Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1871

geldige stemmen Gekozen werd de heer Mr C Th baron van Lynden van Banden burg met 1210 stemmen De heer Mr L A J W baron Sloet van de Beele bekwam 897 stemmen De vereeniging van en voor industrieelen heeft een adres aan den koning gezonden waarin uitvoerig de gronden worden uiteengezet voor de afschaffing van den zeepnccijns welke naar hare mecning vo ór die van eenigen anderen accijns behoort te gaan Een afschrift is aan de tweede kamer verzonden met eene missive waarin met het oog op de voorgedragen inkomstenbelasting op gelijktijdige afschaffing van den zeepaccijns wordt aangedrongen Van et loof b cti r de 3e i ot afBug van sterken drank is bij de tweede kamer der statengeneraal ingekomen een adres der vereeriging tot afsohafllng an sterken drank houdende bezwaren tegen de bij het wetsontwerp op de inkomstenbelasting voorgestelde afschsTing van het patentrecht In het vorig jaar zijn door s rijks munt te Utrecht afgeleverd 6 639 847 stukken van 2 gulden 4 010 000 centen en 2 004 000 halve centen Voorts zijn de volgende gouden zilveren on bronzen gedenk prijs en eerepenningen vervairdigd voor Z M den Koning 2 gouden en 1 zilveren voor het departement van binnenlandsche zaken 30 ziheren en 51 bronzen marine 29 gouden 135 zilveren en 300 bronzen koloniën 30 gouden 471 zilveren en 3057 bronzen openbare en bijzondere iiistelliugen 14 gouden 194 zilveren en 92 bronzen voor bijzondere personen 35 gouden 29 zilveren en 99 bronzen te zamen 130 gouden 1000 zilveren en 3S98 bronzen Ven de navolgende voor het eerst aan s ryks munt geslagen penningen zyn exemplaren gezonden aan het Koiiinklyk kabinet van penningen en aan de kabinetten van penningen en munten der hoogescholen te Leiden Utrecht en Groningen te weten 1 gedenkpenning op de overwinning ter Kuste van Guinea in 1870 i een gedenkpenning op het 295jarig bestaan der Leidsche hoogeschool 3 een eerepenning ter erkenning van verdiensten Nederlandschc Regeering in Oost liidie 4 een draagpenning Kust van Guinea 5 een eerepenning op M van Geuns lid der Associatie C assa 6 een pnning van het St llubertsgilde ter eere van Prins Frcderik der Nederlanden 7 een eerepenning voor Malim Soetanj 8 een gedenkpenning op de onthulling van het monument van 1813 10 een penning op J J Putman De zilvercireuliitie is hier Ie lande vermeerderd met eene nominale waarde van 5 807 601 50 Van 1861 tot en met 1870 zyn 122 707 835 goedgekeurde stukken gemunt te zanien eene noniinale waarde van ƒ 119 019 077 uitmakende Van 1840 tot en met 1870 zijn van s Rijks munt afgeleverd 240 263 166 stukken ter nominale waarde van 364 727 913 50 De geheele zilver circulplie hier te lande heeft eene waarde van 121 755 146 25 De koper circulatie is vermeerderd met 899 041 30 buiten en behalve de aanzienlijke massa s Belgische 2 centimes stukken welke in strijd met de wet vooitdurend worden ingevoerd In de maand Juli werd a Rijks Munt bezocht door eene commissie bestaai e uit de ambtenaren der Londensche Munt de he n Freeinantle deputy master Chandler Robert chemist x i i m ingenieur Murdoch Napie door de Engelsebe regeering belast met de bezichtiging der muutinrichtingen van het vastelan 1 ten einde bij eene voorgenomen zeer ingrijpende hervorming der Èngelsche munt gebruik te maken van de verbeteringen welke zij aldaar mocht aantrefl eu Het oordeel dier commissie was zeer gunstig Uit het Westland meldt men Dal do druivenoogst dit jaar totaal zal mislukken is zoo goed als zeker Snijdt men hier en daar eenige ponden raamdruiven het rechte is t niet noch wat kleur noch wat smaak betreft Enkele tuinders snijden geheele muren af ter verzending naar Engeland hoe gering de opbrengst ook zal zyn Niet alleen belette het gure weder de vrucht tot rijpheid te komen maar bovendien zit het kwaad er sterk in In het algemeen herinnert men zich geen ongelukkiger oogstjaar dan het tegenwoordige Met het oog op de hoogere huren zijn vooral de kleine tuinder wel te beklagen Uit Harderwijk meldt men aan bet ü D De epidemie die hier woedde en gelukkig thans afneemt heeft in de maanden Augustus en September 48 slachtoffers geeisoht In den loop dezer week hebben wij bezoek gehad van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Gelderland en Utrecht die zich van den waren stand der zaken alhier verzekerd heeft die toe stand is niet zoo zwart als hij in sommige dagbladen is vooigesteld Bovendien is in België de absolutie waai de v n het verkeer de onze verre boven het hoofd gegroeid ofschoon Ne lerland de st ipelplnats is van ie koloniale producten Bedroevend ia die toestand maar niet hopeloos Naarmate de middelen van gemeenschap toenemen gaat de handel vooruit Voor d moet die ontwikkeling worden gezocht in den handel op Amerika en deze is alleen te verkrijgen door atooimaart I articuliere krachten hebben dit niet jKalaan kunnen krijgen Daarom roepen de voorstellers de medewerking van den staat in in t algei ui it handelsbelang Na vervolgens te hebben betoogd dat de zaak niet te groot is opgevat en dat Vlissingen het uitgangslunt moet zijn komi hij tot de staatssubsidie Over iet wetenschappelijk gedeelte zal hij niet spreken hij laat uit aan anderen over maar kan hii op niiw iin8ciiapi eiyke wijze s lands beiaiigen bevorderen dan zal hij t niet nalaten Is de finaneieele nood zoo hoog dat de subsidie onverantwoordelijk zou zijn Hij betwijfelt t en wijst op de 6 ton die aangevraagd zijn voor de permanente uitbreiding onzer Btrijdkraohten zonder dat daardoor de weerbaarheid gebaat wordt Is echter t geld er niet dan moet men t zien te krijgen België heeft dat ook gedaan Ook uitstel acht spreker minder geweuscht Antwerpen begint ons voor te gaan Door langer wachten worden wij voorbijgestreefd Wachten is bij ons altijd gevaarlijk defeusie rechtswezen belastingstelsel alles wacht Hij hoopt niet dat dit stelsel ook op onzen handel zal worden toegepast De heer de Bruin Kops treedt teu slotte in de wetenschappelijke behandeling van de quipstie Hij betoogt d it de regeeriiigen die de beginselen van vrijen handel hebben toegepast en de hinderpalen hebben weggenomen ook den aanleg van de spoorwegen het postwezen het telegraafwezen in èèn woord de verbetering van de middelen van verkeer als een object vau Staatszorg hebben beschouwd Het behoort z i weldegelyk to de roeping der regeering de middelen aan te wenden tot verruiming vau het verkeer welke aan het particulier initiatief alleen uiet kunnen worden toevertrouwd Zitting van 11 October Voortzetting der beraadslaging De beide andere voorstellers van dit ontwerp die nog in de kamer zitting hebben de heeren dtieltjes en s Jacob voerden in deze zitting het eerst t woord De eerste verded gde het uitstekend terwijl ook het finaneieele punt volgens hem van gering belang was hij betoogde dat van de Staatssiworwegeii over eenigë jaren 3 ü s i millioen inkomsten voor den staat kunnen worden verwacht Ten slotte resumeert hij zijn meening in de volgende vijf punten lo om regelmatige reizen te kunnen maken en een vasten dieust te kunueii inrichteu moet men groote schepen hebben 2o deze kunnen alleen vertrekken uit Vlissingen welke haven tevens voor landverhuizers en brievenvervoer de best gelegene is iü ieder jaar wacbtens schept nieuwe moeilijkbeden die later zullen moeten overivonnen worden en veroorzaakt nieuwe verliezen 4o de meerdere opbrengst dar belastingen en staatsspoorwegen moet den finanoieeleu toestand minder zwart doen inzien 6o de beste oplossing der sociale quostie is voor den Staat te vinden op dien weg die leidt om meer middelen van volksbestaan in het leven te roepen De heer s Jacob vatte vervolgens de voornaamste rgumentuii tegen het voorstel aangevoerd nog eei s te zamcnoind ongegrondheid daarvan aan te toonen Vervolgens werd nog door enkele sprekers gere liceerd en motiveerden nog eeu paar nieuwe sprekers lun stem en daarop werd de algemeene beraadslaging gesloten Art 1 wordt daarop in stemming gebracht en verworpen met 44 tegen 22 stemmen Voor sieraden de heeren Hingst Tak v Wassenaer llofmann v Kek Storm van s üravesande Smidt Fock Vader Van Kuyk Brouwer Bergsma Kops Van Kerkwyk De Roo Lenting Vau Sypestcyn Wintgens Idzerda s Jacob Stieltjes en Heemskerk Bz Tegen de heeren Van Akcrlaken Jonckbloet Van Loon Van Reenen Rombaoh Dam Blom Heydenrijck VVesterholf van de Putte De Bicbcrstein Vnn Zuylen Bredius Sandberg Heemskerk Az van Ueyma Borret van H ardenbroek van Voorthuysen Hallinans Dumbar C van Nispen Begram Gratama Rutgers Van Nispen Wybenga Viruly MirandoUe Maeicay Cremers Nierstrasz de Unge Luyben l yls Arnoldts Bcrgmanu van Houten van Pelden Kappeyne van Naamen Moens de Jong en de Voorzitter De heer s Jacob verklaart hierop namens de voorstellers het voorstel terug te nemen repRlpu tot Ixivordering ran een Kerej elden stoomvaartilicnst tnsschi n Vli sm eii t n New Vork Door lie heeren Uutj irs van Rozenburj en Viruly VerbriiftRen werd tegen het voorstel geeproken de ininistor van financiën gaf een ongunstig advies terwijl eindelijk twee ler voorstellers de heeren Tak en de Bruin Kop9 het venledigden De beer Kufgers wilde drie vragen beantwoorden 1 Wut is bet dool vim de stoorapakketvaart van Vlissinüen na ir Amerika en ad dat doel bereikt worden 2 Moet zidk eene onderneming door den staat gesubsidieerd worden P 3 Moet de stiiat speciaal deze onderneming ondersteunen en moet hy dit doen op dit oogenblik Het doel is blijkens de memorie van toelichting opbeurintr van d n nationalm handel I ochditkon erenzoogoed wellicht beter geschieden zonder paMtetvaarten hij wijst tot staving daarvan op den Amsterdamachen handel op Amerika die vooral wat katoen petroleum en tabak betreft In de laatste jaren is vermeerderd De subsidie is noodig als er geen reden voor de pakketvaart bestaat bestaat er b jbocfto dan zou de vracht de subsidie vervangen Ook dit stniift de sprekir met een niinta voorbeelden Geen subsidie is noodig mear volharding Het is een gewoon verschijnsel dat men zich vojr een nieuwe zaak in den aanvang verliezen getroost om later ruime winsten te behalen Daarop treedt de spreker in meer algemeene beschouwingen over de staatssubsidie die hij ii keurt liet is protectionisme Hof leidt naar staatsspaar Bnken en staatslevcnsverzekeringskasscn Het bevestigt kuituur en cunsignatiestelstil De lijn Vlissingen New York voorspelt weinig vruchten De handel zoekt geen hsven maar een markt De handel op Amerika is toegpnomen maar uifct in de uitstekende haven van Vlissingen of in de middelmatige van Botterdam maar in de slechtste van allen Anwterdam Daarenboven over een vyftal jaren zijn die van Amsterdam en Rotterdam verbeterd Kan men na zoo lang gewacht te hebben nu nog d en korten tjjd niet waehten Als de lyn niet tiert dan is t geld weggeworpen Kan Vlissingen met de senocmde koopsteden concurreeren Men betwijfelt t zelfs inde memorie van toelichting door liet een voorhaven van llotterdnm te noemen doch zoo t er een is dan t erder van Antwerpen dan zoude er dus een Belgiacbe lijn met IloUiinilBcli geld zijn gesticht Al wiis de lijn oed dau nog zou subsidie afkeurenswaard ziji met den finnneicelen toestand van t oogenblik Hij acht t onverautnoordelijk het te kort met 6 ton jnnrlijks te vermeerderen en de cynische leer te verkondi iin dat het tering Men naar de nering nlleen m het huhlimulelijk leven waarheid zijn moet Voorts betwijfelt hij of t geld wel weei t huis zou komen terwijl hij ten slotte zogt dat de vraag niet ia wilt gij 6 millioen voor de transatlantische vaart besteden P maar wilt gij die voor een propfneming besteden en dat noemt hy dobbelarij De heer Viruly Vi rbrugge komt vooreerst op de finaneieele zijde der zaak Er is uitgerekend dat de sabsidie niet is 6 millioen mruir dat bet klimt tot 8 millioen Spreker gaat echter nog verder en zegt 6 ii 8 millioen is wat men ziet maiir niet wat men niet ziet Als de oiidernemmg ni t slaagt en t geld dut missnliien als renteloos voorschot bcscUouwd wordt niet kan worden teruggegeven zal dan de staat ais er eeninnal fi ii 8 millioen in steekt stil blijven staan nli hij eenmaal met dat kapitft d over de brug is llij vreest dat de zaak die men op zulke groote schaal wil aanvangpu tot groutc verliezen aanleiding zal geven Hy dringt vervolgens aan op de mededeeling van de opinie der regeeriiig en treedt daarop in eenige bijzonderheden ointrent de Rotterdamsche onderneming Die onderiiemiiig begint klein hoeweUniet zoo klein hIb men t heeft doen voorkomen doch zijn eerst de handelsbetrekkingen aangeknoopt dan komt later de tijd tot vergrooting en verbetering Die onderneming heeft geen ondersteuning en verdient die dan niet de voorkeur boven eene lijn die jaarlijks met 6 ton uit s lands kas wordt ondersteund De minister van financiën is zeer met de zaak ingenomen en ook niet zoo geheel af keerig van subsidie Het tegenwoordig oogenblik is echter ongunstig voor de aanvraag Zoolang onze belastingen niet op geregelden voet zijn en geene beslissing daaromtrent genomen is kan er voor deze en dergelijke ondcrnsmingen geen geld beschikbaar worden gesteld Uitstel is geen schade en hij geloofi dus aan do voorstellers te moeten adviseeren hun voorstel terug te nemen on n in de karaer het niet aan te nemen Mocht de knmer er zich echter mede vereenigen dan zo i bij gaarne t woord Vlissingen als punt van afvaart veranderd zien in Nederland Bij de Woensdag in het lioofdkiesdistrict ïiel gehouden verkiezing van eon lid voor do tweede kamer der staten generaal in de plaats vnn den heer Hasselmnii die bedankt heeft zijn uitgebracht 2116 De heer Tak beantwoordt de ver3cliillend sprekers De toestand van onzen handel wordt door hem bedroevend geacht In de laatste twintig jaren is in Nederland de inen uitvoer verdubbeld in de Hanzesteden veidriedubbeld en in Uelgie vervierdnbbehl