moei inchi rmtl worden tegenmtr dn inlander dat is ten i er eerste onderwerpen wa ira iii ij hopen dat di liter L iiduii ïijlie zorgen wijden zal Waarschijnlijk zal men beducht ijn d it iin m ander te veel geld al kosten IJdilt viees Ir isgeld geiiotgte besp iren Dui enden worden jaarlijksverkwist Om shehts iets te noimiii di voon uul die in s lands algemeent pakhui ni il opgf tapild Uaai liggen toiuien s huts rtntiloos Ir is üor 2 j jaar voorraad aan boter spek ui out vlt ch ten behoeve der marine Welk een délici zal datweïin na zulk een lang verblijf lu de pukhu ei Aiswij wel onderricht zyn bedraagt het kapitaal lu dedrie genoemde ariikelen gestoken ongtviei drit ton Verder vindt men er gondgalon nn anno In IS Teusterru ten voorlSüjaun irKvoorr ad liiandspuit langen voor 9Ü jaren m voorraad beiiknid naiir de gewone jiarhjksche behoetli A s de uim v kolhiervan kennis draagt en de lt uiig v m gmoinidcen alle dergelijke artiki len hier te i mde nitlKstuddt zou hij aan ieulijke soumeu he piiriii Ktn btsluit houdende bepaingiii t in o trbrenging van besniettilijke z kten is den + Aug voor Ned Indie algtkond gd Hit schnjit op but te jvan 500 tut ƒ 5000 den steyagvoerder aii scliipiii waar cholera gele koorts A alische pest pukkuiuidergeliike besintttehjke iikten aan booid luu tïgn gedurende de reis of d e komin ut h ivius Waar zulke ziekten heer chten voor om bij aankomstde gele vlag te hijschen la luuetp aile giiueui schap met den wal en met andire schepen op de zee erbodm is op ƒ lUÜ aj iDUl boite vour den gez igvoerder wigens elke ovcrtruluig dooi itm uid unhet schip bej ian Schip en lading ijii verbondenen executabel voor de utal ig d i aau dtu g a Toerdei opgelegde geldboi t u De bepnl ngi n omtn nt lu t hijscl en dei gde i i door aankomeiide schepen treihn dui Al wrt I li iu weilciiig Men leist iii hit A Jial Uuidthblad De kleik ter ilgeiiieiiie seen tam H K Mijtr zoon an y 1 xe den uii rneiii giiiuaal nn NtdIndi die dtu cursus an het gMiniaRium A ilum 111 i iit verdtr volade dan hit V studujuii die uu evti r 5 m i iiilai tkdin op een iracliuiiut aii 70 werd aaniiestold in die bi oldigiiig in dun tnssehputyd no c a leiliooiji u tot ƒ 10 1 is bniouu I tut il uien ei minus liij d it buiiau op ti u tr ictenu nt v iu KO s muinds lunduor lu aiuUre is luktt personen d i Iniigtr ditiisttjd hthbui ovir litthuold springt Niet dit wij de bttrckkiug van dirdi ii eoni mies oo sohittiriud Miidiii of die diu jtiigd i in eu hoopvoÜLii titularis hniijdm uiaiir ij belioeMU bloot te coustatttren dut liij duor die bi uoeiu ug eene bizoldigiug van 150 s maaiids virNrie l aardücir wuidt hij ul en3 hit koiiiukhjk bisluit v in 23 fuui jl rtelks alkondigmg in hit btutUM lan N I nn wel pu dig vernae it r t worden viy gesteld van htt aHisrgen uu ex ircen A d it hy anders vo r nltiuio lto ml ir l motst gedaan hebben om hit ui s l iiids dunst viidir te kuuniii brenfien i iiu nu yn r m Indu die uug vun nepotisme en gunsttiitooa duiviu spiekui Laatste Berichten IiOIldCD ï Sipt Mm uwatit ol i i s dl A aiidard s di hm Ihuis gueultul dr bitaliiig va i hit vii rdi halve milliaul Vu ins ufliiiuli biiiihtun uit Washiu tou staat litl iiiil den in iis uiy l voordeiliger dm uil du v uitiiwi die 11 jugstms lui Idilinatig nl yn tuist Ml uu niiildi Ini itigen oogst opleveren Parijs J hipt In een buef uit Virsaillis worlt op st ligc ij ehtt giruclit gelogeustritt dat dl piiiiiaiuiiti comnussie dir k inii r tigen he len I ill i I I pi 11 IS lu deii ilfdeu biiil woalt beveslirjl i Il II u nng lu i itregeltn nteint om he vierde i UI II ld ü nlo sveigutdiug vóór den tijd aan liiiiii 11 lilt im Hit goiivtriieineut zal i h naUI li k du uu viisilialli 11 duoi luiddel van sol utkiat lions u lki il or ttisti baukiirshni en in hniopa gil ld lid lillen woidin tn bttaalbaur zullen yn tl 1 11 1 11 de inae ld n Aprd m Mei va hit vol gen II j ai IH i iitu ipMiing dl r nationale girdes is gisteren te L ii huilt l tituni eu Minis af iloopen Te lonlouM gut nu 11 op ditoogiubuk luei uu de noj voort Ovei il UI Kiaukryk is de opbreugst van de indirect bilastiu in tn an de aeeyusin muisttns geUjk a in lul ge j ireu Munchen 24 Sept in de l iatste opi ubare ittiu vaii hit e ingrts voirdiu het wourd de profissuiiii lUinkeii htiiinplt Taugeimunn lu Michelis Wigiush t virgevorderde niii kon de vuorle ing van hit inu iiiiuina nut plnats hibbm j adat op voorstel v ui prol vou bchulte een hoera ter eeie van llolliugii in dm prtsidiut von VVuIll w is nan theviii kluit de laitste htt ougits met eeu heihaald Imi i tl lui van kuuiug l odiwyk LlSSabOil 1 S ipt l t virgadering der eortes IS v iilia d tut dm l Liiiuau e k Alen ziet etue ui tlnud iu 1 lil dit tithaain tegeiuott Boilijn 5 Sept Ie fees elyke intocht van do Ilisssciii tl npm had heden te Kussel plaats He 2 i te ilivis dehleerlr voor den Kroonprins tn de K 1 KlUpilUSiS Berlijn i i i ept De Kahonal ZeUung meldt i it lil hul 1 uiiisat de nota van graaf 1 I m dirgilyke ongeregeldhediu as te L on Il um uts ehad de noodige bescheiinuigz d wolden veil u d BUC iarGSt 5 Sept In alle Donauh wtns in lliiraiiiu inoittn de uit Turkye komende schepen ui i IS de aldaar te lande heeiseheude cholera tien d ij m ijn uuutiiiie honden Burgerlijke Stand iHiiulN J2 SL it MnriB ouilirs W liroereii P C van ijil Bui J5 l ithitruia tuiiulii üuilira H Spamnmj lil C t lirci III luiaui 1 4 Juliiuuiis Wijiniiiluh oml ri N vjii ilsiiiiKiis il N it J Uiiin 5 j I m 83 V Ji tl i ra II Uitiutijir 7 w 24 Jonktr 11 1 1 11 iitii 1 f 1 j P J M Ikcrt 3 in 25 I I II 1 11 i IK r iiijiitn ill j lil K LMEP STER eu WETHOUDERSvni ilit op art 1 der ViTordeniiig op het mi 1 11 uulou vau Wateringen Slouteu eu aii ileie iti ie i die aau b Aondere personen toe bi ii 1 1 11 I 111 ter kt iinis van de eigenaren der slooteu l lu s lil ut ide ijdm der Hoelekatle tn de ilaaraan i i mtle ijshotm dat op Zituid ig den JO bip tl milt r s ovi r die wateren al worden gedreven itiii M HOL W tm eiuile te ondei oikin of ze be hi ii v g uutiil zjn van iliyvnul vnil en andere t I 1 1111 dt doorstrooiniug m het water kunnen l t 1111 II im ol stank ofschidttyki nitdnuipingeii leroui ikiu m weke zniveriiig door en tin koste va i I t ile tgin irin behoort ti gis hiediii GouoA den 25 September 1871 IKivgonii i ster en Wethouders voornoemd De oei n till IS De Buigeiiicester DuOüdl hl hit fülllUUN VAN BhRl EN IJdbNÜOORN ABVSRTEMTIÉM Kamers gevraagd Tegen 1 Nov wordt te huur gevraagd voor cui Buigerheer een goed en net geiueubeleerde i li R met SLAAPKAMKR zonder beddegoed lidrei onder Ir A C fmuco by den Uit evei de es Geitilt Ui uk van Bniikniaa Cuiiipa iiie UOHÜKLAISi te BORDEAUX Leveren in kisten van 20 110 en 40 flp ohen j de onvoranedene wi nen als Medop a 05 e St Julien a 70 c Kou isiUou a 75 c St Estèphe U 75 c PautUac ii 80 c St Emihon a 80 c La grange iv 90 e Clos St Jean a 05 c franco hoofdplaatsen rechten en flesscheu ii begrepen Kisten met gecoinbmeerde soorten tot proefneming voorradig voor Logementhouders u Koffijhuizen La Rcse Medoc ii 23 per anker van 45 tiesschcn G RÖPCKE Kleiweg E 94 Agent te Gouda P S Tevens bij mij verkrijgbaar zuiver Beijersch Bier i 18 Cent per flesch i lcn vraagt te huur tegen 1 November in de Omstreken van Gmida voor een klein gezin een HUIS met TUIN voor een huurprijs van omstreeks hondei d gulden Brieven fraiuo onder letter Z aau het Bureau dezer Courant ÈoiTsMrDsiïï icBrF BANKWEKKEB wordt ten spoedigste gevraagd Adres franco aan het bureau dezer Courant Dienstbode Een fatsoenlijk BURGERMEISJE van de P G zag zich gaarne weder geplaatst als TWEEDE MEID liefst in de omstreken van Gouda kuuuende bewi eri van gedrag en bekwaamheid voldoende overleggen Adres onder letter P i den Boekhandelaar J Til A DEtt KOP te VInardingen toilette Eenmaal de JOIIANN HOFF schb MOUTKRUIDENZEEP gebruikt hebbende zal men moeten erkennen deze Zeep aan alle eischen die men aan eene degelijke fijne Zeep stelt beantwoordt Van aaiigenaraen hoogst aroni vtischen geur vry van alle minerale bestanddeelen verfiinf en verfrischt de MALZ ZBEP de huid verwijdert alle onremheden als Dnauwwormen Spioeten en maakt de hiiid zacht en elastisch en hergeeft en onderhoudt eenen witten jeugdigen tint tot in den hoogsten ouderdom Pnizen 17 VA 6 stuks 95 Vt 35 Ct 6 stuks f 1 85 50 Ct en 70 Ct Qtr Ik vestig bii onder de aandacht op mijne MOUT KRUIDEN ZEEP voor B iden die door hare buitengewoon rjike moutgehalte verrassend gunstig op zwakke zenuwen en verslapte spieren werkt Prys 35 Ct en 70 Ct JOHANN HOFF son Centraal Dépót Bloemmarkt bij de Stilsteeg te 4 w en am mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Woirden bjj HENRI J v d BERG Haar llaanl VVcnkbraautven Peper en Zout Grijs Rood Geel en Groen Haar bihoeit men niet meer te dalden want de bi ioemde Chromopoeder VERFT de e inispre en kleuren duuuaaiu in Hlonil Bruin en Zwart ronder Huid te VLEKKEN en is oust hudel ik l Doos a ƒ 2 is voor 1 a 2 jaar voldoende Frumo aauviaag bij THi OPlIILE St Nicolaasstra it 403 Amili rdairi erft oude Pruiken geheel Is inenwo ii 2 50 GetuigRchrilteii en Mtilnillea tei bezigtiging ook een witte vlecht niet 10 nuaiuen