Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1871

V Geregtelijke Veroordeeling De heer Dut ziju de rarajizahgo middelen waarvau J L er M 4N t en SARDFH NN zich bedienen om niy en hun vroeger patroon in Nederland concurrentie te maken en den loef af te steken Veel beter zoude het hun staan als zij zich jegens mij die vroeger hun leverancier van zout was dankbaar betoonden ook daarvoor dat ik aan hunne tegenwoordige spitsbroeders zoo vele artikelen geleverd heb in wier NAMAKING voor de geheele bende altjjd nog een broodje te vinden is De ondergeteekende verklaart dat de Heer II Sardemann m jnen naam onder z jne advertentiëu gemisbruikt heeft s II a g e J V 8 n R o g g e n Droogist Ik ondergeteekende verklaar bjj deze aan den heer H Sardemann nimmer eenig regt te hebben gegeven gebruik van MIJNEN NAAM IN COURANTEN te maken Alkmaar W J Bakker Apotheker Mijn UNIVERSEEL ZUIVERÏNGS ZOUT is alleen echt in I l pakjes a 60 in 1 2 a 33 en in 1 4 a 18 Cts verkrijgbaar gesteld te Gouda bjj L WELTER Gouwe en L SCHENK Hoogstraat Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK n v oisr 3 Jis nBC Ri T Apoth en Fabrik van Chemisch teehnitche FriFparate P I Hl i hgM MWH Openbare V erkoopin f op IKWDKUIUG 5 K TOHER 1871 des inuliliigs ten 12 ure in het Koffijhuis ue HauMOMh nan de Markt t Gouda van eene kapitale B0UWHANSW0NIN6 met Ui hectaren 22 arcu 80 centiaren Wfilen nOOILAND liggende in het hooge einde der gemeente Langemigeweide Verhunnl aan J BAELDKR de Woning tot 30 April 1875 en de Landerijen tot 15 Isoveraber 1874 voor 120 1 b t J r Óp VRIJDAG 13 OCTOBER 1871 des voorraiddags ten elf ure in de herberg van Ooms te Goitderak van een Huis en Koestal met 1 hectare 91 aren eu 55 centiaren WEIen BOUWLAND liggende in den po ier Kattendjjk te Oouderak Verhuurd het huis en Koestal tot 1 Mei 1872 en het Land tot 1 November 1871 voor y 160 iu het jaar Op MAANDAG 23 OCTOBER 1871 des voorraiddags ten elf ure in het logement De Z lm aan de Markt te Gouda van Een aangenaam gelegen HUIS verdere betimmering en ERF met een grooten TUIN daarachter aan den Fluweelen Singel te Gouda wyk R N 329 groot 5 aren 23 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1872 Een KOETSHUIS STAL en ERF en een stuk GROND daarnevens aan de Spier ngstraat te Gouda wijk F N S groot 2 art u 38 centiaren Terstond te aanvaarden Een HUIS en ERF als voren Wijk F N 86 Een WERKPLAATS en ERF aan df Raam te Gouda wök O N 82 En een HUIS en ERF in het Melkertsteegje te Gouda wflk K N 185 En op DINGSDAG 24 OCTOBER 1871 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van Mejufvrouw de Weduwe van STEEL aan de Oosthaven wgkB N 80 te Gojula van eenen netten IlSTBOEIDEIL en verdere ligchamelüke ro erende Goederen Nadere inlichtingen zijn te bekomeu ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOG LEEVER te Gouda Hét mJRGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in den loop der maand October aanstaande aanbesteden de levering en uitdeeling van p m 150 000 stuks GOEDE BAGGERTÜRF voor den aanstaanden winter De uitdeehng daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere condition liggen tot 5 October e k da elyks in de armVamer ter lezing Het Burgerlek Armbestuur Du ÖWRMARIÜ Dfc W POST DROST A ROMEIJN AANBIEDING De DIRECTEUR eener gevestigde en Koninklijk güfdgekcurde Maatschappij van Levensver ckering wenst ht eenc overeenkomst aan te gaan met een actief persoon van goeden huizo te Gouda woonachtig Zij die ilaaitiie genegen zijn en vermeenen de iiüodigt geM luLtlieid te hebben woiden verzocht mIi iiaii te meldenbi den Hoekhandi liiur A Brinkmak te Gouda onder de letters V N N STEENKOLEN Ruhr Kagcbelkolea per mud f 1 Ruhr Haardkolen per mud f 1 40 Ruhr Schaalkolen per 1000 kilo 21 Engelsclie Kagchelkolen per mud ƒ 1 35 Engelsche Haardkolen per mud 1 50 Eugelsche Schaalkolen per 1000 kilo f 22 Steenkolen Aanstbkers per pak ƒ 30 Contant met 2 i cents korting per mud b j Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Publieke VerUoopiiijy OP 3 MAANDEN CREDIET op MAANDAG den 2 OCTOBER 1871 des namiddags ten 2 ure en volgende dagen ten overstaan van dea Notarii A N MOLENAAR ten hulie van M VERMAAT m het logement Ut Paauw op de Markt te Gouda van een GROOTE PARTIJ ajaars eu Wliiterstoffen zoo als Laken Buckskings Satin de Laine Tncots Fautaisiestoffen Esquimo Duffel Ratine Castor Baai Bever benevens een groot assortiment gemaakte Heeren Winterjassen afgepaste Pantalons Waterproef majitelstof wit i Eugelsch Leder voor Ambachtslieden geborduurd Neteldoek Damast Japoustoö eii Gras I linnen Diemet Servetgoed Madapolam fijne Shirting zwarte Dubée Paramat Merinos stukken Linnen geele witte en gekleurde Katoenen Amersfoort Keper Boezeroengoed Tafelkleeden gemaakte Heeren Kleedingstukken en een BUITENGEWOON MOOIJE SORTERING ANDERE MANUFACTUREN GO u 70 Ciulden huur Op een dorp bij Gouda vraagt men tegen November ofecder EEN FLINKE MEID van de Pr Godsdienst en voorzien van goede getuigen Adres franco ouder letter P aan den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Gouda Druk vao Briiikmau De ondergeteekende maakt hierdoor bekend dat hg in staat is gesteld tot het zuiveren van alle INSECTEN of WA NDGEDIEETEN hoe diep die ook verscholen zjjn terwjjl geheimhouding verzekerd wordt het middel ia ook b j hem verkrijgbaar tegen ƒ 1 deflesch met gebruiksaanwijzing Nog ia bjj hem voorhanden een middel tot ZUIVERING van BEDDEN met toebehooren enz enz Prys per flesch ƒ 1 per halve flesch 50 cente Brieven franco K VAN RHUN Gouda Kuipersteeg Mr Schilder ül RhlD VOLGENS HET aloude en oorspronkelijke recept Zg zijn eo onfcilbnnr geneeamiddel voor GAL SL1 IM MAAG ONGESTELD HEDEN cii Slechte SI IJSVERTEERING Zg verilerlteii liet gestel verwekken EETLUST zuiveren bet BLOED verdrgven HOOFDPIJN en HUID UITSLAGEN om verder uit ts weiden is onuoodig daar dezelvo bekend zyn alleen waarschuwe raen ieder om ds ECHTE te koopen Doosje 1 50 halve doosjes f 0 76 en kwarldoosjes 0 37V Verkrijgbaar tc Gouda J C Zeldcrljk jlinhem G J de Wnal Aarlantlt een i de Jong Delft 11 ralmen s üravenhttge J V Koggen leiden T van Dor Rotterdam S G Wulff C J W tinahilU VlrecU T V v d Bargb j A Wtia Ieder wordt gewaarschuwd voord vele nnmnuksels het getal moet op de doosjes ge schreven zijn en de letters Q C S iu het lak gC drukt Het merk als bereid zijuile volgens het aloude oorsproukelijke voorschrift VVaarSChllWing Men wachlezich wel vele andere soorten die oiiiler den cifileii naam verkocht orden zij gn by nicmmid undera Ie ïerkrijjjpn dun bg bovenslaanile Dépölhouders m Ken leilcr wordt gcnimrschuwd de UrbanUS Pillen bg memnnd tc Guuia te halen als bg den Heer J ZKLDKNKIJIC op d Markt Bilm ii iirlaliiti 1 3 1 vMn tuts Bijl lil Jt a HéHtüB ie V krt k W lite a iw ilsBif kt KM t iisa Uijif m macÜ niku iwliin k k wtfiW ii i itie mt pmitiéu i t lei ami t wU d MtiMB k Mhi r Wmt ImtiiiliJ lJSi i BfT ji féii ltV5 x it E K I Ie tf li l Eta Briijii iii i j j l i lilffl m tv h i iQ a w men Iw w 1 0 11 Kt l iél iU h j j ilii i ï Kroliiiju Il rui tol B ijiij 1 1 I tilt BtSIt 1 tli fa M l w i l p i se Wins l t iij I i