Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1871

1871 ï Udag 29 S i lcinber jjo HQg GOUDSCHE URAWT en Adverlentieblad voor Gouda en Oinslrekeii Bekendmaking 1 BTHGEMEESTEU en WETHOUDEKS vai Gouda gelet op de arlt 18 en 19 der wet van j den U Sept 18li6 SlaaUbhd n 138 brengei I ter openbare kennis dat de bij art 17 dier wet bedoelde lijst bevattende de namen der inwoners die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoul in aanmerking komen met aanduiding van de mate waarin ieder hnniier naar gelang van de besoliikbare ruimte zijner woning en van de ebouwen en gftimmerten voor ntiliiiig bruikbaar geacht wordt daarin te kunnen voorzien aan don ingang van den Korten Grocnendanl is aangeplakt lat die lijst van heden tot en met den 12 October 1871 op secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd alsmede dat de bezwaren tegeu die lijst schriftelijk aan hen hehooreu te worden ingediend voor den 28 dier mrand Ett ia liUrtaa afkondigihg geichkd waar het behoort Gouda den 28 September 1871 Burgemeester en Wethouders Toornoerad De Secretaria De Burgemeester Dhoooleever Poetumn van Bbroen IJzeniwokn SSHr l ILVr r r r i i T i ni m a uirmLAND Bnllcnlandscli Overzlclil Nog geen vooruitzioht voor bel Klï yOili riug eh verdrag Na een misscliien voorgewende ongesftldlieid van ruim een week heeft de Duitsehe gezant weder een conferentie nut Thiers gehad Men verzekert dat de heer von Arnim in zijne bijeenkomst op 11 Maandag met den heer Thiers verklaard heeft dat hij de onderhandelingen over het definitieve tnictaat zal hervatten zoodra de gevolmachtigde dien hij naar Berlijn heeft gezonden teruggekeerd zal zijn Er is geeiie enkele nota gewisseld betreffende de slechte bejegening wnarnan de Duitschers te Ijj on zouden hebben blootgestaan De heer von Arnim heeft te dier zake enkel mondeling en oflieieus eenige opmerkingen aan den heer de Kcmnsal gemaakt waarop de e een voliloend antwoord heeft gegeven Het doel waarnaar de president der Fransche re publiek vooral streeft de ontruiming van het land tracht hü nu op andere wijze te bereiken en wel door vervroegde betaling van den volgenden termijn der oorlogskosten Hij tracht dit te doen dooreen behoorlijk getal goede wi sels in iehtig te worden Onder zijne rubriek Geldmarkt ver ekert de Tiinea dat de door Kiiaelsclie hui en afgegeven pron wen voor Frankrijk ann lluitsehland T iü millioen francs beloopen vertegenwoordigende de sum d el rankrJik uog te vordi reii heeft van de laatste 5 pCt leening in Juni Die pnnnesseu moeten door Dnitschland in porlefenille gehouden worden tot aan dm vervaldag mnar Frankrijk zjil ze vóur dien tijd kunnen discunteeren Bü het roode spook waaromtrent men dagelijks in de Parijsche dagbladen kon le en komt thans vooral in de eorrrspondentién uit de departementen een andere verschijning die bijna niet minder vrees inboezemt een Napoleonti ich complot Ie Tttnps gelooft niet aan dit sprookje en meent naar onze opinie niet ten onrechte dat wanneer dit sprookje af waarheid behelsde de samen wering weinig vruchten zou opleveren Heeds vroeger tooiiilen wij aan dat de eenstemmige gevoelens van het leger weinig overeenkomen met het régime dat ons nan den raiui van den afgrond bracht en welke de illusnn ook zijn mogen van den saraenzrteerder van Straatsburg Moiilogne en den 2 ec moeilijk kan toch ondersteld worden dat hij zoo ver zou gaan van zieli te verbeelden dat hij voor een wanhopige poging ook uleohts eenigen steun bij de burgerlijke bevolking zou kunnen i inden Hat lioiihir en andere lionapsrtisteii bij lie verkie iiiLjen int hunne selniillioeken te voorschijn komen en vasten voet trachten te krg gen op staatkundig terrein dit acht het blad geenszins onrustbarend de rsgeering behoort hierop slechts te letten als op zoo vele andere verschijnselen en omst iud gheden waarmede ieder voorzichtig bestuur rekening behoort te houden De EloUe Beige zegt dat op de ïuilerien eene uitgebreide correspondentie gevonden is gevoerd tnsschen Napoleon en een Belgisch journalist waarin het plan ontwikkeld werd oin Napoleon te benoemen tot koning van België I c Ëhilc wil dat die stukken die thans te Brussel zijn openbaar gemaakt worden Het Munchensohe congres der Oud hLatholieke kerkis Maandag gesloten nadat het programma ii t tengrondslag dor beraadslaging gelegd was met grootemeerderheid was aangenomen In de St Nicolaaakerk is toen een dankdieuit gevierd Voordat meiuiteenging ie er besloten dat overal locale vereeiiigingen zuUeu gevormd worden om de beweging testeunen en gDdsdienstoefeningeu mogeigk te makendoor priesters die de beginselen der Oud Katholie Jken zijn toegedaan 1 Het congres is zeker fan historische betcekeuii maar is eerst het begin der begeerde hervorming die nog lang niet zeker i Men heeft de quirsticu viin geloof vermeden met uitzondering van de onfeilbaarheid en de kerkelijke hiërarchie De hoofden der beweging Prif Dollinger eo zijn rrieuden zyn er in geslaagd om alle radicale veraiidering lu de Kiitholiekc leer die als scheuring zou kunnen uit gelegd worden te beletten maar op ml re punteu is hun verzet vruchteloos geweest Zoo heeft de ver 1 gadering bijna eenstemmig het recht zich voorbehouden om eigen gemeenten vormen en eigen priesters aan te stellen tegen Doiliiipjer s zin is het beginsel aangenomen van nationale kerken en besii st dat de opleiding der priesters Mitkerkelijkt moet worden en onder toezicht moet staan vau htl wereldlijk gezag Eindelyk heeft men ondanks DöUinger en zyn menden de hand gereikt aan de andere Chrislel ke gezindten om tot een algemeeueChiistelyke vereeuiging te komen Art 6 dat tegen de orde van Jezus gericht is valt die vereeniging direkt aan Het coi tres stelt ze verantHoordelij k voor alle kwalen der kerk het stelt de Jesniten aan de regeeringen en volken voor als vijanden van den staat der beschaving van het vaderland en roept de gouvernementen op om een eind te maken aan den uadeeligen en untbindeiideu invloed van die orde welke te schailelijker is naar mite zij over machtiger middelen beschikt De Kngelsche minister Uladstoiie heeft in eeue openbare vergadering te Aberdeen eene rede gehouden waarin hij gezegd heeft d it het bezit van eeu oiibevlekten uaam vooral zijn streven is Hig verklaarde verder dat boe inetr de leren begunstigd werden hoe moeilijker zy te voldoen zijn De heer Disraeli heeft een landbouwkundig feest te llugeiideu bijgewoond en by die gelegenheid op de gezondheid der koningin gedronken Deze toast werd levendig toegejuicht Hij verklaarde dat niemand beter dan de koningin bekend is met de traditien van de binnen en buitenlandsche politiek van Engeland lilt Konstantinopel wordt gemeld Zadik l acha is benoemd tot minister van financiën en Achmet Etfendi tot directeur generaal der indirecte belastingen D dagbladen juichen die benoemingen toe Er hebben voorts talrijke veranderingen plaats gehad m het personeel Van de rechterlijke I macht en van den staatsraad F R A N E R IJ E Voortdurend looi onderhandelingen met eraaf von Arnim de meest tegenstrijdige berichten Terwijl de Sücle Zaterdag mededeelde dat Thiers den heer Arnim dagelijks zag en sprak en men dus hoop voedile dat de onderhandelingen spoedig tot een gunstig resultaat zouden leiden verzekert heden de correspondent van de Indt pendance weder dat graaf Arnim ten gevolge van zijn ongesteldheid Thiers nog niet heelt kunnen zien Die ongesteld heid is in geen geval van dien aard dat von Arnim niet kan uitgaan of bezoek ontvangen de jyongeateldheid is meer de diplomatieke vorm voor de weigering om de onderhandelingen in de eerste dagen voort te zetten Op het laatst der vorige week waren een aantal geruchten in omloop over arrestaties ten gevolge van een Bonapartistisch komplot Men sprak o a van de gevangenneming van den generaal Douayj aanleiding daartoe heeft gegeven het bericht dat Douay b i gelegenheid van zijn verblijf in Engeland een bezoek gebracht heeft aan den ex keizer Van officiéele zijde wordt echter meegedeeld dat Douay voor dat bele rfdheidsbezoek de toestemming had van Thiers en de generaal is zoo weinig daardoor in ongenade gevallen of gearresteerd dat hij uitgenoodigd is om morgen aan een diner bij Thiers deel te nemen De geruchten van het komplot enz hebben alleen hun grond in de intriges die bijna door geheel Frankrijk worden gebezigd ten gunste van een restauratie in dien zin Zoo is aan een aantal personen by wie men wist dat het in goede aaide zou vallen een kleine brochure verzonden geteekeiid door den abt Berthct en zekeren predikant Favreau waarin Louis Napoleon § r verheerlijkt wordt als de martelaar die zich geheel heeft gewijd aan den dienst van Frankryk de naam van man van Sddan moet dan ook worden opgevat als een etretitel Buitendien is bjj dit po erlyk stuk nog gevoegd de bekende brief door de keizerin gezonden aan den generaal Trochu Schoon niemand in ernst gelooft aan een komplot zijn de loopemle geruchten gcnoegzanm om de agitatie lercuilig te honden die naderljg terugwerkt op het vertrouwen in den hmidel Ken aautal bekende aanhangers van den man van Sólan hebbeu zich cnndidaat gesteld bij de verkiezingen voor de Algemecne linden genoemd worden de Persigny de F orcade la Hoquette Dupin oud senaatslid Lazzabure heeft afstand gedaan van zijn caudiilatuur ten behoeve van Jhesnelong oud eleriRaal offic ée eandidaat De Ijagnéronnière tchter heeft de candidatuur in het depart lliute Vienne geweigerd Het harde vonnis door den kriJKSraad uitgesproken over Rochefort heefl algemeen een pijnlijken indiuk gemaakt ook by hen die juist niet tot de bijzondere vrienden behooren van den veroordeelde Ook Koeliefort zelf had zulk een vonnis niet verwacht even voot het hem meegedeeld had hij zich nog uitgelaten dat het in geen geval erger met hem zou afloopeii dan met Courbel Alen berekent dat van de commune gevangenen nu in het geheel 4600 zijn losgelaten d i ongeveer 240 per dag nog omstreeks 17 U00 personen moeten worden gevoiinisd zeventien krijgsraden zijn daarmee bezig De ontwapening van de nationale garde wordt steeds voortgezet zonder ergens aanleiding te geven tot ongeregeldheden men maakt daaruit op dat de ultraradicalen zich geheel verslagen gevoelen Te Lyon heeft ile redacteur van He Comédie politique nog een poging aangewend om de ruit te verstoren bij de aflevering der wapenen hij weid onmiddellijk gearresteerd en bleek te zijn een Bonapartist ENGELAND De werkstakingen houden na de militeire oefeningen in Mdersliot de aandacht het meeste bezig Van de ziekte der koningin schijnt men weinig notitie ta nemen al hebben de dokters zich moeite genoeg gegeven om aan te toonen dit zij tengevolge van een abces op haar arm iiiderdtiad erg ziek ia geweest De hoop die men aanvankelijk koesterde dat een voorstel gedaan tot schikking tussclien patroon en werklieden door den heer ieorgc l otter redacteur van het blad voor werklieden the Beehive oen einde aan den strijd lussohen werklieden en fabrikanten zou maken schijnt niet vervuld te zullen worden Het voorstel wil dat de werktijd op negen uren zoo worden bepaild dooh dat de arbeiders daarentegao hun dagloon met een half uur wi rkloon zouden laten verminderen De werklieilen zijn f eiie i ii om tut