Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1871

lfifi i r iawt i Wf m IlüllaiKlschc Sociëteit van Levensverzekeringen opgerigt ia den Jare 1807 te Amsterdam MPITMÏ IIM MïHa ® Mil VOL GEFOURNEEBD Directeur P Laiigerhuizen KANTOOR Ileguliersdwaratraat bjj het Koningsplein X 301 Contracten van DüORLOÜPENDE Verzekering met aandeel in de W INST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGTN I VN ir pF rJ invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVKHLEVLNGS KASSEN te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 26 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij liH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in ZuidHol land MiiuU iv ƒ I i i ƒ t Kni pm i pi m Hip ƒ 8 Sr 11 O Miiiilii t ƒ 7 lO j li Tl 1 7 il I iiiiL I Miicdc ii I r i j M ll u i n 5 10 1 1111 1 j i il i i I Pc vi t iiiiirkt nut ii l ii laiiMiii i Liin vlup vuoml UI eerste kwiliteit S hi iiii t ui n i zeil merkelijk Inirer Magere varkeus en üi ei mede trniij Aiinf ev er l 30 pai tijen kiins y 2 i i 31 iinli iter ƒ 1 l i i i ƒ 1 7U We boter ƒ 1 30 ii ƒ 1 40 B U r 5 O 1 1 IJ k ü S riimn N J 0 t lullilin U Hilirli Will lm Ku i M 11 Ji l i lm Il ouiluö U 11 It 100 t n C Gmiiin ui i lUiiiwiiim ïur trnniii oiiJiis 1 van Jiir Mruliu en li U uiM iiniii 4 Frnnciscus tiUphiiuus ouiIcts F S eriiiLuli ii tii J I uiiTeniiik OvFiun N I Oct G fan der Valk huis r iii W Blom 48 j J lip T ater Iiuisvr vnii N ibbcn 6 1 j 2 1 twhültcn 12 w L I cciiiilvilJ 4 3 € ZiL leiiinn 5 j 8 ra C ZwanuvclJ weil G dLis 71 j 9 m 4 K Hiwamaii 1 j Ceiuwd i Oct p Il ticlircader en M C lnuur n J vati Iiceimcn en 11 vai Ksch A BVERTEMT IËM ♦ Bevallen van eene Dochter H VAN DER MEULEN geb Winsemius Gouda 3 October 1871 Voorspoedig bevallen van eun meisje J C BEUSEKAMP Gawiij Gouda 4 October 1871 Voorspoedig bevallen van ecu Zoo i L P VAK DlLLEN v i v Gouda 4 October 1871 Eenige TOONEELLIEFHEBBERS di het alhier op te voeren Tooneelstuk FERNANDE van V SARDOU te Amsterdam hebben zien öpyasisaWJaii i i iodcx Tooneeküiuuaar de gelegenlieid met ongebruikt te laten voorbijgaan EENIGE TOONEELLIEFHEBBERS OpenSjare VerkoopinJKen op DINQSDAG 17 OCTOBER 1871 vnonn 9 uur a in de Gouwe C n Iö4 te Gomla van MEUBELEN INBOEDEL en Opstand e inr APOTHEEK waaronder twee MAH T BANKEN op WOENSDAG 25 OCTOBER 187 11 uur in het Koffijhuis 11 vusio Gouda van 1 een HEERENHUIS met zes K i fraaijen grooten TUIN aan do i i de nabijheid van de Markt C u I Gouda 2 eene BROOÜBAKKERIJ aan dr W ii i straat A n 1 8 aldaar 3 een WLXKCL en WOONHUIS b st i m uit Beneden eii Bovenwoning aaiulfi lui hoek Turfmarkt C n 07 cii tili 4 ecu WOONHUIS aan de lümie h u Iit2 akliiar 5 eene HERBKKG met afzoudi 1 1 i li i daarachter aan bet Nouneuw tlu Ou I aldaar 6 een WINKELHUIS aau den K i u O n 207 aldaar 7 10 vier WOONHUIZEN wiiiu de Koiiiij istccj Iv n itti eun i iTuchthuis L u 08 en twee iii ii i i iPoort achter den Groeiieweg L n i ien 141 aldaar Breeder bij biljetten en ini unuatioii bij Nutans Mr KIST te Gouda I Delft de Hr Mr C E Ovbugaauw Pennis Dordrecht de Hr H Vriesendoup Gorinchem de Hr C de Gijsei aar Gouda de Hr W J Fohtuijn Droogleeveb Notaris Gravenhaf e de Hr P J L ndki Leiden de Heeren Lezwijn Eigeman Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van oida zijn voornemens op VRIJDAG den 13 lOBElt aanstaande des namiddags ten één 1 liet Raadhuis aldaar bij enkele inschrjj uag AAN TE BESTEDEN Het maken van een jagers tal op het jaagpad nabij de stadHet bestek en de voorwaarden zullen dagelijks dn KoudaR uitgezonderd van des voormidJags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de stads timmerwerf ter inzage liggen terwjjl door den GemeenteArchitect de uoodige inlichtingen zuilen worden gegeven De inschrijvings biljetten moeten op zegel geschreven door den inschrijver en zijne bor eu geteekend en behoorlijk gesloten op Don iilag den 12 October aanstaande vóór des iiuklags ten 5 ure ter Gemeente Secretarie ingeleverd 111 of in de uabijheid der Markt alhier 1 UT GEVRAAGD e i iuur of te Koop oen 11 E E R E N H U I S Opgave van prjjs en grootte worden verzocht onder letter A A bij Je Boekhandelaars G B van GOOR ZONEN alhier van Algeuieeue Levensverzekeringen Compa jn e Fruii vise d Assurances génerales ir la rie gevestigd te Parijs opgericht in 1819 Waarborg Kapitaal 80 Millioen Francs Voor steden in Nederland waar bovenge ie Maatschappij nog niet vertegenwoordigd L rlaugt men oi kt reflectanten hunne offerten onder liet iiilrcs Maat chajipjj van Algeiiieene Leverzokeriiigon vrachtvrij in te zenden aau den k aiitoor Büekhandel BLIKMAN ÖARTOIUUS te Aimterdain Oudewater de Hr R W Haentjbs Dekkek Burgemeester Rotterdam de Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam de Heeren P Looruur C Vlaaidinijcii de Hr PvuLlis KlKKEftT Woerden de Hr G Gboenevei d Openbare Verkoopingp ten overstaan van de Notarissen MÜNTIJN en KIST van MEUBELEN enz benevens AFBRAAK Locaal Nieuwstecg C 17 te Gouda op DINGSDAG 10 OCTOBER 1871 des morgens len 9 ure Daags te voren te zien van 9 12 en van 2 4 uren BOELI1U18 te Stolwijk De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht zal ten sterffauize van A SCHILT in LangSchoonanuwcn te Stolwijk N 10 op MAANDAG 23 OCTOBER 1871 des morgens ten half negen om contant geld verkoopen 17 KALFDRAGENDE KOEIJEN 4VAARK0ELIEN 4 KALFDRAGENDE PINKVAARSEN 5 KALVEREN een aftands bruin MERRIEPAARD BOERENWAGEN twee SCHOUWEN IJSSLEEDE EEGD 2 KRUIWAGENS BRANDHOUT op struiken BOUW MELK en BOERENHANDGEREEDSCHAPPEN als Kaasplanken Standers Schragen Kaasvaten Karnstaar en Karn Kuipen Staren Wringtobben Melken Wateremmers en meer En eenen geheelen MEÜBELAIREN INBOEDEL waaronder 2 KABINETTEN staande KLOK SCHILDE RIJKLOK 5 BEDDEN eu BEDDENGOED VLAGGESTOK met VLAG en WIMPEL antiek PORCELEIN zeer zeldzaam waarbij een Choooladekan Pullen Suikerpotten Kommen Borden en Schalen Trekpotjes Kopjes eu Schoteltjes alsmede eenB bel in nieuwen Prachtband met koperen sloten uitgaaf van S van VELZEN Ju te Kampen 1808 en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebragt Goiiilii Dl uk van iliMikiuau ij des Onnt J ma de PAG OePff bar lidTertaitifc i hi ftntii jmii mwM ai nais om hU Mat Je ConMi tclilMsi iiw sta eiKle warlorpo m ti j W m in biifsTMi il taofnil mk iAii M nlMn lil 1 1 ItóiW Mmia diiiover iiit pmt i J fc uola J ijj i nw deii swi n I iib itt 1 1 M ig Énii 1 Biaitf II ilf enlf itmttum ij j l w Vitiulai lif Bi iea tem ÏÏillt amiififkiatiikiiéipiét lik MsMMlir 4hr Mi Mm iZé UilKiktai U to ijj 4a uiJte i M ida kadiiiii a WiiWimta nil li ii s tf 4 k irmR éi I tttt IUIS 1 fll t tr iimf ff ik i dt i 4 Lt mit 1 r en D f l i w H J K l Wj i ïiir h