Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1871

die nituelireidlieid mochlru erlangen nl eertijd lict geval was Met Engeland kon geen gcschiktcn koup ook we tns verschil in de prij en gemaakt worden Züodat dit rijk zich elders van aardajpelun voorzag bovendien begint Engeland zich meer op de teelt v in dat product toe te leggen Tengevolge daarvan werden du meeste aardappelen op de binnenlandsche markten aiingevoenl waardoor gerekend helgeen van dat product van zoo verschillende zijden kwam afzetten bijna eene overvoerde markt ontstond liet kon niet anders of de prijzen moesten dnaidoor laag worden j zij werden dan ook zelfs zoo laag als van de vroege aardappelen bijna nooit waS gehoord hetgeen wol den werkenden st uid zeer te stade kwam doch in aanmerking genomen de hooge huurprijzen die voor de bouwlanden worden bedongen den tuinder ileurstlling e ne rii ige ek lip rr k ule Men is daarmede tot de ervaring gekomen dat de teelt van sommige gewassen gelijk vroeger niet meer uitsluitend aan Holland toebehoort Heeft Engeland behoefte aan a irdappelen het voorziet zich daarvan reeds vroegtijdig bij den Kranschen nabuur of uit lager aan Frankrijk grenzende rijken Frankrijk daarentegen zendt in het prille voorjaar bloemkool als er hier of elders ann dal gewas niet kan godfcht worden En slaagt de druiventeelt hier of elders niet naar wensch dan is het Frankrijk geworden dat met schoone rijpe druiven inde vraag kan voorzien Gelijk door de alles overheersohende macht van den stoom de afstanden zijn vernietigd is het denkbeeld van monopolie tot een hersenschim gedaald Het is echter buiten twijfel dat in October de rijpe druiven vau den zooge iaamden kouden grond zullen verzonden worden De maand Augustus en een groot deel van September strekten ten waarborg tot het welslagen van deze en andere fijne vruchten Voorts zijn de akkers nog met bieten bezet die later voor de tabriekeii van beetwortelsuiker bestemd zijn en gewoonlijk als de laatste vrucht van het veld kunnen aangemerkt worden Koloniën OOST INDIÊ In het N Ba llaiidbl leest men lleeds sedert jaren is gewezen op de gebreken van Batavia a s havenpluats die wil deze stad met andere conoiirreeren noodzakelijk verholpen moeten worden Hit tijdverlies dat men hier bij het lossen en laden ondervindt en het gemia aan middelen om repamtiep aan sohepuu te verrichten die aan particulieren behoorni zijn van dien aard dat de toekomst van Batavia afhangt van het wegnemen van de7 e gebreken Men verzekert dat Z K H prins Hendrik der Nederlanden die ook de oprichting der stoomvaartmaatschappy zoozeer bevorderd heeft op een en ander den tegenwoordigen minister van koloniën opmerkzaam heeft gemaakt dat dientengevolge htt Indisch bestuur de l mg besproken hnvenzaak weder lieeft ter hand genomen eii dat zij thans in behandeling is bij een commissie van deskundigen uit ei door de kamera van koophandel en nijverheid alhier benoemd Eere zy prins Hendrik die weder in deze de slapenden uit hunne rustige rust wakkerjgcschud heeft In het mailover icht van de Jaralode leest men Naar beweerd wordt is door het depaitcnient van binnenlaiidsch bestuur een circulaire aan de residenten uitgevaardigd betrekking hebbende op voorbereidende maatregelen tot reorganisati an het belastingstelsel welke reeds met 1 lanuari 1872 in werking zouden treden Het eerst zou in aanmerking komen een belasting op de oiigebüuwde eigendonimeii Op kosten der regecring is een begin gemaaktmet het uitgeven van de Friend va den Javaanachen Landman een verzameling van vlugschriftenover den landbouw in het Javaansch bestemd omonder het volk verspreid te wonbii Bij gouveruements besluit van 4 Augustus jl is aan de kamers van koophandel en nijverheid enverdere adressanten door de regeering mededeelinggedaan dat hunne voorstellen en verzoeken betrekkelijk de ontheffing van de Weeskamer van de curateleover failliete boedels voor geen inwilliging vatbaarzijn doeh dat aan de regeering in Nederland vooretellen gedaan zullen worden om de rechtspraak over misdrijven door vreemde Oosterlingen bij gelegenheid van faillissement begaan over te brengen bij de raden van Justitie Gedurende de maand Juni 1871 is aan inkomende en uitgaande rechten op Java en Madura met inbegrip van ƒ 7345 8t aan consunitierechten op tabak ontvangen een som van 6 l 34 37 Hiervimis terugbetaald ƒ 12 1 43 08 zoodat de werkelijke ontvangst heeft bedragen ƒ 44 i 880 66 na aftrek van ƒ 48 610 73 voor fictieve rechten op uitgevoerde gouvernemenlsproducten Jedurende di o vorige ma mdcn bedroeg die ontvangst ƒ l 3 ti03 4 tezamen 2 710 484 05 Gedurende het jaar 1S71 is ontvangen meer dan gedurende het jaar 18 9 ƒ 4 11 847 41 II II II 1870 379 4 7l20 Gedurende de maand Mei 1871 is aan iiikominde en uitgaande rechten op de bezittingen buiten Java en Madura met inbegrip van i i25 30 aan consumtierechten op tabak ontvangen een som van ƒ 7flfi 2 30 Gedurende du vier eerste maanden ƒ 29ü t 46 Te zamen 376 567 76 Hiervan is terugbetaald 14 727 57 zoodat de werkelijke ontvangst heeft bedragen ƒ 361 840 19 Gedurende de 5 eerste maanden van 1871 is ontvangen meer dan gedurende het tijdvak in 1869 y 96 974 24 1870 51 971 58 Om de wanorde ii de boekhouding der vendu te Samarang goed te maken is men daar tegenwoor ip uidi mii Zeer SirCiig met hot weigeren van crediet maar spreekt ook achterstallige koopers aan waaronder somtijds die wel betaald hebben doch die als zij l hineezen of inlanders zyn zich laten intimideeren en nog eens betalen Laatste Berichten Londen 2 Oct De Italiaanache bark laret e heeft bij Grimsby soliipbreuk geleden De kapitein en vijf andereu zijn gered Negen personen z jn verdronken In alle katholieke kerken te Londen zijn gisteren gebeden ten Hemel gezonden opdat de Italianen Kome spoedig mogen verlaten NeWCastlO 2 Oct De fahriekanten zullen heden aan den heer Mundella bnu antwoord docji tuekomen op diens voorstellen tot bemiddeling tussclicii hen en ile grèvisten Cork 2 Oct iisteren had hier een botsing plaats tusschen een patrouille polilie agenten en eeiiige als lu iiians verdachte personen Er werden revolverschoten gewisseld Een agent werd gewond drie personen zijn gearresteerd Aan de lerscho kust zijn door den jongsten storm talrijke schepen gestrand Kopenhagen 2 Oet De rijksdag is heden zonder troonrede geopend De beide kamers hebben dezelfde presidenten als ten vorigcn jare gekozen Newcastle 2 Oct I e patroms hebben geweigerd toe te stemmen in het verlangen van het werkvolk om niet langer dan 9 uren duags te arbeiden Patroons en arbeiders zullen zich waarschijnlijk in eene meeting vereenigeu Stockholm 2 Oct De eerste kamer heeft het regeeriiigsvoorstel betreffende de dienstpliehtigheid met algemeeiie steininen aangenomen De discussie over de verdere hiertoe beliooreiide voorstellen wordt voortgezet Gemengde IBerichteii va J i e t Men schrijft uit VVisch Gelderland aan het A7e vanden Dag Worden er op hoogere burgerscholen jonge dames oegelateii en hoort men hierover door preutsclie Heeren en Dames ach I en wee I roepen in deze gi meento worden er gevopden die van oordeel zijn dat de vrouw zelfs behoort zitting te nemen in de Kaadznieu der gemeente Het volgende strekke tof bewijs Bij le laatste stemming voor 3 leden van den Genieeiitera id achtte één kiezer de 3 oudste dochters der aftredende leden even waardig Is hunne papa s om in den E A Raad zitting te nemen Die keuze echter van den emuncipatie lieveuden kiezer werd een groote teleurstelling voor een der leden Tvve Heeren toch waren met meerderheid herkozen terwijl de derde juist het aantal stemmen verkreeg om herkozen te zijn doordien het stembiljet versierd met de namen der dames bij de opening der bus van onwaarde werd verklaard Gedeputeerden dachten er echter anders over en verklaarden het biljet in quaestie wel degelijk geldig waardoor ons lid tot nog toe geen zitting in den Itaad heeft kunnen nemen Men heeft zich tot hooger macht gewend eu ziet nieuwsgierig naar de beslissing dezer zaak uit Den 12 sept hield de buurt in de Vleesohstraat te Tiel genaamd Het hof van de klomp haar jaarlijksche vergadering Het ia m schien van minder algemeene bekendheid en daarom achien wij het niet overbodig te vermelden dat deze buurt op uitiioodiging van de lootinee teiB jaarlyks bij elkander komt Er worden al dan zaken aanga mde de buurt besproken en behandeld In een reglement is behalve andere zjiken een bepaling opgenomen dat op eene vastgestelde boete ieder buur verplicht is bij begriifenissen zelf mede te giian en geen lriiger mag st jllen Jaarlijks ontvangst deze buurt van du commande rie der Duitsche orde oen uitkeeriim en dez e gelden gevoegd bij de verbeurde boeten worden verteerd Een zilveren klomp een tinnen kan een staf eenlioorn en ecnige oud documenten worden steeds door de twee aftredende aan de nieuw opvolgende lootnioesters overgegeven A Tiehche Ct Als een bydrage over t dure vlecsch en hoe men in dezen tijd eenvoudig veedieven kan vangen schrijft men uit Grouingen het volgeudo Veldwachter Franso wordt bij den burgemeester geroepen die hem bericht dat er in den vorigen nacht uit een weide bij t dorp een schaap is gestolen hij krijgt de order nief c kcnit lue iiet zonder aien keel terug hoor Franso gaat op surveillance doorkruist alle wegen en stegen en komt tegen den avoud een hem bekenden arbeider tegeu die naar huis gaat De man scheen zoo wat te kauwen of te knabbelen Halt zegt Franso wat kauw je daar allons den mond open I Nu steekt hij den arbeider den vinger in den mond voelt zoo wat tusschen de tanden en haalt einilelijk een vezeltje vleesch voor deu dag Je bent mijn arrestant brult de veldwachter jij hebt het schaap van uittreksel van de Memorie van toelichting op den staat vai begrooting der Ink en Uitg vau de Gem Ou da voor de dienst van 1872 Vervolfc en slot Hoofdst 8 He voor bijdrage in de uitdeeling van spijzeniiiiii behoff tigen voorgedragen som is even groot alsdie der begrooting voor 1871 Voor dit bedrag worden 120 soepkaarten oangekocht die door tusbchenkomst v in het burgerlijk armbestuur aan behoeftigehuisgezinnen worden uitgereikt Omtrent de voorgedragen snbsidiën wordt opgemerkt dat die aan de beide gasthuizen uilgetrokken onder letter a is verhoogd met 313 terwijl die aan het bestedeliiighuis voor kinderen letter i eu aan het Wees en Eleraocseuiershuis letterc tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar isuitgetrokken Het subsidie aan het bu gerlijk armbestuur letter o is verhoogd met ƒ 695 en die vau liet Israëlitisch armbestuur leitiT h vtraiinderd met 119 Hoofdst 9 129 en 130 Voor renten van bijzondere geldleeniugen is ƒ 2005 m Voor aflossing van dezelv ƒ 37000 meer uitgetrokken als bij de vorige begrooting lot toelichting daarvan dient dat de op laatstgenoemde begroutiiig voorkomende posten van 495 voor renten en van ƒ 13000 voor aflossing zijn vervallen doordien op 31 December aanstaande moeten worden voldaan le ilau nog onafgeloste obligatien der leeniiig pr mitief groot geweest 480ü0 De op dize begrooting uitgetrokken sommen van ƒ 25ÜÜ voor renten en vun 50 000 voor aflossing moeten strekken om te voldoen het kapitaal en de rente verschuldigd an de Nederlandsche Bank voor de door haar verstrekte 50 000 op beleeniug van de aan de gemeente Gouda toebehooreude kapitalen nationale werkelijke schuld De post voor pensioenen lyfreriten en wachtgelden is verhoogd met ƒ 214 in verband methet voorstel om C Prins gaard r aiin en ophaa der van de zoogenaamde H a tr chtsohe brug uit hoofdevan een gebrek ann het gezicht waardoor hij nietmeer in staat is die betrekking langer naar behooreii te vervullen te p usioneeren mot 240 sjaars terwijl vervallen is het pensioen van ƒ 26 tengevolge van het overlijden van M Donk Voor gratificaüin 18 405 meer uitgetrokken Is vroeger in verband met het voorstel om a S cominlesen bij de plaatselijke belastingen die met den 31 December 1871 door opheffing van d gemaalbelasting zulle i worden ontslagen een gratificatie toe te leggen boven de bczold ging van brugwachter wanneer zij daartoe worden aangesteld en waardoor hun inkomen zou bepaald blijven op het tegenwoordig bedrag van 365 elke gratifiuatii n zouden bedragen 157 105 en 53 te zamcn 815 b 1 commies voor wienvoorloopig geene betrekking open is eene grati6catie te ver leenen van 240 535