Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1871

i r i li vrecsdiMi non t l ir l ndiic litlipid lioilliKize teckenen inde daar van een kiiltig moelit fienoemJ rxnnder poldcr be n reeds goede ve Inirewoon gevvild is lnn l die gisteren r ter bebouwing voor per bunder ver vendiei tien pereent leii mag dit een bui zeer aanzienlijk lilt n orden verkoop een evendeze droogmakerij initi nd geslaagd uio arsveld en Willige É d weer verschillende l ickte voorgekomen lU Daar het sedert heeft gestortregend longunstigen toestand de landlieden zich I rd uiet wetende wat U te laten op hoop Foor het eerste zijn de ter het vee vertreedt n en om het te stal oewel men daartoe t de regen aanhoudt biiitenwfiter is mede i Ct neiaal gerechtshof in van het examen voor U kennis gegeven dat u I in het gebouw bij iirdng 16 November lende dagen 111 ravenliage gehouden nraissie van onderzoek v n de zestien geexa icte voor de Fransche ► evvezenen Onder de il Hagen uit Schoonflcwater FDE Kamer Zitting 1 lemd tot rapporteurs macopoea Neerlandica aaymans Vnder Wes xlstukken I II Vila roor 1872 en def wet lievers Peynoot Jonek Storm van Jravesande 1 eren Heydenrijck van tutgers van Rozc nburg heeren Heydenrijck lulgers en Bredius heeren van Kerkwijk Keenen e heeren Kien Stieltjes Iloo heeren Kien Stieltje ia iing worden genoi heeren s Jacob c s Noord Amerika 1 ding die t wetsontwerp ng enz vergezelt wordt I ading der patentbelasting slacht verdedigd 1 V de nijverheid belemomdat de vlecschbeb hoorlijke volksvocd ng blijft bestaan zal men afschaffing der belas t kensvlcesch liL iiig drr inkomsten 1 c geplaiif it voor de vermeerdering van midinde bebiMtingfn te geraken l e mi iinrïclil dien te kiiv en M voor ons ligt en ie invoel ins i ener be luei fja il en de in komsten der ingezetenen meer in verhouding treft tot ieders inkomen dan tot dusver met eenige belasting het geval was Uitbreiding van indirecte belastingen acht de minister eene schromelijke onbillijkheid Aan eene tabaksbelasting is niet te denken omdat zij in de toepassing hoogst belemmerend is voor den inlandschen tabaksverbonw Kene belasting of verhooging van het invucneelit op kodie en thee zoude mede belemmerend zijn vuor den handel terwijl deze artikelen werkelijk volksbehocften zijn Aan nienwe accijnsen valt uiet te denken en verliooging der bestaande zou slechts dan te verdedigen zijn wanneer daardoor eene verplaatsing kou worden verkregen die verlicliting ol opheffing te weeg oiachi Ri dl r t V zw i ji Van het personeel is weinig hulp te verkrijgen daar reeds 4 8 van de opbrensist aan de gemeenten zijn afgestaan Hierop terug te komen schijnt niet overeen te brengen met de leclitvaardigheid liet zou geen geringe verwarring in de geldmiddelen der gemeenten te weeg brengen Verhooging der grondbelasting is ook onbillijk Verbetering en uitbreiding der patenl belasting zou van zelf tot eene inkomsten belasting leiden in iliiarom is de minister gekomen tot de inkomsten belasting die hierop door hem wordt verdedigd ofschoon hij zich de bec waren aan do invoering er van verbonden niet ontveinst Met eene inkomsten belasting van 2 pCt kan men de belastingen op de patenten en het geslacht afschaffen en gerust de toekomst afwachten Ueze beide belastingen he iban in het laatst afgesloten dienstjaar nagenoeg f 5 300 000 opgebr igt Naar eene matige berekening kan de opbrengst eener inkomstenbelasting tot oen L odrag van 2 percent op 8 millioen worden geschat In verband met di afschaffing van der accijns op het geslacht wordt eene verandering iu het tarief van invoer vooigesteld waardoor bij invoer van vleesch van alle soorten niet afzonderlijk belast en worst zal moeten betaald worden voor gezouten ƒ en voor gerookt of gedroogd ƒ 1 2 5 de lOOkilogr Dit invoerrecht is hetzelfde dat thans volgens de tariefwet voor vleesch van varkens eij schapen verscluildigd is en i an beschouwd worden als belasting wegens het zont voor de bereiding gebezigd Voor vleesch van runderen en kalveren bedraagt het invoerrecht thans per 100 kilogram voor het versehe of rezoutene ƒ 5 en voor het gerookte of gedroogde 8 iij nfschalliiig van den accijns op de laatstgenoemde veesoorten bestaat er geen reden om verder voor vleesch daarvan bij invoer van buiten s linds een hooger recht te vorderen dan voor vleesch van varkens en schajien daar de hoeveelheid zout die voor de bereiding vereiseht wordt dooreenganomen nagenoeg gelijk is te stellen Thans ziet het licht het tweede gedeelte van de handelsstatistiek van Nederland over 1870 vanwege het departement van fiiiaiicii u uitgegeven De algemecne invoer heeft in 18B I bedragen eene waarde van 575 20 7i i in 1870 i5 t 73 5 ltiH dus iu laats tgemeldjaar ƒ 78 814 753 meer c iuvoer tot verbruik heeft bedragen in KSli9 ƒ 4 1 1130 753 die iu 1870 507 617 63 of ƒ 46 456 879 meer De algemeene invoer heeft bedragen in 186U eene waarde van ƒ 507 290 378 en in 1870 ƒ 53 J 3r6 89 of ƒ 33 076 311 meer De uitvoer uit het vrije verkeer heeftin 1869 beloopen eene waarde van ƒ 391 207 534 en in 1870 ƒ 399 3f6 0 5 dus in het laatstgemeld jaar ƒ 8 158 491 nieer l e doorvoer beliep in 1869 eene waaide van U 082 844 in 1870 140 000 66 1 dus ƒ 23 917 820 meer Den 30 September 1871 heeft te Berlijn de uitwisseling phiiits gehad der akten van bekrachtiging op de overeenkoinst den 11 Augustus tusschen Nederland en het Duitsche keizerrijk gesloten wegens de aansluiting van den spoorweg van Boxtel langs Gennep over Kleef en naar Wesel De heer T van Mestrheene geacht letterkundige en een der redacteurs van M Vaderland is nn een uitterende ziekte van ettelijke maanden in den ouderdom van 46 jaren overleden Uit Breda schrijft men dat het groote werk aanden Moerdijk zijne voltooiing nadert Nog slechtskort en de locomotief zal over liet meester tuk derbruggen heensncUen en Holland door een nauwerenhand met Brabant verecnigd zijn Breda is uitgekozen om bij de openstelling der brug tot hoofdkwartier der feestelijkheden bij die gelegenheid ccdienen De gemeenteraad van Joes heeft met 6 tegen 3 stemmen de meisjes van de hoogere bnreersehool geweerd Noch t vrr oek der ouders om hiiiiiie dochters voor ileii liKipeiidin ciirsii op de school te liitrii noch t verzoek om allli uis met d verwijdering te wachten tot de school voor uitgebreid lager onderwijs geiirgaiiiseeril zoude zijn vond genade in de oogon der heeren Liever de meisjes verstoken van onderw ijs dan ze met de jongens naar dezelfde school te zenden Onder t opschrift naiifokken van vee bevat de Landb Ct t volgende De laiid nnn ki n op het oogenblik niet genoeg vee aniifokken Volgens het ütr D zijn op de prijsvraag Kan Nedenand met hoop op goeden uitslag zelfs tegenover een overraaelitigen vijand verdedigd worden en welke zijn de middelen daartoe noodigr 15 antwoorden ingekomen die reeds door het comité dit de prijsvraag uitschreef zijn opgezonden aan de commissie van beoordeeliiig Door een liaiidelsliuis te Soerabaya is aan zijnen agent te En sehedé het volgende iin degedcelil Er zijn oor een huis alhier iiiadapul ains aangekomen Uit de kisten waren stukken weggenomeu en daarvoor heidebezeiiis in de plaats gelegd Aan boord der schepen zijn geen lieidebezeins hier in Indie wast geen heide alzoo moet de eene of anih re achterlioek sehe schelm bij het transport in Holland den diefstal gepleegd hebben Maak uwe vrienden daarop opmerkzaam Laatste B ericht en Madrid 5 Oct Het ministerie is voor goed samengesteld Ziehier de lij t Mal Campo Mnriiie Manuel iomez builenlandsche zaken t olmares jus titie Aiigüla tinaiicien Bassols oorlog Caiidau binuenlandsche zaken Montego openbare werken koloniën Baiaguer Parijs 6 Oct De Soir bericht dat de permanente commissie der kamer heden een bijeenkomst heeft gelioudeii onder voorzitterschap van den heer Grévy Noch de heer Thiers noch een der ministers w is hierbij tenenwoordig De commissie moet zich bezig gehouden hebben met onzen toestand tegenover Duitschland met den stiat onzer betrekkingen tot Italié ter zake van de kloosters te Kome met de reorganisatie vsn het leger Terplichte militaire dienst en met de qutestie nopens het verleeuen eener amnestie Wat de commissie ten aanzien Tan deze aangelegenheden besloten heeft is niet bekend De raad van revisie heeft het hooger beroep van Choutin Ilcnri Marcten Abel Peryouton verworpen Madrid 5 Oct Nadat de min sters den eed hadden afgelegd hieldeu zij een ministerraad tot vaststelling van het programma Zij besloten de bezuinigingen begonnen door hot vorig kabinet voort te zetten en te beginnen met de tracternenten der ministers met 80 000 realen te Terminderen Morgen zal hel nieuwe kabinet in de cortes optreden Het heeft het besluit genomen om krachtig de zuivere progressistische leerstellingen te handhaven Madrid 8 Oct Mal Campo zal ad interim de portefeuille van Buitenlandsclie zaken waarnemen die uan Cantalapiedra is aangeboden Diens antwoord wordt nog verwacht Berlijn 6 Oct De Hukhs Anzeiger behelst een kiizerlijk besluit tot uitgaaf van rentegcvende sclintkistbiljetten tot een bedrag van 4 97 1 600 thalcr en wel ten behoeve der uitbreiding van de oorlogsmaviiie en de herstelling der ku lve dediging Madrid n Üet De progressistisch en de dc mocrntischgezindc afgevaardigden zouden heden voor de zitting der Cortes bijeenkomen om eene beslissing te nemen omtrent de houding welke zij tegenover het ministerie zullen aannemen Heden avond houden de senatoren die tot dezelfde partij behooren eene bijeenkomst om over de door hen te Tolden gedragslijn ecu besluit tï nemcu en hun partij te ornaniseeren Gisteren avond hadden 22 gouverneurs van provinciën hun ontslag gevraagd Zordla ontving gisteren van 127 comitc s casino s enz telegrammen waarin hem geluk werd gewenscht wegens zijne houding bij de queestie wie president van de Cortes wezen zou Kopenhagen fi Oct Bij den rijksdag is een wetsontwerp der regeering ingekomen om de tollen welke vreemde c ene n d Tieo sche h 3i s l etiilen moeten van 24 tot 16 shdling per ton en voor de werkelijk beladen scheepsruimte te verlagen Brussel 6 Oct De Liberia bevat een dépêche uit Gent van gisteren melding makende van eene grève onder de werktuigmakers die een werkdag van 10 uren eischcn en dubbele betaling voor overuren en voorts van eene grève van 160 spinners en 200 werklieden in linnenweverijen De dagbladen van ient maken van deze grèves geen melding Gemeiigde Kericliteii Twee Eiigclselie dames die in den jongsten oorlog in Fransche ambulances hadden dienst gedaan hebben van de Fransche afdeeling van liet roode kruis medaillei met diploma s ontvangen en daarbij het verzoek om zich later bij een eventueelen oorlog weder ter beschikking dier veroeniging te willen stellen tenzij haar eigen land hare diensten mocht behoeven Op de algemeene vergadering van aandeelhouders der Birminghamsche gasmaatselmppij hebben de directeuren een rapport u tgebraolit waaruit bleek dat de vorige seeretivris met de oomptiible ambtenaren ruim 25 0011 jrond sterling aan de maatschappij hadden ontvreeiiul de amideelliouders waren verontwaardigd en weigerden de balans goed te keuren De stormen welke in de afgeloopen week op verschillende gedeelten der Eiigelsehe kust hebben gewoed hebben een groot aaiitid zeerampen veroor aakt o a is liet berielit ontvangen dat in het ge ht van ueensborougli nabij Ornheda een brik welker naam onbekend is met man en muis ia vergaan Burgerlljko Stand Okhorkn 4 Oct TciMjis Cornells oiidcrï L lioDt jn M de Moor CiiriaHim Ai iiu Jultniinn luders II 1 Hcuat kamp en J C inibi ij Cormh Ai tüimis FrihHi ciis uailers A U van Dilk ii tii L P vnii mxi 5 l icter oiidi rs K Je Hiiun tu M isntr PicU r ouders C Fi iinet ni J Sti trr Cliribliiiiiii oiuU rs S de lofig eu M ViTincuIni 6 Muiirten oudfra 1 vnii Tijirgeleii eii 1 vnii der Starren Marm ouders G de Keizer eu O Spuiiliaak üvtRi inï N ó t ct K M vau V uuren 9 j 6 ra In de afgeloopen week zijn er gecne Poklijdera bijgekomen ol tmri Overleden ADVERTENTIËN Heden oyerleed onze jongste lieveliuf HKNDIUK fACOU in den jeugdigen leeftijd van ruiin 8 maanden Gouda II W OTTO 6 October 1871 J A OTTO Gereitsen Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot den Heer PIETER van der STAAL betuig ik ook naraena mijne Kinderen en Behuwddochtcr mijnen hartelijken dank Gouda Wed P VAN DEE STAAL 5 Oct 1871 WiiizEB IN f 1 f 1 40 f 21 f 1 35 f 1 50 22 ƒ 30 STEENKOLEr Rulir Kagchelkolen per mud Ruhr Haardkolen per mud Ruhr Schaalkolen per 1000 kilo Engelsche Kagchelkolen per mud Engelsche Haardkolen per mud Kngelsche Schaalkolen per 1000 kilo Steenkolen Aanstekers per pak Contant nint 2 cents korting per rand bij Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt H 101 i mmmmmtmm t Ifi