Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1871

v 1 J cute BINNENLAND iDVl is Sl l TKMDhB Mm schrijft ons uit deu AlblasieiWnrd dd 2 i Septi mber liet dursclieii van den zaailingheniie is in vollen gai g l o zimdopbreugst zal middelmatig By n daar het aad zeer Rjn is i stengel is evenals van den gclliuit m1 deii j lelijk lint be et waardoor de eigenlijke lienbip lil gewiehl zal meevallen De late aardappelen leveren oen Hink lieschot en de schade door de bekende ziekte heeft met veel te bedv uien Vooral zijn de zoogei aiimde jauiineii goed i i sclioon het loiif de ziekte duidelijk iiuiiwei s zoo b ijkt de knol uraaiigciiisi iitli ic akkers weri en gerooid onder dat lueu een spoor vau ziekte in den knol autrof In enkele gemeeuteu heeraeht sedert ongeveer eene maand eeue zoo men zegt oiibi kende ziekte 1 nder het rundvee Gelukkig vertoont die ziekte lich sporadisch maar de door deskundig n toegediende geneesniid eleii verniocliten slechts onzekere resnltateu op te leveren In de gemeente Langerik zijn Ie pokken op nieuw uitgebroken De z ekte schijnt goedaardiger dan bij I de gevallen v elke voor ruim ei ne muniid ilaar voor 1 kwamen liet th ins daaraa i lijdeude kind is 1 er 1 stellende die suhikking toe li tri din ducli de palruuiH wdlcli nifit toi iji ViMi imdat zij lii KrijpcM dal h niTklicdcn bij de iirhikkni M vi ordi fl zouden Iwldicii dat Imn iTieer iiir overwerk iiirrtiiiii on in ieleii worden b t uild werd de liikkinf iiiiiigenonuMi dan zon d tijd va 1 overwerken een unr vroe c bej innen dim tegenw jordift en de patroons willen laarin niel toestemmen De erklicden zijn cehter bereid oni jq van In ii wfrkloon te laten vallen iloor J n te a bcidtu voor liet loon van 9 j uur terwijl ij oor 1 uren liet lomi van 10 uren Inulden geei lit l e tegenstand der pa rnons wordl zee betreird omdat IJ aardoor de aywpatlii det vi rkliedeii geheel verin eii waarop zij tocli ï elven nja stelli i en de verb tt rinji doen vermeerde en die ioli Vi rnl luc t ie fi tent i de vree ide iirbei l rs die no in grooteii fittlc lit alle landen imukouii n m d r oofn is u an dat een Uuitsiii uckman op str mt werd verniuord Tiilrijkf neetinga worden gehouden om hulp te verkrygen voor de werklieden die den a beid hebben gestii ikt Zij schijnen eehter j een ijriote souimon ter hunner bo ichikking te hebben en de ii teniationale verleent uokgeen krachtij i n finaiii ieeluii tenu zood it de werkstakera voornamelijk op eii eu krio iten moeten steunen n niet al te ouluu lplbinr kuii ien blijven wat zij zelven ook zeer goed bepinnen te begrijpen Ue poait e der patroons is ooK zeer moeilijk ant zij krijg u wel een root nantal werkliedei doch slechts weinigen die geschikt zijn voor hun werk liet zijn lieden die meestal iiau geheel anderen ar I beid gewoon zijn en die men daarenboven door hunne I onbekendheid met de taal niet zoo gemakkelijk cu spoedig kan onderrichten en zelfs ij il ie uiet het werk in fabrieken au in iehmerieu geno in zijn slaan nog verre achter bij lie Engelsche werklieden lieide partijen hebben dus belang bij eeiie sch k king vooral ook met het oog op deu iiadercndeu i winter waarin men reeds vour duuue van sommige I levensmiddelen vreest Hel brood zal in Kn geland i duur zijn waut de produeti vau koren die nooit i geheel in de behoeften van het land kan voor en ia thans ioozeer tegengevallen dat naar men berekent een invoer van 3B millioen hektoliters zal noodig zijn om aan de consutotie te kunnen voldoen üe aardappeloogst belooft niet beter te ziju dan die van het koren terwgl de prijs van het vleesch ateedi toeneemt De ziekte van da koningin heeft de quosstie der troonsopvolging weder met nieuwe kr ieht doen herleven on zij wordt in bijeenkomsten eu iiieeünga dikwijls besproken op e ue wijze die volgens een Uuits h correspondent ec i pilitie agint vaa hei vaste laud de haren te berge zouden doen tijien Men vreest echter de republikeinsehe bedoelingen niet bijzonder omdat zij di i eerst kans van slagen had als het leger gemeene zaak met de opstandelingen maakte liet leger is echter veel te conservatifcf en te monarchaal daar de officieren tot de hoogste klassen behoorcu en de vrijwilligers tengevolge van de aanzienlijke kosten aan uittustiug en onderhoud verbonden ook uit de gegoede en hojgere klasseis der natie komen Nadat de beide op den Zuidplaspolder gestichte stoouihüogen indertijd krachtig aan de v egschaffing vai het meer dan overtollig voorhanden winterwater hadde i medegewerkt zijn zij op den 15 dezer maand bij lagen stand vau het polderwater op nieuw als proef in werking gebracht Het bestuur van deu polder had daarbij uitgeuoodigd de commissie uit ingelanden op wier voorstel ecu algemeen plan ter verbeterde beuial ug is aangenomen den Üijkgr iaf van Schieland ouder welk hoogheemraadschap de polder gele en is zoomede de coinmissnu van deakuiidigen dio het plan beoordeeld of ontworpen iiebben Algcmien was men tevreden over de inrichting waaiv ui nic terecht zooveel vrucht voor den polder verwacht Vooral zog men met ingenomenheid hoe statig de acliepri deren groot in middoUijii IOmeter breed 1 20 nn ter het polderwater opvoerden lot ruim 3 i0 meter Ine gering daarbij het waterverlies waa eu hoc de giboyeu vormen der schoepen het geregeld afvliegen van het water bevorderden zonder uadeeligen invloed op de iiKhmpeliiig in het achterwater of op de vulling ilcr schoepen lok de zachte gang der stoomwerktuigen droeg de nlgemeene goedkeuring weg evenals de inrichting dcr gebouwen waarbij zooierl mogelijk gebruik gemankt 18 van de bestaande fundamenten der voormalige machines Volgens sommige coumnten is Zaterdag morgen onder Nieuwerkerk a d IJsel een 7 i jarige grijsaard op zijn bed vermjord gevonden Uit de gerechtelijke lijkechonwin r zou gebleken zijn dat hij op gewelddadige wijze was oinufbrachl Daar de dader nog niet beki ud is zet de justitie haar onderzoek ijverig voort BELGIË De Septemberft sten zijn op 2J dezer op de gewone wij ie met htt houden van een pleclitigen lijkdiiimt in de St tiudula kerk aaugeuingeu met dit ouileracheid dat het koninklijk gistoclte hetwelk ofschoon in de laatate jaren ledig gelaten toch nog in de hoofdkerk was opgericht Ihiiiis wegens de afwezigheid vau hel koninklijk gezin geheel werd gemist Er is weder een grout e toevloed zoo van Heigen als van vreemdeliugen maar de feestviering wordt dcor hel weder niet begunstigd Uu minister v financiën bereidt een herzieningvan de belasting op het personeel voor waarvan dehoüfdslrekking scliijnl tezijii deopheffiug van deu groudslag vnn de deuren en vensters en van dien derhaardsteden eu een evenredige verhougiug der overige grondslagen In de vonue manid heeft hij eenschets van de door hem oiitivorpen wij igmgen a inhet oordeel der ontvangers v in de belasting onderworpen Uitditde zer dagendoor de da bl i leii openbaar gemaakte stuk blijkt dat de minister er o a over deukt om de belasting op de dienstboden diethans voor eene ron elijke 11 75 en voor een mauuolijke 17 fr Ucdnia t op 14 en iO fr ie brengen de heliisting voor weikboiieu v m 7 0 fr te vermeerd ren die voor paaiden van weeldi van 4S 75 op 50 fr te verhoügi II 2p l van de waaide vau het mobiliiir in plaats vnn IpCt te hellen enz Dezeopgave die nul Miur openbaariiiiikiiig beiieind was 1 lin eiulien onjii si is iiieilr edeeid ï lchv du jHii i imil wdke de meiledeeiinii heeft geda in heeft 11 111 Ml euinsrd vau een hellim ii n n pCl van h 1 n hhIju ui stede van pCl liet t aan de oi i I 1 II leeds iian i iiliii elii i lie trijdiug vau htt ntig in de geboorte ijiitle regeenngsplan gegeven Den IS b eptember is dj nieuwe Uoomsch Katholieke kerk te Boskoop door den bisschop van Haar ein gewijd De feestrede werd gehouden door den lieer J 1 J van Zeijl pastoor te Alphen daarin werd ontwikkeld hoe htt godsdien tig gevoel zich steeds iii ijver voor het oprichten en versieren der l erken heeft geopenbaard en hoe dat gevoel wtdrrkeerig i i het tempelgtbouw met zijne sieraden opvekking en Noedsel vimlt De te Boskoop gevestigde afdeeliiig van t Nederl schoolverbond hield Maandagavond hare gewone vergndering Uit het versla van den secretaris bleek dill zij met zonder vrucht hare werkza lUiheid voortzit De school wordt bij de voortduring getrouwer bezocht In de plaais van twee aflretlciide lexlen van hit bestuur werden gekozen de heeren dr ï llein s eii ti Boer De aldeelmg telt op dit oogenblik 73 leden Te Bodegraven is met eenparigt stemmen tot hoofdoiiderw ijzer iii de Mcije bnitiemdden lieer W Meijer van Scht veniiigen Nog werd beahiten om een gedeelte van het nieuwe raadhuis lu te richten tot een school voor meer uitgebreid lager onderwijs Volgens de nieuwe organisatie uilen de troepen van het leger beataau uit inf tiiterie verdeeld in veld rn reserve endepi itbataillons kavalerie verdeeld in divisie en rescrve kavalerie artiUerie verdeeld in v ld uu vestingartillerie de veld arliUerie weder verdeeld in divisio en re serve arliUeric de rijdende artillerie is dua vervallen Hij dit wapen behooren de poiitouiiiers de torpeilisifii lil de trein 1 lie genie Met hel oog op liet meer geconcentreerd verdedigingastelsel door do Hegeering aangenomen zal het leger minder af haukelyk worden gemaakt van hi t büzetten der vestingun en Iniiën van verdediging en verdeeld ijn in het velilloger en bezettingstroepeu Tot het eerste behooren de veld batnlUons infanterie de kavnlerie de veld arliUerie en verder de nooilige pontonniers genielroepeu en het voerwe en Tot de la itsle de depot balaillons de veitingariil lerie en Int overig deel der hulpwapeiis De reservebataillon der iufanlerie kunnen naar male de omstandigheden gebezigd worden tot versterking van het veldleger ot van de vestiuglroepeii IV organisatie al gaandeweg worden ten uilvoer gelegd en eer t dan in haar gehei wo üeu ngi oem wanneer de ontworpen wijzigingen iii de militiewet waarvan uitbreiding en verbelenug in de samenstelling dcr militiewet het doel is zidlen zijn aangenomen In het jaar 1872 zullen onder de wapenen zijn het volgend getal troepen eu paarden de officieren uil t medegerekend i 3 200 man kader en vrijwil igers 7SU0 man die moeten dienen tot aanvulling van het 1 7 der militie dat ouder de wapenen kan worden gehouden 10 400 militiens die in 1872 ingelijfd voor zoover zij niet bestemd worden om tot aanvulling van het blijvend gedeelte te moeten dienen voor eerste oefening ouder tie wapenen zullen vcrblyven 11 900 militieus bestemd tot het bijwonen der iiajaaraoereningen 2 330 paarden bij de kavalerie 1 5 JO paarden bij de artillerie en trein De oefeningen der troepen wensoht men zooveel mogeltjk te bevorderen tot welk einde in de eerste plaats de ongehuwde miliciens van de oudste lichting bij de troepen te voet ouder de wapenen zullen worden opgeroepen tot het bijwonen der najaarse Lercilii n en wijders nog bij Ki veidbalaillons infanterie de militiens van de lichtingen van 18B8en IS70 welke bataillons gedurende vijf weken in twee oeieningskampeu een te Milligeu en een te Rijen zullen worden gelegerd met de uoodige kavalerie en artillerie De bataillons welke daaraan geen deel nemen zullen in de nabijheid der gariiizoensplaatsen zooveel doenlijk vereenigd met kavalerie en artillerie mauoinvreeren terwijl du scherpschulters vau al du regimenten infanterie gcdurenile eenigen tijd in een afzonderlijk kamp worden te ziiuieii gebracht 18 koiupagnién vesting artillerie zullen in twee kampen opvolgend bij gedeelten practisch ouderriclit ontTangcn in hel daadwerkelijk gebruik van verschillende geschutsoorten daarvoor worden de legerplaatsen bij Teteringen en Zeist bestemd In de laatste zal ook een gedeelte der genie troepen practische oefeningen houden De gemeenteraad van s Gravenhnge heeft met 18 tegen 11 stemmen een voorstel van den heer de l iiito aaiigeiiomen om een duinwaterleidiug in eigen beheer daar te stellen Door deu raad der gemeente Wageningen is het verzoek vau eenige ingezetenen om voor hunne dochters de hoogere burgerschool toegankelijk te stellen ingewilligd Volgens de Amst Cl is het bedrag van de inschrijvirgeii voor de preinieleenieg van de Nederlandsche loodmijn niet groot genoeg om de leening te doen doorgaan Naar men uit Aiusterd nu meldt is de heer J I de Beucker leeraar aan de luinbonwsehool der kon Nederl tuiubouwmaatschappij Ijinnaeus te Watergraafsmeer om persoonlijke redenen genoodzaakt naar ntvu rpeii terug te keeren en zal hij met 1 October aaiist in bedoelde betrekking opgevolgd worden daor tien heer E Venlemana van Oilly De heer J Buysman te s Hage de lt in het Bijblad van de TaiM Cf mede dat de steenkoleiiaach als meststof voor aardappelvehlen gebezigd de aardappelziekte te keer gaat Deze m ststof moet uitsluitend en ill droogoii toestand gebezigd worden Vermengd met deu aan einit rijken afval van bectwortelsuiker aardappelens roopen stij sel fabriekeii is de sleenkoleuaseh inecr geschikt voor alg meene bemesting De heer B stelt zich voor op de eerstvolgende teutooiistelling van de Holl maatseh van Inndb van beide monsters ter bezichtiging te stellen U i t f 1 1 3 1 IVi tf 1 K i jtónie ittilit K I liirliiBl i it I ot llÜüwl fitmï x btlM WMi Ik Urtia mrk ill li l W l jiiill tHiiiiilNoi MKilt ill fiWragosss Jf bttij i mé A mvM r c vi klit 01 leiii Aiitei K mutjr ïmclieD i i ht U i id ia Unj fc re a i it p ilwj i it U