Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1871

1832 1 371 ongcvonnisden 32 400 3Sfi 303 337 nietvcroordecide meisjes en jongens te Montfooit en Alkm iar geplaatst 191 07 187 171 en 162 De werkziminheden die geiMsoht worden voor de aiinsluiting van de Rijn en Stnntsspoonvegen te tltrecht zullen spoedig tei i i I S i undat men lioopt dat het persdüi iien goederenvervoer bij den aanviing vnn d n Hinterdienst ziil kunnen plaats hebbeu zonder overstappen en overladen Dat de verbouw van aardappelen iu Friesland z er bewijzen Gemiddeld aanzienlijk is kan het laatste 10 jaren t cli werden niet minder dan 1 200 hektarcn met dit gewas üeteolajdi opbrengst daarvan was in het geheel p m 1 2 18 070 hektoliters zijnde gemiddeld 13 5 hektol per hektare In 1870 strekte deze verbouw zich uit over niet minder dun 10 740 hektaren en was toen de opbrengst in het geheel 1 416 970 hektoliters zijnde per hektare 131 In het U D wordt bij vernieuwing de aandacht gevestigd op de rijkdommen in den schoot van een onzer provinciën doorgaans het land van hei en struiken genoemd verborgen In den zuidoost en oosthoek van Breiithc heeft men toch mijnen die zeer zeker voor een waarde van ƒ 1511 000 000 aan turf bevatten De ont ettende massa veen wordt zeer langzaam geëxploiteerd dewijl er geen kapitaal genoeg i s om dat met meer kr icht te doen Zou er vniagt de inzender ten slotte geen maat chappij tit stand zijn te brengen die de kanalis itie van dat biiiuenhiiid jh Californie ondernam door de besta inde ttatetnegen te vereenigen nieuwe aiin te leggen en het V x n op groute scliaal te esploiteoren LauSaaUe 29 Sept In de zitting van het vredescongres heeft de president eeu brief voorgelezen waarin namens vele leden werd geprotesteerd tegi u de verlieirlijking van den moord op den heer Cliaudey eii er op aangedrongen werd dat de beli indeling vau de uu stie der commune zou worden verkort liit voorstel werd met toejuichingen begroot Toen de heer iaillard wilde spreken ontstond er een tumult De vergadering werd geraadpleegd en daarop werd Oail ard het woord ontnomen Bij het verlaten der tribune rukte hij zijne roode cocnrde af en wierp haar w eg Londen 29 Sept Veertig werklieden uit het buitenland zijn gialeren Ie Ne Castle aangekomen In die st id hebben de grèvisten eene groote meeting gehouden aarin besloten is aan de patroons het voorstel te doen om het geschil tnsschen hen en de werklieden aan eene sehsidsrcchterlijke uitspraak te onderwerpen Parijs 29 Sept De inschrijvingen op de leening voor deze stad overtreffen het bedrag dertienmaal De permanente commissie lal 5 Oct byeenkomen De heer de BanneviUe geziuit te Weenen is te Versailles aangekomen en heeft bij Thiers lirt middagmaal gebniikt Hij is overgekomen alleen voor particuliere zaken Munchsn 29 Sept lu de zitting van den landdag is het bi dget ingediend Het comité der üed kathoüeken heeft besloten regelmatig godsdienstoefeningen op Zond ig te houden en zal de regeering en de gemeentebesturen verzoeken dat daartoe de noodige kerken worden iiigciu md Hamburg 29 Sept De gezondheidsraad alhier heeft de verklaring afgegeven dat de cholera hier verdwenen is Brussel 29 Sept Het Journal de Uruxelles spreekt het gerucht tegen der aanstaande altreding van de Ministers Kervijn en a sseige De Liberté meldt dat eene grève ia ontstaan onderde bronswerkers Zij vr igen vermindering der erkuren Uittreksel van de Memorie van tjeiichting op den van de jem Gviulu voor de dienst van 1872 Viru lri Hoofdst 5 102 Voor kosten der tiaatverlielitmg wordt ƒ 1500 inuidir uitgetrokken a s Ijij de vorige licgrootiiig op welke zoodanig cijfer voorkwam voor kmfen mm ai piona Hel vooigeilrageii cijfer strekt om daaruit te voldoen het bedrag der aaiibcstc ling van 2 ld giislan taarns tiOOO v lie UiitiUiruH dii bov dut gi tal branden 1 0 l l voor olie on petroleum ter verlichtingbij afzetting van struteu 200 7843 Voor onderhoud der brandspuiten is ƒ 2050 minder voorgedragen als bij de begrooting van 1871 waarop voor ni nkoop van een brandspuit en hetbonwen van een braudspuithuisjo zoodanig cijfer wasvoorgedragen Voor bolooning en premien aan de brandspuitlieden is ƒ 100 meer uitgetrokken als bij do vorige begroeting gegrond op het raadsbesluit vanden 11 April 1871 waarbij werd bepaalil dat depijpen slangleiders met 13 en de overige gealTecteerden met 12 Cents per uur dat zij werkten zoudi u worden bezoldigd De koeten der schutterij zijn met ƒ 33 90 verhoogd in overeenstemming met de door den schuttersraad voorgedragen begrooting van inkomsten enuitgaven zooals die door Burgemeester vu Wethouders gewijzigd is 108 Voor kosten der Weerbaarlieid is hetzelfde bedrag uitgetrokken als bij de vorige begrooting devoorgedragen som strekt om de zaal gebruikt totoefening in den wapenhandel te verwannen en teverlichten Hoofdst 6 110 De toelage aan de gezondheids ooinmissie is met 100 verminderd hebbende die commissie te kennen gegeven dal zij voor 1872 genoegzame lgelden had om te voorzien in de kosten op hethouden van vergaderingen De voorgedragen som wordt be icliikbaar gesteld voor kosten van onderzoek van levensmiddelen drinkwater enz alsook voor 1 aankoop vau boekwerken 112 Voor kosten van de bad en zwemiurichtingis ƒ 100 minder uitgetrokken als bij de begroo ting voor 1871 Het voorgedragen bedrag strektom te bestrijden i de kosten van onderhoud der inrichting geraamdop ƒ lÜO en te voldoen de bezoldiging van deuDirecteur 100 ƒ 20Ü Hoofdst 7 115 Kosten voor de middelbare scholen De poit vuur en licht in de scholen is met ƒ 160 verhoogd ingezien de ervaring heeft doen zien dat het daarioor bij de vorige begrooting uit getrokken cijler onvoldoende is om in de behoefte te voorzien 116 Kosten voor de lagere aohulen o Jaarwedden Hot geraamd cijfer is 1425 hooger dan dat der vorige liegrootiiig een gevolg dat de meest hulponderwijzers bezitters zijn geworden van don hoofduiulerwijzersrang terwijl vele kweekelingen in eene hoogere klasse overgaan De voorgedragen som strekt tot voldoening van de jaarwedde van 4 hoofdonderwijze s en 1 huofdonderwijzores aj lOüU ƒ 6000 die van een hulpoiidenvyzer belast methet geven van onderwijs in de Franschetaal eo wiskunde 550 die van 2 hnlponderwijzeiessen ieder a 500 1000 die van 10 hulponderwijzers bezitters van den hüofdoiiderwijzerstang il 450 4500 die van 8 hulponderrtij er3 of hulponderwijzer ssen a M 0 3200 de toe age ten beh van kweekelingen 1100 de bezoldiging vau den onderwijzer inhel liaii iteekenen 500 die v an den oiiderw in de gymnastiek 800 die van de onderwijzeressen in de vr handwerken te weten 2 a ƒ 200 IS ƒ 4110 2 il 150 is 300 2 il 75 is 150 840 Ten einde te kunnen voldoen aan het verzoek om verhooging van tractei eut ingediend door de hulponderwijzers die den hüofdonderwijzererang be itlen op welk verzoek nog geene beschikking is genomen wordt beschikbaar gesteld 550 18050 i D post veranderlijke belooning van de onderwijzers is met 25 verhoogd al oo de vioeger voorgedragen som niet meer voldoende is om in de uitgaaf te vucizien c oür Ift onderhoud der scholen en onderwijzerswoningen wordt 2U0 meer voorgedragen als bij de vorige bejirooting Te doene reparatien aan de burgersehnlen voor jongens en meisjes en aan de woningen der daaraan geplaatste hoofdonderwijzers is er de oorzaak van De uit dezen po te doene uitgaven worden gerekend Ie zullen bedragen Voor de burgerschool voor jongen en de woning van den hoofdonderwyzer J 190 Voor de burgerschool voor meisjes en de woning van den hoofdonderwijzer 170 Voor de armenseliool en de woning van den hoofdonderwijzer 2i0 Voor de tussohenschool en de woning van den hootdonderwyzer 200 Voor de jongejufvrouwenschool en do woning van de houfdonderwgzeres 160 Voor de gymuastieksohool op de Spieringstraat 40 Voor aankoop en onderhoud t school meubeleii in voürnoemde scholen 640 Voor toelagen aan de hoofdonderwijzers inr het doen schoonmaken der school localen 8u ƒ 1920 e Voor vuur en licht in de scholen is lOO meer uitgetrokken als bij de vorige begrooting opgrond dat de vroeger daarvoor gestelde som is gebleken niet groot genoeg te zijn f De som ter vergoeding aan het rijk in hetpensioen van onderwijzers voorgedragen is verhoogdmet 222 op grond van het verleend eervol ontslag aan den hoofdonderwijzer der armenschool deheer Uenhl Hoofdst 8 Het eijfsr voorgedragen voor belooning vandoctoren heelmeesters en is met 50 verhoogdmet het doel om daaruit te vergoeden de door dezente doene vui es bij zie en woonachtig in die gedeeltenvan de gemeente iouda welke vroeger tot de opgelieven geiuei uten Broek en Steiii behoorden De kosten der gemeente apotheek zijn met 100 verminderd Voor plaatsingen verzorgingskosten in de gestichten te Omineschans en Veenhuizen is 100 minder iiitijetr jkken als bij de vorige begrooting wordende de daarvoor voorgedragen som voldoendegeacht om in de casu quo te doene uitgaven tevoorzien 126 e som geraamd voor verpleging van arme krank uinigen is even hoog als in het vorige jaar Hel getal verpleegden bedraagt 11 WorJt vervolgd Burgerlijke Stand tluoniNi 27 Si pt Agues oiitliTi C lluii fcliimiis fn J C lie Kruijf UH Ane lUndrikiis uudtm 1 C den Riet en G van Gent lierlua Jacobus Heiuiricua oudera 1 Sluiiuii ea C kettuer laoiia ouders J il Kols cii A Tunes OmiuuhN lis Sept A vim POKKEN EPIDEMIE Vau 23 t t 2 Sept 1871 aangetast 3 Vroegere opgaven 255 Te zamen 258 Van welke er 103 overleden zijn ADVERTENTXËN Voor de velo bewijïen vnn deelneming ondervonden bij de ziekte en het overlijden van mijn geliefden Eclitgenoot betuig ik ook namon s inijne Kindcreii mijn hartelijfcon dank Goiuh Wed R J KOPPENOL 30 Sept 1871 V u Kaa Blauw niet Geel zijn de pakjes der echte gepatenteerde MALZ MOU r BOIlST yONBONS van JOH HOFF te Berlijn die volgens verklaring veler doktoren een uitstekend eenvoudig en doeltreffend middel zijn tegen Hoest Heeschheid enz In eene kop heete melk thee of koffie 4 a 5 Bonbons gebruikt bespeurt men reeds onmiddellijk dier slijm oplossende werking en is men spoedig geheel en al van de verkoudheid bevrijd 30 Ct hel Blauwe l ak je 30 Ct JOHANN HOFF scii entranl Dépót Bloemraarkt bjj de Stilsteeg te yl i teri i mede echt te verkrijgen te Gumla bij J C v n VREUMINUEN en de Wed A C SOHuiJTK V te Woenlm bij HKNlll J v n dkn BEIW