Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1871

t 0 ém seling 1871 VVoeiisüas 4 Oclober N 1110 tot on eu troos bii da w eT e k er e opvatting negt dat eenige uladen en daaronder zelfs die welke gewoonlijk hunne berichten aan een zeer streng onderzoek onderwerpen zich daaraan schuldig luaakten Wij deelden ui nede dat Thiers ook voor het geval het tractaat niet tot stand kwam de ontruiming der zes deiiartement wilde bespoedigen door de betaling van het vierde halve milliard dat eerst t Mei 1372 vervalt Deze voorstelling is niet juist doch tot verontschuldiging der velen die deze opvatting verspreidden kan dienen dat het tractaat tot dusverre geheim gehouden werd iets waarover zoowel Duitsche ais Fransche dagbladen zich ernstig beklaagden Tot opheldering van het misverstand diene het volgende opstel van Ie Temps Eenige dagbladen en daaronder zelfs die welke gewoonlijk hunne berichten aan een zeer streng onderzoek oudervverpen beschouwen de financieele onderhandelingen die de regeering ongeveer tegelijkertijd aangeknoopt heeft en die betretfende de ont verpcou ventie met Duitschland als twee geheel van elkander afgescheiden zaken en gelooven dat de financieele operatic de ontruiming der zes departe nenten ten gevolge moet hebben door de vervroegde betaling van het vierde halve milliard ook dan wanneer de oi twerp overeenkomst niet tot stand kwam Het tegeudecl is waar De regeling van de qusestie der wissels maakte een deel uit van het ontwerp traetaat looals het den avond vóór de behandeling in de publieke zitting der nationale vi rgadcring door de Duitsche en Fransche gevolmachtigden voorloopigaaiigeiiomen was V ij brengen tot nadere opheldering een gedeelte van de redevoering van Thiers onder de oogen onzer lezers waarin dit punt in het licht grsti ld is Wij moesten eerst in Mei het vierile halve milliard betalen maar om de zes departementen te doen ontruimen zouden wij terstond moeten betalen wat wij eerst in Mei sohuhlig waren een gevaarlijke en roekelooze w sseloperatie zou moeten plaats hebben die bovendien door erkende deskundigen hoogst ouvor zichtig genoemd werd Hit ivihleu wij met en daar l ruisen hi t recht heefi om een waarborg te eischen in ruil voor dien welke in de liezetting der zes departenii nten gelegen is zoo hebben wij ons verbonden om binnen eenige dagen de haudteekeningen te bezorgen van groote hu zen van zulke huizi n wier krediet boven alle verdenkjig ligt voor het geheele bedrag di t wij in Mei 1S72 moeten betalen Dus wij vervroegen de eigenlijke betaling niet om dit te doen ik herhaal het zouden wij ie moeilijkste en onvoorzichtigste opcratién lu leteii ondernemen ij hebben sleehts wa irborgen gegeven Men ziet uit deze breede verklaring dat de ii aiicieele onderhainlelingen slechts een a iiihangsnl ziju smhet tractaat eu da irni de staan of vallen Het s ni tde iiestie om ten gevolge eeiier vervroegde betalingde Z S departementen t bevrijden het is er sleelitsom te doen waarborgen te geven die wanneer hettraotaat M stand komt rrnis n verstrekt zoudenworden in plaats van de bezetting van grondgebied De departementen de l nbe de la Cote d Or duJura de la Hante Saune et du Doubs zullen dus iet ontruimd worden t iizij de ontwerpoonveutiegeteekend wordt Laat ons dan ten minste opmerken dat de ijver waarmede de minister van finiincien deuitvoering dezer financieele bepaling bevorrlert eenbewijs is dat hij met vertrouwen den dehiutievenu tsliii tegemoet ziet Onder leze omstandigheden is het voora wenscheHik voor Frai krijk dat het tractaat tot st nd koine en dus de laatste berichten uit l arijs weldra zulUm bijken jnist te zijn Door deze ophclder ng wordt 1 ook eenigszins duidelijk waai om men van D itsche ijde zoo lankmoedig aan het tractaat vasthoudt Dnitsehhind toch vermeerdert zijne waarborgen eerder dan dat ze f verminderen behoeft zieh dus geenc opollerin te g troosten en heeft daarenboven hot voor ie l van HO mm uit Kraukrijk terug te kunnen trekken Ten slotte blijkt nog dat de regeling van de w lernjd clien invoer n de nieuwe Dmtscho riiksprovineie waarover 1e onderhan lelmnen uitslui d ehenen te loopeii niet de hoofd aak is en to l t ei ilijke tniet ial nirt i i het minste verband laat lief eard e pniit i de ww A van b lUe ii t voorrecht heeft den te leveren is door m e sten volgens welke in twee iustantiën ver lordeeling wegens laster 1 ld of doen vertalen er lolt nu met die fraaije u van Nederland t Is onderstaande verklaring 1 nscheii leermeester met i üBAN te Amsterdam de riimccören wnder dat SAEDEMANN zich be e maken en den loef af i vroeger hun leverancier Dugenwoordiffe spitsbroe eheele bendfe altfld nog uaam onder zijne adver lioggen Droogist lai n nimmer eenig regt te t maken kker Apotheker iiakjea ii 60 in 1 2 a 33 5ouwe en L SCHENK fh technitche Pneparaten adt maakt hierdoor bekend gesteld tot het zuiveren N f WANDGBDIEBTEN verscholen zjjn t rwjjl ge üed wordt het middel is IjgWar tegen ƒ 1 de flesch voorhanden een middel tot rJJpDEN met toebehooren p r flesch 1 per halve 1 rit ken franco K VAN RHUN ee Mr Schilder m i jiih immfi tOLGENS HET rrtjronkelljke recept lijaot geneegmiddel oor GAL C N G E S T E L l H E D E K l VIEERUÏG Zü veriterken het Li lpST zui eren hel BLOED IllJf en HUID UITSLAGEN i idm is onuoodig daar deseUo wtiirichuwe men ieder om de 1 hilve doosjes f 0 75 en ruiocijes 0 37 Vj irkrijgbaar J C Zciderijk h1 I leiilen 1 van Dorp lung lUitlerdam S O Wullf I C J W üuabillé 1 iggt i I Ulreeit T P v d Btrgh I Ie er ordt gewaarschuwd voor d l t g tal moet op de doosjes ge Iifteia G C S iu het Uk ger als bereid zijnde olgens het aU I ij e vLrschrift vV Vpt Mrn wachie zich wel toor dii I oiiiler den elfilen n ver ijl bij i iemand anders Ie vervcni iinde Dépóthondcru r ordl gewaarschuwd de Ur l ij tiemiind e Gouda te halen lt ZtLDENHMK op d Markt GOUDSCHE COURANT Nieuws eii Adverlenliélad voor Gouda en Omsütkeii lersJuc idUu uiio ie de h idi g Ie ler e kerk en den ilaat de regeering ruimschoots partij had getrokken van de mnclit haar toevertrouwd door een uitgebreider en populairder kiezersvolk Op een Donderdag gehouden vergadering van werkstakers te Newoaslle ia bij geheime stemming met nagenoeg eenparige stemmen besloten gebruik te maken van de door het Shelfieldscli parlementslid Mundella gedaan aanbod om een verzoening tusschen patroons en werklieifen te bewerken en hem volinaclit te geven met de fabrikanten te onderhandelen op de volgende voorwaarden Wanneer de fabrikanten den werktijd willen vcrnüuderen met de drie uur waarover thans nog terschil bestaat dan zuilen de werklieden genoegen nemen met een evenredige vermindering van loon Mochten beide partijen het over die evenredige vermindering niet eens kunnen worden dan zal dat punt bij ivege van arbitrage worden uitgemaakt Het Zaterdag door ons opgenomen telegram van Kentera agentschap inhoudende dat de werklieden aan de patroons een sclieidsrechterlijke beslissing zouden hebben voorgesteld was lu3 zeer onvolledig en in zoo ver volkomen onjuist dat de werkstakers geen letter vau hun oorspronkelijke eisch negen werkuren per dag hebben laten varen maar daarop onverzettelijk staan blijven De koning van Heieren heeft zijn gezanten aan de buitenlandsche hoven leruggeroepen en op wachtgeld gesteld De legaties te lirussel Parijs Londen Darmstadt en Cnrlsruhe zijn dus opgeheven Zij hadden geen reden vsn bestaan meer nu de bondsconstitutie aan den keizer alleen het recht toekent Dnitschlaud bij vreemde mogendheden té vertegenwoordigen De handhaving dier bijzondei e gezantschappen door eenige 1 kleine Duitsuhe st ten is een ondu g en een d e liefhebberij Docr het eerst vnn allen van datreoDt afstand te doen voldoet de junge koning aan een weiisch van het Duitsche volk Volgens de A o Zeit zal de Duitsche rijksdag tegen 10 October worden bijeengeroepen De antipauselijke beweging neeiut ook in Oostenrijk toe Naar htt voorbeeld der Mimchena irs wordt er tegenwoordig te Weenen een petitie getcekend aan Jen gemeenteraad om de Christus kerk die eigendom ler burgerlijke gemeente ia aan de Oud Katholieken in gebruik te geven De pauselijke nuntius te Constantinopel Msgr Eranchi heeft niets gewonnsn bij den dood van Ali pncha Hij is van Charjrbdis op Öcjlla vervallen De nieuwe grootvizier heeft met een enkel woord de pnestie van de tnsschenkomst van het hof te Küiue in de zaken der Tnrksche christenen doorgehakt Mahmondpacha door den gezant des pausen over den stand der zaak ondervraagd heeft hem geBiitwourd dut hij die beloften gedaan gehad niet meer aanwezig was Dien ten gevolge pakt Msgr Kranehi zijn koffers Ten afscheid heeft de l orte hem een nota medegegeven die geen twijfel overlaat omtrent de gezindheid des sultans Jetrouw aan de vorige verdraagzaamheid en onpartijdigheid jegens de eliristenseeten des Turksohen rijks verklaart de vizier dat hij het recht der kerkgenootschappen zal handhaven om hun eigen zaken te regelen lu Brazilië is eindelijk de wet op de afschaffing der slavernij door de kamer aangenomen en is nu bij den senaat in discussie Die zoolang gewenschte hervorming zal dus waarschijnlijk eerlang haar beslag krijgen BUITENLAND BiiUciilaiiiIscli Overzicht Wij kunnen nog niet de definitieve sluiting van het traotaat trsschen Frankrijk en Duitschland berichten De Dultsche regeering verwerpt de in het oorsiironkeüjke ttactaat aangebrachte wijzigingen geheel en er zal een nieuwe groudelag voor de onderhandelingen gezocht moeten worden Anders zal de ontruiming van zes nndere departementen vooreerst i iet geschieden Wij hebben ons vroeger vergist toen wt berichtten dat Thiers op andere wijze door betaling van een deel der oorlogsschatting tot hetzelfde doel trachtte te geraken Men zie de rectificatie van onze vroegere bewering la er onder Frankrijk De permanente commissie uit do nationale vergadering heeft onder voor itting van den minister van binnenl zaken een vprgn lering gehouden Er viel weinig van belang voor trouwens de heer Tliiers do ziel van t gouvenieuieut wixs afwezig Ue minister Lambrecht verklaarde dat liij omtrent de onderhandelingen over t Duitsche tnictaat niets bepanlda kou mededeelen en tevens dat de geruchten omtrent Bonapartistiache intriges overdreven waren sehoou hij erkende dat de partijgangers des gevallen keizirs ijverig in de weer zijn Donderdag weder vergadering Tlii irs schijnt het te druk te hebben urn Versailles gedurende het reces te verlaten De Parijzer ÏVbijd en de VVeener l resae maken gelijktijdig een ov rzieht publiek van de uépêchecirculaire die het Oostenrijksch llongaarsch gouvernement gericht heeft min zijn vertegenwoordigers in het buitenland na de samenkomsten te Gastein eu Salzburg Daaruit blijkt dat al zijn er geen protocollen tnsschfii de beide regiv riiigcu gewisseld de Weener en Brrlijner kabinetten toch hun denkbeelden hebben laten gaan over drie veraeliillende punten waarover men het eens geworden is de betrekkingen met het buitenland de woelingen der nltramontanen en die der revolutionairen Omtrent het eerste punt is lienloten dat men met nllc besi hikbare niiddelen den vrede zou liandliaven desnoods door een voorafgaand overleg wat de gebeurtenisfim en quiesiii ii beireft die zich mochten opdoen tevens zorg dragende zich niet te mengen in eens anders zaken lien waarschnwing overigens in de meest welwillende woorden aan hel adres van Frankrijk bestemd om de gevoelens van wraak en weilervergelding die dat l iiid bezie en te beteugelen duidt genoeg aan in welken gee t de beide rijkskanseliers dut eerste deel liiiiiiier taak lieblien geregeld Wat de ultrainoiita iii clie en revoiiiliun nri woelingen betreft die tegelijk worden belianileld zij zullen ernstig bestreden worden Maar niet door politie toezicht en rechterlijk gezag de beide gouvernementen hebben vertrouwen op de kraeiit vaii liet onderwijs en der beschaving Door deze tivee te begunstigen en door de leiding op zich te nemen van de denkbeelden waarvan de moderne i i latsehappij doortrokken is hoiien zij de idei u meester te blijven welke het op den ondergang van den staat toeleggen Van andere zijde uit Frankfort wordt deze dépêche als verdicht aangezien P R A N K R IJ K Een bericht uit Parijs spreekt ile meest geruststellende verwachtingen uit over het bekende ti actaat tussclien Duitachland en Frankrijk en neldt dat men ieder oogeiibUk de definitieve onderteekening veiwach ten kan Waaraan d e irnnstige wending toegeschreven moet worden vermeldt de berichtgever met alleen voegt hij er bij dat de heer von Arnim wel niet weder imnr Versailles gekomen is doeli dal de onderhandelingen te l arijs tusschen hem en den heer de UéiiuiMit voorigezel zijn IVn opzichte van dit veelbesproken tract at moeten wii iTiie inisvatling hersle len w uiraaii wij on iii een vni iir nummer I linldig maakten Xiet weinig draagt In Engeland wordt de parlementaire vacantie ais naar gewoonte gebruikt tot het afsteken van allerlei êpeeches Het ia de tijd van overleg tusschen de vertegenwoordigers en hun kiezers de regeeringsleden en de natie De heer Disraili heeft een lofrede gehouden op de koningin en haar verdedigd tegen de verwijtingen waaraan zij in den laat ten tijd heeft blootgestaaii Hij prees haar goede hoedanigheden nis eonstitutioiieele vorstin ilailstone ouilirliield zijn lersche hoorders over iiieiiue maatregelen die hij tot hunne bevrediging denkt voor te stellen lie minister van binnenl zaken Uruce gaf voor zijn kiezers te Glasgow een direkt antwoord iip het verwijt i aii de regeering dat de algeloopen zitting des parli iiiciits zoo iinvrnelitbnar geweest is Hij telde nl e groote hervormingen op in de laaNte drie jaren door het liberale niiiiiterie tot land geliraelit en beuivrde dal al a 11 niets ged ian dan de regeling aii de