Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1871

♦ ll ll ifc Wm W O i W H I H l i I I W l i l l lHiSI I Jt S 1 8 aa BlC W w i iW i Vrijdag i i October 1871 N 1114 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentlën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave It stttleu en dorpen wordt jtot het plaatsen van in Thee Iiirtoe genegen adresscereu ri onder het motto Thee Courant VAN Minen cii IbklioiiU ra tot het KOOPENvan lEN BOOMEN waaronioomen POPULIEREN met de zooveel die aanwezig zijn ivHOUT met de Struiken gerooid verdeeld iii zeven iljetten omschreven Een roeijen op de bennen van iGouda naar Bodegraven te Oude Gouwe gelieven mneo in te zenden voor p bij den Heer Mr M H r it te Leiden of ter Secrelaammerdam alwaar men Imaarden van verkoop in Ml IHaagpilIcn sinde vele jaren met het ilijm en als maagver orden door hare werking Be bevorderen bijzonder I zeer zacht laxerend nt het doosje met berigt erk ijgbaur bij de navolgemle I it D Droog Heilige wegD 321 1 l8 h Vegte Jru s lil i fl 1 S ld n Ier lil h I Ju liiiluf os 1 K l itr u 9 Hoogstraat Buuui luistraat 8 Haarlemmerstr sten het korte Hoofdstceg tümbouts p en Steenweg over de Don a r verfl i A iPlLLEN l ereid volgens It zi I luor Ulij ie Oouda a leen li bai r gesteld bij den Heer I 1 gs raat aT WEL en sinls onheugelijke iiin en Maagpillen is eeu lc hnndeeekening van J J iiliekci welke haiidleekeuing zieh l zeglllak waarmede hel doojjc u eliiive daar wel attent op te len wuur het gebruik van een laeh in omloop ie brengen 59 Ilrul vLin A Hnikiiiuu Da uitgave dezer Courant ge schiedt ZONDAG WOENSDAG en VMJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 KEL ISGEVIi C Rijtuig SchouAv BUUGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda gezien Art 43 der verordening var Politie voor die gemeente vastgesteld den 16 Junij II Augustus ISliB en afgekondigd den 12 September daaraanvolgende Brengen ter kenni der Voerlieden en Hunrkoetsiers dat op Vrijdag den 20 October 1871 des morgens ten U ure op het plein achter het waaggebouw zal worden ovcrgi gaan tot de algemeene keuriüg luiiiner Hijtuigen zullende de n keuring der op d it tijdstip verhuurde ol in gebruik zijnde Kijtuigen plaats hebben Vrijdag den 27 October daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse GouuA den 10 October 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOGLEKVER FoftTUIJN VAN BeUGEN IJzKNDOOEN BUITENLAND Uaiiciilanilsdi Ovcritlclil Kcrichten uit Frankrijk over den definitleveu uitslag der departementale verkiezingen kunnen nog niet gegeven worden Slechts voor de helft is er een dadelijk resultaat geweest Op vele plaatsen is een herstemming noodig over het algemeen is de opkomst traag gei eest He Bonapaitisten leden op enkele landbouwende districten na de nederlaag doch de enkele overwinningen die zij behaa d hebben worden met groot gejuich door hun bladen ihtgekraaid terwijl zij er bij voegen dat hnn propagaiide zal wjirden voortgezet niet langs deu weg van sameniweringen maar door hun ilagbhiden Overigens heeft naar het schijnt de n geering alle reden om tevreden te zijn De candidaten van hare kleur zijn in de meerderheid in het Zuiden als naar gewoonte met een scherper en r idiealer tint leen nieuws nit Herlijn aangaande het ElzasLotharinggche verdrag In antwoord op de algemeene bestrijding die de grondslagen van de nieuwe Duitsclie niuntregeling ondervindt geeft de olticieuse I rovirwiul Corr eenige ophelderinsten die bewijzen dat er voor hei oogenblik nog geen sprake is van een geheel nieuw ontwerp gegrond op het decimale stclsid in den geest van het Fransohe mnntwezeii Volgens het ministerieele blad is het ontwerp slechts een eerste stap iii die richting Inderdaad is de nieuwe munteenheid van het ontwerp de mar c lü groschen het eenige wat nftar eeu deeimule iii leeling zweemt Men zal vooralsnog niets vemnileren in de pasmunt en het kleine zilvergeld men zal zelfs vooreerst de iiiinmaak van die stukken staken Hetgeen men bedoelt is op de Duitsche m irkl een groote hoeveelheid goud te brengen m II en 20 thalerstukken die weinig met de Fransclie goudstukken overeenkomen nmar des te beter met de waarde van den thaler en den gulden uit Noni d en Zuid Diiitschland Dit zal het vervloeien naar Frankryk beletten De ware beweegreden is dus de opeeiihooping van meer dan een half milliard fl anc in gemunt goud of staven in de kelders van de Berlijner schatkist afkomstig Tan de reeds betaalde termijnen der oorlogsschattiag Die geduchte massn Ten er volgt nog meer is uu improduclief Zij dient tot waarborg van de vlottende schuld welke hoogen interest vordert Door deze metaalovervloed in omloop te brengen zal Duitschland de vlucht van zijn handel en nijverheid bevorderen diiar de rentestandaard aanmerkelijk lager worden zal Wat de wezenlijke mnnthervorming aangaat deze ligt nog in de toekomst Uit dit oogpunt en als maatregel van overgang als een stap in de richting van een goed muntstelsel dat noodzakelijk op de invoering van het Ji r iiisohe decimale stelsel van maten en gewichten volgen moet waartoe tegen het volgende jaar besloten is zal het voorstel iler regeering zeker met minder tegeiizm dan in den beginne ontvangen werden Het vorstendom l ippe verkeert in een zeer abnormalcn toestand Er is een constitutie die ecu volksvertegenwoordiging voorschrijft doch niemand wil er lid van zyn De kiezers zijn reeds tweemaal opgeroepen doch bleven ook thuis wetende dat niemund het mandaat aanvaanleii wil Er is d is feitelijk geen rijksdag geen budget bijgevolg ook geen regeering mogelijk Men zegt dan ook dat de vorst zijn rijkje aan Pruisen wil overdoen op voorwaarde dat hij de domeinen mag houden zeker om rustig t i kunnen jagen Men gelooft niet dat Pruisen op die voorwaarde den berooiden boedel zal willen aanvaarden Verleden Zaterdag is in de Beiersohe 2 kamer de aaiigikoiidigde interpellatie ingediend onderteekend door 4 i liberide afgevaardigden Zooals men weet heeft zij tot onderwerp de houding der regeering te eiiove r de ultrarnontanen Bij in nde vin den heer llerz stelden zij aan het ministerie de drie volgende krasse vragen 1 Is de regeering voornemens iian alle Katholieke staatsburgers van den geestelijken of den leekenstaud welke het voor den staat gevaarlijke leerstuk van de onfeilbaarheid niet aannemen de volle bescherming van den staat tegen het misbruik van het geestelijke gezag te verleenen en ze in al hunne wel verkregen rechten en betrekkingen te handhaviMi 2 Is het inzonderheid het besluit der regeering o de ouders tegen de het geweten geweld aandoende leeringen der Rooinsche Curie te beschermen en hun het recht op volledige vrijheid der godsdienstige opvoeding toe te kennen 4 aan de gemeenten die zich binnen de Katholieke kerk op grond van de oude Katholieke geloofsbelijdenis vormen en aan hare geestelijken de aan de Katholieke kerk volgens de thans bestaande wetten en verordeningen toekomende rechten toe te kennen 3 Is de regeering over het algemeen van zins om lc tot verzekering van vrede en vrijheid op godsdienstig gebied volstrekt noodzakelijke scheiding van staat en kerk tot stand te brengen door mede te werken tot het uitvaardigen van nieuwe wetten welke niet himdhaving van ile onvervreemdbare reehtim des staats de voor het godsdiensüge leven der burgers drukkende bepalingen van het concordaat van de verordening van M April 1SÖ2 en andere nl sohalfeii en den bij de eoustitiitie toege egdeii waarborg van ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN vrijheid des geloofs en des gewetens eindelijk volledig verzekeren De minister van buitenliindsohe zaken graaf Hegnenberg hoof l van het kabinet verklaarde in naam van het ministerie dat een uitvoerige beantwoording vnn de interpellatie in een der eerstvolgende zittingen zou plaats hebben In de Ocsteurijksche verwarring komt nog geen licht De lialf officieeie Ahendpost bevestigt de reeds bekend geworden gronilsiageii van het vergelijk met de Boheemsehe Czechen en deelt mede eiit de e eerstdaags volgens de bepalingen d r bestaande grondwet aan het oordeel van den rijksdag zullen onderworpen worden Of het aan dat college gelukken zal aan de niteenloopende wensehen der verschillende nationaliteiten te voldoen zal ile tijd Icereii Intusschea hebbeu deze in zoo ver gelijk dnt het niet te pas komt dat eene Duitsclie minderheid in het geheele rijk de wet stelt Maar als men aiiii eiken staat zijn autonomie geeft waar blijft dan de eenheid van den Oostenrijksohen staat Het is een moeilyk dilemma waaruit het kabinet Hohenwart zicli zal dienen te redden De oplossing van de negen uurswerkstakiug door een vergelijk tusschen patroons en werklieden wordt overal in Engeland met vreugde begroet De heer Mundella lid van het laijerhuis heeft als tusschenpersoon het vergelijk tot stand gebracht en er veel toe bijgedragen dat beide partijen elkander tegemoet gekomen zijn Zijn laatste voorstel uit naam der werklieden gedaan om de dagelij ksche werkuren op negen te bepalen en het loon per urnen niet per dag te betalen was door de patroonverworpen die 57 werkuren in plaats van 54 in do week wenscliten Aan dit verlangen zullen de werklieden tot den 1 Januari a s voldoen terwijl na dien datum de door hen voorgestelde maatregel in werking treden zal De stad Chicago in Amerika is grootendeels door de vlammen verwoest F R A N K R IJ K Het blijkt dat de tegenwoordige Fransche regee ring ook al niet afkeerig is van een noodleugentje Men zal zich herinneren dat tijdens bet debat over j het ontwerp verdrag met Duitsohlaiid de vooi deeleu j daarvan ten breedste werden uitgemeten en o a ook werd verhaald dat de Duitsehers op 1 Get het I departement van de Oise zouden hebben ontruimd Het verdrag werd goedgekeurd met de meermalen behandelde bijvoeging in art 3 maar de zaak liep da irop minder vlot d iu de regeering had voorspeld I eu van ontruiming van het departemenl der Oise kwam met Daarip luide klachten in de Fraiiiche d igbladen en pogingen tot vtrklaring van het ver schijnsel De regeering zoo heette hetj had zich i gewend tot generaal von Maiiteulfel en vnn hem de opheldering b konien dat de ontruiming vertr iagj werd door verkeer l begrepen bevelen Na eeiiigo dagen van berusting begon men weer te klagen want de ontruiming vorderde niet De zaak w iS eenvoudig deze dat men het publiek wat had wijs gemaakt Bedoeld deparieiueiit t loh zil met oi ti uiind ijii voor half Nov wanneer Int derde h dve niiiliai d ivezeii lijk gekweten zijn dat hel nu nog ii it L iheel is Alleen waiiiiieili l verd ag over lii Ihiiid Ube trekkiiigrii van l ra ikrijk tut Klz i l iitlinnii cu jue