Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1871

fÜf dijt t t i i S prkonM n are er kana peweest op vroeger vertrek der niiilaclie troi pcii be der Tliniis is Vouycr Quertier Ie üerlgii gelijk men weet ten einde de zaak haar beslaf te geven Naar het sehijnt stiiat zij op het oogenblik als vol t Duitsehlimd had het befaamde art 3 in beginsel aangenomen met de bepaling dat voor ilr Fran ohe goederen die in Elzjn Lotlinringen nioehlen worden ingevoerd een maximum zou worden nnngenonioii Op Ut punt was men het dus eens geworden Maar nu was er nog verschil over een ander pnnt l i Fransche regeering men weet di zou het vierde halve milliard niet in metaal maar in papier kwijten in wissels tewsarborgd door een aantal liuukiers en welke Duitschland tot aan den vervaldag in portefeuille houden zou üit laatste nu werd door de Duitsche regeerina slechts mondeling beloofd en naar het schijnt nam Thiers daarmede aanvankelijk genoegen De haukiers echter vunoen uit wii f e vuailijK en drongen er bij Thiers op aan dat hij een wijsje zou vergen een schriftelijke verklarinj Duitsche regeering Der e bedankte daarvoor Ik ben natuurlijk voornemens mijn belofte te houden zeide zij en oogeiisohijnlijk is er dus geen bezwaar om deze mondelinge belofte op te nemen in het tractaat maar men kan er zoo weinig op rekenen wat uw regeering doen zal dat ik volkomen vrijheiil van handelen begeer Met andere woorden onze regeering staat vast en doet zij u heden een belofte dan vindt go over zes maanden nog dezelfde personen en zulke beloften dus worden gehouden in Frankrijk echter is dit een ander geval en al vertrouwen wij u Thiers wij weten niet ot wij altijd met Thiers te doen zullen hebben Het schijnt nu dat Pouyer Quertier naar Berlijn trok om of deze belofte op schrift te ontvangen of ze nog eens te hoeren van von Bismarck zelf Gansdh natuurlijk is deze opheldering niet de bankiers en de Fransche regeering vreezen natuurlijk dat von Bismarck in het bezit van zooveel papier de gansehe geldmarkt in de war kun sturen en zij wenschen daarentejien zoo goed mogelijk gewaarborgd te zijn Ma ir in zulk ecu geval zou toch niet alleen Frankrijk de schade lijden Duitschland zou er evenzeer door worden getroffen V ij begrijpen dus niet beat waarom men er zoo op staat den bondskanselier de handen te binden terwijl reeds de omstandigheden voldoende waarborgen tegen misbruik l e Tempi wijdt een uitvoerig artikel aan de regeling van het lager onderwijs in Frankrijk Het is 7 eer ingenomen met het plan van den minister Jides Simon om het onderwijs verpliolitend te maken de opneming van die bepaling in de wet zal echt r een geheelen omkeer te weeg brengen Wanneer de staat het onderwijs verpliclitend stelt dan moet hij tevens zorg dragen dat het onderwijs valt onder het bereik van iedereen en indien men dit als benir sel aanneemt valt er nog veel te doen in Frankrijk De verplichting die den huisvaders door den staat zal worden opgelegd mag niet van dien aard zyn dat hij beveelt de kinderen naar een bepaalde school te zenden hij zal niet de plaats aanwijzen waor het kind moet leeren lezen en schrijven maar of hij het heeft geli erd m a w de wet moet liet beginsel van vrijheid van onderwijs hmidhaven en de staat al vermeerdert hij het aantal sejiolen en al brengt hij het lager onderwijs onder het bereik van iedereen moet den weg openlaten voor particuliere krachten Aan den anderen kant echter moet de staat den weg openstellend voor kerkelijke en andere onderwijzers aan dezen dezelfde eisehen stellen als aan zijn eigen onderwijzers Het verplicht onderwijs brengt derh dve twee gevoltrekkingen mee vrijheiil van onderwijs en zooal geen kosteloos onderwijs dun toeh dat het onderivijs door vermeewlering van scholen wordt gebracht onder het bereik van iedere m l e ideuwe wet zal verder nog moeten bevatten bepalingen op het staatssehooltoezicht ten einde waarborgen te hebben dat de wet ook wordt uitgevoerd en s tr ifbipalingen in geval van overtreding Hu wanne r dit alles zal zijn geregeld en de soliolen verbreid over geheel Frankrijk dan zal men nog een stap verder moeten gaan wil niet de geheele vrucht van het lager onderwijs verloren gaan Het lager onderwijs op zich zelf heeft volstrekt geen verdienste het geeft alleen de werktuigen voor inielleetueele ontwikkeling geschiedt er niets meer dan is het einde de ervaring wijst het genoegzaam aan dat spoedig alles weder vergeten wordt Wil het lager onderwijs invloed uitoefenen op den n itinn len vooruitgang dan moet men tevens oprichten herhalingsaeholen en volksbibliutheken Op de herh dingsscholen moet de eigenüjke ontwikkeling worden bevorderd moet lust worden ijigehoezemd voor kennis zij moeten het kind leeren lezen de volksbibliotheek moet het overige doen DUIT3CHLA ND De rijksregeering heelt door niiddel van de Slramfh ZeiUimj officieel bekend gemaakt dat zij wrn selit over te gaan tot Int betiilen der reqtüsitit ii gedurende den jongslen oorlog gelevefd Kr ia een be aling bijgevoegil welke lic zaak voor velen minder aangenaam maakt hoewel zij strikt genomen vrij natluirlijk is er wordt namelijk gevorderd lat de iioodiKC bum worden overgelegd al gi geven door de militaire autoriteit ten behoeve van welke de re iuisitie werd gevorderd Hoewel het in zekere mate noodig ia dat die weg wordt ingeslagen zegt de Nutderrh Cur ia het niettemin waar dat zeer vele personen aanmerkelijke verliezen zullen lijden Op net platteland worden landbouwers gevonden die derwijze door requisitiën waren uitgeput dat zij onderstenning moesten vragen bij hunne medebuigers om in hunne behoeften te kunnen voorzien en die geen enkeli n bon hebben ontvangen derhalve thans ook geen schadevergoeding zullen kunnen vragen Een croot geluk heblien zij geliail ue oogst van üil jaar is zoo overvloedig geweest dat zij zich thans weder in goeden toestand bevinden Intusschen zullen hun vroegere verliezen door niets worden hersteld SPANJE Blijkens de jongste uit Madrid ontvangen berichten werden daar ter stede pogingen aangewend om de sohenring in de progressistenpartij waardoor de val van het ministerie Zorilln bewerkt is te heelen en om die partij jdzoo weder meester van den gang der zaken te maken hiertoe leende zeifs de heer Sagasta de staatsman die de hoofdoorzaak der scheuring was maar niet tot opvolger van Zorilla is benoemd zijne medewerking Hoe verschillend de bestanddeelen waren van de meerderheid waardoor de heer Sagasta op den roorzitterstoel der kamer van afgevaardigden geplaatst en het miuisterieZorilla tot aftreding genoopt werd blijkt uit de volgende opgave van do Epoca in haar n van i October op Hivero den eandidaat der regeering voor den voonsitterstoel stemden 47 progreaaiaten 31 democraten en 3S republikeinen te zamen 113 voor Sagasta 49 progressiatou 50 voorstanders der troonarerhefflng van den hertog van Montpensier 15 Gortesleden die het miuisterie Zorilla maar noch de eouatitulie noch de dynastie bestreden en 10 Carliaten te zamen 124 De Times noemt het een voor Spanje diep betreurenswaardigcn staat van zaken dat de Cortes zijn verdeeld in vier of vijf partijen of fraction welke elkander beurtelings en wederkecrig hare stemmen tot het omverwerpen van ministeriën leenen terwijl geene van haar sterk genoeg is om zelve een stevig bewind te vormen Hetzelfde blad zegt aangaande het nieuwe Spaansche ministerie het volgende De president de heer Malcanipo is een sohout bij nacht vroeger bevelhebber van het fregat SaMgossa hetwelk te Cadix het sein tot de omwenteling gaf de heer Manuel jomez die in de eerste berichten als minister van buitenl zaken is vermeld was vroeger secretaris van Espartero de heer Balaguer minister van koloniën is een dichter en redaoti ur an een tt Barcelona verschijnend nieuwsblad de hce Cardan minister van binnenl zjiken is een progressist die de financiecle plannen van den heer Moret bestreden iieel t bepaaldelijk terzake van het wntiaet met de Banqne Ie Paris de gencraiil liassoli minister van oorlog was cenigen tijd geleden gouverneur van Madrid en de heer Angulo minist r van financiën is een stiatsman die hier te lande geheel onbekend sehijnt te zijn De andere leden schijnen ook weinig bekend te wezen en men beschouwt het nieuwe ministerie als een kabinet van overgang AMERIKA Blykens telegrammen heden uit New York ontvangen is de stad Chicago voor een groot gedee te ei n prooi der vlammen geworden Wij ontleenen iinii J V Barber s Our whvk Country de volgende bijzonderheden omtrent deze stad de volkrijkste handelsplaats van hel noord westen van Amerika gelegen aau den westelijken oever van het meer Michigan en aan den mond van de Chicago rivier Iti 1830 bestond deze plaats oorspronkeijk het fort Dearborn uit twaalf ot vyftien huizen waarin een honderdtal menschen verblijf hielden In het jaar 1840 telde Chicago echter reeds 10 000 inwoners en in 1864 bereikte hun aantal h t cijfer van 170 000 In 1856 waren de straten nog voor het meerendcel met planken belegd in plaats van geplaveid en de huizen waren zeer ongelijk gebouwd Het eene gebouw stond soms vijf voeten lager dan het andere hetgeen een gevolg wa van de verschillende ophoogingen die de stad had ondergaan In genoemd jaar werd besloten de stad uit den modder te doeu verrijzen De gebouwen die van twee tot vijf voeten in den grond stonden werden door middel van dommekrachten geheel opgeschroefd en wel met zulk een goed gevolg dat de rooilijn thans geheel gelijk is BcuaRnlitig gebouwen wier gewicht op 86 000 ton werd geschat werden op die wijze opgeschroefd z onder dat er ém glasruit brak De stad telt een groot aantal fabrieken en het handelsverkeer is verbazingwekkend In 135S een zeer oiigunstig handelsjaar beliep de uitvoer reeds 83 000 000 dollars en de invoer 91 000 000 dollars Talloozo stoombooten spoorwegen en schepen voeren producten af en aan de graanhandel de stad ligt te midden van een der vruchtbaarste streken is hoogst aanzienlek jaarlijka worden er meer dan 30 000 000 bushels omgezet De uitvoer van timmerhout en steenkolen ia ook van veel gewicht De waarde der onroerende go deren werd in 18I 9 geschat op 7 millioen in 1857 wiis deze reeds gestegen tot SO millioen dollars tm wijl de sliiil die een groot aantal praehtiife gebouwen telt ae lert on eene kolossa v il wer uitjelegd Gouda 12 Oei OBEK Oedureiide de maand Sept zi n deze gemeente overled n 19 mannen en 19 vrouwen t w in het 1 e levensjaar 5 m en 12 vr totaal 17 van 2e 7e 4 4 H ff 8 1 7e 16e 1 II ff U II ff 1 ff II 16e 21e 0 II n U II II 0 II II 21e 31e 0 II II 0 ff II 0 II 31e 51c 1 It n 2 ff ff 3 II II tic 66e B II II 1 ff II 7 II n 66e 81e 2 II II 0 ff II a boven t 81e 0 u II 0 ff 1 0 19 ff 19 ff 88 Als zonder geneeskundige hulp overladen komen voor 2 m en 3 vr in t Ie levensjaar totaal 5 Daarenboven levenloos 3 m en 3 vr 6 Ala overleden aan de pokken komen voor 2 m en 4 vr in t Ie 3 m en 2 vr van t 2 7e levensjaar totaal 6 m en 6 vr 11 Heden morgen is door het fc irikken van hei paard voor eene drift kalven aan het Zuid eincle der Westhaven een boerenwagen omgestort de daarin zittende personen kwamen gelukkig vrij zonder eenig ernstig letsel In de vergadi ring van de IMja iiiff club alhjer zal aanstaanden Woens lag de arbeidtraqurentie uchandeld worden De heer C Messemaker zal het onderwerp inleiden Gisteren is by het scheppen van een emmer water verdronken Butje van Wijk van Oudewatur dienende b j den heer de Jong in Bloemendaal zij was 6 jaar oud Dèn 16 October wordt te Oudewater een rijks telegraaf kantoor geopend op werkdagen van 9 tot 12 uren yóót en van 3 tot 6 en 7 tot 9 nfen namiddags op Zon en feestdagen van 9 tot 10 uren v 5r en van 3 tot 6 uren namiddags Op het verkeer van dit met alle overige Nederlandsche kantoren ishet eenvormig tarief van 0 30 per enkelvoudig telegram toepasselijk Omtrent ie tarieven voor de beriehtenwis eliug met het buitenland zullen aan het kantoor inlici tingen te bekomen zyn De heer A J Gort predikant te Schoonhoven heeft het beroep naar Meppcl aangenomen Bij de II Maandag te Schoonhoven gehoudene aanbesteding der nieuwe r k kerk met toren en pastorie zijn vier inschrijvings biljetten ingekoiren en wel van de heeren P Verbruggen te Waddin ceen voor ƒ 47 900 A Moona en W Westerhoif te Berket voor 45 987 C H de Pater te Schoonhoven voor 45 678 en L Falkenburgte sHage voor 42 994 Daar de aannemingssom beneden de begrooting is zal hoogst waarschijnlijk het werk gegund worden Bij kon besluit van 28 Sept jl is de gemeente Boskoop aangewezen als standplaats van een postkantoor om in werking te komen met 1 November aanst De bisschop van Haarlem heeft de p ro 3hie van O L V Hemelvaart te Boskoop gesplitst on een gedeelte daarvan als nieuwe parochie opgericht namelijk die van O L V ieboorte te Meyeen Zeg veld Tot pastoor dier parochie ia benoemd J J de Grout die kapellaan was te Nieuwkoop en in wiens plants benoemd is P C Wijtanburg laatstelyk priester gewijd Staten Generaal Twekde Kamïu Zitting van 10 October Voortzetting der idgeraeene beraadslagingen Qver h t voorstel der heeren s Jacob o a houdende maat J iw ir ItriirtW 1 It bdiiifi Dsiip iw P r 1 uta Ik WW it fctaii if Witi 1 il EitótA wn w V t r i mijt tl bw a i uil tarWM t v i jirarj liitjia Ult r u Mil kruiwiejpnèi i iiogktiiMifi im nttta Ui i I lidt h i p lifjni irwm ïflWjfe iul tUat i T mwa m W t j £ k K tó i SI I lilt eRc ra 10 f Mséiiitiir Béi j fj tan P ittlittfi IL miilsuiiVi r f II m m 1 t 1 f i9 17 lis El M il foil u 11 W 1 it I S N s JfM M i Jffl fcJ