Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1871

heil vernield Haren boden in hun vree voor verdeie mi biind linf eii de boter voor I Crane Int pond iiaii De üiii ereji i Idhedm iliiiirJiiMan di ii vi ii i n oeiilend tut di8 morgein ten 11 nre Vu elieiilene personen werden gekwetst Een hevii e lej enbui deed de woedende volksmenigte ten finite lutein stuiven De politie heeft iinderlmnd pnicei vi ibnal opi einiiiikt tegen eenige bellininels die t t lUvc belreurei vaaidig ongeregeldheden aanleiding hebben gegeven Een blad uit het Zuiden van Frankrijk meldt het volgende nis sutvere tcaarhtid De pastoor eeiier kleine parochie in het kanton FontSaint K prit had onder de groote nii een predikatie gehou ien Bij het uitgaan der kirk stuud de dorpsomroeper lustig voor de deur te klinken ledereen meende zooals gewoonlijk de bekendmaking te vernemen dat een hond weggeluopen of een ofandcr oorw r vprIor n was docH men ve i te zich de man deed aan de dorpsbewoners oe volgende mede deeling Van wege mijnheer de maire wordt bekend gemaakt dat hetgeen mijnheer de pastoor gezegd heeft niet Kaar is Nog een bedroevend ongeluk te Brussel gebeurd komt eene nieuwe les geven aan de onvoorziehtige huishoudsters en keukenmeiden die 700 roekeloos te werk gaan met de gevaarlijke pitroleum M idame K was tusscheu 3 en 4 uren uit haar bed opgestaan om de soep van haar kind te verwarmen en beging de onvoorzichtigheid van het vuur ill de stoof te doen aaugloeien met daarop w it petroleum te gieten Aanstond troffen de vlammen de petroleum flesch de jeugdige vrouw was 111 een oogwenk geheel en al door de vlammen omsingeld en werd overdekt met brandwonden na ir man sprong uit het bed nam zijne vrouw in de armen en poogde de vlammen te blusselien terwijl hij om hulp riep De gebnren snelden toe en haalden een geneesheer die de ongelukkige al de mogelijke hulpmiddelen der kunst toediende doch zonder goeden uitslag Na yselijk lijden is het slachtoffer barer eigene onvoorïichtigheid nog voor den middag bezweken Te St Petersburg is men heug een cirkelvorm g oorlogschip te maken Dit vaartuig i voor den dienst in de Zwarte zee bestemd en voert twee kanonnen van reusachtige afmeting daarenboven il lu t duor les waterof stuw schroeven voortbew o ri ii worden die elk aan een afzonderlijke inachine I 1 r bewesiiig ontleenen Als alles gereed ir wordt t omloKselup aan stukken per spoor naar de kust der Zwarti zee vervoerd waar men het in elkander z il zetten Burgerlijke Stand GtHORLN 7 Oct Albertje Janntgje oudtr i J A Piebciifjn CD R J Adema 8 Aarijt ouiIlts P Mul en 1 Keg Heitdrik Jacobus ouders H vau Uilliyeti t ii C vuu der Starre Jutiauoa ouders J U lioot en IJ üouk Cornelia VVillemiiia ouders J de Vriud m L T jgemaii OvtBitDFN 6 Oct H J Otto 8 ni 8 W E Cibacns 11 m A DVERTE NTÏEN Wed LELVE BKtóG Lange Groenendaal I N G4 beveelt zich minzaamst 1 an tot het leveren van PUIK BESTE STEENKOLEN als y 1 00 per mud i ao 20 00 per 1000 kilo 1 35 per imiil 1 45 21 00 1000 kilo Euhr Kachelkolen Haardkolen Schaalkolen Eng grove Kachelkolen Haardkolen Schaalkolen Hazewinkel Smeekolen bij piirtijcn ii 1 00 per inud alsmede van alle sooiten van MANUFACTUllEN tot de miut t mogelijke prijzen UtT Vrij aan huu STEENKOLËNr PKIJZEN VAN F S Spariiaalj Zooiicn Kantoor Gouwe C 77 1 00 pet mud 1 40 21 00 1000 k i i5 mud 50 00 1000 k 1 05 mud Ruhr Grove Kagchelkolen Haardkolen Schaalkolen Eng Grove Kagchelkolen Haardkolen Schaalkolen Smeekolen Gouda October 1871 HVISmiDDEL tegen Hoest Heeschheid Verkoudheid enz zijn do lOlIANN HOPK scHi MOUTBOUST BON 130NS b j uitnemendheid Uit den fijnston suiker en zuiver Mout zamengesteld bevatten zij bovendien slijmoplossende bestanddeelen die den hoest onmiddellijk kalineeren on spoedig do Verkoudheid en Heeschheid doen verdwyuen Ik laat ten bcwjjze der voortreffelijkheid m ner Borst Bonbons eenige uittreksels uit ontvangene brieven volgen en is men met uwe MOÖTBORST BON BONS daarom zoo ingenomen omdat men tot de overtuiging komt dat de onder jelijksoortiije namen aangeboden Bonbons van andere fabriekanten slechts gebrande suiker met vanille bevatten W J MAYER C Arnhem ik acht mij verpligt UEd mede te deelen dat ik mijne geheele herstelling van zware borstziekte aan het gebruik uwer Borst Bonbons te danken heb enz G HAMELS BLEEKER Dordreeht y Gisteren kwam mij wederom iemand bedanken die op mijn raad door uwe voortreffelijke Borst Bonbons te gebruiken van heeschheid en aamborstigbeid waaraan h j sedert lang lijdende was radikaal genezen is TH J JANSEN Hertogenbosch Verkrijgbaar 30 Ct het blaauwe pakje JOH ANN HOPFscH Centraal Déjjót Bloemniarkt bij de Stilsteeg te j4w am mede echt te verkrijgen te douda bij J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Woerden by HENRI J van dln BERG Br ClUXTdllKLAMUS Oogciiwater ffl p Pit onfeilbaar OogOnWater heeft in den kortm tijd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als clden een dergelijk arti kei 13 te lieait gc allen en tot ondubbelzinnig bewijs hiervan ki ii strekLen dat er reedb duizenden by tiendui eiidin flacons van verkoelit zijii en de jiltrek van dit voortreffelijke en hei anie niidild teed toeneemt lle lijders iaa velschillende OUIjKW VLKN wordt dit middel teu sterkste aanbevolen en zullen ZIJ na een betiekkelijke koiten tijd wanneer men het oplettend volgens voorschrift gebruikt d hed ame gevolgen aii dit nuoit volpri ene OogeiiHiiterondervinden Zij diegenoodmakt zijn de zoo lastige bril Ie gebruiken zullen die bij een voortdurende aanv ending van dit middel weder kuniieii wegleggou Zwakke oogeu die door ingespannen zien of le eii I if iiiiien te steken of die waaruit bij harde of koude wind Noclit ontloopt worden door dit middel tpoc ilig geheel hersteld ledereen die tot ijn hoogste jaren zonder brd wil walken make dus eer het te laat is gebruik van 1 1 Cliaiitüinclaiius Oogenwater en na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen n iarnemen liet 18 il fiü C ts ier fl icon verkrygbiiar gesteld bij T A G VA DUTll Gntti a 3 J BEUZEMAKER Leidm J II KELLER wesle ageiistr nit Rotterdam Mfj L A StHDLrENs ScHi urFa Ouslniolciislr iat J J GltOENHUIZEN k C l trec it en meer bekende depots in ons rijk In eenige voorname steden en dorpen wordt gelegenheid geKocht tot het plaatsen van Depots in Thee HH winkeliers daartoe genegen adressecren zich met noieo brieven onder het motto Tuee aan het bureau dezer Courant van Populieren Boomeii en llakliouf Zij die genegen zijn tot het KOOPENvan a 100 POPULIEREN BOOMEN waaron dr 1 ja lg B j c i b 15 afgewaaide POPULIEREN met de Koppen voor zooveel die aanwezig zijn en c eene pnrtij HAKHOUT mpt do Struiken om geheel te worden gerooid verdeeld in zeven koopen breeder bij biljetten omschreven Een en ander staande te groeijen op de bennen van den Straatweg van Gouda naar Bodegraven nabij tol n 1 aan de Oude Gouwe gelieven hunne aanbiedingen franco in te zenden voor den 22 October 1871 bij den Heer Mr M H A LISMAN Advocaat te Leiden of ter Secretarie der gemeente Zwammerdam alwaar men ook omtrent de voorwaarden van verkoop inlichting kan ontvangen Slijm en Maagpilicn Deze PILLEN die sinde vclo jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagverSterkeud gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed legen de gal en zeer zaCht laxerend zijn zijn tegen ii 1 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar hij de navolgende Ueeren te Amsterdam M ClL baii C Droog Heilige wegD S21 Bleisnijk S V d Kr uils Bodegraven B Versloot Bommel Zail J v d Vegte Delft E Wilschut Delfshaven J Koch Deventer Gebroed Timnn Dirksland D de Vries Dordrecht II J jiliay üüuda L Schenk op de Hoogstraat s ïravensande VV v d Booiu s Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidaniis Il iiistrechl K Oosterling Legden J T Terburgh Haarleinmerstr Lekkerkerk A den Oudsten Liusclioien B Kruithof Moordrecht G H Vost Kütterdam v Santen Kolrt korte Iloofdsteeg Scli edam Wed A H Rombouts Schoonhoven A Wolft Stolwijk A Zijderlaau Tiel A J Fiinsseii Uirecht F AKen i op den Steenweg over de Donkerstraat 11 872 In irdingen J M Lagerwerff Ze enlinizen A l riiis De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens hel echte recept zyn door luij ie Oouda alleen en tiitilttitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer I SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der ecltte en sinls onheugelijke jaren gebrnikle Slijm en MaagplUen is een biljet voor7ien met de handeeekening van J J SCllKEUDER apotheker welke haiidteekening zieh ook bevindt op hel zegellak waarniecle het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel allent op Ie zijn en zich te wachten voor het gebruik vuu eeu uamaaksel dat men tracht in omloop te brengen 59 Gouda Druk vau A Hrmkiiiau