Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1871

zen Lnria dat 7el ik JüH eii8 Uea 11 VHll lot iet meer tc ren Parijs die ze in de knooi toeu werden dut zijn zoo 11 kleeren ge waren de regeerders 1 ie vratten verlakten het roeger zp f toe milt de de vetpot is komt het aan t vechten hij zijn biezen i je wordt Nee n in de lak die je zout girechligheid ik zen met iji heid Als had dan zou begrijp ik Ieder en lezen ter n uit leenen moest t ijn uiteenzetting dat men tot te vinden van hel Be houden te de bijzon zoo hoogst g dat aan voor het 26 en dat g hebben op e Land be Veeteelt en assingen op het algemeen op te geven uitgenoodigd ing te willen VAN Hall begunstiging igde harden daaron men zelden rongen schier ijden der lange heeft men alles naar ddraverij werd een compleet werd beBulk Jr en 1 de zilver gemoiitoebehoorende de namiddagsPrijs 1 een hmib t dito kom ƒ 150 i e eii premie groep J Leenen te de paarvonden geen AMEii Zitting rd aanijeiiomen s onder dis Pharm Miwisseling en Üe minis ter van binnenl zaVen gaf te kennen dat h j zieh vereeiiigdc met hen lie goedkeurden dut de Plmrinacopoea bi besluit i niot bij de wet werd ingevoerd Hij gaf de reden u op die hem de voorkour deden geven aan de lutijave enkel in het Latijn maar uo de kamer van gevoelen was dat er eeiie Nederlandsehe vertaling bijj voegd moest worden hij zou zich tegeu een amendeiiunt lu dien zin uiet verzetten Bij art 8 stelde heer Kombacli voor de wonnlen iu de Latijnsch tniil te doen vervallen zullende dan de l harina upa a van zelf alleen in de Nederlandsohe taal vcrseliijnen üe minister eu de heer Jonckbloet brae ten ilaaiiegen bedenkingen in en de laatste stelde als aiueudeiuent voor te le eu Latijii9che en Nederlandsche De heer llombach trok daarop zijn ameniiem ut Ml maar gaf vc vU te k u n dp N derlaudsche taiu voor de Latijnsche te noemen Het amendement Jonckbloet aldus gewijzigd werd met 35 tegen 20 stemmen en vervolgens het ontwerp met algemeeue stemmen aangenomen De andere aangenomen wetsontwerpen zijn 1 Begrooting wegens deu arbeid der gevangenen in 1872 2 Verandering der grensscheiding tussohen Noord brabant en Zeeland 3 Wijziging van hoofdstuk V der staatsbegruoting voor 1870 4 Wijziging der begrooting voor de gestichten Ommersohans en Veenhui en dienst 1870 tfi Wijziging der begrootiug voor de Algemeene Landsdrukkerij dienst 1870 6 Onteigening voor den aanleg van een gracht in den Binneudijkschen Buiteuvelderschen polder te Amsterdam 7 Onteigening tot aaideg van straten enz voor de regelmatige uitbreiding van Uotterdam Ten slotte werden nog een aantal eonclusiën van rapporten goedgekeurd De Kamer giug tot Zaterdag middag uit een Laatste Berichten London 13 Oet De patroons te New Castle weigeren hunne vroegere werklieden op nieuw in dienst te nemen De werkstaking duurt in zekere mate steeds voort New York 1 2 Dot Ilet bevestigt zich dat de stad Windsor in Michigan door ecu hevigen brand vernield is 00 huizen en 6 fabrieken werden een prooi der vlammen Üe schade wordt op 114 millioen dollars begroot Ih V consin werden vier dorpen door brand vernield Aau de Greeubaj rivier liaalden de vlammen de vluchtende bevolking in 150 personen werden levend verbrand een aantal auderen vonden den dood in den vloed het aantal slachtoffers wordt op 5U0 geschat Manchester 13 Oct vijftien directeuren van Kamers van Koophandel hebben heden eene resolutie aangenomen waarin het levendig wordt betreurd diit het Fransche gouvernement het noodig of wenschelijk acht den vrijen bundel te dwarsboomen De gezondheid van Koningin Victoria is hersteld Burgerlijke Stand Gebobln 11 Oct Pictcr Johiinoei ouders M 1 an leeuwen en J Nouncr 12 lluiidricub ouders A vnn Es en M J van Kcrsbergen OvtRi EnfN U Oct A vnn Veen 4 m E van Wijk 89 j 12 K van Dara U d ADVERT ENTIEN Heden ontving ik bevestiging der sniarteli ke tyding dat mijn inuig geliefde BroederPIETER HENDRIK FLORIS AdspirantInge nieur in Nederl ost Indië den 17 Augustuste Bavdjar in den jeugdigen leeftp van 24 iaren is overleden H W G KONING Gouda 14 October 1871 Locaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda Op ZONDAG den 15 OCTOBER 1871 MATINEE s Morgens om 12 Uur Entree vrij SOIREE s Avonds om 8 Uur Uit te voeren door Fransche Diiitsche en Hollandsche Artisten Bestaande in Comieke Scènes enz 25 Cents de Persoon Na afloop der soiree BAL onder directie van den heer H F GORISSEN Lok al Not es Veemaar OosthaTen Gouda Ii erste voorRtelling duur hek Toüüfd Ciiitlschup tüü dtn Hottcrdamscheii Schouwburg üuder directie rau ALBREGT VAN OLLEFEN op DONDERDAG 19 OCTOBER 1871 des avonds ten 7 ure FEllNANDE TooTieelspel ïd 4 Bedrijveu door VlOTORlEN SARDOU Uit het Fronsch Tertaold duof L H J Mour MiêC eü Scèue va den Uej iaseur A J lu Gras NOOIT ALHIER VERTOOND Eerste Rang 99 Cts Twede Rang 50 Cts P Loting voor plaatsen op deu dag der voorstelling voor HH Inteekenaren des morgens te 10 ure en kunnen verder plaatsen besproken worden tot des na middags te 3 ure De ondergeteekende heeft de eer de ontvangst te berigten der Nieuwste Modellen van f INTERMANTELS Doeken Japonnen en MANTELSTOFFE GEKLEURDE OVERROKKEN en vele andere tot het vak behoorende Wiuter artikelen benevens eene groote partij PELTERIJEN REGENMANTELS JIGTVKIES KUIMPVRIJ FLANEL Moskowa Ratines Buckskins Vesten Handschoenen enz enz Gouda V W D SCHENK Ik heb de eer te berigten de ON J VANGST der NIEUWSTE VORMEN voor FLUWEELEN HOEDEN alsmede een groote aorteering FLUWEELEN BLOEMEN VEEREN LINT FLUWEEL RIPS TULE BLONDES en wat tot dit vak behoort en alle soorten 7an STROOIIOEDEN die gewasschen en vermaakt worden Verder beveelt zij zich in ieders gunst 3 MOUCHON Korte Groenendaa Momsïk Bij het naderend wintersaisoen bevelen wij ons minzaam aan tot het vervaardigen van alles wat tot het MODEVAK behoort ONTVANGEN eene fraageCOLLECTIE STALEN van WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN Gez PBETERS Aanbesteding VAN Levensmiddelen Den 21 OCTOBER 1871 des morgens ten 10 ure zal door de Voedings Commissie van het gedeelte van het 4 Regement Infanterie in Garnizoen te Gouda onder n d re goedkeuring van den kommanderenden Officier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van RUNDVLEESCH VET SPEK gerookt en gezouten KRUIDENIERSWAREN AARDAPPELEN en GROENTEN De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bij den Adjudant Onderofficier van DEUTEKOM in de Kazerne van genoemd Korps Gouda 14 October 1871 Schrijfwerk Er wordt voor den geheelen of halven dag gevraagd een JONGMENSCH die goed schrijft Adres met franco brieven hy den Boekhandelaar P 0 MAAS alhier Goada Drol van A Uriukniiiil K Nr Openbare Vcrkooplnsen op DINCSDAG 17 OCTOBER 1871 voorni 9 uur ten huize van djn Heer P VANÜOüti naTi do Gouwe C n IGl te Gouda van Ml U ÜELEN INBOEDEL eu Opstand oen r Al ü THKliK waaronder 2 MAII TOONBANK CN dito SnCKiS l AlRE eon NOTENH KABIN Tj beste PIANO enz en op WOENSDAG 25 OCTOBER 1871 voorm 11 uur in het Ilof fijhuis IIaiimonie te Gouda van 1 een HEERENHUIS met zes Kamers o i fraajjen groeten TUIN aan de Gouwe iu de nabyheid van de Markt C n 12 tg Jouda 2 eene BPOODBAKKERIJ aan de Wijd straat A n lüS aldaar 3 een WINKEL en WOONHUIS BENEDEN DENen vrije BOVENWONING aan deGouwe hoek Turfmarkt C n 67 en 67a aldaar 4 een WOONHUIS met GROND aan deKarnemelksloot hoek van de derde Kade R n 192 aldaar 50 eene HERBERG met afzonderlijk HUISJEdaarachter aan het Nonnenw ter O n 2 aldaar 6 een WINKELHUIS aan den Raam hoekvan het Kopofwatertje O n 207 aldaar 70 1 D vier WOONHUIZEN waarvan eenin de Komijnsteeg K 36 een achter hetTuchthuis L 68 twee in de Wjjde Poort achter den Groeneweg L 140 en 141 aldaar 11 een WOONHUIS met TUINTJE BENEDEN DENen vrije BOVENWONING aan deGouwe C 64 aldaar Breeder bij biljetten en informatien by Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkoopingfen te GOUDA Op MAANDAG 23 OCTOBER 1871 des voormiddags ten elf ure in het logement De Zalm aan de Markt te Gouda van Een aangenaam gelegen HUIS verdere betimmering en ERF met een grooten TUIN daarachter aan den Fluweelen Singel te Goada w k R N 329 groot 5 aren 23 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1872 Een KOETSHUIS STAL en ERF en een stuk GROND daarnevens aan de Spieringstraat te Gouda wyk F N 87 groot 2 aren 38 centiaren Een HUIS en ERF als voren Wijk F N 86 Een WERKPLAATS en ERF aan den Raam te Gouda wijk O N 82 Een HUIS en ERF in het Melkertateegje te Gouda wijk K N 185 En een HUIS STAL en ERF met een stuk GROND daarachter in de Hoefsteegte Gouda wnk P N 90 en 91 groot 2 aren 28 centiaren En op DINGSDAG 24 OCTOBER 1871 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van Mejufvrouw de Weduwe van STEEL aan de Oosthaven wijk B N 80 van eenen netten en verdere hgchamolyke roerende Goederen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda a O iC E S De prys der COKES aan de GASFABRIEKalhier is van af den 16 October e k vastgesteld op 60 Ce nts per hectolit er Een FATSOENLIJK BURGERMAN van goede reputatie vraagt 400 TER LEEN tegen goede procenten met 2 of 3 solide Borgen en een jaarljjksche aflossing van ƒ 100 Brieven franco onder letter G aan het Bureau dezer Courant Ê IlllIR gevraagd tegen 1 Mei voor ongeveer ƒ 400 een HEERENHUIS met TUINTJE op of bjj de MARKT Drieven onder letter C worden ingewacht bjjden Uitg ever dezet Courant IEMAND eenige uren daags disponibel hebbende wensoht zich gaarne met eenig schrijfwerk belast te zien Brieven onder letter A ter drukkerij van H GOORISSEN Gouda