Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1871

I Na 8 Slci worden door den Rijksontvanger nangiftobiljetton afgegeven waarin zonder o gllV dor bostnuddoeloi waarin het bestaat ieder bohiatingpliohtige vermeldt in welke klasse dor wet zijn zuivel iiikomon valt en verder de vragen beantwoordt wier juiste beantwoording voor de toepassing dor wet noodig is De aangiften worden onderzoelit on geclasaifiooord door hot college van zi ltors nut tvii door den minister aan te wijzen rijksnmbteuaur der directe belastingen Het ooilego van zeltors wordt voor deze workzaa iiliedcii in gemeonton van minder dan 20 000 ziolcn mot twoo 1 11 in de andere mot 4 O on 8 leden samengesteld overoenkomstig het bovolkiiigscijlor De comniissio kan wanneer zo aaii di juistheid der aangifte twijfelt don bolastingschiddige tot hot geven van nadere ophelderingen voor zich voopen Zij tracht bij haar verhoor t it eeu bepaling zijner inkomsten te genikou zonder in bijzondorliodoii van ju vemr en o inkomsten e i ii r vn de kennis niet volstrekt wordt vereischt Zij kan van de aaugogoveiie klasse af ijkeii om eene op haar overtuiging gegronde klasse toe te passou eu ambtshalve aanslaan hou die de aangifte vorzuimdeii Het kohier door don ontvanger uit hot door de commissie vastgesteld register op te mnkoii wordt door den prov inspecteur executoir verklaard door den burgemeester afgekondigd en tor visie goloi d Met ieder nieuw kwartaal worden aanvullingsregisters en kohieren op dezelfde wijze opgemaakt voor hen die sedert de vaststelling van her prniiticf kohier belastingplichtig zijn e eworden of de eerste aangiften hebbeu vereuimd De bezwaarschrifteu moeten aan gedeputeerde staten worden ingediend en door hen wordt besluit volgens den regel der wet van 4 AprU 1870 De bezwaarde wordt door de commissie alvorens ze haar advies uitbrengt uitgenoodigd persoonlijk of door een speciaal gemachtigde de juiste ongave van zyn belastbaar inkomen onder eede te bevestigen In afd VII wordt het door valsche onvolledige of onnauwkeurige opgaven bewerken eeuer te lage classeering gestraft met 25 tot 400 het misleiden der commissie en van gcd st aten door vnlsche bescheiden of verklaringen met 100 a 500 de leden der commissiën en de ambtenaren van de administratie der belastingen worden bevoegd verklaard te verbalisooren De Vlllo afd stelt de stukken bij de toepassing dezer wet vereischt vrij van registratie en zegelrecht on bepaalt afschaffing van hot patentrecht en den vleeschaccijus verlangt lift inkomend recht op vleesch tot 1 per 100 kilo voor gezoutcu en 1 25 voor gerookt of gedroogd Eindelyk bepaalt het laatste artikel 43 dat de wet in werking tree lt den eersten Mei 1872 over tot lu t sektendom en dat liet ilan met de hervorming van de 0H le kerk ge lai i is dat bewijst het proleelaiitisiUH k heb de gcselncdonis van alle BCheiirinu eii bcsludei rd ik ken veel kerken ik heU mijn heele levc ii iu de kerkgeseliiediini i doornebraolil en op grond van dc e gcaciuedeiiis moit ik dringend u waarschuwen voo alle wiil tot het cbisinij vuert De Niuatte h achr spreekt echterti gen d t üöllinger ieh om die reilen heeft afgescheiden van hot comité voor het congres Ten bewijze dat Zollinger niet 1 00 sterk is t gen het oprii hten ran iii Uwe gemeeiitüii wijst het blad op het teit dat llnlliiijjer de vorige week de naar Munchen gekoaneii katliulieki geestelijken uit Holland Sile Ui en de Hijnproviiioi bij zioli hoeft genoodigd om over een aantal kerkelijke zaken te spreken Het congres wordt overigens verschillend b oordcua d o X r ity n ommigen zün er zeer mee ingenomen anderen stelliMi zich weinig blijvends er van voor de ireut Zsit maakt de opmerking dat het programma van de oud katholieken daargelaten nog dat het voor een groot gedeelte negatief is de noodige duidelijkheid mist men weet te weinig wat zij eigenlijk willen zij verliezen zich in allerlei abstracte uitdrukkingen als hervorming godsdienst dor humaniteit enz De Nat Z it raadt den oud katholieken aan om spoedig gemeenten op te richten en deii strijd met geduld voort to zetten zooveel beweging zegt het blad hebbeu de Syllabus en het Vnticaaiische eonoilie iu Duitschland toch gemaakt dat nooit de Jezuietisch pauselijke aanspraken zonder tegenstand in het Dnitsche leven overgaan De handelingen van het congreB zoowel van de geheime als op de openbare zittingen zullen worden uitgegeven tegeljjk ia het Duitsch Engelsch en Bussisch De vereeniglng tot ondersteuning van de oudkatholieke beweging door verbreiding van het op het katholiekencongres van 82 tot 24 Se iiaiigci oinen programma heeft zich geconstitnecrd Zij wil haar doel bereiken 1 door de oprichting te bevorderen vsn oudkatliolieke kerkelijke gemeenten ondersteuning van geixoommuiiiceerde geestelijken die in behoetlige omstandigheden verkeeren ten gevolge van hun tegenstand tegen de nieuwe geloofsstellingen van bet Vaticaaiisehe ooncilie 2 door het houden van volksvergttderingon openbare voordrachten brochuren en dagbladen De daartoe benoodigde geldei worden gevonden uit de bijdragen der leden die zich verplichten tot de betaling van een janrlijksche contributie van minstens éen gidden De verecuiging die haar hoofdzetel te Mniiohen heeft wordt vertegenwoordigd door een oonimissie van li leden Als zoodanig constitueert zich het bestaande comité vau de katholieke beweging te Munchen Behalve deze commissie zal nog een uitgebreidere worden benoemd boêtaandc uit de Beiersche afgevaardigden bij het Muiiehener congres Beide commissies komen eens in t jaar te Munchen bijeen om te beraadslagen oTer de aangeiegeisheden der vereeniging De afgezant van den bissohop die kwam protesteeren tegen het gebruiken vaa de Nicalaikork door de oud kathülieken heeft dit gedaun op de gewone luidruchtige wijze met een stem die eenige straten ver klonk ias hij zijn protest op hot kerkplein als een omroeper af Op de dames vergadcriug in de groote zaal van het museum t Munchen zijn de voordrachten gehouden door Mioliolis llyacinthe Reiiikens n Friedrioli er koudon slechts 8UU kaarten worden afgegeven Is de Beiorsehe regeeriug de beweging genegen minder is dit het geval met de Oosteurijksohe Het ministerie dat uit oen komediestnk de woorden liet enhrappcn VVeonen is een Ouitsche ïtad heetl de aiitionfeilbaarheids katliolieken die om eon kerk vroege om godsdienst jofeniiig te houden met ecu ontwijkend antwoord weggezonden De adressanten hebben zich daarop ge oud tol het Protostantsche kerkbestuur dat na eenige 0VTweg ng een zijner kerken heelt algestaan De minister van marine heeft ter konnis van belanghebbenden gebracht dat het volgend jaar zes jongelingen na afgelegd examen als scheepsklerk zullen kunnen wordtn aangesteld De jongelingen die tot dit examen hetwelk in de maand Augustus zal plaats hebben wenschen te worden toegelaten moeten geboren zijn in de jaren 1855 of 1856 Uit Middelburg schrijft men Met genoegen verneemt men dat de deelneming iu hot plan tot oprichting van een dagelijkschen maildienst tusschen Vlissingon en Londeu boven verwachting mag genoemd worden door eene te dier stede bekende familie is alleen voor 50 mille ingeschreven terwijl ook in de naburige zuidelijke provinciën deze zoak krachtige ondersteuning vindt reeds uu sohynt liet bedrag tot nagenoeg 4 ton gouds te zijn gestegen Naar men uit Goe meldt heeft de burgemeester dier gemeente antwoord ontvangen op zijne aanvrage om vernietiging van het besluit van den raad waarbij het werd afgekeurd dat het dagelijksoh bestuur vergunning had verleend om meisjes lot de lessen der hoogere burgerschool toe te laten De minister van binneiilandsche zmtn zou verklaard hebben dat zijns inziens geen grond voor vernietiging van dat besluit bestaat De ouders der meisjes die thans de hoogere burgerschool bezoeken hebben aan den gemeenteraad een adres ingediend houdende verzoek om hunne kinderen of bij wijze van proefjaar den aangevangen cur u9 tot het einde toe te laten volgen of althans voorloopig op de hoogere burgerschool te doen blijven totdat het onderwijs voor meisjes in die gemeente zal zijn geregeld Van de kosthuizen der maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam is in do maand Sept gebruik gemaakt als volgt kosthuis u l ontbijt 143 middaginnnl 2456 avondeten 420 logement 840 personen kosthuis n 2 ontbijt 218 miildagniaal 2709 avondeten 368 en logement 83 i personen Dezo gunstige uitkomsten hebben bij hot bestuur nieuwe plannen van uitbreiding levend gemaakt Sedert oenigo weken hcerscht Ie lla id rwijk oen zeer epidemische bloeddiarrhec dia reeds meer dan BIN NENLAND Gouda 5 Octobeh De eerste voorstolling door het tooneelgczelsohnp onder directie van de hh Albrogt en van Ollefeu in lie zaal Nut en Vermaak op de Oosthavcn te geven zal bestaan in hot tooneel pel Fernando een uionw stuk dat zoor verdienstelijk in onze taid is overgebracht door den hoor Moor l ersmien die de voorstelling in andere plaatsen hcliben bijgewoond verklaren dat zij in langen tijd goon stnk hebben gezien dut zoo fijn geUacht oii gosolireveu is als FcTiiaiide terwijl de wijze waarop t door het bovoiigouocnide gezelschap wi rd uitgevoerd mede zeer verdioüstolijk was Mevr de Vrios vervult op uitnoniomlo wijze de titelrol Wij vertrouwen dat het I publiek hot ohoone genietende overal waar zich de gole iciihoid daartoe opent niet Ziil vorzuimon wairr kunstgoiint te smaken door dit stuk te gaan zion Thans is de inhoud van hot wetsontwerp tot bet hellen oeiier algemoene belasting op de inkomsten lor vervanging vau hel recht van patent en van dju accijns op het geslacht bekend geworden De eerste sfdeeliiig bevat den grondslag der nieuwe belasting do bepaling wat door inkomen en zuiver inkomoii te verstaan is de vrijstoUiug classificatie en b ilrag der belasting Door inkomen word verstimn art 2 al hetgeen in geld in vruchten of door eigen gebruik genoten wordt lo uit onroereude goedereu 2o uit roerende goederen 3o uit arb id beroepen bedrijven handel nijverheid enz 4o uit anibten bediomngeu betrekkiiigtu uvi i dci u pthb Il wat uit anderen hoofde duurzaam of tydeiijk wordt genoten Zuiver inkomen waarnaar de belasting herokond wordtj is al hetgeen op de voorschreven wijze genoten is na aftrek van de kosten eu lasten aan dat genot verbonden vau alle verschuldigde renten u van alle verplichte uitkeeringen Voor vaste goederen die ferpacht of verhuurd zijn wordt de pacht of huursom als inkomen natigemerkt plus de waarde vaa t genoieue In natura of aan andere baten voor woonhuizen in eigen gebruik de huurwaarde over Eijks personeele belasting of voor t geval vrijdom mocht genoten worden de naar het plaat ielijk gebruik geschatte huur voor onverhuurde gronden land en bouwhoeven geldt de gemiddelde inkomst der drie laatste jareu als inkomen Om tot de bepaling van het zuiver inkomeQ te geraken worden ao de inkomsten dezer drie categorieën van bezittingen afgetrokken do noodzakelijke kosten van onderhoud en de gemeentelijke provinciale en rijkslasien op het bezit klevende Alle lukomsten uit roerende goedereo renten van allerlei aard worden doch na aftrek vau kapitaals aflossing onder het inkomen opgenomen tot het bedrag waarop zij zijn genoten iu het jaar voorafgaande aan dat waarin het dienstjaar aanvangt Kigeu gebruik van inboedel wordi niet als iukomeu aangemerkt Het inkomen uit de uitoefening van eenigen tak van landbouw fabrieks ambachts of handelsnyverheid kunst of wetenschap beroep of bedrijf zoomede uit ambten bedieningen eu betrekkingen wordt berekend naar de gemiddel resultaten der drie laatste jaren of bij kortereu duur naar de vermoedelijke winstgevendheid De noodzakelyke kostenvan onderhoud en die tot voorzetting der zaak in haar bestaanden omvang worden daartoe vau de winst afgotrokken Voor uitgaven tot vorming ven eeu re orvefüuds of tot uitbreiding en verbetering der zaak geschiedt geen aftrok Vastojuar maimd ea weekgelden of tractementen aan do waarneming van ambten bedieningen of betrekkingen verbonden wachtgelden peusioenun eu alle düorloopende vasie inkomsten andore dan de evengenoemde worden genomen naar den toestand op l Mei dos dienstjaars Schadeloosstelling of vergoeding voor reis verblijf en bureelkosten of voor onderhoud van dii nstpaarden komt niet in berekening en kortingen voor pensioenfonds worden van hot inkomen afgetrokken Vermeordcring of vermindering van inkomen iu den loop dos jaars is uiet van invloed op het bedrag dor belasting Vfijgcïteld worden a de ingezetenen die geen 5U0 jaarlijksch zuiver inkomen bezitten b vreemdelingen hier te lande als consuls of consulaire agenten toegelateu en geen auder beroep of bedrgf aitoefenende Ue classincatie geschiedt in 21 vaste ktas en als l iüO t O0 2 tiO0 8l 3 8OÜ tOOÜ 1ÜUO 120U 5 1200 lt ÜU O ICü0 2 Ü0 7 220U 3000 8 3000 3800 ƒ HSOÜ 4800 10 480060ÜU nu G8 duizend 12 8 10 duizend 13 ƒ 10 14 duizend 14 14 18 duizend 15 ƒ 18 24 duizend 16 24 30 duizend Ijü 30 40 duizend 18 40 50 duizend 19 5064 duizend 20 64 80 duizend 21 80 100 duizend Voor elie f 20 000 of onderdeel dezer som boven 100 000 ren klasse hooger In iedere klasse strekt het minimum tot grondslag van den aanslag verminderd voor de twee eerste klassen roet ƒ 400 voor de dorde met 800 voor de vierde mot 200 en voor de vijfde met lOö De helatüng over het geheele dienUjaar htdraagt twet ten honderd van het iutoinen dat tot grondtloff der h ng strekt De tweede iifd artt 12 Ifi behelst de bepalingen dat hot dienstjaar loopt van l Mei tot 30 Apiil wie als ingezetenen worden aangemerkt enz Afd lil art 17 bepaalt dat do b jlasting verschuldigd is tor plaatse van hel hoofd of werkelijk verblijf te beoordeelen naar omstandighoden Afd IV VI artt 18 32 regelende aaugiflc claa8i6catic bezwaarachrifleu enz i W if iii die Kil Laatste w Bericbtea J If mKrl US éi imp U i liMpHHiddw WM III Ml tart teimtiififiF ItiliKdigJntiii att Ma A m i uiU w If v jtelmula li k pita irt llllclb litDuS u t iiinil DmJJijluJti jM i I lau tra pau m in f t 0 1 W m t it Hu tuil f r f ten t ainojj rat in 5NiV IlH wi i m i i i i ï lSii j 1 1 Xi PH ê t 7 III II oi l