Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1871

1871 Woensdag 11 October N 1113 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken D9 uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 5Ü Centen iedere regel meer 10 Cent n GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlüke Nomraers VIJF CENTEN De inzending van advertentiëu kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave SaHIOTJ VT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toebeh joren Brengen ter kennis van de eigenaren der slooten langs de beide ijdpn der Boelekade en de daaraangrenzende zijslooten dat op Zaturdag den 14 October 1 S7 1 over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten eimlc te onderaoeken of ze behoorlijk ge niverd zijn van drijvend vuil en andere BtolFen die de doutstrooming van liet water kiiinien belemmeren of stank of sch idelijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 9 October 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Droooij eveb Fortuun van Bkroen Uzenuoorn BUITENLAND Biiiieiilandscti Uvcrziclit l e Frunsidie minister van finaneien de heer l onyerQnertier en de Duitsche gezant te l arijs de lieer vun Arnim zijn naar Berlijn vertrokken waar Bisinarek juist van zijn reis teruggekeerd is Het is te hopen dat nu het Klzas l otharingsche tractaat zijn beslag zal krijgen want tot vervelens toe wordt er over gesproken De stap van den Kranschen niiiiisier is een gevolg van den raad des heeren van Arnim wiens voorkomende himding oudanks zijn ziekte door de Fr insche onderhandelaars zeer wordt geroemd Ue telegraaf brengt het bericht van het plof seling overlijden des miiii ters van binnenlandsche zaken Lambrecht l e Kransehe bladen zijn vol ov r de verkiezinfjen voor de departeineniale raden die al het gewieht van een poiitieken strijd gekregen hebben eu over de BonapartiBtisclic woelingen die er mede in verband staan want men schijnt de gelegenheid te willen gebraiken om de verspreide aanhangers des gevallen keizers te tellen He Duitsche kei er is weder in zijn residentie teruggekeerd De Duitsehe rijksrlag is bijeengeroepen tegen a s Maandag De begrooting zal daarin moeten worden vastgesteld en de weinige tijd die er ter herfstzitting zal overblijven z d wel niet voldoende zijn om ook de oorlogsbegrooting te onderzoeken lle partijen zijn het dan ook eens dat het verlengen voor een jaar van liet zoogenoenide ijieren budget wcnschelijk is Hierbij is 2 5 thaler per man toegestaan He extra oorlogskosten voor de Fransche bezetting kunnen nog uit de verleende oorlogscrediet worden bestreileu De nog in wording verkeerende munt wordt reeds op de loopende geruchten af die we iii een vurig nummer mededeelden hevig bestreden Men wil volledige atschalling van het thaler s isteein en toenadering zoo met aansluit ing bij het l niiisclie of zoogeuoenide Lalijnselie niniits teein eenheiil de franc Ook i er een vistingwct in bewerking In Zwitserland is nog altijd de quastie van het burgerlijk huwelijk en de soheiding van kerk en staat aan de orde Het nieuwe ministerie tfl Madrid heeft zijn entree in iU kamer gedaan De nieuwe president der Cortes de heer Sagasta wiens keuze de val is geweest van het vorig kiibinet hield een verzoenende aan spraak waarbij hg de medewerking vau allen inriep Malcampo do nieuwe president minister ontvouwde het programma der nieuwe regeering hetwelk in korte woorden luidt voortietting van da politiek zijus voorgangers Zorilla wilde Sagasta replioeeren doch zag later van het woord af De werkstaking te Newcastle is na 20 weken geduurd te hebben in der minne geëindigd ENGELAND Hoe diep het koningschap in het gevoel en de behoeften van hel Engelsche vulk doorgedrongen is blijkt wel bet duidelijkst nit de beliingstclling waarmede men zelfs de private aangelegenheden van het koningshu s gadeslaat en nagaat In geen enkel land is het hoofd van den staat zoo het voorwerp van aller deelneming en nergens uit zich die deelneming op zoo vrije en ongedwongen wijze Ue vorsten zijn daar niet alleen de dragers van de kroon maar buiteiiilien nog gewone stervelingen wier handelingen evenzeer beoordeeld worden als die v in ieder ander persoon Ken Duitsoh correspondent uit Londen sohr jlt hieromtrent De openbare kritiek is hier zoo groot dat wij m t onze begrippen van het vasteland haar onbescliiamd en ongeoo loofd zouden noemen Den ouden stelngel van de politieke beleefilheid v ui het vasteland oHi de heilige persoon des vorsten buiten discussie te laten kent men in Engeland niet De stem der kritiek klinkt eerst daar duidelijk en luid waar wij slechts in len kring van veitrouwde vrienden durven fluisteren Zonder twijfel bestaat in dit opzicht tu8 ehen Engeland en Duitsch land een hemelsbreed verschil dat in andere landen van het vasteland weder veel geringer is In het kritiseereu der vorstelijke familie staat echter de Engelsche pers bovenaan Voor eenigo dagen wijdde the Saturday Revmo een artikel aan de positie der koningin tegenover de publieke opinie Het blad gelooft dat haar ziekelijke toestand de liefde van het volk misschien uit medelijden opnieuw zal opwekken waartoe de natuurlijke sympathie van het Engelsche volk veel zal kunnen bijdragen Gaarne legt t het getuigenis over zijne vorstin af dat wanneer men ann de woorden d ir ministers vertronwcu mag schenken zij hare zware plichten met trouw en ijver vervuld heeft en dal zij behoudens eeiiige vergefelijke en au fond misschien zeer lofwaardige dwalingen liarer jongere jaren beter dan een barer voorgangers en zelfs dan een dfr levende vorsten er in geslaagd is om de neutraliteit der kroon tn sschen de verscl illende partijen te handhaven Ofschoon zij van partijdigheid voor don persoon van een of ander nunisler liet vrij te pleiten is beeft zij toch hare raailgevers steeds met dezelfde belangstelling aangehoord en gevolgd Bij het leven van haren gemaal was zij het hoold der Engelsche niaatscliappij ij ging uut een goid vocn becld vooraan en huldigde oji waitrdige wi ze ilc bekende gastvrijheid der Engolsehe natie Sedert den dood van Jirins Albert trok zij zieli echter terug en maikte haar geschokt zenuwgestel haar van alle openbare feesten af keerig Eerst droeg men dit geduldig doch nadat aUlHS jaren voorbijgingen zagen zelfs de beste vrienden der monarehu met leede oogen dat de populariteit van de kroon begon te waukelen Het as een ongelukkig toeval dat de aanvragen om de apatia je harer kinderen juist in dit tijdperk vielen Het gedeelte der Engelsche natie dat wist welke zware ongesteldheid haar de eenzaamheid voorselireef billijkte die reden en schikte zich in het onvermijdelijke Het decoratief ven het staatsgehouw aldus j aat the Saturday Heviete voort heeft een bijzomiere beteckenis op zich zelf het gebouw kan ook Z ii der dat bestaan Een regeerings organisme moet vim zelve in beweging hlijve i zelfs wanneer liet opnerhoüfd van den In Eiigelan l du t zich het merkwaardig aeval voor d it de repiiblikeii Sühe cluh in de groote steden veel aanhangers van hunne stellingen vinden inet uitsluiting van de alscliading van het koniiiïscliap die zij verkondigen Het blad gelooft dat L dewijk XVI zich op den troon had kunnen handhaven wanneer hij handiger en begaafder geweest ware omdat afgunst en iijd de monarchale positie nog niet aangelast hadden In llnïelaiid is dit juist hetzelfde Men is nog niet op het denkbeeld gekomen om door de afzetting van Victoria een plaats in het parlement te veroveren Wiiunoer de koningin genezen is gelooft het blad d it zij uit de openlijke en algeineeiie behandeling dezer inestie nuttige li S i i zal kunnen putten Il ire geschriften Ue geen aanspraak op litu iaiische wairde kunnen maken hewij en d it zij i vl voor de sympathien vau h iar volk heeft Het ilk is hare wensolien in menig geral tegemoet gekonieii doch daarvoor moet zy de opinie van de natie aannemen dat vorsjen geen gewone inensohen zijn Ten slotte geeft het blad nog een selierpe tereohtwijzing aan den troonopvolger wiens talenten als geroutineerde lekkerbek liet alle recht wil lat in wedervaren Wanneer hij zich vooitdnrend nrauieert dan heeft het eene afdoende voroiitsoliuldiging dat hij weinig tijd voor iets anders lieeft De vergelijking met den Duitsclien kroonprins acht het blad echter zeer onbillijk Engeland voert iu den tegnm oordigen tgd geen oorlog meer en de traditie verbiedt dut de troonopvolger een lioo e militaire betrekking bekleedt Do prins van Wales geeft zich t h de moeite om du oefeningen te AU dersliot stm N bij te wonen I k ii koning van Engeland behoeft ook geen genie ol held te zijn dat zou zelfs niet wensohelijk we eii oi bestaat voir hem gelegenheiti genoeg oin tant verstand en belaii ti iling ten opzielitn van het ali eineeii welzijn te t uiimi Het blad verzekert eindelijk dat in Kii elaiu rut zeer geringe moeite veel mmdiT dan bij voorbeeld in Spanje van den koning geeisulit wordt de popij lariteit hers tcld kan uordeii waarin do koniligiii zich vroeger erheiigi n muolit Er Honlt ti geii oiirdig in dn Ijondciisoliii bhi den een druk ge ii rijf g ioi id over de miurufiuii