Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1871

Indertijd i ook iu dit blad het etn en ander vermeld omtrent den kapitein der infanterie Janssen Voor een raad van eer geroepen is hij schuldig verklaard en iluarop door den koning uit den militairen dienst ontalii en Thans ineeneii wij ook lirt volgend eehrijven van den heer Janssen to moeten opnemen liet zou naar onze meening zeer wenachelijk zijn ilat t vele duistere in deze aangelegenheid odleieel werd oiigehclderd Nederlaiidera I in staat stelt om in het ondethoiid van niijr en kinderen te voorzien Ik wil werken werken ik kan veel werken Ik doe eeu bn c UH e welwillendheid Bezorgt a spoedig d or u e diiecte of indirecte tusschenkomst eene fata ienlijke bei rekking Ik herhaal het ik sta broodeloos heb get n fortuin ben geen eerlooze en geen luiaard maar ik heb gezond verstard moed en een vasten wil Me I heeft mij ontslagen uit s lauds dienst om boven genoemd eouranten gesohrijf tieereu redacteuren der onderscheidene couranten neemt s p dit stuk in uw blad welwillend op Leeuwarden 5 Oct 1871 A JANSSEN rxif itali iapiteitt der in anter In het Vtr Dagbl ran 27 April schreef ik een artikel waarin ik aantoonde dat het gedwongen kerkgaan van militairen tot willekeurige hanilelingen kan Ranleiding geven ik bewees dit door voorbeelden waaronder éen dat men een militair gedwongen had eene goüsdienstoefemng oij te ivoner iu eene kerk die niet tot zijne gezindte behoorde Ik nam de kiesohhcid in acht om de namen der belrokker personen en plaatsen te verzwijgen Ik wilde door mijn schrijven alleen meewerken tot afschaffing van eene militaire verordening die volgens mijne raeenii g de vrijheid van godsdienst in den weg staat De redactie van het Haa ach DagU leverde repliek op mijn schrijven in haar nummer van 2 Mei welke repliek ik beantwoordde door een ingezonden stuk opgenomen in t Ulr Vagbl van 6 Mei Ik ondervond de sympathie van het publiek en in t bijzonder nog van zeer geleerde en hooggeplaatste rechtschapen burger personen maar werd door de miliiaire overheid als volgt behandeld 1 Ik werd gestraft met 8 dagen arrest 2 idem met U dagen arrest welke straf later door den rechter onbillijk werd verklaard ik had ze echter ondergaan en de persoon die mij gestraft had bleef ongedeerd 3 ik werd uitgescholden door mijn chef den majoor Gisser de rechter bepaalde zich er bij die handeling af ie keuren 4 om mijn leed bedoeld bij punt 2 en 3 gebeterd zien moest ik drie maanden in preventief arrest doorbrengen 5 meu heeft mij gecontrLrieerd in t iiakouicn van door den doktor voorgeschreven maatregelen in t belang mijner gezondheid 6 men heol t mij bqegend op eene wijze die hier moeilijk te beschrijven is docii later aan t publiek zal medegedeeld worden maar die ons herinnert aiin de dagen der inquisitie 7 men heeft mij van mijne vrouw en kinderen gescheiden toen de eerste hulpeloos In t kraambed lag 8 men dreef mij de ongefortuiieerde op on nosten door eene overpftatsing vau Leeuwarden naar Deventer 9 de minister van oorlog Engelvaart bracht mij voor een r iad van eer altijd nog voor dat diigbladartikelj te Arnhem IU ope jwi to bleef ik daar drie weken 11 voor dien raad van eer heeft de majoor jisser mij gelasterd mij namelijk van delo ale handelingen beschuldigd die bijouderzoek bleken onwa ir te zyu 12 ecu officier van het Nederl leger de luit adjud Keijzer heeft volgens zijne eigene verklaring op eene ongeoorloofde wijze een stuk weten in handen te krijgen dat hem niet toebehuurde en niet voor hem bestemd was en van dat stuk gebruik gemaakt om mij in ecu slecht 1 d iglicht te pla itseu 13 de raad van eer heeft van dat stuk gebruik gemaakt bij het onderzoek in mijn zaïik 14 de raad van eer heeft zich niet bepaald bij t onderzoek naar hnudeliugeu die betrekking hadden op de eer van den officier maar zich gemengd in mijne particuliere zaken die niets met de van den olficier te maken haddeu Hij heeft 11 de ingewaudeu mijner ziel en 16 nadat M eervolle dienstjaren als officier telde uadat ik 19 jaren diensten aan den lande bewezen heb waarvan t iu Oost Iudiê nadat ik de achting en geneg nheid mijner inferieureu had gewonnen ontslaat men mij alken om genoemd couranteii geschrijf uit den militairen dienst niet eervol tander pensioen Men heeft mij weggejaagd als een schurk Ik sta nu met mijn dierbare vrouw en lieve kinderen broodeloos Ik heb geen cent fortuin ik weet niet hoe ik den dag van morgen halen zal Het grootste gedeelte van het korps officieren verstoot mij niet neen hot neemt hartelijk deel in mijn lot het officierskorps weet dat ik geen eerlooze handelingen gedaan heb Mijn afgelegd militair verleden kan dan ook een grondig onderzoek doorstaan De billijkheid heeft men opgeofferd om eenige sujetteu te sauveercn Ik zal hunne handeliugen eerlang pnblicecren Ik zeide dat de meeste officieren deelnemen in mijn lot maar hoe streelend ook helpen mij die betuigingen vau deelneming iet als mijne vrouw ea kinderen moeten honger lijden Nederlanden Gij hebt met belangstelling in de dagbladen de bchiindeling mijner zaak gevolgd toont ook than uwe belangstelling bid ik u ia mijn deerniswaardig lot Meent niet dat ik u eene aalmoes vraag dit zij verre van mij Ik heb Goddank een gezond hoofd een ijzeren wil en veel lust tot werken al moet het ook zijii aan geeiie zijde van den Oceaan Ik vraag u zeg ik geen aalmoes maar eene betrekking die mij Laatste Berichten Londen 9 Oct De generaal sir John Burgoyne is overleden Te Drogheda had eene groote demonstratie plaats ten gunste van het lokaal bestuur Omstreeks 10000 personen namen er deel aan De annwezigen drongen aan op de vorming van een federaal gouvernement en op de vestiging van een parlement te Dublin Hoewel de geestdrift op de meeting groot was werd er de orde niet verstoord Heden avond zal alhier op Trafalgar Square eene meeting worden gehouden tot ondersteuning van den eisch der werklieden om den arbeid s daags tot negen uren te beperken De Timea behelst een telegram uit Keulen waarin gemeld wordt dat de Fransche minister van financiën op zijn doortocht in die stad door de bevolking zeer goed ontvangen is Parijs 9 Oct Het Jotmml Officiel bevat een decreet waarbij de besluiten van den Parijschen gemeenteraad betrekkelijk de splitsing der obligation van de stedelijke leeiiing wordt goedgekeurd Bij een ander decreet zijn de voorwaarden omschreven welke de Algorijnsche Joden te vervullen hebben bij het voorloopig uitoefenen der verkiczingsfuncti n Eene dépêche van het centraal comité te L on aan de Cumtitution gericht en gedagteekend van 8 dezer zegt dat het comité te Lyon de zegepraal heeft behaald Zes van de acht canilidaten zijn verkozen Berlijn 9 Oct De heer von Arnim is heden ochtend vroeg van Parijs alhier aangekomen en in het hotel lluval afgestapt Den heer l ouyer Quertier werd gisteren avond ten half negen door prins von Bismarck eene audiëntie verleend Parijs 9 Oct Bij het ministerie zijn nog slechts zeer onvolledige opgaven ont aiigeu omtrent den uitslag der verkiezingen voor de departementale raden Zooveel blijkt echter dat vele kiezers geen deel hebben genomen nan de stemming en dat wimrsehijnlijk veu herstemmingen nidcten plaats vinden He heerCiambetta is in het departement du Lot net gekozei De minister V ictor Lcfranczal waarschijnlijk wijlen den heer Lanibreoht als minister van binnenlandsche zaken opvolgen yaW York 9 Oct Te Chicago heeft in den iifgelüupen nacht een groote brand gewoed die aanzienlijke verwoestingen heeft rnngericht Het vuur woedt nog voort Eenige personen hebben bij dit ongeluk het leven verloren Weenen 9 Oet l e Weener Abenpoit mankt de opmerking dat mei het thans aanhangig zijnde ontwerp tot een vergelijk met Boheinen aldaar voor de eerste maal eene discussie zal worden gevoerd over een voorstol tot eene overeenkomst tuaschen de oppositie en het rijk Heze overeenkomst die slechts eene constitutioneelgrondwettige mag zijn moet bij den rijksraad ter goedkeuring worden overgelegd Gemengde BeL ichten De boter en kaasmarkt te Verviers is Zaterdag het tooneel van een opstand geweest De boeren en boerinnen cischten 2 francs en 25 centimes voor het pond boter De koopers verbitterd over die prijsverhooging wilden niet meer betalen dan 1 fr 50 cent Men schold elkander uit en vau schelden kwam het weldra tot feitelijkheden die op hunne beurt in een oogwenk in een algemeen gevecht ontuBrdden De stukken boter en de zoetenielksche kazen vlogen door de lucht of werden niet voeten etteden Het uitgestrekt terrein zag er sjioedig uit als een onme telijke dik met boter en kaas belegde boterham politie was onmachtig de wnnordelijkhedeii Ie beletten De pninpic die tnsscheii beido wilde komen werd half doud geslagen De vorkoopers werden op de vlucht gejaagd diegenen hunner wier waren niet ge eer gewroet ik M eerv De 1 om lii t lociidf iwgraette Iwliiui111 toestand en iMijevers en iirbeivaii feitelijke bijdie aan het Debeste voorkomen 1 ie brengen psloten aan die uitleden der comA ïebbciihoff i iiuinaker en rar de benoeming Kotterdam lieefl f u enisstrat van urie icroordeeld oindat ishandeld en verir heeft uitgeivorirne der vele gebnken toestand twist mish indeling ile er liiiigeklaagd is hg laterdag door de pro and geëxamineerd o gelaten waaronder inhout en P Poot d IJsel en F E r jging van een acte gelaten linnen mededeelen ngelieden die met i ersex men hebbeij de te dezer stedp lil man bestaande rijU hchting de eerste dia aii rijkswege werd opeer aanzienlijk aantal ormd De school ciin terecht beschouwd iirop onze gemeente 8 de heer M Buys k als directeur van in zijne plaats be de heer V Buijs Mz Krimpenerwaard zal jewoiie jaarlykïche 1 geschieden Nieuwpoort i in de kermis als na r gein iar nitgebrokene poklis karakter te zijn Ksde ziekte gesteld in thans sedert Juni Iz ilen reed 85 lijders u sgezinnen eischte zij tii aker J Sohorel vergetale van zes Ie vaccinatie niet van It Kigepast daar zij ook pgeleverd I liraad besloten had dit mie gee kermis te doeu 11 uit deze gemeente l te geven de smid l e had gesteld van do uit Utrecht handelde If n vau het dagelijksoh etenen en onder het n drank werd dit janrcinlijkstg deel van llar1 daar de pplitie zelfs itie oT er te gaan Intcbcstuur in deze zeer itigdbeid geprszen Il uuddags zal de nieuw worden ingewijd Lut te Qouderak i be ll worden overgegaan tnt s raafnet op het eiland t plaatsen van een kan Iriimdiiig met Ourlc Tcinge lilt aUliiB ook het westo II telegraphisohe gemeen orilt gebracht Stateu Generaal T M F i r k mi r Zitjiiug van U October Aan de orde waren de algomeene beraadslagingen over het voorstel van den heer s Jacob o s huudende maatregelen tot bevordering eener gcrojic de stoonivuiirtdieiist tiiasehen Vlissingeii en New Yurk Van de ze sprekers die aan het debat deelnamen Terklaardei zich drie de he ren Blom liergmaiiii en Uredi s tegen het voorstel dat door de lieereii Van Wasnenacr en Leiding werd verdedigd de heer Heemskerk Azii nam een afwachtende houding aan die echter naar wij met het oog op den gang zijner redeneerin Tree en zich wel in tegenstemmen zal oplossen De heer Blom droeg eene zeer uitgebreide rede voor tot bestrijding van het voor tel doo v fC met tal van cijfers en aanhalingen llij splitste zijne rede in de volgende ze s punten 1 Is eene stoom vanrldienst op Amerika van algemeen belang 2 Zoo ja is het noodig die dadelijk op zulk een groote schaal in te richten 3 Is een en ander zoozeer noodig dat laartoo onverwijld zulke buitengewone middelen moiten worden aangewend en moet Vllssingcn dan het uitgangspunt dier vaart zijn 4 Ia het voorstel tot toekenning van zulk een groot subsidie uit een economisch oogpunt te verdedigen V Wie yn de eigenlijke belanghebbenden 6 Ala de staat niet subsidieert welke Kulleii dan daarvan de gevolgen ijn Hij wai zeide spreker geen onvoorwaardelijk tegenstandei van staatshulp Er koii4cn nitzouderingen zijn De regel moest zijn onthouding van staatshulp en overlating der particuliere nijverheid aan de bijzondere krachten zoo niet dan zou hier te lande nog meer dan reeds het geval was de ondernemingsgeest gefnuikt worden Wat er van eene beschermende nijverheid wordt daaromtrent had men leergeld genoeg gehad De voordeden die de voorsteUsrs meenden dat uit die vaart zullen voortvloeijen nouden zeker niet aan den staat ten goede komen Zoo er voordeden ontspruiten zonden deze den ondernemers teu goede kernen maar dit lag liet op den weg van den staat Zoo de staat zich niet in iet met de ondersteuning dier zaak dan zou dit eene heilzame energie opwekken De particuliere ondernemingsgeest zou zich ontwikkelen waarbij hij wees op het voorbeeld der Uotterdainsche onilerneming en op meer andere uitvloeisels van eigen initiatief De heer Bergmanii was er tegen omdit Init niet tot de bemoe iingen van den staat behoort in een land van handel die op eigen wieken moet drijven handelsonderntmingen giljjelijk bij te staan omdat de staat al kon hij rechtens subsidie verleenen in dit pevnl het niet iimg doen omdat de staat zijn eigen huisliouden niet kun bi kostigen omdat het niet zeker is dat het subsidie zal helpen en ook niet dat na 10 jaren niet nog vele jaren meer subsidie zal moeten worden verleend omdat al ware een subsidie van 6 miUioen in 10 jaren voldoende dan nog niet de zekerheid De heer v Wassenaar verdedigde het voorstel als een middel om den handel een nieuwen weg te banen overeenkomstig de mode zooals hij zich uitdrukte Bij de uog duistere toekomst onzer nieuwe waterwegen was Vllssingcn het geschiktste uitgangspunt Wat men in llotterdum doet was loffelijk maar kun niet leiden ot den Europeeschen handelsweg die in de bedof ing der voorstellers lag Het subsidie zou dienen om een onderneming die in de toekomst levensvatbaar waa in haar geboorte te helpen en om de 22 raillioen uitgegeven om Vlissingen mei het Kiiropeesehe spoorwegnet te varbindeii productief te maken bsillirll ven ter De heer Lenting trad in eene wederlegging van de rede van den heer Blom en staafde zijne argumenten door op Engeland en Amerika te wijzen landen waar het beginsel vau vrijen handel zoo eer op den voorgrond staat en waar euornie aan dergelijke stooinvaartlijnen worden gege wijl lielgie ook irn dergelijke oiideriicniiug rniin subsidieert m