Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1871

N 1 vail hut Abouucinfiit Sociëteit ONS fiKNOKüEX Zaal Kunstmin te Gouda De Tooneelistou van den Ainsterdamschcn Stada houwburg Directeur J TJASIN K uilen de eer hebben te vertoonen Op LONDERDAG 12 OCTOBER 1871 Treurspel n dnc bo lnj L n lii Kintit Itgomt oür htt r J 10 h t t v fT t li r fluns vnn s er o r De hoofdrol zal door Muvr KLEINE vervuld worden DAARNA Kluchtspel m een bclrijf vnn Juhu Ruscu Vour liet NiilerUndsch tooneel bewerkl iluur G Krainfou Aanvang ten Zeven Ure M Het is ten stelligste verboden in de Zaal te rooken Kleedmgetukkeu Parapluies euz kunnen gcdoponeerd Hordcti hl de Gorde robe tegen bctnliiig van 5 Ctnt WAKME STOVEN zyu te btkoinen legen 5 Cciita PRIJZEN DER PLAATSEN 1 = Rang Voor HH Leden hunne Danie en Kinderen 1 per persoon Voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 50 2 = Rang 75 Cents 3 Rang 40 Cts Do Loting der te bespreken plaatsen voor II H Inteiktniiren zal plaats hebben op Woenediig 11 Octubcr dü morgens ten 10 ure prtnes HH Inteekcnaren genieten het voordekt om meerdere plaateen te kunnen bekomen tegen 75 Cents du perüoon nuts daarvan telkens bij de loting kennis geiende Het bureau tot het beaprtktn vau pliiatötn is gtopond Dooderdng 12 October van des morgens 10 i l s nnmiddagB 3 ure tegen betaling van 10 Ctnts voui ilke ila itB J F VAN DEU VLIST Dc ïlotlerdawische GREDIETVEREENIGING IIRT OMDERLIMG CREDIET Kantoor TOERIJSTÜIN II N 37 Geeft geldelijke voorschotten en neemt gelden in bewaring ii deposito tegen vergoeding van rente De Directie I DE UEOT L DROOGLEEVEll FORTH YN PASSEMENT FABRIEK De ondergeteekenden verwittigen hunne stadgenooten dat zü een PASSEMENT FABRIEK hebben opgericht op de Groentemarkt wijk H N 28 Zij bevelen zich aan tot het leveren van zijden wollen en katoenen FHAN TES tot allerlei gebruik EMBRASSES CüRDlLLÈRES en AüREMENTEN van allerlei soort stof en kleur ook volgens op tt geveu staal Alle soorten van BEHANGERSen andere ARTIKELEN tot het PASSEMENT VAK behoorende Zij zullen beproeven zich het vertrouwen hunner begunstigers waardig te maken belovende eene prompte en civiele bciliening KlIPKER lIAA iMAN AFFAIHK gevraagd In 6i W of omitrekeu wordt ter overneming gevraagd een ofiiudere AFFAIRE liefst BIERHUIS dat een burgerbohtiuui oplevert Adres niet iram 0 brievn letter N bij ili ii Kauloor Boekh H T lli mmuk i n liüog lr livtu ihmt Een lIuisgeMu zonder kleine Kinderen verlangt te Gouda of omtrek een BURGER WOONHUIS met 4 of 5 KAMERS en goede TUIN Opgave van stand huur enz worden franco verzocht onder lett K b j den boekhandelaar BiiiNK iAN alhier Poiiiid lMum en Ladles Cake uij ue70 neem Ik de viy el r i l t g ï d publiek van Gouda en omstreken te berigten dat ik als eenigen Depothouder voor Gouda en environs in mijne bovenstaande geconserveerde Aiuenkaansche CAKE heb aangesteld den Heer P J MELKERT in Comestibles op de Haven Wijk B N 14 te Gouda Geo F RUST Contiseur Americain Amsterdam Nieuwe Sardines a l huile 50 en 75 cts per blik Patés de Poninie ö5 cts per j kilogr Schilpad Soep 60 en 100 Cents per blik Engelsche Jam als Red Current Raspberry Strawberry Pure Marmalade Apricot Jam Kreeften Zalm Paling in gelei Engelsche en Hollaudscho Zuren Jap Soya Revalenta Arabica Champignons Truffes To natcr Sauce Kerry Cayenne Peper euz Nieuwe versche gedroogde groenten Liebig Vleesch Extract 90 l üO 2 90 en 5 00 Cts per pot P J MELKERT Openbare Verkoopingf ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBELEN enz benevens AFBRAAK Locaal Nieuwateeg E 17 te Gouda op DINGSDAG 10 OCTOBER 1871 des morgens ten 9 ure Daags te voren te zien van 9 12 en van 24 uren Kale Hoofden Geen geheim middel niet belovend om in 3 il 4 weken een KAAL HOOFD met de schoonste lokken te doen prjjken echter een zoo niet onmiddellijk toch zeker werkend middel om het uitvallen der haren direct te beletten en waar dc haarwortels nog niet geheel zijn afgestorven het haar op nieuw te doen groeijen is de JOHANN HOFP sche MALZ POMADE die door hare moutgehalte en verdere ingrediënten de hoofdhuid verfrischt en de groeikracht der haren bevordert rcsp hernieuwt Pri S per Flacon y 0 70 en ƒ 1 JOHANN HOFF scH Centraal Dépót Bloeramarkt bij deStd steegte w4ws i Za j mede echt te verkrijgen te Gouda bjj J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Voerden bij HENRI J van dun BERG WORDT GEVRAAGD EEN koek en banketbakkersbcdlende en EEN JONGEN Adres letter A bj den Uitgever dezer Courant Guuilo Druk nu A Briiiknun Openbare Verkooping van OMlOEIlE ÜE GOEDEIIEN ten overstaan van den te Delft resideerenden Notaris SCHAGEN VAN LEEUWEN in het Venduhuis der Notarissen aan de Voorstraat te Delft WOENSDAG 11 en 18 OCTOBER 1871 voorm 11 j uur zullen worden geveild en afgeslagen No8 1 17 Twee BOUWMANSWONINGEN c a en LANDüliiJEiM in uea polder Bloeinendaal aan de rivier de Gouwe gemeente Waddinxveen en eenige perceelen LOS LAND in den polder Steln gemeente Gouda No 18 De heerlijkheden NIEUWVSEN en UITERBUURT in het kanton Woubrugge arrondissement Leiden VRIJDAG 13 en 20 OCTOBER 1871 voormiddags 11 j uur zullen worden geveild en afgeslagen Nos 19 32 2 perceelen LOS LAND in den Tedingerbroe polder gemeente Stompwijk en eene BOUWMANSWONING Mna hoeve c a en LANDERIJEN in den polder Nootdorp gemeente Nootdorp Stompu ijk en Zoetermeer en ZATERDAG 14 en 21 OCTOBER 1871 Toormiddags 10 uur zullen worden geveild en afgeslagen Nos 33 58 Eene aanzienlijke hoegrootheid LOS LAND in den polder Nootdorp gemeente Nootdorp waaronder partjjen die door hare ligging zeer geschikt zfln tot het stichten cener Boerderjj Alles breeder bij biljetten en gedrukte notitiën omschreven Al het Land is uit de huur te weten het Bouwland met het ontblooten van de Schoof en het Weiland met kerstmis 1871 en de Woningen met 1 Mei 1873 De perceelen z n dogelyks te bezichtigen en t aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 20 December 1871 De notitiën waarin afdrukken der extracten van kadastrale plans zvjn op franco aanvraag te verkrijgen tegen betaling van 30 cents ten Kantore van den Notaris SCHAGEN VAN LEEUWEN te Delft VAN Populieren Booiuen Hakhout Zy die genegen zijn tot het KOOPEN van a 100 POPULIEREN BOOMEN waaronder 4jarige Booraen h 15 afgewaaide POPULIEREN met de Koppen voor zooveel die aanwezig zgn eu e eene party HAKHOUT met de Struiken om geheel te worden gerooid verdeeld in zeven koopen breeder bg biljetten omschreven Een en ander staande te groeyen op de bennen van den Straatweg van Gouda naar Bodegraven naby tol n 1 aan de Oude Gouwe gelieven hunne aanbiedingen franco in te zenden voor den 22 October 1871 by den Heer Mr M H A LISMAN Advocaat to Leiden of ter Secretarie der gemeente Zwammerdam alwaar men ook omtrent de voorwaarden van verkoop inlichting kan ontMviigen 1871 G nii Da uitgave de WOENSD geschiedt DINSDAG DAG De franco per De s BURGEME Gouda gelet zuiver houden dere Wateren behooren Brengen ter langs de beide grenzende zyslo ber IS71 ovpr eene SCHOUW hoorlijk ge uivc etolfen die dc belemmeren of oori Bken en gezegde oigennii Gqdi Burgemeesto De Secret DltOOOrjEEVEft BUI Unilci l e Fmnsolie Qnertier eu li Arnim zyn nn juiet vau ziju dat nu het M al krijgen w gesproken D een gevolg va wious ïoorko door Ie Frans l e telegraaf overlijden de Lambrcoht De Fraiisohe voor Ie lep 1 vau een pont de BouapartiBt band staan len gebraiken vallen keizer De Duitjche teruggekeerd pen tegen a lu moeten die er ter lier voldoende zyii loekeu Alle het verlengen yieren budget per man toeges Frausche bezett logBcrediet wor De nog in op de loopeu nummer mede volledige afnch nadering zoo zoogenoemdt franc Ook