Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1871

40 slachtofl c ra heeft goi isclit cu lic van ilai tot dag in hevigheid toeneemt üeen wonder dat dit algemeene verslagonheid veroorzaakt eu men van niets anders hoort spreken dan van de vreeselijke ziekte die ecn onderscheid maakt tnsschen oud en jon maar eensklaps aanpakt en uieestul na kort lijden eeu einde raaakt aan liet leven van den patient Ken der genersheeren aldaar had op een enkelen dag ruim 70 patiënten in behan leling De breedc kerkeraad heeft besloten iedoren Woensdagavond om 7 uur ten bidstond te houden j in de vorige week werd de eerste gehouden die buitengewoon druk bezocht was 1 iaconie on burgerlijk armbestuur ondervonden nu reed de treurige gevolgen vau deze ziekte de kas der Hervormde Diaooni e isuitgepp iled akenen hebben da i ook een beroep gedaan op de bekende liefdadiglu id van de leden der kerk De ziekte schijnt van Oosterschen oorsprong te zijn Men ziet dat het zoogenaamde gezonde Harderwijk dat steeds vry bleef vaa epidemieën thans in ruime mate zijn deel krijgt Madrid + Oct De koning hei ft gisteren eene bijeenkomst gehad met de heeren Sagasta en Santa C rui die 2 M den raad hebben gegeven om Espartero met de samenstelling van een nieuw kabinet te belasten De heer Sagasta heeft zich bereid verklaard eene portefeuille aan te nemen Men zegt d t aan Espartero getelegrafeerd is Toen de heer Zurilla heden de kamer vaa afgevaardigden verliet ontving h i van rencbddene groepen bewezen Tan sympathie M drid i Oet Er is nog geen antwoord van Espartero ontvangen Men gelooft dat hij op grond van zijn hoogen ouderdom weigeren zal zich met de vorming van een nieuw kabinet te belasten Eene vercenigiug van progessisten heeft zich heden in massa naar den heer Zorilla begeven om hem hare krachtige onderstounliig ain te bieden De vereoniging he ft voorts door middd van de telegraaf aan hare geestverwanten in de p ovincien gevraagd of ïij zich wi leii aansluiten V ij Ie radicale idecèn der vereeiiigiug t Madrid lieden namiddag had er in het J rado eene manifest itie plaats ten gunste van het aftredend ministerie Weonen 4 Oct De AVac Freie Presu bericht dat de niinislerraad op voorstel van den minister van financiën besloten heeft een som van twaalf millioen ter beschikking te lillen an de C reditAnstalt de Kngelsch tJuBtenrijksehe bank de Boden CreditAi Stalt en de E8Compte nstalt De rtgeering heeft voorts besloten aan de nationale bank vergunning te geven tot meerdere uitjifle van bankWijetten mits daartegenover eene grootsre hoeveelh id edel metaal bij de bank aanwe ig is Brussel 4 Oct De Echo du Parlemmd meldt dat een gedrukt stuk in sommige erkplaatsen alhier is verspreid waarin de arbeiders uitgenoudigd worden om aanstaanden Zondag eene vergadering bij te wonen tot oprichting eencr vereeniging van wederstand en voorzorg Weenen 4 Oct De Nationale bank heeft beslot n zilver ten volle te belernen maar goud slechts tot het vierde deel der waarde Vergadering van dea Gemeenteraad DiuHtlag S Octubcr TfgeDWoorJig Ic hh llciii vourz Viruly Kist I ujIeD Prince Knuienburft Wehtcrbaan huchuer iJrOüglcever vun Gennep en van atiuaten De hh Kïutinger en Mesaemaktr wordi u binnengeleid en leggen in biiniliMi van den voorzitter de voorgesehreveii ceden af daarna gclukgeweuscht ucmen zy zitting De voorzitter dtelt mede dal de hh van Bergen IJzendooru eu Post ürost door ongesteldheid worde verhinderd de vergadering hij te wonen Nog wordt medegedeeld dat de betrekking vaa hoofdcoia mies ter secretarie is opengevallen door het overlijden van den heer K J Koppenol en de betrekking vou ondirwijleres aan do naaischool door het overlgden van mej C J Utgerr de Mol Zijn iugekomcn eene dispositie vBU hh gedep staten houdende goedkeuring van de rekening der dd schutterij over 1870 Notif wordt gelezen liet rap H rt der cominissie die nagczien heeft de geineenterekeliing over lb7 l met advies tot goedkeuring op voorstel van deu heer Prince is besloteu tcr tüud over te gauo tot de bebandeliiig en wordt die daarop goedgekeurd met algeraeeuc steuinieii Vervolgens wurdl gelezeu bet rapport der commissie tothet naxien der rekening vnii de dd hchuttenj Ue coiniiiiflsie geeft den raad tot wering van niihbrmli de nnmen vanallen die vrije monteering verlnngcn publiek te maken indo fioudsrhe Courant ten ciiide ieder in stoat te stellen daartegen te recUnieeren Ter visie Uo commissie tot het nozien der staten van begrontingover 1872 voor de iiiklelliiigon van weldadigheid brengt rap wrt uit en adviseert lot goedkeuring Ter isie lok wordt gelezen het rapport dnr corami io over de algeiuoenc btgrouliiig waarin btdcukingcu gemaakt orden tfgon de verhoogde cijfers tegen den grondslag van dennooldelijkcH omslag doch adviseeren gunstig op de vcrhoogiugvan du trakteiueiitou der sluiskaechteu do verhooging van 60 aau do wijkmeeste op diu der hulpuudcrwijzeramrt hoofduiiderwijzersrang der agenten vau politie en uuehtwakers maar afnijzeud up du verhooging der huofJoudcr wijzerstrakteuieuten Ter visie Voor do I ibry ia mei begeleidend schrijven van ilen uitgever Gualtherua Kolff ingekomen da atlas van Nccrlaud Indie Een brief van dankbetuiging zal afgazouden worden en de atlas geplaatst in de boekerij De hulponderwijzer T Visser heeft ingezondeu een dankschrijven voor zijue benoeming Notif Een adrea van mevr de wed Koppenol die hij het bericht vnn het overlijden van haren echtgenoot dio 30 jaren lang in dienst der gemeente werkzaam was zich aanbeveelt tot oenig pcusioen wordt gesteld in hauleu vau B on VV otn ad s Een adres van M Verzijt nencjienae net ovemjden van zijn vader C Verzijl schipper op s Graveuhago en verzoekeudo iu aaumcrking te komen voor die belrekking t er viaie Tien adreasen van verschillende personen verzoekende in aanmerking te komen voor de betrekking van onderwijzeres in het naaien aan de armschot a ccnige discussie over het al of niet honden van eeu vergelykend onderzoek wordt daartoe met algemeene stemmen behalve die vau den heer Viiuly beslotea Aan de orde ia Een voorstel van B en W tot bet indienen voneeue memorie aan den raad van state in zake van een drnrbijaanhangig gewaakt geschil tnaschen de geuieeiitebcstureu vanWodduaveeu en Gouda omtrent de hefting van eene n buitengewouen boofdelijkeo omslag van ingezetenen der voormalige gemeente Broek wordt goedgekeurd Een verzoek vau den achuttcrsraad der dd Echutterijdezer gemeente om de kleediugstukkeu iu 1872 benoodigdniet aan e besteden maar die te doen leveren door de laatsteaannemers tegen de toeu ingeschreven prijzau B eo V stellen voor omdat het beuoodigde van geringen omvang is het voorstel aan te oemeu eu het overschot af te trekicen van de subsidie De heer Bucbuer herinnert bet vroeger bealnit tot aanbesteding eu wil zich daaraan houden De beer Kist verlaat de vergadering Iu stemmiug gebracht wordt met S tegen 4 stemmen beeloteu tot de aanbesteding 3 Een voorstel van de pi schoolcommissie om du aande openbare burgerschool voor jongena verbonden avondschooldezen wiiiler niet te honden alzuo het getal daarvoor ingeschreven Icjrliugcn slechts drie bedraagt B en W willen toegeven aan dit verzoek waartegen zich vci klaren de hh Kranenburg Messeuaker eu van Gennep noch wordt bet voorstel aangenomen met 8 tegeu 4 st De lib Prince eu Uuchuer verlaten de vergadering Vervolgeus wordeu luct ul emeelie stemmeu guedgekiurd a Ken voorstel vau ü en W tot tuevoeging van eeuigeposten uuu de begrootiiig van inkomsten en uitgaven dezergeinecnte voor het jaar 1871 b Eeu voorstel vau il eu W om te wordeu gemachtigdtot de openbare verhuring van het graagewas uaii de Hoarslaan c Een verzoek van mej A M L Uirule uiil tegen lJanuari 1872 eervol te worden outslngen als hulpouderwgzerea aan de openbare tehool voor jonge jufvrounen Eindelijk worden herbenoemd de leden der cotiiinissie van fabricage eu der comiui isie belust inet het ontwerpen der verordeuingeu legen wier overtreding straf i s brdieigd Na besluit ter uitvoering zonder risumtio eindigt de vergadering I N G E Z O N D E N H aarde Redacteur In den winter van 1870 71 heeft het iouda niet ontbroken aan tooneelvoorsteltingen en de aanstaande winter belooft uu reeds niet veel minder Jammer dat het den onderiieiuei den kastelein der Sociëteit Ons Genoegen deu heer vau der Vlist aan genoegzame ondersteuning of moed schijnt te ontbreken om in den aanstaanden winter alhier eenige Opera voorstellingen te doen geven Het Hotterdamsoh üpcragezelsehap thans onder directie van Jean l Hiiging zou wel ouder billijke voorwaarden te engageren zijn voor S a 4 uitvoeringen in deu aanst anden winter en wanneer dan uit de beste stukken als de Fidelio Faust Tannhiiuser Don Junn Lohengrin Hugenooten Oberon enz enz een 3 of 4tal ter opvoering werden gekozen eu tijdig Hollandsohe textboekjes ad 15 Cents werden verkrijgbaar gesteld dan zullen b j eene tijdige annonce van den dag der uitvoering de inwoners Van Gouda en omstreken wel in goeden getale opkomen evenals bij de Dunklerconcerten en de kastelein b j deze ondcrnejning geen schade lijden wanneer maar voor een en ander tijdig eu goed gezorgd is Mocht de lieer van der Vlist genegen zijn hetzij geheel op eigen risico hetzij met meewerking van anderen tot die onderneming te besluiten dan zal hij zeker de erkentelijkheid zijner stadgenooten verwerven dat hij naast of in plaats van flauwe noraediestukken begeleid door slechte muziek hen ook uitstekende opera voorstellingen met krachtige muziek doet hooreu zelfs al moet dit laatste noodwendig eene kleine verhooging van de prijzen der plaatsen ten gevolge hebben ICr zullen zeker vele personen zijn die voor dat doiil den ondernemer hunne meewerking krachtig zullen verleenen Muge waarde Eedaoteur voor die veredeling van kunstzin en kunstgenot ook uwe Courant het hare bi dragen Gouda 2 Oct 1871 Mr P J SNEL Gemengde Berichten In Brabant bij een der jongste verkiezingen antwoordde een boer die gevraagd werd op wien hij gestemd hadi lioo kan ik dat nu weten heeroom vult het briefje immertin doet het in een euveloppo eu zoo moet ik het bezorgen Men schrijft aan do Jrni Ct uit plaats onleesbaar historiich üe directrice eener inrichting vaa onderwijs aan jonge jufvrouwen laat aan de directrice der middelbare school voor meisjes verzoeken het skelet eens te leen te mogen hebben voor de klasse natuurlijke g schiedenis De directrice kan hc nie S eii n geeft den raad dat men het ske ct van de Hoogere Burgerschool voor jongens van dien morgen misschien wel zal kunnen krijgen Ja maar jufvrouw me de man die ds boodschap gebracht heeft met wijsheid op t ia voor meisjes In het dorp Nieuwerd gemeente Baarderadeel provincie Friesiand bevindt zich een overwulfde grafkelder waarin een uitdroogeiide luchtstroom het vergaan van een 1 1 tal lijken heeft geweerd zoodat zij uitgedroogd en als Egyptische muminién iu hun uiterlijkcn vorm bewaard gebleven zijn zooals eerst in 1765 werd ontdekt In latere jaren heeft men een haan in dezen kelder gebracht die mede ongeschonden is gebleven Door den heer dr Baupp te Bergeijk is een zwarten ooievaar geschoten deze hier te lande zoo zeldzame vogel werd aan den heer A W Smits te Eindhoven welwillend afgestaan om zijn kabinet te verrijkea De zwarte ooievaar is van de zelfde grootte eu heeft buiten de kleur der veeren veel overeenkomst met den gewonen witten ooievaar maar is van een geheel verschillende geaardheid De witte ooievaar als vriend van den mensch woont en broedt iu zijn onraiddelijke omgeving terwijl de zwarte ooievaar zich in de zware bosschen van Zwitserland en Duitschlaud ophoudt waar hij zelden door den mensch kan gezien worden De geschoten vogel is jong dus is de kleur der vederen zwartachtig grijs Ilij had een wond aan den poot die hem waarschijnlijk zal verhinderd hebbende groote reis verder door te zetten Op den Thüiingschen spoorweg kwam dezer dagen een trein te Meiseburg aan zonder één conducteur mede te brengen j deze hee en waren te zamei op het vorige station in de restauratie achtergebleven In den Parijsehen Courrier diplomatique leest men onder de rubriek Bulletin den cour De koning van Iberin een negerstaat van ZuidAfrika heeft te Hamberg voor privaat gebruik een lijkkist besteld van binnen omzoomd met rood lluweel j er moet een bcrgpli t in zyn vuor twee flesschen jenever en een glas die Zijn Majesteit bij de hand wil hebben wanneer zig overleden en begraven zal zijn De tentoonstelling te Weenen in 1872 zal leoordeelen naar het programma dat daarvan gegeven wordt alle tcuioonstisUingen overtreffen die er tut nog toe gehouden zijn Niet alleen dat men er elk fabrikaat zal aantreffen maar ook alles wat landbouw erktuigkunde en waterbouwkunde aangaat zal er te zien rijn Producten van oude en nieuwe kunst en n verheid zullen daar gei xposeerd en wel zoodanig dat die voorwerpen geen afzonderlijke merkwaardigheden zullen uitmaken maar integendeel in hun onderling verband en historische volgorde gegroepeerd zullen wezen Op die manier zal men zich levendig de geschiedenis van eenigen tak van industrie kunnen voor den geest halen en om de mensohen alles zoo bevattelijk mogelijk te maken zullen er statistieke opgaven met graphische schetsen bijgevoegd worden Internationale congressen zullen alle mogelijke werktuigkundige economische opvoedkundige en socialistische vraagstukken behandelen Er zullen proeven genomen worden in weinig bekende nieuwe takken van wetenschap en industrie terwijl populaire lezingen die proeven zullen verklaren Kn alsof dit alles nog niet genoeg ware zal men nog een tentoonstelling houden van levend vee pluimgedierte visscben bloemen en wilde kruiden en gewassen De kracht Ier dieren zal met dynamometers beproefd en om ten slotte i an de tentoonstelling bezoekers het non plus ultra van variatie aan te bieden zal men nog wedrennen houden MARKTBERICHTEN Gouda 6 Oct Bij matigen omzet werden merkelijk hooge prijzen besteed Tarwe puike Zeeuwsche 13 00 ü 14 86 Mindere 12 25 i 13 50 l oldor ƒ 10 25 i 13 26