Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1871

partijen om di be rtling van het Fransehe gebied iiiveel mogelijk te beperken vocir elk duel soliede g eiiilii i enie in i Is ile bij de vredesvoonvciarduii v ist i hielde guiir iiitie vervangen nllen De partijen lilijien dus in diveifde verhouding tüt elkander stimn als het gevid un zijn wanneer de vi i ilesM n aarilen niet gewij igd erden liet ia d i u iiin nut niei r dan b llijk dat w inneer Duitiehbind Vdurdeelen vuur ijne rijksprüuiicie verlangt Frankrijk reciproc teit eischt Kn nu iimgeii de Diiitsehe bluleii egm ii dat die wcnseh v iii Frankrijk weinig DVereeiistemt niet de hnoijdravende en synipathetj che redevoeringen welke in de niitioiiale vei gailenng uiigesproken werden toen van den afstand van den Kl as en Loibaringen ipriike uns zij isogen eehler daarbij met vergeti n dat feitelijk de nieUHe provincie Dnitsch geworden is en de Fransche kooplieden en industrieelen even goeu ir de waarheid vau ten Hnitschen stelregel overtuigd zijn lit Geachdjten hurl die GnMhlichkett auf Volgens tolegraphi ch bericht uit l arijs is de nieuwe stedelijke leening meer dan der tienmaal volteekeiid Het bericht voegt er bij dat het s Midicaat der fl 7f i de change alleen voor eeu milliard inschreef BINNENLAND Gouda S Octobeb Wij deelden reeds vroeger uiedc d t de uit lag der stemming bij de Hervormde gemeente alhier ten gunste van den kerker iad afliep Thans kunnen ij nog mededeelen dat 645 leden zich voor de bestaande orde omtrent het benoeiren van diakenen ouderlingen en predikanten verklaarden terwijl 203 stemmen zijn uitgebracht voor een kiescoUegie 02 leden zyu buiten stemming gebleven Er zal naar men ons mededeelt eerstdaags door de commissie van toezicht over de muziek dor dd schutterij en over de inu iekschoül alhier eene nominatie voor de betrekking vin kapelmeester worden opgemaakt Er ijn 13 sollicitanten diegenen hunner die in aanmerking kunnen komen uilen door een deskundige worden gei vaininei nl teruijl de Heeren C C Knaap en mr 1 J Siii l bij dat examen als beoordeelaars zullen fungeercii Te Bodegraven is in den ouderdom van 75 jaren overleden de heer J van Dam se lert tal van jaren burgemeester aldaar De openbare verhuring van de rietlanden gelegen onder Capelle a d IJsel Niruwi rkerk a d IJsel Zevenhuizen Kralingen en Hillegersberg in den droog te maken Prins Alexmderpokler h id 11 Donderdag te Hillegersberg plaats in tien pererelen die te amen opbrachten de som van ƒ liiO Naar nie i verneemt wordt de gcheele polder noi ditjiinr droog gewacht Vooi zoo ver de gronden reeds hi eii zijn heeft men over hunnen aard over t algemeen met te klagen Terwijl in vele oorden des laiiiK thans h irddraverijen ringrijdenjen snelzeilerijen en eer in zivaiig zijn had in het dorp Beikenwoiide uiilniigs een wedstrijd plaats waarvan men weinig anteei di iiten ziet namelijk m het kaatsen of balslaan De btu oners der onder genoemde gemeente behoorende buurt chap Ae bterbroek beproefden hunne krachten tegen die der dorpsbewoners De beide partijen elk i man terk kampten van s namiddags circa 2 uren tut de schemering inviel waarna de strijd met 1 punt incrder ten voordeele der eer tgenoemden eindigde De prijs bci tond in de ge nmenlijke inleggelden Pe raad der gemeente Schoonhoven heeft besloten in het openbaar te verhuren de gemeente gronden bekend onder de namen van I aiige n Droge iraeht en Singel Htt klassikaal bebtuur v u Meppel heeft dm kerkcraad dier gemeente in ile beiioi iiiing van dr A Oort te Sohoonlioven tot predikant ild iar waartegen door kerkvoogden en notabelen protest was ingezonden in het gelijk gesteld Zondag 15 October zal in de vuormiddaggods dienstoeff ning bij de lierv gem te Oiidewater de bevestiging phials hebben van den beruepeu predikant J van Heer Ie en uel ioor ileii consulent den heer II liax te Waarder Des iiaiiinldii s il de heer van ll erdc zijn iiilre nde liiindiii Door het departeimut ibiasiieelit ili i iii iatschappij tot iiil van t alüMiKeii is een Vcdksbibliotteek opgerielit 1 1 il tldliii Vn 1 L luid Ie N tms 1 i UrouwerN t n 1 ilie gelukkig oiidi 1 lie zeld a unliedeii lieliooit Hij li id ei 11 ekeren liensehop laiidboiuier in de Vlist bij leli ontboden om over do aflossing eeiirr soliuld te spreken die liij eenzijdige onderliandsehe sehulilbekeiiteiiis door dien lersoon ten behoeve an een derde w is aangegaan Benschop looeheuile de schuld wiuirop de heer V hem du i huldbekenieuis voorlas hiermcilc met tevreden ver oeht üensehop om het stuk zelf eins in handen te mogen hebben De notaris geheel ter goeder truuw zijnde gaf hem t stuk over doch de man vond gelegenheid t in zijii mouw tl steken waarna hij ontkende dat de notaris t hem gegeven had Deie wilde het hem weder afnemen waardoor een worsteling ontstond die wellicht t ii naderle van den heer N wareafgcloopen zoo niet de luiisgeiiooten het geraas hadden Teriiomen en waren to gesneld Door de hulp van buren werd Benschop gedwongen het stuk af te geven wanr Ki gou hem foct= erbaal v erd opgei De notaris heeft slechts een onbeteekeiiend letsel aan de hand gekregee lUo i t is te hopen dat de brutale onverlaat de welverdiende straf met zal ontgaan Door eene commissie van 10 personen zal uitvoering gegeven worden aan een plan om op den 11 October a s op welken dag de Sohoonhovensche paardeninarkt invalt eene harddraverij te doen pla its hebbeu met boerenpanrden en paarden van zessen klaar Voor de boerenpaarden die des voormiddags zullen draven al de prijs zijn een fraai compleet tilbury tuig gemonteerd met compositie en de premie een baleinen zweep gemonteerd met zilver Des namiddags voor de paarden is tot prijs gesteld een fraai massiefzilvcren gedreven kolliekan met dito zilveren komfoor en tot premie een marineren pendule met bronzen groep en coupe s De Commissie die zelfs eene belangrijke som heeft bijeengebracht wordt door tliuke bijgedragen Tan bel ngstelleiide ingezetenen gesteund terwijl de Gemeeuteraad daaraan 5U heeft toegevoegd In de algemeene vergadering der maatschappij vau landbouw die te Hoorn gehouden wordt is besloten het ten vorigcn jare genomen besiuit te haudhaven oin de tentoonstelling in 1872 bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan der maatschappij te s Gravenbage te houden Gelijk men weet weiden van wege Amsterdam pogingen aangewend om die tentoonstelling in het l aleis voor Volksvlijt aldaar te houden Op gedane uitnoodiging tot het bijeenbrengeu van een waarborgfonds was reeds voor ruim ƒ ïOOUÜ iügeschreveu In de alge ene vergadjiing der HolUndsche maatschappij v m landbouw te Ilourii gehouden deelde de voorzitter mede dat de heerjh m l II Gevers Deynoot die van de oprichting der maatschappij at steeds de zoo moeielijke betrekking van secretaris der maatschappij had vervuld wegens voortdurende ongesteldheid had verzocht voor die betrekking met meer is aanmerking te komen Veel zeide de voorzitter is de lloU maatschappij van landbouw aan hem verplicht en het is daarom dat het hoofdbestuur een voorstel doet dat zoo het vertrouwt door al de afdeelirigen zal worden toegejuicht Om eenigszins hulde Ie brengen aan hem die zooveel voor de maatschappij veil had stelt het hoofdbestuur nl voor jh m D K Gevers Deynoot bij besluit der algemeene vergadering te benoemen tot eerelid van het hoofdbestuur der maatschappij IJy aecl amatie werd door de vergadering dienovereenkomsiig besloten Tot eerelid der maatschappij werd benoemd l K H prins Alexander der Nederlanden Aaneen antwoord op de prijsvraag omlrent bewerking en bereiding van vlas werd de gouden medaille toegekend l y de opening van het bij het antwoord gevoegde naambriefje bleek de schrijver te zijn de heer Keureuaar te Delft Tot voorzitter werd geko en m plaats van den heer Messchert van Vollenhoven die op 31 i 1871 moet aftreden prof A H van der Boon Mesch j te Leiden Tot leden o voor Zuidholland de heer J F Bredius van Dordrecht b voor NoordhoUaud de heer II Cromraelin te Haarlem c in plaats vau den beer Gevers Deynoot de heer L van Es Jz te Melissnnt Voorts werd benoemd tot secre tarispenningmeester welke beide betrekkingen overeenkomstig een vooraf door de vergadering genomen besluit voortaan zijn vcreeiiigd de heer P F L De l ermaneiite commissie tot de algemeene zaken van het Ned Israel kerkgenootschap heeft zu h dezer dagen bij adres gewend tot de tweede kamer der fitatengeneraal om een verduidelijking te verkrijgen van art 11 van het ontwerp van wet op de besmettelijke ziekten bij welk artikel verboden schijnt het vervoer van lijken buiten de burgerlijke gemeente ingeval van heersclieiide epidemien I De permanente commissie wijst er op dat vele Israil geineeiitcn haar begr mfnlaataeu hebben in andere burgerlijke gemejiiten en d it il oo dngelijk Virbod groot ongelegenheid zou te weeg brengen ouwel voor de kerkelijke als voor de burgerlijke gemeente Juk de hoofdcommissie voor de aki n van hetl ort Israel kerkgenootschap iu Nederland h tH aande tweede kamer der sttiten genuroal een auns tedier ake ingezonden W v J Door 1 E K wordt in het Alg Volksbl v Ned het volgende gcscheven Dat onderwijs deugdelijk en ontwikkelend volks onderwijs inderdaad een levensvraag is voor den arbeider wordt gelukkig hoe langs vm meer erkend en begint ook door de wcrkl eden zelveii gaande weg meer ingezien te worden Het nageslacht zal daardoor in staat wordeu gesteld om meer en beter voort te brengen en dus ook beter te leven In do laiit sie jaren is er vooral in ons land onnoemclijlc vect gedaan om het openbaar lager oude wijs te verbeteren en u ttebreidon Het getal scholen IS aanmerkelijk vermeerderd en de loealiteiten verueterd het onderwijzend personeel uitgebreid en het onderwijs zelfs degelijker en practischer ingericht Hier en daar vormen zich afdeelingen van het sohoolverboud tot bestryding van het schoolverzuim en verneemt men zelfs stemmen om het onderwijs zoo mogelijk kosteloos voor alle kinderen verplichtend te siellen bij Ie wet Zoodat men thans vrij algemeen in de waan verkeert dat alleen onwil of nalatigheid der ouders oorzaak is wanneer hunne kinderen geen onderwijs genieten Oppervlakkig oordeelendo zoude een ieder die meening deelen doch bij nader onderzoek ontdekt men dat vooral te Amsterdam die toestand niet zoo gunstig te noemen is althans de ondervinding omtrent dit punt door steller dezes opgedaan heeft op hem een ongunstigen indruk gemaakt Vroeger te Botterdam wonende waar zijne kinderen zonder eenige moeite geplaatst werden op de openbare tusschenschool moest hij zich ruim twee jaren geleden voor beroeps bezigheden naar Amsterdam verplaatsen Sedert dien tijd doet hij alle moeit om zijne kinderen het noodige schoolondorwijs t doen genieten doch alles vruchteloos Oe openbare Tnssohenschool is de eenige inrichting voor onderwijs waarvan hij als ambachtsman die kosten kan bestryden en d uir ontvangt hij steed op zijn verzoek om plaatsing zijner kinderen ten antwoord er 13 geen plaats Den 4 September was de inschiHjviug voor leerlingen voor de openbare Tiissej nschool weder opengesteld en de ondergeteekende haastte zich van die gelegenheid gebruik te maken Hij kon zijne kinderen wel doen inschrijven doch aan plaatsing was vooreerst wel niet te denken misschien zou daartoe eerst over een jaar geit geilheid bestaan Als men nu in aanmerking neemt dat de oudste der hier bedoelde kinderen reeds 10 en de daarop volgend S jaren telt dan stelt ra ii onwillekeurig de vraag wat moet er van die kinderen worden de beste tijd van leeren gaat nutteloos voorbij en welhaast is de tijd daar dat zij het ecu of ander vak moeten kiezen Van hoeveel invloed zal het gemis van onderwijs dan ijn in hun volgend leven Aan wien zullen zij hunne achterlijke positie in de maatschappy dan moeten wyten Aan hunne ouders voorzeker niet want die hebben geene moeite ontzien ZIJ hebben zelfs de hulp ingeroepen v in het bestuur des kerkgenootschaps waartoe hunne kinderen behooren de doopsgezinde gemeen e Doch t schijnt dat die heeren hunne roeping slecht begrypen Als gij op de openbare Tusschenschool uwe kindere niet geplaatst kunt krygen zeiden zij vervoeg u dan aan de stads armenschool Onze roeping is t niet a behulpzaam te zijn in t verkrijgen van onderwijs voor uwe kinderen Daarmede maakten die heeren zich van de zaak af ofschoon zij zeer wel wist m dat er geene termen bestaan om bedoelde ivinderen op de stads armenschool geplaatst te krijgen want dan moet men zoowat tot het peil van den arbeidenden stand behooren Vele lezers zullen het niet kunnen gelooven dat in een stad als Amsterdam zoo menig vader buiten de mogelijkheid is zijne kinderen op de school te doen daarom heeft schrijver de es gemeend do aandacht van het publiek op deze zaak te moeten vestigen t punt in quEstie is de moeite wel waard om eens ernstig besproken te worden Men bedenke toch dat de toekomst van zooveleu welke bestemd zijn deel uit te maken van de kern der maatschappij voor een groot deel afhankelijk is van het onderwijs hetwelk zij in hnnne jeugd genieten en dat het de plicht der regeering is alle oorzaken en hinderpalen waardoor n deel van het opkomend geslacht belet wordt an t lager onderwijs gebruik te maken uit den weg te ruimen Omtrent den stand van veld en andere gewassen schrijft men het volgende In het Westland is na eene overvloedige teelt van aardappelen gebleken dat de ver eiidiiigen niet meer