Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1871

mr 1871 WoensdM 18 October N 1116 GOUDSCHE courak Nieaws ea iidverientielilail mu fiouda en Oinslrckc Zooals verder uit den uitvoerigen brief blijkt vindt de correspondent den toestand geheel aiideri dan die door Ie Siècle voorgesteld was tn had hij integendeel alle reden om met lof over de inrichting der pontons en de behandeling der gevangenen te gewagen De voeding der gevangenen is volkomen dezelfde als die der matrozen en 7ij hebben evenmin reden om zich te beklagen over lii ht licht ea ruimte Wanneer zij niet bezig zijn met het noodzakelijke reinhouden der schepen welk werk zij geregeld en in hun eigen belang verrichten wordt hun volkomen vrijheid gegeven om kaart te spelen te lezen te schrijven of zich op eenige andere wijze bezig te houden Hunne houding tegenover de officieren der wacht en de vreerade bezoekers is uitstekend en de mecsten hunner maken den indruk alsof zy hun onrecht inzien en vast besloten zijn om zich niet weder met zulke geschiedenissen als den opstand van 18 Maart in te laten Het uantal te Brest gedetineerden is 9100 waarvan uog slechts 700 verhoord moeten worden Dcz vertraging mag alleen aan bijzondere oorzaken toegeschreven worden zooals moeilijkheden om de identiteit te bewijzen en andere exceptioneele redenen Tj Lorient is het aantal gedetineerden slechts 1050 wier verhooren reeds allen afgeloopen zijn Aan het slot van zijn brief roemt de oorrespondent de mensehlievende en hoewel sti ngc toch welwillende behandeling welke de gevangenen van de dienstdoende officieren ondervinden Zij doen wat in huu macht is om den toestand der gevangenen zoo dragelijk mogelijk te maken Het gebeele rapport is zoo gunstig dat wanneer het niet van etn correspondent vnn f ie Times ware men geneigd zou zijn om het toe te schrijven aan de Fransche regeering zelve die er politiek belang by l eeft om de zaken natuurlijk in een zoo gunstig mogelijk daglicht te stellen Tij lens den oorlog en de commune reeds verdiemleii dr cjrrespoiidentiün in de Engelsche bladen het meeste vertrouwen omdat zij over het geheel de blijken droegen op onpartijdige wijze de waarheid mede te deeleu Voor de menschelijkheid is het te hopen dat de brief van dezen correspondent datzelfde vertrouwen verdient en dat de republikeinsohe bladen te Parijs slechta uit partijbelang of oppositiegeest yulke vreeselijke verhiden omtrent de gevangene coramunalisten mededeelden ENGELAND Sedert eenigen tijd hielden eenige leiders der beid huizen van het p irlement waaronder de markies van Salisliury de markies van Lorne sir Strafford Northoote de heer üathorne Hardy zicli onledig met de vaststelling van een programma vm maatregelen ol verbetering van den toestand der arbeidecJe lI i si terwijl een ander comité uit werklieden Miine iiifiteid onder leiding van den bekenden ingenieur Sotl Uii cU hetzelfde deed De beide coniiléi stonden mei elkander in een indirect verband ducli kende i di naii en van de wederziJd sohe leden iml diiar de hn r colt Itiissell de middelaar tusscheh hen wii Niettfgenstnaude deze oinsiiichtii f ilmikt vnn werken zijn de beiile comités toeh tut lii efdi lesiiltaten gekomen en is er een proKraimui ii ct de zeven volgende punten bevai e i ii d leden der beide commissies cveihiii i ii ii heel onderteekend is publiek geiiiaii t De zeven punten zijn deze 1 De huisgezinnen van onze werVbeden moeten wolden verlost uit de ellendige poorten overbevolkte gangen en ongezonde woningen in on e steden en in een ruime omgeving worden ovei geplaat4 waar ze te midden van een tnin in afzonderlijke woniniiea in t genot van frissche lucht en zonneschijn sterk gezond en krachtig kunnen leven en aangroeien onder den weldadigcn invloed van een ordelijk huishouding 2 Om dit doel te bereiken moet er een volledig stelsel van zelfregeering op de graafschappen steden en dorpen worden toegepa t met bevoegdheid urn ten algeraeenen nutte land te koopeii en te veikoopen 8 Een tweede noodzakelijk vercischte voir het welzijn van een bekwieim werkiii T l it d I ii elijksche geregelde werktijd zal bestaan uit acht wirkmron dat r alle t ge s s so Bioxr w BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda gelet op art 1 der Verordeniug op het zuiver houden van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der slooten langs de beide zijden der Boelekade en de daaraangrenzende zijslooten dal op Zaturdag den 21 October 1871 over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zijn van drijvend vuil en andere stoffen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of scbidelijke uitdampingen veroorziiken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 16 October 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOGLÈEVErFoRTUIJN VAnBeUGBN IJzENUOOttN Bulteiilandsch Overzicht Hel Journal Officiitl bevat een nota over de lantstc verkimngen Het blad zegt d t rerscheiden bladen vooral zij die het meest onrustige gedeelte der bevoU king vertegenwoordigen den uitslag der jungate verkiezingen in een verkeerd daglicht trachten te plaatsen He ofTioiecl orgaan deelt derhalve mede dat van de 1860 verkiezingen die bekend zijn 94 komen ten bate van de Bonapartisten voorts 194 legitimisten 901 radioalen 494 republikeinen en 867 conservatieven weshalve 1861 stemmen het tegenwoordig gouvernement steunen of eigenlijk 1006 wanneer men de radicalen en legitimisten raedetelt die els het er op aankomt toch met het gouvernement stemmen ledere nieuwe proefneming toont dat het land begrijpt aan wie het zijne ongelukken te danken heeft en dat hrt niets meer met hen te doen wil hebben Prins Napoleon is op Corsika verkozen üie keuze is de regeering natuurlijk niet eer aangenaam men hoopt haar te kunnen vernietigen op grond dat de prins op het eiland Corsika in het geheet geen belasting betiu lt De permanente commissie der Nat Vergadering heeft Zaterdag onder voorzitterschap van den heer Vitet eene zitting gehouden waarin de hecren Thiers Perier en Lefranc tegenwoordig waren De heer Thiers heeft bij die gelegenheid medegedeeld dat de conventie tusschen lluitschland en Frankrijk betreffende de quaestie der tolr chten definitief is vastgesteld en nog slechts geratificeerd behoeft te worden Uit hetgeen verder in die zitting ia verhandeld en uit hetgeen tevens heden in het Journal Officiel wordt medegedeeld blijkt dat den 12 dezer te Berlijn drie conveutién zijn onderteekend als 1 Eene territoriale conventie die bij den DuitBohen Bijksdag en de Kraiische Nat Vergadering ter goedkeuring moet worden ingediend In dit stuk doet Pruisen afstand van enkele kleine gedeelten van het grondgebied hetwelk Frankrijk bij tractaat had afgestaan van van der oorlog scoiitriliutie zal geene uitgifte van papier op het buitenland pl iats heWien Het papier hetwelk door baukiershuiyeii zal gewaarborgd ijir zal 2 Eene fir ancieele conventie die alleen door den heer Thiers moet bekrachtigd en ook onmiddellijk door hem onderteckend zal worden Volgens deze overeenkomst zullen de Duitsehe troepen onmiddellijk na die bekrachtiging overgaan tot de ontruiming van nog zes departementen die binnen veertien dagen moet zijn iifgeloopen Omtrent ile betaling van het vierde halve milliard is bepaald dat in plaats der onderteekeiiingen van bankfirina s de onderte kening den President der Republiek en den Minister Fiiianeiéii voldoende zal zijn Voor dat gedeelte naar keuze van het Frausch Gonvernement binnen zes Tiaaiiden of vroeger betaald kunnen worden 8 Eene conventie betreffende de tolrechten in den Elzas en Lotharingen De eerst te dien opzichte gemaakte regeling ia nagenoeg behouden gebleven maar de termijn voor de eioeptioneele bepalingen met betrekking tot die gewesten is vastgesteld op een jaar in te gaan 1 Januari aanstaande De bovengenoemde Commissie heeft vervolgens in overweging genomen of er voldaan kon worden aan het verzoek van prins Napoleon om op zijne reis naar Corsika het Fransch gron lgcbied te mogen passeeren De Commissie is te dien opzichte nog tot giien besluit gekomen Jjoter heeft men besloten den prins te kennen te geven dat het Frausche grondgebied voor hem openstond Het Duiische mimtontwerp waarover ij eenige dagen geleden spraken is ingediend Uit de overwegingen blijkt dat men zooals wij reeds aantoonden met een maatregel van overgan te doea heeft j een middel om den overvloedigen oudvoorraad in circulatie te brengen In de Beiersche kamer van afgt vaardigden heeft de Minister van Onderwys geantwoo d oj de interpellatie van den heer Herz betreftende de houding der Beifeering ten aanzien der kerkelijke quKstie De Minister liet voorafgaan dat het standpunt van den iutcrpellant in deze wiak eigenlijk niet verschilt vun dat van het Gouvernement ea verkliuirde vervolgens dat de K atholieke kerk door het onfeilbaarheidsdogma van karakter is veranderd De Jiinisteriaad ziet in die leer een gevaar voor den Staat Die gevaarlijkheid WQrdt ook beweïen door het schrijven van den aart bisschop van Munchen die openlijk verklaard heeft dat van de Kerk niets te vreezen i zoolang de Staat niet afvallig wordt van de goddelijke wetten en dat de Kerk te beslissen heeft of de Staat outrouw is ge orden aan die wetten De Uegeering is voornemens om iian alle Katholieke onderdanen die de onfeilbaarhi idsleer niet erkennen de bescherming der wetten te verleenen Zij erkent het recht der ouders om de vrije beschikking te hebben over het godsdienstig onderwijs hunner kinderen De Oud Katholieke gemeenten zullen als Katholieke gemeenten erkend worden De Regeering is va t besloten elke inbreuk op de rechten van den Staat te keer te gaan met de middelen die de Constitutie liaiir a m de hand geeft De zaken te Weencn schijnen tot een crisis te komen Uit eene bij onderc bron wordt bericht dat de Keizer Zaterdag de heeren von Beust en Uohenwart ten gehoore heeft ontvangen Eene beslissing omtrent de aanhangige gewichtige quiesticn is niet dr delijk te verwachten Alle tijdingen hiermede ir strijd zijn minstens voorbarig Het looneel aan de hoogeschool waarvan wij onder Oostenrijk verslag geven schijnt aanleiding tot moeilijkheden gegevi u te hebbeu Men beweert dat von Beust liever ziui ontslag zal nemen dan al de eischen der Czechci toe te staan ir Jl J2Si Jl r F R A N E R I T E Voor eenige dagen deelden wij eene correspondentie uit Ie Sircle mede waaiio een vreeselijk tafereel opgehangen werd van den toestand der comraunalistische gevangenen op de pontons te Bresten te Lorient The Times heeft thans van een zijnor correspondenten een brief ontvangen waerin op uitdrukkelijke wijze geprotesteerd wordt tegm de valsche voorstellingen en leugenachtige berichten welke omtrent de behandeling der gevangenen op te pontons uitgestrooid worden De regeering schijn die verhalen niet beter onwaar te kunnen maken dan door den brief van den correspondent geheel in het Journal Officiel over te nemen zoodat men aannemen mag dat zijne voorstelling op waarheid berust Wij ontleenen daaraan het volgende liet verhaal zegt de correspondent dat enkele Parijsclie dagbladen van radicale richting onlangs openbaar gemaakt hebben over de wijze waarop de opstandelingen aan boord van de pontons behandeld worden deed bij mij de begeerte ontstaan om die pontons te bezoeken en ter wille der waarheid zelf te onderzoeken in hoeverre de werkelijkheid met die vrcesclijkc voorstellingen strookt