Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1871

uii Hclk l uln ordt iitgrtrokk 1 0 dooi liel Mi iUiii villi dl r tl M dl Hid vin btiil ni J JlHi rtiirvoiir ilitii lil dl p iiiL klimt dl nililii ilii iiiii hiri Ji n t duililir tuifi iki iid ti ii bidni i Tim ƒ 51 150 lUijft ii i Iloofdst 10 112 IV poit ko li n Milliiidc op hot voimi vuil pidiii 1 11 IS nut J 80 tn 14 i di nkostiii van achtskundiff ondir mk mrt ƒ at vuniiiidiid UI dl nnenini d t de voorge Jin ou sommi 11 voldomde ulltii ijii oiu dt daiiop te dodit uit nui te Ixftrijilin lU lilt nlhier uitgctiükkui cijfir isteui vn ti po st jiide hp 1 dtel d r i icinti iii de onderhoudskosten van den weg loopemli v lu de huil i iii uudi r kraluij jiu tot ii iii Gouda 115 Vooi uitketnui iiau litt rijk van hit aandeel in de kwade po t u 13 200 mtir u tïi trokki n lu verband nut di verlioOpiii van het f italüpientüii op de iijks dinite bclii tmgon 150 Het Hoofdat 11 151 De voor onvoor inie uitgaven MiorgediaginBom 18 met 785 verhoogd SCHOTJ VsT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op art 1 der Vcrordeuiiig op het zuiver houden van Wateringen Slooten en andere Wntoien die aan by oudere personen toebehooren liiengen ter kennis vin de eigenaren dir looti 11 langs de beide ijdeu dir Boelikadi m de daaraiii grenzuide ijsioottn dat op Zitnrdi den 7 Octo ber 1871 over die watirtn al orden gedreven een SCHOUW tm iindc te onderzoeken of e lx lioorhjk gc mverd rijn van dnjvend vuil en andere storten ilie di door t ooniing van hit itir kunnen belemmireu of stank of sehidelijke intdinipirgen veroorzaken en viilke uivering door entm ko4i van ge egde eigen ven behoort te gesihiiden Gouda den 2 Oetober 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOO IEEVll K F0imnjN VNBfclll tN IJ tNlXIOBN 1 = O L I T I E Aan het Burpau van Politie 7i n inlichtingen te bekomen omtient een gouden potloodpen die in deze gemeente gevonden is Burgerlijke Stand GmoniN 2s bcjit Aric imJtrsn Oiiwtmil iii Kruijt 20 Jan oudirs A vun dtr ï nn € n 11 Inii en Alcxniiil r M 1111 luaiiiu s xliclml 1 ut rs V Al H numont Pil A ï n der Hljl JO liii liin in 1 elui iii di r t li ruiJ tn C KpuQii Aitmni o id rs J 111 Stivel Ml l dtli Oo Ma i uudirfaj Uut ni OvmimiN 2S s t J dt Mul lininvr v 11 H Bc1 tr 47 J ï l Zclteiirlji h 14 111 AANBIEDING De D1R1X IEUK ooiier gov stiirili m Koninklijk gücilgi ki unie Mautsoh x ipv viui lAveusverzekering vveu eht eene overeenkomst aan te gaan niet een actief persoon van goeden huizo te Gouda vsoouacbtig Zi die daaitoe genegen 7ijn eu verraeenen de noodige gesehiKthenl te hebben worden verzocht zich mu te iniliieiibi di n IJoekhandelaar A liiiiNKMAN te loiuld onder de h ttt i s N N De lessen m de N itiiunM li hm li ippen v orden M iiuid ii avond 0111 A lil 1 l i vooili iifct lu hit J Il nu dl 1 Iliioniii liiii i isihool tr a is K MAUh mmmmmmm Openbare Verkooping van omioi iu m k goedeukx ten oveistaan van den to Jkijt rcsideirenden Notaris bCHAGEN VAN LEEUWKN in het Vonduhuis der Notarissen aan de Vooistuiat te Ihijt W01 N sDAG 11 en 18 OCTOBER 1871 voorni ll j uur uilen worden geveild eu afgeslagen Nob 1 17 Twee BüUWMANSWONINGEN e a en LANDERIJEN in den polder bloemendaai aan ile i viei d Gouwe gemeente Waddm meen en cenige perceelen LOS LAN ü lu den polder Stein gemeente Gouda No 18 De heerlijkheden NIEüVVVEEN on UITEIÏBUURT m het kanton Woubrugge arrondissement Leiden VRIJDAG 13 en 20 OCTOBER 1871 voormiddaga 11 j uur zullen worden geveild tn afgeslagen Nüs 19 32 2 perceelen LOS LAND in den Tedingerhroekpolder gemeente Stompwijk en eeue BOU WMANb WONING Minu s weve c a en LANDERIJEN in den polder Nootdorp gemeente Nootdorji btoinpwijk en ZotUimeer en ZATERDAG 14 en 21 OCTOBER 1871 voormiddags 10 uur zullen worden geveild en afgeslagen Nos 33 58 Eene aanzienlijke hoegrootheid LOS LAND in den polder Nootdorp gemeeute J ootdorp waaronder partyen die door hare ligging zeer geschikt zyn tot het stichten eener Boerdcry Alles breeder bij biljetten en gedrukte notitien onisehuneu Al liet Laad is uit de huur te weten het Bouwland met het outblooten van de Sclioot en het Weiland met kerstmis 1871 en de Woningen met 1 Mei 1872 De percee en zyi dagelijks te bezichtigen en te ainv aardig by de betaling der kooppenningen op 20 December 1871 De notitm waarin afdrukken der extracten van kadastrali jilans zijn op framo aanvraag te verkiijgen tegen betaling van 30 cents ton K mtou van den Notaris SCHAliEN VAN LEEUWEN te Ddft WORDT GEVRAAGD EEN Kück OU baiikelbiikkersbedleiHle en ELN JONGEN Adres letter A bij den Uitgever dtzpr Courant Aan of in de nabijheid der Markt alhier WORDT GEVRAAGD te Huur of te Koop een IIEERENHUIS Opgave van prys eu guotte worden verzocht onder letter A A by de Boekhandelaars G B van GOOR ZONEN alhier Openbare Verkoopingf ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST vau MEUBELEN enz benevens AFBRAAK Loiaal Nieuvvstceg E 17 te Gouda op DiN j DAG 10 OCTOBER 1871 desmorgons ten O ure Daags ie voien te nu vaa 12 en van J 1 uu II Ai 4MII l c Hodei daiiisclie GREDIETVEREENIGING lUiT OM EULI G CIIKIUKÏ Kantoor TOERIJSTDIN II N 37 Geeft geldelijke vooischotteu eu neemt fcdden in bewaring a deposito tegen vergoedinjvan rente r e Hirutie I DE REGT L DROOGLEEVER FORTUYN oorioopi bei ient Sociëteit 7o s gë oi ge EERSTE VOORSfELLING van t a onna ment door het Tooneelgezelschap vaneleAmst Schouwburg onder directie van den IleerTJASINK op DONDERDAG den 12 OCTOBilR 1871 des avonds ten 7 uur J P van der VI IST Prof Pergfrcr d Alion Ilaar Exlract Dit bovengenoemde Extract geheel beruatende op de kennis der wetenschap en geregtvaardigil door de vele gunstig geslaagde proeven is een m iidel om de haren en hel hoofd Ie versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflfusde haren zich eder krachtig vaslzelien en levens het hoofd verfrischt en verhelderd het oudt u voorbijgegaaii m aUei i nieiiii geicorden het verouderde eu niinmer voldoende slrlsel om elk haaruuddel met vel of olie te verraeiigcn is ten eenenraale onhoudbaar geworden en diiuend en by tienduizenden malen gebleken dat zulk een velinengset slechts alleen kan dienen om de haren te parfuroeeren doch o erig ns de liareii vuil en week maakt beuevens het hoofd acht eu vitbiar voor ongemakken en krachteloosheid voor den gruei vin het ha ir Welnu alles overtuigt u dit gij Prof Pergrer d Alion s HaarKitrncl moet gebruiken hetwelk u 40 cents per flacon verkrij biat is gesteld bij Mej de Wed BObMAN Gouda T A G VAN DETH L H KELLER ioifvdam F A BONORIE Het losgaan van de tanden en liet ontstaan van tandsteen Aan den WelEd Z Gel Heer Dr POPP Het ANATHERTN MONDWATER my door een goeden vnend aanbevolen en dat ik van ü heb doen komen is gebruikt door my en mijne echtgenoote door haar omdat hare tanden losgingen en tandsteenvorraing zich openbaarde door my omdat ik dikwyls aan tandvleeschbloeding leed en een sterke tabakslucht uit mynon mond mijne omgeving hinderde Uw Water heelt ich doen kennen als het beate niuldd in iille vier opgenoemde gevallen en ik kan met nalaten U voor de uitvinding vau dit middel dank te betuigen en den vvensch to uiten dat het algemeeu bekend worde opdat zoo menige lyder hulp erlange maar vooral opdat gy het verdiende loon voor uwe bemoeijingen nioogt verwerven WlL t Giaaf TATTENBACH Te leikrijgen te Goiiiln bij 1 Schenk winkelier op de llougstriiit ijk A 12 te Hjlierdam bij V E v m Sinten Külll ipotli en A Si Injipereijn C h iiiiwe pol eli iiiwinkcl te sllige bij L F C hii ibihi apoth Ie Le deti bij L Noordijk Ie Ulieohl bij 1 IiiiiL V u 1 tliijikiiaii JSSStó r iiJi DiG fcpfF Ml pa Irt H I Mik fexi i in m k M i tl iifinii M Vjood mm iiM M 11 idjM nuowijlKf teij llat tol bin nr ill erü i wtefllni lim iit rnVllHoifa 11 h ivrfwwi tall i tiftrj Fm Jff Sfill lf n ti i il lliT i ITO tl mi TOO f f f kW IH JV iJ Suf 011llf J 7 Hu tl Uu it lil JS IK in j hl 1 1 ii lr yk kt Hl