Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1871

N r i=tle is Hci indigd De nadere bijzonderheden i i de seiiikking zijn mij nog onbekend doch t ik v ckn dat die niet gelieel en al divcltdr i t voorstel van dca heer Mnndi lla Uetwirk lii l uur betimld worden en ilfi werklic icn ver irli om zoo noodig eenige uren ovr te werken ifdzaak echter hebben zij de overwinning be i want het beginsel van negen werkuren is linnen en zal met den 1 Januari in ypraktijk li i iit worden i U spreokt helaas wnlei van ecu nieuwe werk M iUi C in de lakenfabrii ken bij Mnnchestcr te Drewsbury en te Batley waardoor 15 l UU arbeiders geen werk zullen hebben be Ti o i i de ir jn n houden een soort van congres te Merthyr lydis niet het doel om van de regcering eenige wettelijke bepalingen te erlangen die zij voor hunne zekerheiil noodzak lijk nehtcui Oc dagbladen hebben de laatste der treurige ontplof fingen gemeld welke het aantal van mijnwerkers ge woonlijk zoo vreeselijk verminderen De ontploltiiig teWigan heeft natuurlijk de klachten tegen den tegenwoordigen stand vai z iken vermeerderd Ui de laatste parlementszitting heeft het ministerie deze quffistie als zoovele andere vraagstukken onaangeroerd gelaten ten gevolge van de vele politieke moeilijk heden waartegen het te kampen h id De heertJludstone heeft zich over dit uitstel verontschuldigd doch in de volgende zitting zal hij noodzakelijk mc t een wetsontwerp betreifende deze aangelegenheid voor den dag moeten komen De mijnwerkers gelooven dat het toezicht onvoldoende is en meenen hunne zekerheid bitei gewaarborgd te zien wanneer een verautwoonlelijk bestuur de gevaarlijke exploitatie der kolenaiijnen leiden zal Zij eistthen een afzonderlijk ministerie voor de mijnen eu deze weusch is een uitvloeisel van een algemeene en zeer geprononceerde richting in Kngeland Zoo vragen tegelijkertijd met de mijnwerkers de kooplieden welke te Plymouth bijeengekomen zijn de oprichting van een afzonderlijk departement voor den koophandel Het board of trade komt nuu voor niet genoeg gezag aan zijn voorzitter ti kunnen geven Op het congres der sociale wetenscliiippen te Leeds is aangedrongen op een afzonderlijk ministerie voor het volksonderwijs Aan de vele afileelingeu van het Engelsche ministerie verlangt men dus nog een belangrijk aantal toe te voegen waaronder over het geheel de meesten meer raisvn d ttre hebben dan eenigen der bestaande depailementen van het Kngelsche kabinet Veb departementen zouden b v zonder het geringste nadeel bij het ministerie van binnenlandsche zaken gevoegd knnnen worden dat dwrdoor zeer aan belangrijkheid winnen zou BINNEN L AND Gouda U October H Het geschenk door den heer Onaltherus KolfT aan onze gemeente aangeboden mag een waar praehtwerk worden genoemd Met is de twee le verbeterde uit gave v n den alijetMemii alias mn Nednlanduc i Indiii uit oftlcieele bronnen en met goedkeuring van het gouvernement samengesteld door I baron Melvill van Carnbéeeu W F Versteeg Mocht de eerste uitgave van dat werk onder de hoogst belangrijke uitgaven worden gerekend de tegenwoordige doet daarvoor niet onder De luitenant kolonel Versteeg heeft ook thans zijne medewerking verleend terwijl ook de Indische regeering hare ondersteuning Bchonk Zoo is t werk kunnen blijven b antwoorden aan de voortgaande eischen des tijds en het zal daaraan blijven beant voimlrn iiaar van tijd tot tijd verbeterbluden zullen wmi O ii rlon naarmate de bouwstoffen daartoiv lii ii i rn de iaai tcn afuewerkt zijn De atlas ii fu iruinat i gibonden in een praelit i a d init alu iri f ki nitigtin op den mg en dr jihtt iinii ni il i aarde van t werk zuilen wij Icebts vcrr ii ni 1 Uet door t inlurnationaal tceographisch e ii vH U ontwerpen in Ai gustns s bekroond De opdracht hiidt au tiiïjn Faderdad loudo Kordt dit i reM dnar w i den ahjenuewn alias run Nederlaiuhik hidi np hut internationaal gmgraplii Kh coiiijren i e wudrn Ie Antirerpen in Augwlm 187 I met eerinetaal bekroond ah eene der vruchten van zijn veeljarige loophaan mn ioe ihandelaar en uitgever te Batavia tot een teefen van blijvende liefde en toegenegeilheid aangeboden door den uitgever Qitallherus Koljf Met werk zal eene plaats ontvangeli in de 1 ibrye w het voorzeker door belttiigstelliinden zal kunnen 1 geraadpU gd er 4e voorstelling An tooneelisten van den damsclu u stadsschouwburg in de zaal knust der sociëteit Ons ienoegcn ucrd Ci i gistcri ii oil zeer talrijk publiek bijgewoond De keuze stuk li dea kwa ons minder gelukkig voor lici ia moeilijk zich in j voor hiblorische louslan dr n zoo goed te verplaatcen om een behoorlijken In Irnk te verkrijgen v m de strekking van dit drama Meilea die dr Innid van haren geliefde en hare eigene kindcmi verinooril uit jaloezie uit wraakzucht en ten l tle ile schuld van al die gruwelen werpt op den trouwelüozen gelietdci en een vrijplaats vindt bij het ailaar van Satnrims dat ia geen tooneel waarbij het tegenwoordig publiek van ganscher harte genieten kan al werd het ook geroerd door t schoone spel van Mevr Kleine want schoon uitstekend schoon was ook thans wederom haar spel zoowel wanneer de zachte aandoeningen van liefde voor den ontrouwe lielde voor ha ir en nok zijn kroost haar beheerschten I als wanneer de hevigste hartstochten van jaloezie en i wraakzucht haar gemoed beroerden Altijd schoon onvergelijkelijk ehoou waE ns wcilerom haar spel Zou t daaraan alleen toe te schrijven zijn dat de i overige personen ons niet konden voldoen Wij gelooven het uiet Het Kotterdainseh tooneelgezelscbap moge een Mevr Kleine missen het geheel is daar beter dan bij het Amsterdamsche Mevr van der Finck als Kreuza speelde Try goed vooral in het eerste bedryf waar zij Medea voor t eerst ontmoet zonder haar te kennen doch haar langzaam ontstaan vermoeden dut zij ra i de vorige geliefde viin haar Jason spreekt eindelijk bevestigd ziet door Orphens Deze laatste rol werd zeer goad door den heer Moriu weder gegeven Aan costumes en decoratief w8 de grootste zonj beiteod het was alle keurig en smaakvol De zaal is zeer aangenaam j Men zit er ruim en gemakkelijk Jammer was het dat de rook der honderden cigaren die in do koffiekamer gedurende de pauze werden gebruikt tot de zaal doordrong en t vcrboil van niet te rooken voor een deel tot een illusie maakte Zou er ook niet iets aan te doen rijn om de verlichting wat beter te inaken Wij bedoelen niet in de zaal maar buiten De toegang tot i Kunstmin is s avonds ftlles behalve gemakkelijk Hebt gij ii iiKvzeii den brief aan alle Nederlandsche mrkludiiiWiior Jan Stukadoor metselaar Zoo niet dan kuum ii wc u dat kleine boekje van 15 et aanbevelen lit is uit de pen gevloeid van onzen genialen riimr en in langen tijd verscheen er niets dat op t gi bied an volkslcctuur hiermede wedijveren kan Wilt ge een paar staaltje Zie hier nik zei dan dat ik Ütooit honger heb geleden en daar geef ik je mijn waprd van eer op Maar weetje wie daar ook schuld i is dat is mijn vrouw Als je ze zag ze zit hier bij me terwijl ik dezen brief schrijf want de meester zei schrijf jij gerust Jan jij weet het goed uit te leggen en ik zcidie zal je wel met de taal en de spelling helpen ik zeg dan als je mijn vrouw zag dan zou je zeggen een knap ijf en ik zeg een goed wijf ook die het anders zei die heelt er geen verstand van of is jaloersch zooids de vrouw van 1 ik wil zijn naam geen scnonde aandoen maar dat varken is jaloersch Jongens je moest ook eens kunnen zien wat eii helder w jf of ik heb Toen ze voor de vierde keer in m i egeii jaren in t bed lei toen was Wouter de kin e sclirerni vert iiiitt zijn rottenoogjes nog geen tien iireii ouilj of ze had alweer vier wollen sokken g sto il iM nog ai geen gaten Nee zoonis mijn beste wijl den ojel bij elkaar houdt daar weet je niet van en ih zeg als ze van kapitaal spreken daar zit ka iilim in de armen van Jans F n toch geen hontoii vaaiiiclitig niet mollig als spek op de tong is aib lil oo n vrouw had dan was er geen armoe au een gulden maakt zij er twee ook omdat zij vau twee uren er vier maakt Vroolijk is ze alt s n ais ze prn telt dan is het alleen over d ca iing op de zeep Maai il email kan zoo n vrouw niet krijgen datweel ik I daarom en ook met dat beroerde gezuip i i t r menigeen veel meer noodig dan ik V initde handen dat kun je vrij wat lange 11 als met den kop Laat Pieterscn of a s ern klein briefje schrijven zei Jans ns zien hoe n spul ze daarmee hebben gelooven jongens dat ik zelf over dit t 1 1 r als een verreljaar doende ben alle zatiiiilag i iilen en soms zondags een beetje Maar ik zeg je dat iK er menig zweetje op gehaald heb en dat ik t al lang had laten steken als meesteren Jans niet zeiden d it ik t doen moest en meester niet altijd hielp met overschrijven Wat betreft dat ik jelui wil zeggen wat ik denk ik dank üod dat ik het doen kan wairt nog eens jongens die Internationale die piert ons met open oogen Ik zeg niet uit wreedheid of Slechtheid maar omdat ze uiet zien kan Ik zeg tegen Jans hoe moeten al de brieven door t lainl konii ii en van Oost en West waar ik nog een broi r hij t zevenda heb als je gi en heenn liail dii al di landen en plaatsen van de wereld kenneii i ii zooveel ais ile direkiie verstaan Als je alles zoo naprakkczeert dan moeten er hoeren zijn op t kantoor die een boel meer weten als de bestel Iers die alloen maar t adres hoeven te lezen Larie dat lunatjesegaal van de coinmiin Larie dat zei ik al een halfjaar geleden Kn nou Jongens Ues jelui de krant niet Ei zeg ik tegen van Vlot want tegen Pieterscn daar spreek ik niet moer tegen ze hebben zich mooi laten kijken in Parijs die oppersten van de maatjes egaals Toen ze in de knooi kwamen en huu moesten bergtn toon werden ze gevonden met duizende franken dat zijn zooveel als halve guldens bij ons in hun kleeren genaaid aan specie i n papier Zie je dat waren de lm die krek regeerden als alle andere regeerders maar onder een schijn van maatjes egaal Ze vratten eu dronken van de bovenste plank en verlakten het werkvolk waar de incesten van hun vroeger zelf toe behoorileu Begrepen jongens ecu zeit i r bij voorbeeld legen je Vooruit mannen heronder mut de rijken dan denken jelui Vooruit wmu de ctp jt niewaar Maar hij die je aanvoerder is komt het eerst bij het laadje en als jelui dan aan t vechten bent en in de konkels raken dan pakt hij zijn biezen naar Noordof Zuid Amerika en jelui je wordt in de doos gestopt Heb je t niet gelezen Nee in de doos niet alleen je wordt als krengen in de kalk verbrand levendig net als een slak die je zout op z n bast doet Maar dat is de gerechtigheid Ja zoo waarachtig als God leeft jongens ik zeg met de volle overtuiging dat is de gerechtigheid Als ik er niet zoo goed over geprakkezeerd had dan on ik zeggen ik weet het uiet maar nou begrijp ik er alles van We wensehcii het boekje in aller handen leder die 15 et missen kan moest t koopeu eu lezen ter harte nemen en het daarna aan anderen uit leenen ledere fabriekant iedere ondernemer moest t zijn werkvolk laten lezen want duidelijker uiteenzetting van t dwaze dat er gelegen is in veel dat men tot de arbcidersijuEstic wil brengen is niet te vinden Wij hebben eene circulaire ontvangen van het Be stuur vin het XXVI NEDEHLANDS H LANUHUISUOUDKUNDIH CONÜllES te houden t Utrecht in de maand Juni 1872 waarbij de bijzondere aandacht op deze voor den landbouw zoo hoogst nuttige instelling gevestigd wordt Het Bestuur acht het van groot belang dat aan de samenstelling van het Programma voor het 26 Congres door zeer velen worde deelgenomen en dat de te behandelen vraagpunten betrekking hebben op den geheelen Nederlandschen landbouw De onderwerpen welke op de Nederlandsche Land hoishoudkunilige Congressen worden behandeld be tretfen voornamelijlc 1 Akkerbouw in den ruimstcn zin Veeteelt eu Zuivelbereiding 2 Tuinbouw in al tijn omvang 3 Houtteelt in al haar onderdcelen i Natuurwetenschappen en haar toepassingen op den landbouw 6 Land en Volkshuishoudkunde in het algemeen en Statistiek Zij die genegen zijn vraagpunten op te geven omtrent genoemde onderwerpen worden nitgenoodigd daarvan veJór l December 187 1 mededceling te willen doen aan don l Secretaris Mr J N Van H ill te Utrecht Woensdag had te Schoonhoven ouder begunstiging var uitstekend herfstweder do aangekondigde harddraverij plaats Duizenden toeschouwers en daaror der een aantal vreemdelingen zoo groot als men zelden in deze streken zag samenvloeien verdrongen schier elkander op de tribunes en aan bcirle zijden der lange baan Ondanks die buitengewone drukte heeft men geen enkel ongeluk te beireuren terwijl alles naar genoegen afliep Aan de voormiddagharddraverij werd door U paarden deelgenomen De prijs een compleet tilbury tuig met Berl zilver gemonteerd werd behaald door de Snip bereden door C Bulk Jr en toebehoorende aan C Bulk te Haarlemmermeer de premie een fraai baleinen zweep met zilver gemonteerd door David bereden door en toebehoorende aan A Blonk te llazerswoude Aan de namiddagshnrddraverij namen 8 paarden deel Prijs een dmbsicf zilveren fraai gedreven kofliekan met dito komfoor en spiritus lampJB ter waarde van ƒ 150 gewonnen door Mina van O Bulk te Haarlemmermeer en bereden door J Bos en L ü Lampen premie eene fraaie raarmeren pendule met bronzen groep gewonnen door de Slimme Jan van J J Leenen t Wassenaar en bereden door J Bos De paardenmarkt had niets te beteekenen de paarden die aan de lijn gebracht waren vonden geen koopers Staten Qoneraal Twkkde Kamek Zitting van 12 October l en aantal kleine wotsontiverpen werd aangenomen met algemeene steminen en meerendeels zonder discussie De regeling van de Nederlandsche Pharra copoBa alleen gaf tot een korte gedaehtenwisseling on ïolfs tot twee amcndementjes aanleiding De minis