Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1871

1871 ZoHiliig 15 Octubcr N lllö GOUDSCHE COUKABT Nieuws en Adverientiehlad voor Goda ca OiasJrekcn BUITENLAND Bulteiilandscli Overzicht Tot opvolger van den overleden heer Lamlrecht is de zeer liberale heer Caslrair Périer benoemd Het Journal des DebaU begroet den nieuwen minister van binnenlauiiache zaken met iiigenomeuheid Het resultaat der verkiezingen van de departementale Raden is dat de groote meerderheid der verkozenen gunstig gestemd h voor den tegenwoordigen staat van zaken Volgens rappo tcn door het ministerie ontvangen betreffende de verkiezingen is de uitslag van 151 eantons nog onbekend en moeten in 541 cantons herstemmingen plaats hebben Vier en negentigder verkozen candidaten zouden Bonapartistin zijn De Brusselsche F cho du l arleiittnt zegt dat blijkens eene dépèelie uit Berlijn de dounne ijuiestie betreffende den Elzps en Lotharingen definitief geregeld is tot genoegen van beide partijen Ue National Zeitung te Berlijn verneemt dat bij den Duitsehen Rijksdag z il worden ingediend een ontwerp vim wet tut opzegging van de Bondsleening Die opzegging zal ingaan met 1 Juli In den Beier chen landdag hebben de nltramontani n pleelitig protest ingediend tegen de interpellatie van de liberalen over de houding van de regeering in de kerkelijke quwstie zij verklaarden die als beleeiligend voor den Pans het episcopnat en de Katholieke lees Hoomsehe bevolking Der fgevaardigde V clk bestreed deze uitlegging en verklaarde dat de president een fo uieelongereehtvaard gde interpellalie niet zou hebben aangenomen i e di eu8sie zou zeer levendig zijn ge vorilen indien de president niet intijds de zitting hiid gesloten In groote opgewondenheid ging de vergadering uiteen l e strijd lier iMiitsch Oübteniijkers tegen de eischen der verschillende uationiditfiton in het Chsleilhasnsche gedeeliB der llung iarseli Oüstenrijksclie monarehie vindt veelvuldig iveèrklank bij het Duitsehe volk AVare die avnipatlue voor de Duit ohe broeders in Oostenrijk vóór 18Gii zoo levendig geweest men zou niet de minste reden ehad hebben om zich lanrover te vcnvonderen doeh nadat Huilscliland met ge veld diC broeders uit zijn midelen verstouten heeft en daardoor zeer veel iiijdrocg om hen aan de macht der andere nationaliteitiii over te leveren klinkt het toch wat vreemd dat van alle zijden de consequente gevolgen dier hnndeling door de daders elven zoo streng veroordeeld worden Pe K il i Zeit S Il lijft omtrent deze qujrstie b v het volgende Er is se lert lt 7 geen eigenlijk keizerrijk Oostenrijk meer maar een Oo tenrijk eli llongiuirsehe monarehi I och de landen aan ileze zijde der Leitha vormden nog steeds len gemeeiiLelnippelijk geheel waarin de Duitscliers de dynastie e hoofi itad en den ovevivegenden invloed bezaten Alsot dit niet juist de billijke grief der overige nationaliteiten ware Pit overwicht zal na de uivoering van het iïoheeinselie staatsrecht vvaarop spoedig een dergelijke wijziging ten opzichte van ialieii volgen Ziil ten einde zijn In iiohemen zelfs zullen de Duitsehers die ten hoogste een derde der bevolking uitmaken ten bate der Czeehen meer en meer hunne rechten moeten inkrimpen Hoc dit onbillijk kan zijn is niet recht duidelijk terwijl de A ó7 Zeit zelf erkent dat nauwelijks een derde der bevolking een over egenden invloed uitoefent De te Ognlin Militaire Grenzen uitgebroken onlusten zijn door de krachtige maatregelen welke genomen werden gelocaliseerd Jn de aangrenzende districten i liet rustig De ongeregeldheden zijn vcioorzaakt door den verkoop van op de grenzen gelegen wouden liet kiipit ial voor den spoorweg over en door de St iothard is vastgesteld op 1 12 mill oen Kr he ft zich een internationaal eoinitó gevormd bestp inile uit Duitsehe Italiaanseiic en Zwitsersclie bankiers om dit kapitaal bijeen te brengen Nadere berichten omtrent den brand te Phicago brengt de telegraaf aan Ook daar te lande treedt de pi blieke liefdadigheid krachtig tot leniging van den nciod op en loont de bevolking der sliid hnar fiiorgie door zoo spoedig mogelijk te herstellen wat nog te herstellen is en de zaken wed te hervatten In een Kngelsch blad vinden wij de cjrzaak van deii brand meedegateeld Een knaap was een koe gaan melken in een stal bij het licht v an eei petroleumlamp de koe schopie de lamp om hot stroo raakle in liiinid de geheele stal volgde en do op straat ui tsttooinende petroleum deed de houtblokkci waarmede de straten der stede in t Westen geplaveid zijn vuur vatten Daar een zeer groot aantal huizen alleen uit hout gebouwd zijn lait het zich verklaren d it de br md een grooten omv g nam De ellende te Chicago ten gevolge van den brand is groot Er zijn tenten aangekomfii om 7 5 iH personen onder dak te brengen Meer dan lO J lijkt i zijn reeds van onder de puinhoopen te voorschijn gehaald Velen sterven aan de gevolgen der door hen geli den ontberingen Veertig personen die zich schuldig gemaakt hebbeu aan rustverstoring en aan roof zijn gefusilleerd Op onderscheidene plaatsen in Engeland worden TOÏksvergaderingen belegd tot verieeniiig van bnip aan de noodlijdenden te Chicago De inerikaansclie gezant heelt alle hier aanwezige Ainerikanen uitgenoüdigd tor eene bgeenkom st in het Lnigham hotel tot hetzelfde doel De Lord mayor heeft zich aan het Iroofd dezer manifestatie gesteld Blijkens bericht n t Uiu Janeiro tan 22 Sept zijn de artikelen v in het ontwerp van wet tot trapsgewijze afschai ng der siiiveri ij in Dra ilie dour tea Senaat bij de tweiile beraadsliiging over die voordracht allen goedgekeurd F B A N K R IJ K Dezer dagen is gewag gem iakt van eene memorie van eeiiige leden van den r rijscheii gemeenteraad bctreUende den toestand van handel en nijverheiil in de hoofdstad wier kwijning hoofdzakelijk geweten wordt aan het gemis van werkkrachten E nigecijfers mogen tot bewijs strekken Van de 24 üüU sehoeninakers die J arijs vóór den oorlog telue ii thans niet meer dan de helft aanwezig van de 30 000 kleermakers worden 5000 gemi t Kr zijn ecliter ook takken van nijverheid die geducht kwijnen maar niet wegens gemis van werkvolk Zoo worden van de J60U boekdrukkers 500 gebruikt voor de groote dagbladpers 2500 hunner vcrkeeren in zesr behoeftige omstandigheden en 600 zijn geheel zonder v erk ten gevolge van het geringe aantid boeken en d igblaileu die het licht zien De kunstenaars elnlders beeldhouwers ontvangen geen beeie liuj eu ile iiM iekoinlerwijzers hebben zoo goed als niets te doei Vau het vroegor zoo bloeiende juneliersvnk is nieti meer te bespeuren en sommigen vreezen dat de i tak van handel en nijverheid zich naar Lon ien ofeders lal ve pla itsen De plotselinge dood van den heer Lamlirecht minister van b nnenl zaken wordt algemeen Wtreurd liet Journal Ojjicid zegt dienaangaande het volgende Mct smart moeten wij het overlijden aank idigen van den heer Lambreolit minister van binnenl mken afgevaardigde ter Nationale Vergadering voor het departement van heb Noorden Hij is hedenochtend S Oct bezweken aan een beroerte Niets h id deze noodlottige gebeurtenis doen voorzien welke Frankrijk van jen uitstekend burger en den President der liepubliek van een loyaal en aan hem gehecht medearbeider berooft Het is thans het oogenblik nog niet om zooals het betaamt het waardige en verheven karakter en de uitstekende gaven van den heer Lambrecht recht te waardetren en te prijzen Later zullen wij meer de verschuldigde eer bewijzen aan dit Z90 wol bestede leven ea onze smart uit preken welke in geheel het land weerklank vinden zal De Tfmps zegt dat de heer Lambrecht nis afgevaardigde den roep van etn bekwaam en zeer verdienstelijk man had verworven zoodat het nienmnd verwonderde dat de heer Thiers hem in het k ibiint had opgenomen Zijne tegenwoordigheid in hut ministerie droeg bij om er dep stempel van ernst en eerbiedwaardigheid op te drukken IV Nut ouale Vergadering hoorde hem met wi lgevnilen en iinn stelde zijne heldere en sobci r vi jriirncht op rij Oratm ibi li elfirt zocht hij niet Ie uuikcii liij v ii in zijne polemiek eenvoudig en te goeder trouw Hecbteren linkerzijde der Kamer droegen hem dezelfde welwillende achting toe Het valt niet te ontkennen dat zijn dood een slag is voor het gouvernement Het zal moeilijk zijn een geschikt persoon voor de vacante portefeuille terug te vinden De Sifde zegt dat de heer Lambreeht als afgevaardigde zich door zijn vast karakter had onderseheiden en als minister heeft hij eene loyaliteit aan den dag gelegd waaraan het biad dikwijls reeht heeft laten wedervaren Men zegt ilat de heer Thiers zeer evreden ismet den uitslag der verkiezingen voor de departementale raden Hij besoliouiit dien als een votumvan vertrouwen iu zijn staatknr rle Er zijn wel meerbonapartisten gekozen dan men meende te mogenvoorspellen maar hun get il komt toch niet iu aanmerking tegenover de overgroote meerderheid dieder gematigde republikeinsclie partij is toigestaan waartoe de heer Thiers op dit oogenblik behoort ofzegt te behooren Van de bonapartisten zijn gekozenMaekau Dugué de la Fanconnerie Pinard Dolfns sohoonzoon des heeren Haiissmaan de hertog v inl ailua de hertog van Albiiféra de hertog van Harj riiicourt de hertog de Monchy graaf Prins Napoleon is in Corsika gekozen maar zijn verki v ing is onwettig Hij kan voor dat eiland geen zitting nemen daar hij er geen btlastiiigen van welken aard dan ook betaalt Karakter stiek is het dat Conti die zich met zooveel ophef in hetzelfde departement eandidiiat stelde niet gekozen is Summa Hummarum is op ongeveer 3000 verkiezingen een dertigtal bonapartisten gekozen Dat iju waarlijk geen bemoedigende cijfers voor de oude partij en de heer Thiers mag van dien kant gerust zijn Men heeft tot dusver gcegd dat de Fr inscheu in het diepst van hun gemoed u g Napoleonsgeziiul zijn maar zal men die bewering kunnen voiaoudiMi t genover het resultaat der departemcnt ile verkiezingen Al behalen nu bij de herkiezingen nog eenige bonapartisten de overwinning wat beteekent dan nog die handvol tegenover de verpletterende meerderheid der legitimisten en republikeinen Uerstgeuoemden hebben evenwel terrein verloren De republikeinen zijn te hunnen koste sterker geworden Niet gekozen zijn van hen de heeren d Vndeiarre Jiiirand Buisson la Roche fiucanldli saccia l nssou n irier Chesneloiig de la Sieotière l errier de hertog van Cazes de beide fni pié s enz Bij ile herkieziiigeii komen slechts enk leii hun ier nog in aanaierking juaar de moesten heb ien geen hoop meer De heer Dronin de Lhiiys is niet knnnen slagen De beer Miral vermocht slechts een bespottelijk kleii rretal stemmen op zich te vereenigen Den heer Joliliois heeft men terzijde ge et Een correspondent der Indi peiidance Beige zegt dat het inislukktii an zulke candidaturen een ernstgir bite kenis heeft dau de overwinning van republikeinen in departemi uteii die gelijk dat van den Het te e rn n volgens hetwelk Casiinir Périer tot mini ter van binnenlandsohe zjiken is benoemd maakt een einde aan al de geruchten welke dienaangaande te Ver aiUes en Parijs erspreid werden De heeren Ssv en LefranO hodden na t den thans benoeiudeii minister de meeste kans om als zoodanig op te tre i den De heer Thiers moet er vn oogenblik aan gedacht hebben om d Mi heer l ioard de portefeuille van landbouw en koophandel aan te biedmi maarzon van zijn deiiUieeld ternggekinnen zyn doorilieii do hij in dat gev il vern te lit iii ii heer de Larcy vir jlaarde dat plicht wezen zou zijn ontslug TT c tu v E N J E L A fJ D I 00 t i jze lilt 1 1 II j rrroi iIm ei lliil no nil l i ii I o 4 lkiilgui op lil ol ihl