Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1871

vm lni deii I It hl I Bi iriNi liP aandeel vm de iM aniehe oorloLt vO lea Iviii eeii ii m ienhjke tun worden nanj i wenil tot cluildileL iii over de l e temHUii ilier Hililin il eeliter iiaileili mil ceil alVoiiilerlijlve wit orilen in idienil iniuir nsi r de Vfiil rlin v Hi die oiirlojiskosteii nadere op iven konden worden er lrekt in elk geval zouden die ji elden dienen tot tiiiir lii lalinï van de oorl iu ileeinn en van 7lten l en van een aaiizieidijk ijedei Id van de andere taats lelmld bij de MiHedie ule beg root in as reeddaarop fjeri kend de interent der taats eludd on eieueii edi eltelijk kunnen worden betaidil uit den intMi t yaii de Fransehe drie iniUiarden die iiailerliand on orden betaald Verder waren er maatregelen nomen om de jaarwedden der oiulerwijzi i te verlie ei De ilinete belastin en zouden unien verbootrd n it 1 O 8ü0 of onijrvier 10 p t De minister v m binneiilaniiselic zaken rt eiler diende eiii Het oiitHeip in bitrelleinle het re leiuent in orde van den hinddai Uit ontHerpwinl in ediend op f roiid an het beplnit van den hiiidda van IS Mei 187 1 Het etbontwi ip bepnalt dat de laniKlai met den dag der bijeeiiioepiiifi voor eupeiul geldt dat de aFgevaardi dcn te i u wier horkiezing bezwaren wurilen ingebr icht stem en ittiie houden in de kamer totd it hunne verkiezing nietig i9 verklaaid dat de verkiezuif van een president in elk geval tot een einde moet worden gebracht enz De begrootiiig is van dien aard dat ij een gunstigen indruk kan maken j men had op een veel grootere verhooging der be aatingcn gerekend toch bleven de afgevaardigden tamelijk koel wat grootendeels verooizaakt wordt door de oiii ekerheid aann men zich bevindt ten opzichte van de verhouding der partijen De rechterzijde is nog pltijd m het on ekere over de leden van het eentnim terwijl de linkerzijde evenmin weet op welke leden zij zal kunnen rekenen Ken voorstel tot het indienen van een adres aan den koning niet van antwoord want er is geen troonrede uitgesproken werd niet gedaan waaruit men opmaakt dat de meerderheid het nog niet geraden acht om met het ministerie geheel te breken Ken goede indruk zoonel op de reeliter als op de l nkerzijde heeft hrt besluit gemaakt waarbij een aantiil gezantscliapspustun worden opi i lieven De gezantscliapspost te lioine is voorloopig behouden wat wordt opgevat als een daad van ü irleg tegenover de recliterzijde ee i nood akelijk gevolg lueivan is dat ook de Italiaansche gezant blijft wjannee nude linkerzijde genoegen zal moeten nemen De rede waarmee de president Von Ow ijn betrekking aanvaard heeft heeft een goeden indruk gemaakt men houdt hem voor den nmu die alles at in zijn vermogen is zal doen om den partijstujd zijn hevigheid te ontnemen Volgens de Pro Corr is de keizer voornemensden fiden dezer uit Baden de torugre s naar Herlijiiaan te nemen alwaar Z M in den loop van denvolgenden deg wordt verwaoht Tevens deelt het blad mede dat de rgksdag omstreeks het midden dezer maand zal worden geopend Nog altoos echter is er niet s bekend van het keizerlijk besluit tot de bijeenroep ng In de eerste plaats zullen de beraadslagingen loopen over de njksbegrooting voor 1872 waarop voor de ei rste maal een post ten behoeve der gezamenlijke Uuitsche armee zal zijn uitgctrokkeu Krachtens art ü2 der grondwet ie indertijd een bedrjg van 2J i th per man gerekend naar de getalsterkte op voet van vrede voor den i oiiing van Pruisen als opperbevelhebber be ellikbaar gesteld De verantwoording dezer uitgaaf moet wel bij den bondsraad en ileii rijksdag Hinden ingediend doch eenvoudig als kennisgeving Oie regeling duurt tot 31 December aanstaande Na dien termijn blijft wel het bedrag bepaald op 22 th per man maar overigens moet alles worden vastgesteld bij iilzouderlijke Hotten ücik zal er even als bij den landdag voor Pruisen bij den rijhsdag eeiie wet tot verhoc ng van de tr ietementen der rijksambtenaren vvorden ingediend De vve ten lot hervorniing van hel reehtwe en en op de drukiiii uilen vermoidelijk eei t tegen Int voorjaar ingedienil wouleii terwijl ook ilic op het muutHC eii nog net spoedig zal u ei i ed zijn Het Ie Munelien i evesi c d uilvuerend eomiteder oudkatkolieken zieli noemende eomitr van bestiinr der Ueierselie vereen igiiig tot onder ti lining ilerkatholieke lierv iriiiiiigsbe e iiig heeft den Isten de er eene cireiilaire uilgeviiardigd waarin de katholieken tot niiisluitiiig en medewerkuii worden aaiigebII iiikI lilt eonuti noiiii den H lull 1 7ll filendatum der oiifeilbaarlieiiK i er ei v ongelukail ig dielil de geschiedenis der keik ijn wederga niet heeft Waar leeds heeft egt het comili Int onvervalseht katholiek beuii t ijn in de oppositie te eii de onfeilbaaiheiii leer ei ne onwe i t iniibaie vliielit genomen linujl levens het ii ilioni ii ben nst ijn leli doi t gilileii om de gevaren af Ie iinleii waarmede uit 11 111 de politieke vrijlii il wi nlt beilhe d lli t komt er nu op de i ti p nl op laii zou leist n 1 11 viriler alle wi rki lub kr ieliti ii van I tea i nsl iiiil ti vereenigen Daarom uilen ij lilnnen kolt 111 politieke vergailcringen on e reehten en die van alle staatsbumers tenen de pausilijke almaelit virdeiligen Tevens uilen wij aan alle geesli lijken wilke ons grlroiiw ijii gebleven en da irom door pliehtvei ukende liissclioppen worden vervolgd de hiilpiniildelen vcrseliaHen om ons weder de zegeningen van den goiKdienst te doen genieten en onze kinderen op te leiden in waren goilsdn nst iii en warme vaderlandsliefde Zoodra vvij in vcreenigingen vast naueengesloten zijn zullen de in ili n geloove getrouwe pni i teis weldra de kalholieke geimenten doen lierli ven in ood inigen geest als Chriitns heel t bedoeld Hij onze gi lieele natie heerseht in de gemoederen eene diep ernstige sfenuniiu Zij revoelt dat de ure tot lianileleii is aangebroken Komt op gij allen in wieu een Dnit eli liait klopt Waar i s de echte vaderlander uair is de verstandige hu svader waar is de I lehleukende meiisch die onversehillig zou kunnen blijven in den geduehten strijd oin hrt hooï te goed voor zijn volk voor zijn ge in voor zijn persoon nKatliolieke medeburger van Beieren staat dan als ü ii man op tegen den geiueenschsppehjken vijand sluit u onverwijld bij ons aan Laat ons in plaats van den St l ieterspenning die slechts tot misvorming van üii pii godsdienst wordt gebruikt een Duitsehen penning tot heil ran kerk cu Vaderland inzamelen Ook de kleinsti gift tot dit doel zal gezegend zijn Onze zaak is een rechtmatige eene heilige zaak Aan liel einde Wi ebt ons de zegepraal onder onze banier waaroj gi schreven staat Voor Goden Vaderland BINNENLAND I Gouda 7 OcroBKU Het bestuur der Debating club verdoekt ons het volgende op te nemen Op 27 Mept jl werd in de Debating club alhier behandeld de m den tegenwoordigen tijd loo druk besprok Mi tpiiestie der alijenweue dirnttplwktigheid aii muli i on onze leeerlituirhttd Ie vcrhmgen Delerindue diseiissn n thLirov r geroerd djileii de veri aderiiig bestuiten om in een tweede bijeenkomst het resultaat der discussien samen te ratten in eenige stellingen welke de rergadering besloot publiek te maken Deu 4 Oct zijn dien ten gevolge behandeld en aangenomen do drie rolgeude tplliui en I Het is e n der eerste plichten ran een vrij volk het behoud van zijne nationale zelfstandigheid te verzekeren 2 Dat allein zedelijke middelen hiertoe voldoende zijn is eene illusie materieel kraehtilictoon IS ook noodig Een volk moet zoo rolkomcn mogelijk vreurbaar zijn 3 Kun der meest gewensclile middelen om dit doel te bereiken is de invoering der algemeene dienstplicht naar Nedcrlaiidsche toestanden en belangen ingericht In den loop dezer maand zal eene alhier gevestigde vereeiiiging haar ceuwfeeat neren wij bedoelen de bcgrafeiiis soeieteit iedeiik te sterven De direcIfiureu en comjnissarissi n hebben deze gelegenheid aniigegrepen om bij vernieuwing op krachtige medewerking en deelneming aan te dringen lloevrel zij mogen wijzen op een gunstigen finaiicieelen toestand vinden zij zich toch genoopt t t dien aandrang om dat de conourrciitie van buiten nadeclig op het be staan der sociëteit zou kunnen werken Zij hopen dun ook dat er de uooilige opgewektheid zjil bestaan om deze inrichting te blijven onder teoncn eu henben daartoi insehrijvingsbiUetten verspreid die over eonige danen door eene commissie zullen worden afgehaald Bij het lantal begrafenisbussen en dergelijken dat bijna dagelijks als padilestoelen uit den grond wast kan het niet anders dan aanbevelenswaardig zijn d et de e sorieteit gedurende honderd jiiien aan de sto iiicn dei tijda heeft kunnen weerstand bieden aan de oniwenteling en de inlijving bij Frankrijk aan de tiereeeriiig en aan het jaar 30 onder welks financieele gevolgen wij nog gebukt gaan Niet minder aanbevelens aardig is deze sociëteit boven vreemde concurrenten omdat hier waar de keuze van directie en commiasariasen als onder t oog der leden plaats heeft meerdere waarborgen bestaan voor een goede keuze dan zulks bij elders gevestigde vcreenigingen het geval behoeft te zijn Do zedelijke gar intip van directie eu commissarissen is voor dergelijke crcdiet instellingen even onmisbaar als de financieele garantie die t kapitaal verschaft lislireii is te s Ciravenliage overleilen de heer M II Uniek vioeger leer iar aan t lymnasium adiier eu sediit Islii 1 111 t Jymiuisiimi en later ook aan dillooiiere Hiirgersehool te s Hage Weiiiige dagengeleden weid hij geheel gi iii l zich gevoel nde geopiriiiil aan een gezwel in den hals Aanvankelijk warende geiieesheeren tevreden doeli vrei sileii ik i altijd voor verbloediiig en koorts Die hednelitlieid blei k helaas niet ongegrond De heiUiio i teikenen veiM lii iieii en weldra was het einde daar van een levi 11 dat even arbeidzaam als nuttig iiioeht genoemd Horden De droogmakerij de Prins Alexander polder beoosten Rotterdam levert in zoover reeds goede resultaten op dat ha land buitengevroon gewild is Hij eene tweede verpachting van land lie gisteren pla its had zijn toeh 12 i bunders ter bebouwing voor 1 72 roor 77S J of ruim ƒ 7 2 per bunder verpaeht terwijl de pachters nog bovendien tien percent onküslen te betalen hebben Men mag dit een buitenuewonen prijs iioemen Alet l Vbruari zal er weder een zeer aanzienlijk biindertal ter bebouwing verpacht worilen Indien later de landerijen bij verkoop een evenredig bedrag opleveren dan zal deze droogm ikerij lilt een iuaneieel oogpunt uitmuntend gtshuigd mogen heeten i In de gemeenten Lopik Jaarsveld en Willige l imgerak zijn in den laatoten tijd weer verschillende gevallen van besmettelijke loiig iekte voorgekomen Men meldt van den llijnkiiiit Daar het sedert 11 Zondag bijna onophoudelijk heeft gestortregend verkecrcn de weilanden in een ongunstigen toestand Reeds zuo vroeg in October zien de landlieden zichmet zooveel vocht zeer bezwaard niet wetende watte doen het vee in de weideu te laten op hoopvan beter of het te stallen Voor het eerste zijn deweilanden te verzadigd van water het vee veitreedtoveral het nog overgebleven gras en om het te stallen IS het nog veel te vroeg hoewel men daar oewel gedrongen zal worden zoo de regen aanhoudt De polders zijn overvuld en het buitenwater is medezeer hoog X Ct De commissie uit het provinciaal gerechtshof in Zuid Holland tot het afnemen van het examen voer het notarisambt gevordenl heeft kennis gegeven dat zij tot dat einde vergaderen zal in het gebouw bij het hof 111 gebruik op Donderdag 1 G November aanst en zoo noodig de volgende dagen Bij het Woensdag te s Gravenhage gehouden examen door de provinciale coniraissie van onde zoek voor het lager onderwijs zijn van de zestien geéxamineerden tot verkrijging der acte voor de Fransehe taal 4 toegelaten en 12 afgewezenen Onder de toegelatentu zijn de heeren II Hagen uit Schoonhoven en A Scheer uit Oudcwnter Staton Generaal Twekue Kameu Zitting van C October Door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs orer de wetsontwerpen u tot herzcening der pharmaoopoea Neerlandica de heeren Eombach irntamn Saaymans Vader Westerhotf en ran Dciden b tot vaststelling der hoofdstukken I II Vlken X van de Staaiabei rooHiiff toor 1872 en dej wetop de middelen do heeren Gevers Deynoot Jonckbioet Fransen van de Putte Storm van Gravesandeen de Koo van Alderwerelt c van Hoofdstuk III de heeren Heydenrijck vander Maesen Heemskerk Bz Rutgers van Uüzeji b irgen Cremers d van Hoofdstuk IV de heeren Heydenrijck Wintgens Heemskerk Bz Rutgers en Bredius e van Hoofdstuk V de heeren van Kerkwijk Moens Virnly Dam en van Reenen ƒ van Hoofdstuk VI de Jieeren Kien Stieltjes van Houten Nierstrasz en de Roo en ff van Hoofdstuk Yll de heeren Kien Stieltjes van Houten Storm en de Roo Aanst Maandag zal in behandeling worden genomen het wetsontwerp van de heeren s lacob c s betreliende de stoomvaart op Noord Ainerika In de memorie van toelichting die t wetsontwerp omtrent do inkomsten belasting enz vergezelt wordt in de eerste plaats de afschaffing der patentbelasting en van den accijns op het geslacht verdedigd 1 omdat eerstgenoemde belasting de nijverheid belemmert en een ijdig drakt 2 omdat de vleosehbelasting nog altijd op de behoorlijke volksvoeding duikt Zoolang leze belasting blijlt bestaan zalmen de ware vrucht missen van de afschaffing der belasting o i het schapen en varkensvleesch Hierop volgt do verdediging der inkomstenbelasting De minister vond zich geplaatst voor de oplossing van hel vr iagsluk vermeerdering van middelen en ophellinp van bestaande belastingen l aii s welken weg daartoe te geraken De minister heeft geen oogenblik geaar eld dien te kiezen die iia r zijne meening recht voor ons ligt en daarom ook de kcntste is De invoering eener beI lasting die regelr clit op het doel afgaat en de in