Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1871

iW llUQEt i P feu tr se 4 6 1 1871 Zundiig 1 OcMvr N 1109 GOUDSCHE COURAUT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gonda en Omstreken co W ö ai co to CU Ö O Q3 p AL EX Ic plaats in kiiindiieelen vn wier is heeft uren af bi enei eu al lor len zyn i ii lioeten ia dl ülla rom fBuige I iN hfffft uw iu zee I zwak tie district ïfluitei d aan IDl eu togang MAl EX L LZ BON leei gtljruikt lELD o Idel EAiquier Vefkoopingf Ef CREDIET Il 2 OCTOBER 1871 des Ie en folgende dagen teu VotarisiA N MOLENAAR JlRMAkT in het logement Mark1 te Gouda van een JIE PiJRTIJ lil Y ntcrstoffen lickskin s Satin de Laine Irt en l squimo Duifel Ra1 lever benevens een groot Ie Ileeipn Winterjassen afVVater roef maiitelstof svit pr Am acht8liedeu gebor imaat vetgoe Japonstoffen Gras Madapolam ne lliée Paikraat Merinos i witte fen gekleurde kiitoe pc ï 5ezeroengoed Tafel Kleedingstukken on Ion MtioijE sortering l ACTÜ tEN PE fflUZIEK PUNO SOLO t OKiMA te Frawker Iviin H M de Koningin bo r aisante ƒ 0 40 e Turqvje i Rvima e Mazt Morcc il Ie 0 30 ice sftns paroles 0 20 0 40 0 40 O jO 0 i 0 0 30 rka UI de salon Veuisp il du 11 ka uu J or Uit 1 ilcn 1 in derZau ive zijn steeds vonrjckliaiiilrlivar K M 1 A te Gouda ill ld ii UnuLu iiu De Gemeentebegprootin y m Het te Kort dat op de rekening van dea staat of van eene gemeente voorkomt behoeft niet altijd reden te geven tot ongerustheid voor de toekomst Dit zal van den aard der uitgaven afhangen en van daar de onderscheiding in gewone en buitengewone uitgaven Onheilspellend zou t voorzeker zyn wanneer de eerste niet uit de gewone middelen konden worden gevonden want dan zou daaruit blyken dat óf de huishoudelijke dienst te duur was ingericht óf dat er zoodanige achteruitgang in de welvaart der ingezetenen had plaats gehad dat t zelfstandig bestaan van eu staat of de gemeente daardoor een schok werd toegebracht Bg de buitengewone uitgaven is dit niet het geval Deze toch worden niet alleen gedaan voor t heden maar bovenal voor de toekomst niet alleen voor de tydgenooten maar bovenal voor de nakomelingen Van daar dat eene leaning van 8 millioen voor Staatsspoor wegen geen schrik verwekt terwyl een te kort van anderhalf millioen op de gewone middelen angst veroorzaakt Want het i i niet meer dan billijk dat waar de nakomeling oerst in t volle genot is dat daar de la ften niet uitsluitend dooreen vorig geslacht woxdon gedragen Op onze gcmeentebegrooting voor 1872 bestaat eigenlijk een te kort van 114 417 81 want onder de buitengewone ontvangsten komen sub Nrs 39 en 40 twee geldleeningen voor een van ƒ 64 417 81 en van f 50 000 De eerste leeuing is bestemd voor de buitengewone uitgaven in ons vorig art opgenoemd rioleering verwijding van de Amst sluis vergrooting der Armenschool en herstel der Gonwekade de tweede moet dienen om een schuld in 1871 aangegaan bij de Nederl Bank af te lossen Deze laatste schnld werd mede veroorzaakt door de buitengewone uitgaven in het loopende en in vorige jaren noodzakelijk Die geldleening nu van l 14 000 op elke wgze zal die worden geregeld V Daarover zwijgt de Memorie van Toelichting Zal top dezelfde wyze plaats hebben als in t loopende jaar Toen leende men voor één jaar ƒ 50 000 zal men om die af te betalen thans wederom die som voov één jaar opnemen en nog daarenboven de andere ƒ 64 000 Zal men nlzoo het t kort op de begrooting van 1872 dekken door voor één jaar f 114 000 ergens op te nemen en het tekort voor 1873 op dezelfde wyze en zoo voorts totdat er geene tekorten meer zijn Wij gelooven dat dit niet wtnschelijk is aanganoinen zelfs dat in de eerstvolgende jaren het cijfer der buitengewone uitgaven ot een veel geringer cijfer zal dalen Eene leening voor een fruiinen tijd giisloten het aangaan van i ijie naaiiidi ittvtliatlf whiiU zal iinar onze bescheidene meening veel voordeeliger zijn dan die jaarlyks terugkomende leeningen De gemeente financiën zullen daardoor meerdere stabiliteit erlangen en ook zullen de voorwaarden biilgker kunnen zyn Thais is men elke Jaar afhankelyk van den geldschieter men zal nu eens hier dan eens daar moeten gaan en hoe grooter de som ie des te moeilijker zal men bij één persoon klaar kunnen komen de interest zal het eene jaw hooger kunnen zyn dan t andere Misschien wordt het bezwaar gemaakt dat deze leening moeilyk volgeteekend zou worden doch ook dat betwflfelen wy Wanneer een behoorlijk plan werd gemaakt liefst geen premieleening dan zouden w niet weten waarom juist deze leening niet door zou kunnen gaan Terwijl er aan den eenen kant voldoende waar borgen bestaan tot aflossing en rentebetaling zou aan den anderen kont het bedrag der leeniug ook niet ïoo buitengewoon groot behoeven te zijn Daarenboven zouden de ingezetenen der gemeente behalve het algeiueeno belang van betere regeling der financiïu ook nog andere bekngeu bij deze leeaiu hebben Zoo zoude b V daardoor de rioieeriug der zylen spoediger kunnen afgeloopeu zyu eu wellicht ons geheele waterstelsel de gaweuschte verbetering kunnen O idergaan Ook op de phwtseljjke directe belasting ea de opcenten op t personeel zou sening gunstig kuanen werken Was eenmaal het plan aartoe vastgjstelt dan zoude het niet uooLiig zgn al wat tr maar eeuigszins door kan tot de gewone idtgaven te brengen Om het eyfer der geldleening voor één jaai zoo gering mogelijk te maken is dat thans wel t geval Werd het plan verwezenlykt dan zouden b V de ƒ 10 000 uitgetrokken voor eenige belangrijke herstellingen aan een viertal bruggen zonder gevaar tot de buitengewone uitgaven kunnen gebracht worden Wü hebben de vraag gesteld of t noodig was tot voorziening in de uitgaven dat eene zoo belangrijke vermeerdering der opcenten op het personeel en eene niet minder belangrijke vermeerdering der plaatselijke directe belasting werd voürgest ld als bij de begrooting voor 1872 geschiedt Ons antwoord is ja dat een eu andere is noodig wanneer men het stelsel aanneemt om de jaariyksche te korten door jaarlijksche leeningen te dekken nuar wanneer men eene gevestigde leening organiseerde wanneer men ook den naköra ling een deel der lasten liet dragen van datgene waarvan hfl t meeste genot hebben zal diu antwoorden wij neen BUITENLAND Buitciilandsch Overzicht Oostenrijk schijnt na 18t8 nog niet zulk een eruBtige crisis doorstaan te hebben als de tegenwoordige Nil de mislukking van alle pogingen omden binnenlandsohen vrede te heistellen door den parlementairen regeeringsvorm eerst op centralistische toen op dualistische leest geschoeid beproeft nu het federalisme van graaf Hohcnwart zijn geluk lungs den weg van provinciale landdagen en een oonipromis met de politieke rechten van Bohème WaaracliiJDlijk zal ook deze poging schipbreuk lyden evenals die der vorige miuisterien tengevolge van de onvereeiiigtmarheid der beide elkander uituluitende beginselen en van reactionnaire feodah eu absolutistische ni igiugen Uie elke ver7oeiiing cumopelijk maken üeen wonder dus dat allcrlfi geruchten in omloop zyn wier gegrondheid alle even betwistbaar is Hoheuwart en zijn kalinet gaat heen von Beust tr kt zich terug de keizer lf gaat abdiqueeren ten voordeele van zijn zoon Kud if deze zijn de nierkwiiaruigste nieuwtjes Deze gerucliten moeten zeker gestald worden op rekening van den gespannen toestond niemand is het gegeven den afloop der tegenwoordige crisi ook maar eeuigszins te voor iien Ue Benedcn Oosteurijksche landdag heeft formeel geweigerd afgevaardigden naar d n rijksdag of de dele ntieii te zenden Nogtans ontbindt lie t kabinot de wederstrevende vergadering met wier voorbeeld stellig zal gevolgd worden door Stiermnrken Curin thie Sileiie en Snlzburg Iks blijft dus hangende De Hongaren hemoeien zich niet met deze zaak welke huu uiet aangaat zoolang geweld van de zijde der regeeriug niet hun lussehenkomst noodzakelijk ma ikf want dan zou hun eigen politieke toeatind gevaar loopeii Kn geweld is van de zijdc van Hohenwart zeer onwaarschijnlijk daar het kger niet op zijn hand i Enkele Duitsclie bladen schrijven den verwardci toestand met recht toe aan de fouten der constitutiouecle partij Het mm sterie Hcrbst liiskra isonbetreurd bezweken na zijn krachten op iiicti rhpden verspild en het oog voor de eischen der verschillende uatioualitfiteii gesloten te hebben Kon er nu ma ir een krachng staatsman gevonden worden die in stnut ware den terugkeer tot een lilieriile regeering voor te bereiden ontdaan van allen reactionairen geest Men heeft den storm losgelaten en niemand is nu in staat dien te breidelen Ma de Uud Knthoheken zal men de Protestanten in Duitschland op een o jiigrea vereeiiigd zien zoowel geestc ijken als leeken Twee quasticn staan op het prograniina 1 de vei ouding van het Protestantisme tegenover het Vnticaan 1 de vorsohiUenda richtingen die den boezem der Frot kerken verdeden In Frankrijk wacht men nog op den uitslag der onderhandelingen met Duitschland over het Eliasscha verdrag Het zoogenaamde Bonnpartistisehe komplot schijnt den ministers niet veel belang in te boezemen de Soir is uitgenoodigd om haar sensatie bericht over dat komplot tegen te spreken het blad heeft echter geweigerd om aan dat verzoek te voldoen en houdt vol dat ziju inlichtingen juist waren De sensatie wordt daardoor nalnurlijk nog grooter en het schijnt dat de Fraiisclie correspondenten elkander opwinden om aan het bestaan van zulk een komplot te gelooven Te liBusanne is Dinsdag onder voorzitterschap vau den heer Lcmoiinier het derde Internationale vredes congres geopend Evenals vroeger te Geneve en daarna ook te Lausanne heeft deze bijeenkomst weder een treffend beeld gegeven van Jen hooggeprezen vredestoestnnd dien men beweert nu te jagen De uitkomst heeft geleerd dat de Nederlandsohe vredebonden juist gezien hebben dat dit congres de zaak niet bevorderen kon omdat daarop onderwerpen behandeld zouden worden welke in niet het minste verband met de zaak itaan en er slechts toe dienen om du hartstochten op fc wekken Zij zouden dus hunne afgevaardigden niet iiüiir Liuisaiiuu De voor itli i o ienl lief vicdrwougres mm eeoe Ui ft wmKmaÊÊÊÊÊmimm MM i iS f SS