Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1871

D SAM SOM MODES EN MAMFACTUREN GOUDA heeft de eer de onlvang sl te berig ten van eene zeer RUIME ELEGAI TE 8 0UTEU1 G iiiis ia ai iia iri tiiii f lis it ii wtili € fiti i II likii i WOOLLEN cfe OEAVERKTE CIIALES CHALES LONGMJES Fransche Saksische Robes Stolfen MANTELSTOFFEN en WATEIl IMIOOF iii DIVERSE KLEUREN ZWART ZIJDEN EN PATENT HANTEL FLDWEEL Eene fraaije CoRectie GLACÉ EN CACHEMIRE HANDSCHOENEN eene ruime keuze in PELTEIUJE WOLLECV AUÏIKELEI Ei l VERDERE l OUVEAUTÉS yÊ K Heeren en Dames Kleedingstukken worden steeds in den kortst mogelijken tjjd smaakvol en net bewerkt SÉy B yervaardigd II Wij hebben de eer UEd de ontvangst te berichten van eene groote collectie IIAÜTELS en COSTUMES ENGELSCUE FRANSCHE EN DUITSCHE KLEEDJES en 3IANTELST0FFEN eene fraaie keuze PELTERIJEr Tevens hebben wij ontvanjj en eine aanzienlijke sorteerinjf RUCKSKIi G S RATI1 1É S en MOSCOWA S en vele andere I OUVEAUTÉSvoor het aanstaande saisoen VEd Dw Dienaren BAHLMAJVN ét Co