Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1871

I e eikluJiii II lliiliiyeii lubben een re lrment i iinaikt lol iii iiiUielk ii ili i lul irb virbuiill ijnt kiiidniii aii r 12 jaar getion ter lelioul UI dt jonj i ns d i iriin tot hun 15de jaar naar de herhalingsehoül te enden Men meldt int Leiuwardeii De bier gi vestigde vei einigiiig tot het bekomen van eigen woningen voor dtn wirknmn onder het moto ffhelp u elven welker rigleinent bij koninklijk be sluit van 24 Sept is goedgikeurd stelt nch ten doel den werkman uu eigene woning te verschalien een woning gibouwd en ingeueht volgens de Iji lioet ton i a i een werkmansge in en oïeieenkomstig dengehu i der gizondhdiKleer Zij tiac it dit doel te bereiken a dooi een deelneming un lOÜ leilcn ot meer De e leden veibinden loli een wekehjkselie coiitri but e vin 10 ceiifs te betileii en overeenkomstig de bepüiiiniu van dit re kmeiit te Uthaiideau duu de gla enhiid open Ie stellen voor den ineergegoe dm staiiu tjt lu bejiui t gen an het doel door j larli kseje viijuillige aiiduyen van 2 iO ot meer Zoüdra de ve iii iiig m het be it van bouwtirren is gaat IJ een gelJLeiuig aan tot een later Ie be palen bedrag al niaimate de dcehueming ih Mtt liet te lemen btdiag gaat mtn o er tot liet t ihttn der eerste serie wunnigen en wanneer die j cietd zyn zal er eeu loliiij onder de dieihihbi is plaats vinden wie de woningen zuilen bitiekkeii tegen een huurprijs van 1 per week behoudens hun verplioh ting om te blijven eontnbueren Zij die door loting reeht verkuj en een deyir woningen tegm den bepnii den hunrpiijs tebetiekken zyn bevoegd die huur aan aiiderm nuts leden der vereen iiig over te doen doch a leen om redenen door het bestuur goed te keuren Niettemin al die woning na den atioop der geheele onilenieming het eigendom worden van den primiiief bij het lot aangewezen deelnemer even alsof do huur met was oveigedaan e jaarlijksche oveiwmst al moeten strekken tot adossinp an de leening Na allos mg der leening wordt ieder deelnemer m hit be it dei door hem bewoonde of aangewe eii woning gesteld en treedt dan als eigenaar daarvan op lot kden wor den aiingeiiomen alie werklieden wooiiacntig daai ter stede L aatste Beri chten New York U Ooi Te Chrago ijn Te Philadelphia hebben tijdens de ver uezmgen ongeregeldheden plaats gehad PraSig 11 Oct De landdag hee t de wit op de Ttrkie mgen bij tweede eu het oii verp adn s niet de bijlage bij derde letting aaugenoiuen dit laitste bij hoofdelijke omvraag met algemeem stemmen IiOndSQi 11 Oct Gisteren liee t te Dublin cene groote meeting plaats gehad ter bevordi iing emir amnestie voor de l enians Parijs 11 Oct Er loopt een gerueht d it de heer Victor Lefianc als munster van kooplundel en landbouw zal wordi n vervaiigi u door dt n heer C asimir Perier Er wordt streng oiuUr oik ge lam omtient de ontsuapp ng van etn gevangene te Het bericht dnt Changarnier u unens de coinniis ie tot her ienmg van de oirieiirs benüeiningen door de delegntien te Tours en Doidenux de beslissing iangaande de lagere ollieimn aan ilm munster ai oorlog on willen overl iten blijkt ongegrond te ijn Het bevestigt ich dat hft tr ietaat ter iiki dir Elzisier en Lothariiigsehe tolreeliten bij den Duitschen rijksdag moet worden in eiliend Weenon n Oct De bemden Oostennjksche landdaa lieitt besloten de veiiii ingin voor den rijksi uid te doen dooigaan nuts du mgadiring op grooduetti e wye wordt siineiige tild Het ondirzoik in de aak dei earn te Ie weiklieden te IV ih is eindelijk at elo ipeii Het is geblekm d it zij allen in bcliikkuip tmiden uut de l i rijsehe eominune en handt Idi n naai instinetun der Juteriiattviiale Due li den van Int llongaaisehe huis van it gevaariligilen bihouiendi tot de uitiiste I nkerzyde ijii in de znak zeer gecoinpiomittcerd Parijs 11 Oet Het seh iit than oo goed als ztker dat de heti Casiinir l iriir bmoiUid al worden tol nmiister van binniiilandMhe zaken en dat de lieer Li fiane niinistii van kooplundel zil blijven Hll natste bi waar ointiuit hft tuiclaat I iliellende de douane in dm 1 1 a m liOlharii gdi bi stond hierin dal Bisniaiek wiuiibüij m eisel te nut vukloi iidi ekerheid dat dn ouden gehnndh afd worden ondei alle eventuahleilin wi Ike leh iii 1 laiiknjk inueliten voordoen Alle be waien ijn thans zoo goid als uit dm Wig geiuiind Berlijn ll Oct De Kn ei hult den liijks dag in peisoüU i ui iilld roiijei Qiieiliii heelt niet den luii tci an Buitinlaiulselu aken geeonfereerd en werd des middags tin 1 UK door den Keizer ui audiëntie ontvange Madrid U Oet in de dagbladen wordt gipnbliciiiil ein wetsontwerp waaibij ten bihoevi dir giestilijklieid wordt besehikbaar ge leld een som van 31 U7 Oliö pesetas waarvan 3 26 2 t0 ten laste Aan de provmeiale en 27 528 91 3 ten laste der gemeentebesturen komt MAKKTBERICHTEN Gouda 1 2 Oct De markt verkeerde weder in vuste stemming Tarwe puike Zeeuwsehe f 13 20 a ƒ U 25 Mm dere ƒ 12 13 l old r 9 75 a f 12 25 Kogge pnike ƒ 8 50 a 9 2 Mindere ƒ 7 00 a e uer e a ƒ 7 G r t y o 25 ii ƒ 7 Mindeie ƒ 1 50 i 5 50 ll ivei laiigi ƒ i iO a ƒ 4 25 Korte ƒ 4 25 i 5 Hennepzaad bij geryt 8 De viemarkt met goeden aanvoer de handel vooial in eerste kwaliteit vlug Sehapen en lammeren uts vluggei Magere varkens en biggen metgioüten aanvoer doch tragen handel Aangevoeld 25 paitijen kaas 2fe 2 l s Joiboter ƒ 1 60 i 1 70 Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Burgerlijke Stand OiBoitN 10 Oct Petrus Jjcubus ouJiis K H Peeters en L lan liofwegen Culriiin laidera G b il Unnjn tii W C Boulogne PiEteniella Gierlruula ouilirs V vau HbilLD en G J iipcU U Marguittha oudeis J Oosteiwijk LU C 11 lluiiipert üviiiLbDi N llüct W Franken huisvr vaa £ J kuoors 71 j 10 lu GiiHUWD 11 Oct J an kemper en N Begeer A Prins eu M M llofiuau N H llruiuix eu U H Pnus ADVEBTENTIËN HpJeii ove leed te Rotterdam op het onverwachts ouze dierbare Vader IIEINIERWELSCHKN m den ouderdom van ruim 71 jaren Uit naam der fauulie L WELSCHEN S E WELSCHEN RozESTHATEN Gouda 10 October 1871 De gezamenlijke werklieden der STEA 111NEKAAU ENFABHIEK Gouda brengen hunnen welmeenenden dank aan HII Directeuren voor de belangrijke verhooging hunner weekloonen en hopen dat de fabriek steeds in welvaart moge bloeien Gouda 11 October 1871 Dk GEZAMIlM IJ iE VIEBKUEDEN Petroleum Eerste kwaliteit PEN S YLVA NIA verkrijgbaar per kan ii 22 cents 5 21 en vat tegen den billijkst mo gelijkeu pujs Lij A TIMMERS Gouda October 1871 Raam O 303 In lossing gedurende 10 dagen EEN E LADING PUIKBESTE EUHP KA6GHELK0LEN voor een civielen prjjs J VAN HASSELT O Kattensingol Q 128 naast de bleekerjj De blaauwk Ha k VAN il 10 CENT per stuk Tp bekomen bij A I5R1NKMAN Langen Twiidficiij alhier MEER en altijd meer bewij en voor de degelijkheid van het JOHANN hÖpF sche MALZ EXTRACT of GEZONDIIKIDSBIER Het is een waar genoegen te zien hoe uwe geneesmiddelen mi or en meer aftrek vinden en de dankbaarheid der gebruikers te vernemen die door uw Malz Extract volledig van hunne kwalen genezen zijn S 1 G W ÜLFf Rotterdam en ik koustatcer gaarne hiermede ten bei cv au soc gcli j lijdere liersteld i IJa rige zenuwkwalen en daardoor ontstane ligchaaraszwakte dit zoo buitengewoon gunstig resultaat door uw Malz Extraet verkregen P T GEVERS Amst rdam ld heer H OOMS Sluip oijk is door uw MalzExtract geheel en al hersteld van eene bloedziekte eu heeft zijne vroegere eetlust en lust en kracht tot den arbeid herkregen J C van VREÜMIN6EN Gouda nog dagelijks komen mij menschen bevestigen dat uw Gezondheida Bier hunne pjjnen verligt en velen radikaal genezen en hersteld heeft TH J JANSEN IlertogenboKh Prjjzen 1 flesch 45 Ct G fl ƒ 2 20 13 fl f 4 40 De flesschen yorden a 5 Ct berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOH ANN HOFF soHE Centraal Dépöt Bloemmarkt bjj de Stilsteeg te Amnterdam mede echt te bekomen te Gouda bij J C van VREUMINGEN teWoerdeii bij HENRI J v n BERG SÏ ÓOÏE WEia EÏTr Vaa GOUDA naar Moordrecht 8 53 1 24 B 39 Nieuwerkerk 8 53 1133 121 4 33 6 39 10 Capelle 8 5 i 1 24 6 S9 RoTTFllDAM 8 18 8 53 9 14 11 33 24 2 014 33 6 39 7 18 10 Zevenh Moerkapelle 8 5B 12 55 4 S 8 43 ZoPterro Zeguaard 8 56 11 36 12 55 3 5 4 S6 36 8 43 9 56 Voorburg 8 56 12 56 4 36 8 43 s Gkavenhage 8 66 9 41 11 36 12 55 1 58 3 26 4 36 6 36 7 21 8 43 9 56 Oudewaler 6 54 941 11 32 3 25 4 31 36 Woerden 6 54 9 41 1132 3 25 4 34 6 36 8 46 Harmnlen 6 54 9 41 11 32 12 36 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 JïiiECilT 6 54 8 80 9 41 n 1 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 9 K8 Amstesbam over Ha iel n 9 41 12 56 2 33 3 25 b óh 8 46 Utreehl 6 51 8 30 11 32 9 53 Naar GOUDA van Moordreeht 6 38 11 13 12 37 6 16 9 38 Nieuwerkerk 6 31 9 22 11 06 12 30 3 07 6 09 8 22 9 32 Capelle 6 24 10 58 12 24 3 02 6 03 9 27 Ilimr KPAM 6 15 8 05 9 10 10 50 12 16 2 O 2 55 6 55 8 10 9 20 Zeviiih Moerkapelle 6 30 1106 6 15 8 27 Zoe erm Zegwaard 6 21 7 54 9 14 10 56 4 12 0 8 17 Voorburg 6 06 10 41 4 8 05 ÜKArFvinoE 6 7 40 8 9 10 36 M 25 2 3 53 5 50 8 9 30 Ondeivater 8 30 HU 4 11 6 10 9 31 Woerden 7 52 8 22 12 56 4 05 6 02 9 26 Harmeien 8 16 11 05 12 51 I ÓO 3 4 5 5fi 9 20 UTttEtHi 8 U08 10 45 12 35 110 2 36 35 5 40 6 43 9 Amsubd m over Harmeleii 7 13 10 15 12 50 2 20 il 5 8 30 Uir ilit 6 45 S 20 9 5 1 1 30 4 35 loiiiln 1 1 uk UD Uriukmau