Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1871

Laatste Berichten Lausanne 28 Sept in de zitting van hut vredesoongres heeft de heer Lemonnier eeu rapport overgele jd over de sociale quaestie u unrin li J den iDdividueelen eigendom verdediirdc X e heer ooniiemnirn vcnvii rp het rappoit Leniwinier etelde voor dat d 8 iourwegeii en de Imnkeu door aankoop in handen vnu den tiiat zouilen ovetgimn Mevrouw Andrée 1 P0 verdedigde de oommnne Allerlei kreten Yt eg met de commune We met VersaillesI Leve de vrijheid IV seuretari V stnfette die de commuiu ok verdedi de werd met geweld èe deur uitsjezet Er lieersohte een onbeschrijfelijk tumult Mtvrouw Ijco pi otester le en verliet de tribune He heer riodgeon rienild uit Londen zeide dnt Kngeland voortgant met gemntigde hervormingen Mevroinv Pelhomme verdedigde Mevronw Leo en eide dut het schande wiis diit die spreekster in de rede werd gevallen Hierop oiits tond tumult en geschreeuw ïoodat zij de tribune moest verlnten De zittiug ging ten 6 ura uiteen Florence 26 Sept Do dépêohe uit Rome door de Engelsohc bladen medegedeeld en meldende dat de troepen het fort San Angelo hebben bezet en op het plein St Petrus bivounoqueeren omdat men een uinral vim het volk ducht is geheel viiu grond ontbloot BOme 26 Sept De Nuova Roma meldt dat ée paus weldra een encycliek zal uitvaardigen waarin nprake nl ijn van net benoemen van Itidiunnsche bissclKjppen Madrid 27 Sept De kandidatuur vim Sagasta voor het presidentschap van hc t congres ia eene besliste znak de minderheid hoopt daardoor afbreuk te doen aan Kivcro den regeeringskandidaat Bonie 26 Sept De officiense Ottenatore Romano logenstraft formeel liet bericht van de Liberia d it de Kardinaal Aiitouella in onderhandeling is met de Italiniinsehe regeering over de moterieele quasticu betredende liet Vatioaau De Liberia meldt dat de koning waarschijnlijk in t bgiu der m iand November te Home zal komen SarragOSSa 26 Sept Koning AmadeuB wordt lieden avond illiier verwacht Kr zijn toebereidselen gemaakt om hem schitterend te ontvangen MunOben 27 Sept Prins Luitpold heeft heden ncmeiis deu koning de zitting van den lauddag geopend Keiie troonrede is niet gehouden Geiiieiigde liJex icliten In zekere gemeente van Zuid IIollaLd was l kermis dat wil zeggen zoogenaamd gewijzigde kermis Zoo moesten o a kr imen spellen enz des nacht te 13 uren worden gesloten hetgeen ook trouw gebeurde want de Burgemeester was voor de kermislui niet mak Doch uu gebeurde t dat eenige zoogenaamde notabele lieden waaronder de Notiiri geen lust hadden naar huis te rair maar wel om potfertjes te eten Douh de klok was geslagen de kraam moest dicht de eigenaar bljef onverzettelijk Dan naar den Burgemeester üoo gezegd zoo gedaan bet gel e e goeelschnp ging den iiurgenieester bestorincii en deze scheen makker tegenover de fatsoenlijke lieden dan tegenover kermislui althans de Notaris en ijn gezelschap kregen veri iinnmg om poH Ttjes te eten De kraam gmg weer open en tot laat in den naelit amuseerde aieii zich dank zij dien nulden burgervader Dat is heerlijke butr zeide op de markteen winkelier tot een vijftienjarigen Imereiijnngen dat stuk boter neem ik en zeg aan je inoeiler d it ik liiiai in t vervolg altijd deu boter wel wdafkoopjiii Dat zal niet gaan was het antwoord ivaiit moedtr verkoopt anders geen bolei maar in de melk w inrvan deze gemaak is was een rat verdronken en daarom moeder dat zij hem zelve met gebruiken wilde maar op de markt wel zou kwijt raken Abd el Kader heeft al een zeer origineel denkbeeld van den oorsprong der misdaden onder de commuu gepleegd vVel icht zou het een punt van overweging kunnen worden bij de commissie aii onder oek naar de oorzaken van den opstand in eenbiief aan den Figaro geeft de ex emir als zijn gevoelen te kennen dat een gedeelte der Parijsche be olkh g 00 woest en ontembaar is geworden louler doo lei eten van paardenvleesoh gedurende liet beh g Hij built als voorbeeld en tegenhanger zekere stieken van Turkije aan waar de bsvolking paardenvleeseh eet en v ni die mÉiisclien gewagende zegt hij woordelijk Hun hart is verstokt en liet gevoel van raedelydeii is uit hun gemoed verdweuen Uittreksel van de Kiemorie van toelichting op den staat van begroeting der Ink en Uitg van de Ubib Guitda voor de dienst van 1872 Vervüln Hüofdst 2 70 Voor onderhoud van striiter en pleinen wordt 2000 minder voorgedragen tds bij deu tiiat van begrooting voor 1871 Die gelden zijn noodig om aan te koopeii 40 000 keijen a 60 per duizend is ƒ 1800 60 0 10 IJsselstraatklinkers a 7 per duizend is 420 Zand 600 l nui klei met de ko ten van ve er Hout voor staketsels palen gootplanken 300 3470 73 De post VOO onderhoud van b uggea is 10150 verhoogd de oorzaak daarvan is gelegen in den sleohten toestand van vier bruggen te weten De ophaalbrug op de Nieuwe Haven tegenoverde Vuilsteeg waarvan do kosten worden geraa nd op 4300 De vaste brug op ijzeren leggers en houten dekken ler vervanging van de toogbrug bij het Verloren Kost 1100 De bru in het leruAdfin straatje 850 Een brug met ijzeren leggers en houten dekken ter verv ingiiig van de brug in de singel nabij de Karnemelkslool 4200 Terwijl voor het onderhoud der overit e bruggen noodig is 3000 Te zjimen j 13450 75 De post bestemd voor het onderhoud van havens vaarten enz is Terminderd met ƒ 2900 Het voorg xlriigen cgfer strekt om te voorzien a in het onderhoud van de JJsselhavensInis ƒ 2üO het Moordrcchtsche Verlaat 100 de sluizen achter de St Janskerk diein de peperstraat en achter de Visohmarkt met de daarbg buhoorende tou wen blokken enz 300 gordingwerken sehoeijing plankieren 240 meerpalen en booiuplauken 100 kranen 40 vau kaaimuren binnen de stad vroeger bestreden met 500 4500 van khSimnren meerpalen sehocij ni en enz in en langs deu Llssel alsmedevoor het bevaarbaar honden van de ingelgraohten 3000 i in de kosten voor het afdammen vande doorgangen langs den iJssel en verdere waterkeeringeii binnen de gemeente met de da irvoor noodige ma terialen en gereedschappen 50 c idem voor het maken van 70 strekkende meters bazaltmuur langs het jaagpad nabij de i mcente 3200 Te zamen 11730 77 Voor onderhoud van schuiten en vlottui is f 110 meer uitgetrokken bestemd voor aankoop van een bootje waaraan behoefte bestaat 7S Dl po4 uitgetrokken voor kosten van aanleg en onderhoud der burgerlijke Degraafplaats is verminderd met ƒ 50 De daarop te doene uitgaven lestaan in Het onderhoud der begraafplaats en den aankoop van leii VUia doodklerd geraamd op 130 i c jaanvedde van den Uireeteur 150 De bezoldiging van 2 grafmakers ii 4 s weeks 416 Te zamen 696 79 Voor uitgaven ten behoeve van openbare inrigtingen wordt 125 meer voorgedragen als in het vorige jaar een gevolg van de verjilaatsiug der muziekschool naar het gebouw Auti Lkoi waar door de uitgaven voor meubdanr en die vau vuur en licht stijgen Uit de voorgedragen som worden gekweten de bezoldiging van den concierge van dat gebouw daaronder begrepen het scboonmaken 000 voor aankoop en onderhoud van meubilair 100 voor koeten van vuur 176 die van licht 150 Te zamen 9Ï5 80 De post bestemd voor hef rioleren van zijlen ia even hoog geraamdnls bij de begrooting voor 1871 Het belang der openba o gezondheid vordert dat met het rioleren wordt voortgegaan Men heeft het voornemen te noleren De zyl loopende van de Varkeninarkt tot aan de Z emseliool twee zijlen aan boide zijden vandeLem dulsteeg en een gedeelte van de zijl achter de wcm Mihoul gelegen terwijl de ovorsoliietende gelden zul len Hulden aangewend voor afsluiting viin gerioleerde grond waar dit mogl blijken noodig te zijn De post kosten der vernieuwing van bruggen cp de begrooting van 1871 uitgetrokken op 44000 n van deze begrooting weggelaten alzoo de te vernieuwen bruggen zijn ge oragt onder den post omlerhoud van bruggen volgii 73 De alhier uitgetrokken post kwam op de b grooting van 1871 niet voor De voorgedragen som ad 20500 ia noodig om te verwijden de sluis bijhet Amsterdamsohe veer een gevolg van het indertijd genomen besluit om de vaart door de stad voorgroote schepen to ankelijk te makeu Het cijfer van ƒ 5200 uitgetrokken voor de verpjrooiing de e rn enschoc donr daaraan d n tgelegen gyinuastickschool aan te Irekken en het bou wen van een nieuw lokaal voor het onderwijs inde gymnastiek is noodz ikclijk omdat het tegenwoordig lokaal te klein is om hit getal leerlingen te bevatten Bovendien zal het schoollocaal in eenige afdeelingcn worden verdeeld die dtor glas van elkanderzullen gescheiden worden De poet kosten voor het bonwen van een posten telegraafkantoor is voor memorie uitgetrokken aangezien de heer Minister van Finaiitièn de toewijzing der plaats nehad hebbende aanbesteding cenigen tijd heeft in beraad genomen De ko teu van de werken noodig om in eender plantsoenen grond af te sta n tot het bouwenvan wou ngen is voor memore uitgetrokken alzoohet on zeker is of de aauvr ger de door den raad voor dtn afstand vastgestelde voorwaarden zullen aannemen Hoofdst 3 85 Voor den post onderhond van hui en wordt 194 minder dai by vorigi beg t ing uitgetrokken De oorzaak da irvan g ootendeeU gelegen dat 111 het jaar 1871 onder die uitga leu vcorlcwamen de kosten van het bouwen van twei brugwaohters woningen terwijl ook thans niets is gehraclit voor het onderhoud van het Societeitsgebouw op de Markt tot den verkoop aarvan is beslottn Uit het voorgedragen cijfer wordt bwohikbaar gesield voor de Arinenkanier 100 de Asohschuur 76 de Bank van leening 500 het Bestedelinjjhuis voor kinderen 300 den lieukmolen 30 het ïasthuis 350 het Oude Vrouwenhuis 140 het gebouw genaamd Art Leqi 8W de Kantonnale gevangenis 50 de Kcrkhuisjes 20 de Korenbeurs en de Vischmarkt 50 het Proveniershuis 200 het stiidstimmermagazijn en Hoonhuis 260 een gebouw op de Zeugstjaat 60 de tol commissaris en brngwaohtershuisjes 170 de Torens 300 de Waag 70 de V erkinrichting 160 de huizen op den Turfsingel 30 3055 86 De uitgaven voor het onderhoud van het Jaagpad enz zijn met 500 verhoogd Men berekend noodig te hebben Voor het onderhoud van de schoeiingen langs het Jaagpad 2000 Kn voor het op de nooilige diepte houden van de iouwe 2600 4500 87 De kosten voor het onderhouden der eigendommen in dil artikel bedoeld zijn met 150 verminderd alzoo de voorgedragen som toereikend workt geacht om in de behoefte te o rzien Daaruit worden bestreden de kost n van het onderhoud van het Amsterdamsohe en Goudsohe r jpad en van den Zwarten v eg 800 het Eeeuwijksohe Verlaat 200 de gelwuiven enz vim het Amsterdamsohe en Goudsche rijpad die te Boikoop en aan do Goudsche sluis 160 de schietbaan 600 1650 8S Het cijfer uitgetrokken voor d ig en weekgelden der werklieileii is met 1061 vermeerderd alzoo het voornemen bestaat om dat loon met III p€t te verhoogen waartoe noodzjikelijHieul liesfiat om het bedrag daarviin in evenredigheid te doen lm ugen met dat door particuliere bazen uitbetaald Het vaste personeel der werklieden bestaat int 4 timmerlieden waartoe vereisoht wordt l l 4 metselaars 4 0 2 opperlieden en een jougcn 6ë5 1 loodgieter en een jongen SI 6