Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1871

J r jy ten de departementen uit Ie nooilij eii om het socialf vraagstuk tot een voorwerp van nauwgezette behaii deling te maken en zoowel over den toestaml cq de onderlinge verhouding van arbeidgevers en arbei ders in hunnen kring onder opgave van feitelijke bij zoiulerhedeii als over de middelen die aan het Departement ter verbetering daarvijn de beste voorkomen aan het Hoofdbestuur rapport uit te brengen Het departement iouda heeft besloten aan die uitnoodiging gehoor te geven en tot leden der commissie benoemd de lieeren dr C A ïebbenholT E Burgersdijk i Draijer C Messumaker en mr f Portuijn Droogleever die allen de benoeming hebben aangenomen ITALIË Zooals bekend is heeft de Italiaanscho regeering voor eenigen tijd bc loteii om ten behoeve vaii hare installatie in Home een aantal kloosters te onteigenen en dic tot regecnngs gebouwen in te richten Tot lusveiTc heeti slechts het in bezit nemen van een klooster hetwelk door Kranseheii gest eht en onderhouden werd aanleiding tot eenige moeilijkheden gegeven die echter op de vertoogen der Kransche regeering terstond geeiiiiligd zijn met de teruggave van liet klooster De iniestie schijnt thans ook niet lietrekkim tot de inheeaibehe kloosters bezwaren te gaan opleveren Er zijn drie eategorién van kloosters door de regeering bestemd oiu successievelijk te worden onteigend Twee dezer calegorien 20 van de 17 1 kloostersj zijn zonder eenige moeite bezet De monniken en geestelijken hebben geen weerstand geboden slechts protesteerden zij en openden terstond daarna hunne poorten Men verzekert dat voor de derde o ite orie door het Vatikaan bevel gegeven is om tegenstand te bieden alleen voor geweld te bukken en de poorten te laten openbreken De paus zou deze beslissing genomen licbbeii nadat hij van dit voornemen aan eenige der vreemde gezanten welke bij de Ileilige Stoel geaccrediteerd zijn tormeel kennis gegeven heeft Het Itabaansche gonverneineiit schijnt daarentegen voor het oogenblik nog geen gewehl te willen gebruiken Het hoopt dat de toekomstige ni t op de doode hand den paus en de buiteiilandsche machten gerust stellen zal over zijne voornemens en beginselen omtrent vreemde stiehtingen en kloosters elke de paus onontbeerlijk acht Men moet niet vergeten dat Home vijftig godsdienstige orden herbergt waarvan ieder gemiddeld drie kloosters bezit Er is dus ruime keus V at de buitenlandsehe stichtingen betreft deze zal men met de meeste omzichtigheid behandelen en uit een internationaal oogpunt k n deze quiES ie tot geen verwikkelingen aanleiding geven l es te meer dreigt de kloosters qnipstie ni het binnenland een onderwerp te worden waarover hevige patlemisntaire twisten ontstaan zullen De gematigdheid der regeering zal hevig afgekeurd worden door de radicale gestrengheid der linkerzijde Men neemt thans reeds sameiikonisten van afgevaardigden en discnssien in clubs en dagbladen waar over de stelling dat men onmiddellijk de ophelling van alle kloosters en de verdrijving der Jezuïeten moei eischen Deze quir tie zal naast het fiiMiicieel probleem het terrein zijn waarop de disciissien in het parlement zich leien winter bewegen zullen AMERIKA De Amerikaaiische correspoudunt der Londensohe Times zegt in een brief uit l hiladelphia van 22 Sept o a het volgende In New ïork komt de coterie welke zich ten koste der stedelijke kas verrijkt heeft meer en meer in het nauw hare leiders tiachteu rich door overdr iclit van bczittuigen aan tierden lo beveiligen tegen hi t gevaar oui het geroofde te verliezen De col rie heeft zich in de laatste vier jaren 1 met minalens tili miluoen dollars verr jkt en de vraag is nu 111 welke zakken die oueerojke winst is gevloeid De coiniuissic van gelastigden der Neiv York iohc buigers zet li iar uiider oek voort doch het wordt door genus der gestolen iiuitantien ca bescheiden belemmerd De dader van ilezen diefstal is ontdekt het is de concicrgo van het stedelijk geldkantoor deze lieeft met zijne huisvrouw en een derden persoon de bedoelde beselieideii heimelijk uit de archii venkasl enoiueii en verbrand De arroiidi9sem its reohtbank te Rotterdam heeft een pijpmaker alhier tot eene gevangenisstraf van drie niaanden en eene boete van 8 veroordeeld omdat nij ijii riJK c ii c iiTj r mishnndelil en verwond heeft waarna hij haar de deur heeft uitgeworpen Een en ander viel voor bij eene der veje gelegenheden dat de bekl in besclionken toestand twist 11 ld met zijne vrouw Van eene mish indeling dezer 1 latste waarvan bekt mede was aangeklaagd is hg vrijgesproken Van de 23 indidaten die Zaterdag door de provinciale commissie vau Zuid Holland geëxamineerd zijn als hulponderwijzers zijn 20 toegelaten waaronder de hceren W A Emeis F Kromhout en Poot alhier V Kok te Nieuwerkerk a d IJsel en F E Luitjes te Schoonhoven Van de 9 cnndidateu ter verkrijging van een acte in de wiskunde zijn ilcchts 2 toegelaten Het is ons een genoegen te kunnen raededeelen dat de drie alhier woonachtige jongelieden die met gunsligeu uitsl ag het hulponderwijzerseximen hebbeif afgelegd kweekelingen ziju van de te dezer sted onder directie van den heer Kluitman bestaande r k normaalsohool Heze niittiife inrichting de eerste di tengevolge der wet van 18 57 van rijkswege werd opgericht heelt thans reeds een zeer aanzienlijk aantal personen tot hulponderwijzers gevormd De school heeft een zeer gunstigen naam en knu terecht beschouwd worden als eene instelling waarop onze gemeente trotsch mag zijn nij kon beslnit vai 6 Oct is de heer M Buy op zijn verzoek e rvol uitslagen als directeur van het postkaiito ir te Ond water e in zijne plaats benoemd de geagr ierde klerk aldaar de heer 1 Buij Mz Door het DijkcoUege van de Krimpenerwaard zal op Maandag Ui Oct e k de gewone jsarlijksche St Bavosehouw langs de dijken geschieden Door deu gemeenteraad van Nieuwpoort is in de vorige week besloten dat de kermis als naar gewoonte zal gehouden worden I e sedert de vorige week aldaar uitgebrokene pokken schijnen van een goedaardig karakter te zyn Erger is het met die gevreesde ziekte gesteld in de gemeente Lexmond waar thans sedert Juni op eene bevolking van 1500 zielen reeds 85 lyders bezweken zijn In sommige buisgezinuen eiscbte zg twee en drie offers de kleermaker J Schorel verloor zelfs al zijne kinderen ten getale van zes Het is te bejammeren dat de vaccinatie uiet van den beginne aan algemeen is toegepast diiar dj ook daar gunstige resultaten heeft opgeleveid Men schrijft uit Harmclea Niettegenstaande de gemeenteraad besloten had dit jaar wegens de pokken epidemie geen kermis te doen plaats hebben hadden eenigen uit deze gemeentq besloten hieraan geen gevolg te geven de smid lieer die zijn tuin ten gebruike had gesteld van de nollertjeskraam van Mulder uit Utrecht handelde hierin zeer tegen de bedoelingen vau het dagelijksch bestuur en vau de meeste ingezetenen en onder het overmatig gebruik vau sterken drapk werd dit jaarfeest geenszins door het fatsoenlijksti deel van Uarmolen s ingezetenen gevierd daar de p9litie zelfs genoodzaakt was tot arrestatie ov er te gaan Inmiddel wordt het gemceutebcstuur in deze zeer netelige ziwk om zijne gematigdheid geprazen Op Zondag 15 dezer des namiddags zal de nieuw gebouwde kerk te Rceuwijk wordeu ingewijd De heer van Wijk predikant te Gouderak is beroepen te Lcerbrcck Binnen wciniffe dagen zal worden overgegaan tot eene uitbreiding van het telegraafnet op hef eiland Overllakkee en w d door het plaatsen van een kantoor te loedereede dal in verbinding met OudeTonge zal nanslu teii t Dirkslaiid zoodat nliUis ook het westelijk gedee te v iii dat edaud in telegraphisohe gemeenschap met den vasten wal wordt gebracht ÜOIUA 10 OCTOBEB Een zeer belangrijke verliooging van het loon heeft Z terdag op de Slearino kaarscnfabriek alhier plaats gehad Alle of althans bijna allo werklieden ee Ml I d iarin doeli vooral werden de inkomsten der gehuwde werklieden die ƒ 1 per week verdienden verbeterd daar zij voort an ƒ 7 2Ü zullen ontvangen Het verheugt ons te kunnen mededeeleii dat het alhier gevestigde h pirtemeiit der Maatseliappij lot Nut van t Mgeiiieeii heeft besloten iii den aanstaanden winter wederom eeiuge avonden te wijden aan volksvcrma ik en volksontwikkeling In de jongste algeineene verg idenng der Miatschappij tot Nul van t Algemeen werd o a beslo f I liT=i li m M ii i ol N I Il jul ni v mich i i 11 11 liclits rerliii eii i liapi ii villi ii tril i 1 k1 ni dut lil I ir i l ind 1 p mil veiiin liiiai Nmn lil iiiiiidi r il K de VDor tiiviii e vpeliil üo vooiliefl elijke sesolirif cu van Kiijielsolie geleerde meer bejiaaldelijk liliU hllllv li tii it 1 r bij oüidi el Icfie van iMtiiiiroiiiler uekers zal erkennen hoc jnht 1 ilie uitspraak ih vleeseh van lOOil scha len of van 5 ossen verwerken Na in de blikken aan en gedeelt lijk o ek lokt te vooniordiel dat leiieeiieiun ih iingi r nul s lieni t op de lii ofdiü e uiilipatlne van den iiiiiii li L ii iille ipij eii v iar an hij d u uiu spMiiu en de I riidiiii met keul ofd e t burni i reclit noj ii et verkregen helibi ii Voljjeiw de lioi y te liy ieiii ehe aiitiiritritrii hedm ld vheieli even vord aun all ver=eli vleeteli i n iiifjeuijdeu in de kookknii t vir ekereii dal t behoorlijk toebereid met nund r i app p uialsch en smakelijk is Nu bihoorlijke toebereiding is t juist waar t in y iice aiul me stal aan hapert V e vinden in de Mdhoiinie JripiK v uil V i ij ri i 11 t proeédi der vli i sehverdnur aniinL l lf groote rabnekeii voor t ineereiuleel in de omstreken van Melboiirne treven werk aan onjjeveer l tOO arbeiders die van ƒ 18 tot 72 s weeks verdienen Dagelijks kan elke fabriek het hanen u Ced iaii i zijn wordt liet vleesob tegen bederf behoed door toevoeging van ecu zekere hoeveelheid ehloorealeium en door luchtibelite sluiting der bUkken Hierna wordt t verzonden en in Engeland tegen de helft van den prijs van verseh vlecscli aan de markt gebracht Misschien is juist die meerdere üoedkoopheid t waren m ssehien beter te zeggen mindere duurte bij velen een reden tot aeliterdoelit omtrent de qualitelt Intusschen wordt de lagere prijs verklaarbaar genoeg wanneer men weet dat t vleeseh afkomstig ig van de tallooze runderen en aeliapen die in de Australische koloniën evenals in Ziiid merik8 vroeger slechts terwille van hun hniden hoorns en wol gedood werden terwijl t in Europa zoo ko ibare vleeseh als afval liggen bleef t l te weiisrhen dat t vooroordeel tegen goede gaven uit de Nieuwe Werelden spoedig geheel mogen wijken en dal algemeen t verduurzaamd vleeseh uit Australië iii Amerika ingevoerd worde tengerieve van de miUioenen bewoners der Oude Wereld die zich waarom en waardoor willen we hier niet nagaan van t onmisbaarste voedingsmiddel zoo goed als verstoken zien In zijne Notes sur i Amjielirre levert de heerTaine een goede schets van de En i Uclie straatpredikers die hij omschrijft ala upartieiilu ri ii welkezich gedrongen gevoelen linniic godsdienstige denkbeelden aan het volk mee te deelen Hij keurthun arbeid om de volgende redenen goed 1 Ze geven lucht aan een sterken hartstocht een innigeovertuiging die bij gebrek aan uiting krankzinnigheid of razernij zou teweeg brengen i hun pnvkeiiis zedelijk en kan op 9omnrg e gemoederen een heilzameii invloed hebben zij houden bij de massa t geloof levendig a in een hoogere roipng aan warmevroomheid en oprechten godsdien lijvei De gewoneEngelechman is zegt de heer Taine in den grondgodsdienstig Hij gelooft hoewel zonder gloed envuur aan een God een drieëenheid een hel enz Wei keiijk is het protestantsche dogma volkomen passend bij t ernstige dichterlijkeen idelijke karaktervan het Brltsche ras Jeen inpaiiniiig k derhalvenoodig om t te doen staande blijviu maar wc lzou t inspanning kosten om het te doiu vcrwirp n KenEiigelschman zou t zeer grieven met te kunnen gelooven aan een leven liernamaals Dat leven is inzijn oog het imtuurlijk aanvulsel van t tegenwoordige bij elke crisis wenden zich dan ook zijn ü e laeliteiinaar die toekomst aan gene zijde des gmfs Hij haatdi lastige betweters die zijn eeum ial nevestigde begrippen op dit punt trachten te doen wankelen Wantdie l ei rippeii zijn bij hem iiigenorleld ze makeneen deel iiit van ziju opvoeding van zijn Iraditién van ie geheele omgeving waartoe hij behiuirt Hijeert t IVuteitaiitisiiie en de kerk als essenlieelc bestanddeelen van de Britsehe coii titiitie In de Pro te tautseh belijdenis vindt hij jui t at de waardigheid van ziju geestelijken meiiseli behoeft en inde kerk ziet hij een bondgenoot m den si at eenwaarborg voor orde en moraliteit een tuelitiiieesleresder zielen Dit alles tezamen maakt in de opeiibiirenieening eerbied voor t hristeiidom en pielii een eiseh van betaniflijkheid zelfs Ongaarne wordt danook bekend dat een vrijdenker een goed Kiigelselinianen braaf burger zon kunnen we en De heer Tainehaalt hier een passage aan uit de Kdiiiijhiirg Jit ricii die ofschoon meer dan twintig jaren gileileii g selireveii nog teiivolle m on e dagen van tirpissing is Intelleetiiei le lallieid is de iViiigi die alüemeen is in dit land Vandaar dat de meeste schrijvers 111 1 anijsl en beven viTviild zijii leinip iehte van sliekkinu linniur welken tsehappelljke s Ifi 11 ip lil e 1111 I llHiL eil en sir Hen l iiuitMn r i i li d ipllisele tuk j i 1 1 lil liiil kl liew ini hn Ie diiki 11 dei I d iiiii I tl bij ons dl liseli ip zelve iiail liir I st iiiif 1 ji lil 1 1 Ie te ver ie eeiugszins veiti niwelijk is niet lie p o w il k i ilii sireng zijn de I nitrii MUI onrecht llleedl ellll s worden van 9 l Aan over het deiidu mil stoomvuai Van d rerklnardi en Bredi Van V as Heemskeq die cclitq redeneen oplossen De he voor totl tal van rede in vrir iije i fa is hel sciiaal in dig datj delen m4 dan het voorstel uit een lijn Je niet suba gen zijnj delijk te zonderiui van staq beid n i hier te de ondel eene bcj men le voorstel vloeijeuj komen den onq op den in iet eene hel derneiiiil wees I ming Do tot de land handels de staal dit gei eigen hf zeker na IC moeten Viin i de zck omdat leerd hier in is van lal omdai 1 Nle Heem een st4 het alj voorst eeneiii een pr Bredii den h gelijki besohe natioi dikwi goed De een li nen Bijd gen nen leidi bed e dien vensvl de 2 Kuroi make Del de meiitl lanüq op d aan wijl subii