Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1871

Mi li T KEULEN Comroödienstrasse 25 FILIALEN en rentraal Dépóta KÖNIOSBEKOKN i P llfoïbimkenstrasse 4 6 1 Onder alle Genees en Voedingsmiddelen noemt Let MALZEX TRACT van JOHANN HOFF te Berlijn zekei cone eerste plaats in Bereid uit de beate van nis GOKD algemeen erkende bestanddeelen onder büvoegiii van versterkende en verzachtende knnden wier zaraeuatelliug eon persoonlflk geheim van den Heer HOFF is heeft het MALZ EXTRACT van zjjn beginne voor ruim 20 jaren af zich eeneu naa i verworven die van dap tot dag algemcener en al gunstiger liekend wordt Voor het eerste alyemeen worden zyu bloote Advertuntiëp foldoende voor ijunsinj bekend worden moeten laad aken spreken en dit doen de dageljjks te Bei lijn en aan de filiiw len ontvangen wordende dankschrijveu waarvan heden wederom eeuige r E o E 11 N s K 8 Mevrouw de baronnes von PECHMANN heeft uw MALZEXTRACT voor hare vier jaar oude tweelinger die leer zwak waren met buitengewoon gunstig resultaat gebruikt en is de districtarts volkomen overtuigd dat het herstel der kirderen uitsluitend aan het MALZEXTRACT te danken is F 6 SCHMIDT Noch nimmer hebben heil en geneesmiddelen zulk een opgang gemaakt als de HOFF schk M LZ PR0DUCTEN MALZ EX TRACTfiEZONDHEIDSBLËR MALZ CHOCOLADE MALZ BONBONÖ enz en goene voedingsmiddelen konden zoo algeneen gebruikt worden als deze iabriekaten Dr J HIRSCHGELD Bad arts te Isvhl er § e 3 go AMSTERDAM Smalle Bloemmarktb d Bt lsteeg PARIJS 38 rue de TEchiquier KlU 82 i 10811 13J3 TJÜ TJÜ 20 20 15Ü 100 39t 500 250 1 tuiid UI ffii juiinu 1 vtTwcr Il uuudliulpeii ♦ striiiiluuki rs 3 opperlieden 2 persoiii 11 tut het reailioiidrii der ui inoir 1 fabricage bediende Voor wordt besuliikbaar genteld Voor het wiidoii der markt Voor aaiik rn oiiderh van jiereedBcli ippeii Voor bevoldi üig nu den boekhouder liij de rabrie e Voor fnbriea i onkosttn Voor arbeidsloon tol het vervoefen van steen klei puin rand en verdere v i tirinlen alsmede voor steenhnkken sühüor steenveKen en voor lijdelijke werklieden in den Minor 1210 nou Hoofdst 4 95 Voor kosten van toezigt en van in ord ring der plaatselijke belastingen is y 1955 minder uitgetrokken als bij de vorigi begrootiiig een geiolg der orschaffing van de pla it8P li ke belasting op liet gi maal Id verband da irmede ivordt voorgesteld om een der commiesen iii dienst Ie houden en dien te bel isten met de surveillance op de belasting op de honden het rondbrengen van de aaiislaglnijutteii vuor de ptaarselijke dlreete belastingen en liet verriclitui van andere diensten daartoe betrekkelijk IV voorgedragen som is iioodig om d iaruit te voldoen de bezoldiging van 1 Coniiui s ad 366 de kosten van registers 100 idem van vervolging 25 idem op het innen van Schoolgeld 100 59G 96 Voor vergoeding aan het rijk van Z s derd voor perceptiekosten vai ie gemeente opcenten up de rijks directe belastingen wonlt 176 meervoorgedragen als bij de bei rooting voor lh7l welkcijfer in verb ind staat met het bedrag der opceiiteuin ontvang gebr irht bij de 1 afd van het 2 hooldstuk der iiikumsten volgn 2 3 en 4 en hetgeenlater blijken al dat die opcenten meer dan het daarvoor geraamd bedrag opleverei NAordt vcr o £d MARKTBEEICHTEN O OUljm 9 in H I J wii l i i l g tnnpfl iJlHV eli tty prijzen ongeveer als in de vorige eek Tarwe puike Zeeuwselie 13 25 a ƒ H 25 Mindere ƒ 12 40 kf 13 l older ƒ 9 7 af 12 r KogRe puike s ÜO i i ƒ 9 25 Mindere ƒ T tiO ii ƒ 8 25 Voer ƒ B a 7 Gerst 6 25 a 7 35 Mindere ƒ 5 25 ii C Haver korte 4 25 ii 5 20 Lange 3 80 i 4 40 Hennepï iad 8 50 l e veemarkt met goeden aanvoer de handel vooral in eerste kw iliteit vlug in giMskglveren ietstrager vette schapen en lauiuiereii vlug Varkius geschikt voor Londen l i u 22 Cents iniigere varkens en bi geii traag ioebuter 1 50 1 CO Weib ter l lfi ïi ƒ 1 2Ö 27 S teinber Ter markt waien aangevoerd 135 partijen kaïs die vlug veikocht werden van 20 a 30 Zware ii ƒ 32 Burgerlijke Stand QiBOAi K 23 bt t AUtta 1 iiniU rtu tii HcUna Auxuata Ouders L A de KKtk tn M AA Ockerse Ü5 rul oudtTA Vi Aret eii A van dor Stngt 2C I lctLiiiLih ottdira A Spce eu J van I tuinen Ovutl 1 1 27 Nept A Voordtwind 58 j Gtaewit Ü7 Sept U au Gcclun en W ADVERTEMTIEN Het BUBGEULIJR AUMBESTUUR te Gouda zal in den loop der maand October aanstaande aanbesU den de levering en uitdeeling van p m 150 000 stuks jlOKDE BAÜGEKTURF voor den aauNtaanden winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weekt nio t geschieden De verdere conditiën liggen tot 5 October e k dagelijks in de arrakainer ter lezing liet Uurgerlijk Armbestuur Dh Ski ui i uiii Db Voouziitku W PUST DUOST A KÜMEIJN 1 WEFNEN Kürtïiner Ring 11 Openbare Verkooping van 0 HOI HIvM E GOrj ERK ten overhtaan van den te Del t resideerenden Not iris SCHAGEN VAN LEEUV EN in het Venduhuis der Notarissen aan de Voorstraat WOENSDAG 11 en 18 OCTOBER 1871 voorm ll o uur zullen worden geveild en afgeslagen Nos 1 17 Twee BOUWMANSWONINGEN c a en LANDERIJEN in den polder Bloeraendaul aan de rivier de Gouwe gemeente Waddinxveen en eenige perceeleu LOS LAND in den polderStein gemeente Gouda No 18 De Iteerlijkheden NIEÜWVEEN en UITERBUURT in het kanton Woubrugge arrondissement Leiden VRIJDAG 13 en 20 OCTOBER 1871 voor middaj s ll j uur zullen worden geveild en afges ageu Nos li 32 2 perceelen LOS LAND in den Tedingerbroekpolder gemeente Slompwijk en eeue BOUWMANSWüNING M Wj Iweee c a en LANDERIJEN in den polder Nootdorp gemeente Nootdorp Stiimpwijk en Zoetermecr en ZATERDAG 14 en 21 OCTOBER 187 voor middags 10 uur zullen wo den geveild en afgeslagen Nos 33 58 Eene aanzienlijke hoegrootheid LOS LAND in den polder Nootdorp gemeente Nootdorp waaronder partijen die door hare ligging zeer geschikt zijn tot het itichten eener Boerderg Alles breeder bij biljetten en gedrukte notitiën omsolireven Al het Land is uit de huur te weten bet Bouwland met het ontblooten van de Schoof en het Weüand met kerstmis 1871 en de Woningen met 1 Mei 1872 Do percoolen zijn dagelijks te bezichtigen en te aanvaarden bij de betaling dur kooppenningen op 20 December 1871 Do luiMiön waaria afdrukken der extracten van I tiiiio plans zijn op franeo aanvraag I 11 I eii togen betaling van 30 couts ton Kiiui M van den Notaris SCHAGEN VAN LEEUWEN te Z f Publieke Verkoopin OP 3 MAANDEN CREDIET on MAANDAG den 2 OCTOBER 1871 des morgens ten 10 ure en volgende dagen ten overstaan ven den Notaris A N MOLENAAR teu huize vun M VEUMAAT in het logement De Paa 3w op de Markt te Gouda van een GROOTE FARTIT Najaars e VVInlcrstoHeii zoo als Laken Buckskings Satin de Laine Tricot Fantaisiestoffen Esquimo Duffel Ratine Castor Baai Bever benevens een groot assortiment gemaakte Heeren Winterjassen afgepaste Pautiibns Waterproef mantelstot it Engelsen Leder voor Ambachtslieden geborduurd Neteldoek Damast Japonstoffen Graslinnen Dieniet Servetgoed Madap lam Ijne Shirting zwarte Dubée Paramat Merinos stukken Linnen geele witte en gekleurde Katoenen Amersfoort Keper Roezeroeugoed Tafelkleeden gemaakte Heeien Kleedingstukken n een BUITENGEWOON MOOI JE SORTERING ANDERE MANUFACTUREN 60EDK00PE fflDZIEJT voor Piano Solo Uitiiave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Steun Th musical box Plaisante rie musicale ƒ 0 40 RiTuiN i rEiN Marche Turque 0 30 FuNKK Ecoutez moi Romance sans parolea 0 20 La Coquette Mazurka 0 40 OiuiEs l Hirondelle Morceau de salon 0 40 Voss Le arneval de Venise Transcription 0 50 KoNTSKY Le reveil du lion 0 90 Hk s l araina Polka ausderZau berflöte 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar 4 li R J N K M A N te Gouda 10 Ttl 1 kv s al ID reeitt diièot 4 taiéwM 3 Je bmtdijewöte iiijiw a M w genl hm totk o k Mémfièm Toct l sén Btu konul w wi jk met ilfcei m t Jjoo siv bts Toot ik i i oiiieiii i Sn lm km mn itii iilli i mr fWifu TMtlWivVimteBW ft j Jl unsgatatwosj ajsl w fdiws liepooi ii vm r V e y ti 4 i ja i Ini Je 1 1 ï ttkatlj ttiÜl IV alJie yMi Skir telikfi Mn v Si 1 Nv Ui Mr JMf H IM 1 1 i i ii 1 1