Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1871

1871 Vrijdag C October N 1111 GOUDSCHE COURA Meaws en Advcrlcnlifblad voiir fiouda en Ömslreken Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VllIJDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prija per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaat t van 1 5 regels a 50 Centen iedere regt meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plnivtsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bekendmaking nURGE MEESTEK en WETHOUDERS van Gouda gezien art 54 en l i i der wet van den 29 Junij I FjI Staatsblad No 85 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de lla ul dier Gemeente heeft benoemd tivee vaste Commissien belust met d9 voorbereiding van hetgeen wanrover hij heeft ie besluiten Dat tot Leden van de eerste dier Coraniissic n wier werkkring is het bijstaan van üurgeineester en Wethouders in het toezien op het beheer en het onderhoud van en de or voor alle plaatselijke werken en ei inil inmeii der Jemeente behalve liiir einee iter en N i thunders van welke de eerste ia Voorzitter zijn beuouiid de Ileeren G l RIN CK en D W WESTERBAAN en dat tot Ledeii der tweede Comuiissie belast met het ontworpen van en het herzien der plttiitselijke Verordeningen tegen vipr overtreding straf ia bedreigd waarvuu het Vuiir itterschap door den Burgemeester wordt bekleed zijn benoemd de Ileeren W 3 FORTl IJN DROO JLEEVER J REUÏTINGER Ma P P V KIST en Ma J H VAN JENNEP Gouda den 3 October 1871 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DltOOOI EKVKll FoBTUUN ReMÏ 1 ü BUITENLAND ItiiUciilamlscli Ovcrziclil Nauivelijks heeft de telegraaf het beriohl cbiacht van de verwerping van het voorstel Mundella door de patroouk Ie Neweixstle of men liourt van nieuwe jrèces en wel under de uiei BeninakcrB en sclinjimerkers te Sheffield en onder de linnenwevers te Bolton Men hoort weder van l eniaiisehe Hoelingcn in Ierland Keu der vurigste wensehen vun de l nrij elie bevolking om namelijk ontslagei te worden van den staat van beleg sciujnt maar niet door de rcgeering vervuld te worden W el heelt men be loten wat minder streng te werk gaan eu i lfs zijn de eummiss inssen van poht e allen bij den prefeet Valentin ontboden die hun ver oolit heeft dat voortdurend arresteereu van veril iclite conimnnarils te staken maar verder g i it men nii t In Duitschlanil denkt de regcering over een uniform muntstelsel met decimale iiidcoling Wen zegt dat de Rijkskanselarij en het Pruisische miiiist rie van financiën siinien een ontwerp hebben opgisteld waiu in de mark tot ninntoenheid wordt a ingeiiomi n fl mark = liO cents = 1 francs a 10 s lbergro hchen = 1 Bhilling s=3 a Oostenr llorijn Nog is in de pers een onderwerp van meer of minder liefi ge artikelen het voornemen Lil men aan de rcjuriiig tdisehrijft om hi t biir eilijk liiiuelijk trekken De conservatieve Kreui Zeitung zegt het verplichte burgerlijk huwelijk to verkiezen boven het facullutiece doch van andere zijde wordt beweerd dat er alleen sprake is van een burgerlijk noodhuwelijk hetgeen gswis velen zal tel urstellen Een stormachtige zitting ziet men in den Beiersohen landdag te gemoet De liberale partij zal dadelijk de regeenng iiiterpelleeren over de kerkelijke quitstie c u zooals het tclogiaiu zegt den toestand op te klaren De Jiiijib Jtj zegt dat de afgevaardigde KoU het voorstel heeft gedaan om den koning per adres een wetsontwerp te vragen waiirliij ile selieii ing tiissehen kerk en staat wurdt uiigesprokeii In Oublenrijk ziel ilohenwart u g vreiiiig vrnolit vnn i cumpromu Neder Oosteiiiijk Stu rinarkcii ariiitliié en Silezié protesteeren togen zijn plannen l ohemen Moravié Dalraatie en Koven Üostenrijk ijn op de hand der regeenng Ualieie Triest en Iftrië hebben adressen van vertrouweii aangeuomeu nianr met zekere restrii ties en op sommige voorwaardin Bukovvina Tyrol Vorarlsberg hebben tegenover een adres van vertrouwen der meerderheid nog een adres van wantrouwen der minderheid verzondeu Salzburg blijft geheel neutraal Dit over icht is weinig bemoedigend voor het ministerie zijn ofKcieuse organen dringen dan ook op een verzoenende gezindheid aan en stemmen hun toon wat lager dan vroeger Tuee ministerieele crisissen zijn nog te vermelden Te Sioekhohn heeft het kabinet zijn ontslag ingediend negens de verwerping der voorgestelde legeror 4 u iwitie De koning heelt het reeds aangenomen eu houdt zich bezig met de samenstelling van een U euw raiiii terie dat de verdediging des lands kon waarborgen met minder lasten op de ingezetenen Te Madrid gaat het ministerie Zorilla heen omdat met lli i legen U i stenimeu een ander dan de minihteriecle caudidaat tot voorzitter der Cortes is henoenid ENGELAND in een vorig nummer maakten wij melding van een voorstel van het parlementslid Mundelhi in zake de groote werkstaking Nader blijkt dienaangaande het volgende Het voorstel is dat de werkdag gelijk door de werklieden werd verlangd zal worden gesteld op 9 uren zoodat derhalve de werklieden in ie geheele week drie uren minder zullen arbeiden d in door de piiroons was voorgesteld De werklieden zullen om dit te verkrijgen drie uren loon minder ontvangen dan vroeger Dit voorstel is gelijk wij mededeelden goeilgekenrd door de werklui Da nrop vervoegde Mundella Vrijdag zich tot de patroons vertegenwoordigd door sir William Armstrong Deze hebbon einiige uren over het vooistel beraadslaagd maar zijn geëindigd met het nemen van een besluit te verdagen op groTid dat de vergadering niet wa belegd met het doel om dit voorstel te overwegen Daartoe zou Z iterdng eeiie nieuwe vergadering worde belegd waaromtrent wij vernamen d it het voorstel der werklieden verworpen is Het schijnt met moeilijk te zijn tlians hel eens te worden en loeli is er A V moeilijkheid dat de jiilrooii door het voorslel van Mundella aan te nen eii lil den grond der zaak zonden toestaan at van den aanvang af door de werk ieden werd begeerd lil een werkdag van uren Hit eeiu e verschil 18 dat de werklieden voor dize l uren werk aanvankelijk 10 uren loon eischten met andere woorden aanvankelijk niet wilden toestemmen in eene evenredige vermimLring van het dagloon terwijl zij thans drie uren loon s weeks l iten vallen eu das voor 6 X 9 54 uren arbeid iitW il X O 80 uren loon maar 67 uren loon wenscli ii te ontvangen Nu dit voorstel virworpen is al het odium der weigering komen op de patioons geli ik vroeger het odium rustte op de werklui Ininn rs deze verlangden twie zakm een h i l iinOn e lo m Voor 10 uiui In vt 11 r e i f t v d i s h hadden zij de open are uieuumo op hu iie ijde net tweede gedeelte vond men tamelijk onbillijk Ihana echter boden de patroons aan drie werkuren s iveeks te laten vallen terwijl voor de overblijvende uren het vroegere loon zou worden betaald i e werklie den komcu daarop van hun kant met het oorst 1 ouydrie uren minder loon te ontvaugin mits zij dan ook in deze drie nreii met zullen behoeven te arbeiden Ongetwijfeld zullen ij tli ins in Je en e s h door de openbare meening geheel worden ondersteund Immers van het begin der bewesfiiig af was l et publiek het tameiyk wel eens dat 9 werkuren daags meer dan genoeg was men vond het echter onbillijk dat voor deze 9 werkuren een loon van 10 uren werd geeischt Dit laatste vervalt nu door het gedeeltelijk toegeven der patroons en het voor lel van Blijven dus de patnunis tluins n i ii iiii iii t den schijn te lieliln n van lieu i ei i ii seh lor werklieden gele i je te i r ia uaii zii i ii zi stellig de openbare m uiiig tLi eii aSii iii bli i en t i i sl itte moeten dus Lou naaricli nlijk de wirkiiii het pleit winnen D U I T S Ü II L A 2i D De hoogleeraar Dolliiiger is r ar de Auj d Pont eit bericht op de o eiibare verna r riiiiieii vnu i et congres van oud katholieken te Mirieh ii niet t enwoonlig geweest lleti lfde b a l d t rdc er n en ander mede omtrent he ver eliil mii aewjie i insseen Düllinger en de amlere led mi v iu iet wiine lieucr comité over de opnchtin mi nii uwe gene iiten ittiiig op aan DöUinger drong er in de ge dat men niet op het laatst vii i het programma zou verwerpen wat men in den aainang had vastgesteld namelijk dat inen aan de katholieke kerk i asthield want sprak Döllinger wanneer altaar tegenover oltaar wordt geplaatst pastoor tegenover pastoor gemeente tegenover gemeente ihii kmnt men tot een scheuring Da irom bezweer ik de vergadering o el het voorstel tot opnehting van gemeenten thans nog niet te stemmen maar het voorstel aan het ooniitu terug te zenden ten einde het noginaid te onderzoeken Nadat eenige leden het woord gevoerd haddentegen het gevoelen van Dolliiiger vr leg deze nogmaals het woord en we 9 op de polit eke zijde derqusestie de staat zede hij in et de nienwe gemeenten naast de onde ah knthol eke Ti meenten enderhiilve twee katholieke kerken erkennen wat natuurlijk onzinnig i of de stwit nioi t de nieuwepeinei nten als katholieke kerk erlei n n n de erkenning van de totiinsver b t lamh e 1 Meent giJ diit d t giseh e h i kerk blijven zo m s m ihebben wanneer wy gemoeiiien opricliten jiuia wy